Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2002, 318Wet

Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele technische onvolkomenheden in de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het Notarisambt en de Algemene wet bestuursrecht te herstellen en artikel 123 van de Waterschapswet aan te passen in verband met de Gerechtsdeurwaarderswet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Gerechtsdeurwaarderswet1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op ambtshandelingen en de weigering deze te verrichten.

B

Artikel 3, vierde lid, komt te luiden:

  • 4. Ambtshandelingen, verricht in strijd met het tweede of derde lid, zijn nietig.

C

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. met goed gevolg een door Onze Minister erkende opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft doorlopen, dan wel in het bezit is van een ten aanzien van het beroep van gerechtsdeurwaarder afgegeven EG-verklaring als bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijs-diploma's of in de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen,

D

In artikel 17, eerste lid, wordt «daaronder mede begrepen het vermogen van een gemeenschap van goederen waarin hij is gehuwd» vervangen door: daaronder mede begrepen het vermogen van een gemeenschap van goederen waarin hij is gehuwd of waarin hij een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

E

In artikel 18, tweede lid, wordt «tegen betaling van de volgens het geldende tarief verschuldigde kosten» vervangen door: tegen betaling van de bij ministeriële regeling vast te stellen kosten.

F

Aan artikel 23, tweede lid, onder b, wordt onder vervanging van de puntkomma door een komma toegevoegd: met uitzondering van het vereiste van artikel 5, eerste lid, onder d;.

G

In artikel 24, zevende lid, wordt «voorletters» vervangen door: voornamen.

H

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt door een komma, toegevoegd: of die in het bezit is van een ten aanzien van het beroep van gerechtsdeurwaarder afgegeven EG-verklaring als bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijs-diploma's of in de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen.

b. Aan het vierde lid wordt toegevoegd: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan een commissie worden ingesteld die belast is met de behandeling van beroepschriften van cursisten en stagiairs en met advisering over de opleiding.

I

In artikel 27, tweede lid, wordt na «de inrichting van de stage» toegevoegd: , de beoordeling van het kennen en kunnen van de stagiair,.

J

Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

a. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 23, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder, met dien verstande dat de navolgende eed of belofte wordt afgelegd:

«Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning en de Grondwet.»

«Ik zweer (beloof), dat ik mij zal gedragen naar de wetten en voorschriften op het ambt van gerechtsdeurwaarder van toepassing en dat ik mijn taak eerlijk en nauwgezet zal uitvoeren.»

b. In het vierde lid wordt «tenzij de gerechtsdeurwaarder hem, na kennisgeving aan Onze Minister, toestemming heeft verleend» vervangen door: tenzij de waarnemend gerechtsdeurwaarder hem, na kennisgeving aan Onze Minister, toestemming heeft verleend.

K

Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid wordt «en vijf plaatsvervangende leden, onder wie de plaatsvervangend voorzitter» vervangen door: en tien plaatsvervangende leden, onder wie twee of meer plaatsvervangend voorzitters.

b. In het tweede lid wordt «alsmede drie plaatsvervangende leden, onder wie de plaatsvervangend voorzitter» vervangen door: alsmede zes plaatsvervangende leden, onder wie de plaatsvervangend voorzitters.

c. In het derde lid wordt «twee plaatsvervangende leden» vervangen door: vier plaatsvervangende leden.

L

In artikel 42, vierde lid, wordt «De artikelen 284 onderscheidenlijk 296 van het Wetboek van Strafvordering» vervangen door: De artikelen 290 en 292, eerste en vierde lid, onderscheidenlijk 299 van het Wetboek van Strafvordering.

M

Artikel 49 wordt gewijzigd als volgt:

a. In onderdeel a wordt «waarnemend-gerechtsdeurwaarder» vervangen door: waarnemend gerechtsdeurwaarder.

b. Onderdeel b komt te luiden:

b. toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder, met dien verstande dat, ingeval jegens hem een bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, aan hem de tuchtmaatregelen, bedoeld in artikel 43, tweede lid, onderdelen a, b en c, kunnen worden opgelegd.

N

In de aanhef van artikel 52, derde lid, vervallen de woorden «met redenen omkleed schriftelijk besluit».

O

In de tweede volzin van artikel 56 wordt «in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en de toegevoegde kandidaat-gerechtsdeurwaarders» vervangen door: in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

P

In artikel 86 wordt «waarnemend-gerechtsdeurwaarder» vervangen door: waarnemend gerechtsdeurwaarder.

ARTIKEL II

Na artikel 16 van de Wet op het notarisambt2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 16a

De artikelen 2:1 en 2:2 en de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op de wettelijke werkzaamheden en de werkzaamheden die de notaris in samenhang daarmee pleegt te verrichten en op de weigering deze te verrichten.

ARTIKEL III

Artikel 8:4 van de Algemene wet bestuursrecht3 wordt gewijzigd als volgt:

a. Aan het slot van onderdeel h vervalt: of.

b. De punt aan het slot van onderdeel i wordt vervangen door: , of.

c. Toegevoegd wordt een onderdeel j, luidende:

j. houdende een ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder of notaris.

ARTIKEL IV

De Waterschapswet4 wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 123, derde lid, onder e, wordt «deurwaarder, bedoeld in het Deurwaardersreglement» vervangen door: gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de Gerechtsdeurwaarderswet.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 juni 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 2001, 70, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 584.

XNoot
2

Stb. 1999, 190, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 april 2002, Stb. 230.

XNoot
3

Stb. 1998, 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 februari 2002, Stb. 148.

XNoot
4

Stb. 1999, 331, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 mei 2002, Stb. 192.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 2001/2002, 27 845.

Handelingen II 2001/2002, blz. 4751.

Kamerstukken I 2001/2002, 27 845 (324, 324a).

Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 18 juni 2002.