Wet van 20 juni 2002 tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten aan de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is om het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten aan te passen aan het Statuut van het Internationaal Strafhof en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht1 wordt als volgt gewijzigd:

A

De zinsnede in artikel 5, eerste lid, onder 1°, na de komma komt te luiden: in de artikelen 197a, 197b, 197c, 206, 237, 272, 273, 388 en 389 alsmede – voor zover het betreft een misdrijf, gericht tegen de rechtspleging van het Internationaal Strafhof, als bedoeld in artikel 70, eerste lid, van het op 17 juli 1998 te Rome tot stand gekomen Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof (Trb. 2000, 120) – in de artikelen 177, 177a, 178, 179, 180, 189, 200, 207a, 285a en 361;

B

Aan artikel 189 wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

  • 3. Met ambtenaren van de justitie of politie worden gelijkgesteld: personen in de openbare dienst van een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is, die belast zijn met de opsporing of vervolging van enig misdrijf.

C

De artikelen 200 en 361 worden als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid wordt toegevoegd, dat luidt:

  • 2. Onder bevoegde macht wordt mede verstaan: een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.

D

Artikel 207a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «internationale overeenkomst» vervangen door: verdrag.

2. Het derde lid vervalt.

E

Artikel 285a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

  • 2. Met rechter of ambtenaar wordt gelijkgesteld: een rechter bij onderscheidenlijk een persoon in de openbare dienst van een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.

F

In artikel 364a wordt na «de artikelen» ingevoegd: 361,.

ARTIKEL II

Aan artikel 558, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering2 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: alsmede terzake van een gevangenisstraf die door het Internationaal Strafhof is opgelegd wegens een misdrijf gericht tegen de rechtspleging van het Strafhof en waarvan de tenuitvoerlegging in Nederland geschiedt overeenkomstig artikel 64 of 65 van de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.

ARTIKEL III

A

Artikel 3, derde lid, van de Gratiewet3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «gelast,» wordt ingevoegd: dan wel van gevangenisstraffen die door het Internationaal Strafhof zijn opgelegd wegens een misdrijf gericht tegen de rechtspleging van het Strafhof en waarvan de tenuitvoerlegging in Nederland geschiedt overeenkomstig artikel 64 of 65 van de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof,.

2. Na «genoemd artikel» wordt ingevoegd: 43.

B

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 juni 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Gratiewet (stroomlijning procedure behandeling gratieverzoeken) (27 798) tot wet is verheven op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt in artikel III, onderdeel A, «Artikel 3» vervangen door: Artikel 4.

ARTIKEL IV

De Wet van 21 april 1994, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië sedert 1991 (Stb. 308), wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. De artikelen 29, 30, eerste volzin, en tweede lid, 32, 33, eerste en tweede lid, 36, 41 tot en met 47 en 52 tot en met 60 van de Uitleveringswet zijn van overeenkomstige toepassing.

B

In artikel 8 komt de tweede zin te luiden: De verstrekking vindt plaats door tussenkomst van het Korps landelijke politiediensten.

C

Aan artikel 11 wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

  • 5. Op verzoek van het Tribunaal kunnen door het Tribunaal bij onherroepelijke uitspraak uitgevaardigde bevelen tot restitutie als bedoeld in artikel 24, derde lid, van het Statuut in Nederland worden tenuitvoergelegd. De artikelen 13, 13a, 13b en 13d tot en met 13f van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen zijn van overeenkomstige toepassing.

D

In artikel 12, derde lid, wordt «en 31» vervangen door: 31 en 31a.

ARTIKEL V

Aan artikel 15 van de Wet Politieregisters4 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt:

  • 3. Voorts kunnen uit een politieregister gegevens worden verstrekt voor zover dit voortvloeit uit wettelijke bepalingen met betrekking tot de samenwerking met en bijstand aan een internationaal strafgerecht.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 juni 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 april 2002, Stb. 230.

XNoot
2

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 maart 2002, Stb. 125.

XNoot
3

Stb. 1987, 598, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 november 2000, Stb. 481.

XNoot
4

Stb. 1990, 414, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 april 2002, Stb. 226.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 099.

Handelingen II 2001/2002, blz. 3891.

Kamerstukken I 2001/2002, 28 099 (364, 364a, 364b).

Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 18 juni 2002.

Naar boven