Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2002, 246AMvB

Besluit van 6 mei 2002 tot wijziging van het Besluit aanbestedingen nutssector en het Besluit overheidsaanbestedingen inhoudende vervanging van de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 13 december 2001, nr. WJZ 01061283;

Gelet op richtlijn nr. 2001/78/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 september 2001 (PbEG L 285) tot wijziging van bijlage IV van richtlijn nr. 93/36/EEG, van de bijlagen IV en V en VI van richtlijn nr. 93/37/EEG, van de bijlagen III en IV van richtlijn nr. 92/50/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van richtlijn nr. 93/38/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/4/EG betreffende het gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten, alsmede op artikel 2 van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 februari 2002, nr. W10.01.0683/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 26 april 2002, nr. WJZ 02022105, uitgebracht in overeenstemming met Onze voornoemde Ministers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit aanbestedingen nutssector1 wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel b van artikel 1 wordt de zinsnede »naar de tekst zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 98/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 (PbEG L 101)» vervangen door: naar de tekst zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/78/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 september 2001 (PbEG L 285) tot wijziging van bijlage IV van richtlijn nr. 93/36/EEG, van de bijlagen IV en V en VI van richtlijn nr. 93/37/EEG, van de bijlagen III en IV van richtlijn nr. 92/50/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van richtlijn nr. 93/38/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/4/EG betreffendehet gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten.

ARTIKEL II

Het Besluit overheidsaanbestedingen2 wordt als volgt gewijzigd:

In de onderdelen b, c, en e, van artikel 1 wordt de zinsnede «naar de tekst zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1997 (PbEG L 328)» telkens vervangen door: naar de tekst zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/78/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 september 2001 (PbEG L 285) tot wijziging van bijlage IV van richtlijn nr. 93/36/EEG, van de bijlagen IV en V en VI van richtlijn nr. 93/37/EEG, van de bijlagen III en IV van richtlijn nr. 92/50/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van richtlijn nr. 93/38/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/4/EG betreffende het gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 6 mei 2002

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de dertigste mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2001/78/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 september 2001 (PbEG L 285) tot wijziging van bijlage IV van richtlijn nr. 93/36/EEG, van de bijlagen IV en V en VI van richtlijn nr. 93/37/EEG, van de bijlagen III en IV van richtlijn nr. 92/50/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van richtlijn nr. 93/38/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/4/EG betreffende het gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten (hierna: richtlijn nr. 2001/78/EG).

De richtlijnen voor overheidsopdrachten voor werken (richtlijn nr. 93/37/EEG), leveringen (richtlijn nr. 93/36/EEG), dienstverlening (richtlijn nr. 92/50/EEG), en de nutssector (richtlijn nr. 93/38/EEG) bevatten alle vier standaardformulieren (modellen genoemd) die aanbestedende diensten moeten gebruiken voor het aankondigen van hun overheidsopdrachten. Met dit besluit worden de formulieren die laatstelijk zijn aangepast in verband met de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (Trb. 1994, 235) bij Besluit van 27 augustus 1998 tot wijziging van het Besluit overheidsaanbestedingen en het Besluit (Stb. 542) en bij Besluit van 17 december 1998 (Stb. 743) tot wijziging van het Besluit aanbestedingen nutssector, vervangen door de formulieren die in richtlijn nr. 2001/78/EG zijn vastgesteld.

Ten opzichte van de oude formulieren vormen de formulieren van richtlijn nr. 2001/78/EG enerzijds een vereenvoudiging doordat niet langer voor iedere procedure (openbaar, niet-openbaar, etc.) een apart formulier geldt. Anderzijds zijn de formulieren van richtlijn nr. 2001/78/EG op een aantal punten gericht op het verstrekken van meer en gedetailleerdere gegevens.

De vaststelling van nieuwe standaardformulieren is één van de activiteiten gericht op de vereenvoudiging, modernisering en aanpassing aan het elektronische tijdperk van de aanbestedingsregels, alsmede de wens om elektronisch aanbesteden te bevorderen. Een onderdeel daarvan is het geschikt maken van de bestaande formulieren voor elektronisch aanbesteden, opdat elektronisch aanbesteden eenvoudiger wordt. Andere maatregelen die op dit moment worden voorbereid om het elektronisch aanbesteden te vorderen zijn de vervanging van de verschillende classificaties (CPA, CPC, NACE) door één enkele classificatie; de gemeenschappelijke woordenlijst voor overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary: CPV) en het verkorten van de termijnen bij het elektronisch aanbesteden. Tenslotte is van belang dat door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement op dit moment richtlijnvoorstellen worden bestudeerd tot wijziging van de vier voornoemde aanbestedingsrichtlijnen die eveneens ten doel hebben om de aanbestedingsregels te vereenvoudigen, te moderniseren en aan te passen aan het elektronische tijdperk.

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink


XNoot
1

Stb. 1997, 437; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 december 1998 (Stb. 743).

XNoot
2

Stb. 1997, 436; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 september 1998 (Stb. 551).

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.