Wet van 18 april 2002 tot wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat, het in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk is enkele wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 12, tweede lid, van de Tracéwet1 vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d door een punt, onderdeel e.

ARTIKEL II

Artikel 18 van de Wet belasting zware motorrijtuigen2 komt te luiden als volgt:

Artikel 18

  • 1. Op eerste vordering van ambtenaren van de rijksbelastingdienst, van opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, of van bij besluit van Onze Minister van Financiën in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht dat te doen stilstaan. Tevens is hij verplicht op eerste vordering van deze ambtenaren het certificaat ter inzage te verstrekken.

  • 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

ARTIKEL III

In artikel 22, eerste lid, onder c, van de Wet explosieven voor civiel gebruik3 wordt «de Rijksverkeersinspectie;» vervangen door: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;.

ARTIKEL IV

In artikel 23a, tweede lid, van de Wet op de economische delicten4 wordt «de Rijksverkeersinspectie» vervangen door: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL V

Artikel 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «de Rijksverkeersinspectie» vervangen door: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

2. In het derde lid vervalt «waar nodig».

ARTIKEL VI

In artikel 45, eerste lid, onderdeel 2, van de Wet wapens en munitie6 wordt «de Rijksverkeersinspectie;» vervangen door: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;.

ARTIKEL VII

In artikel 28, derde lid, onder g, van de Luchtvaartwet7 wordt «een vertegenwoordiger van de Rijksluchtvaartdienst» vervangen door: een door Onze Minister aan te wijzen vertegenwoordiger.

ARTIKEL VIII

Artikel 27 van de Wet scheepsuitrusting8 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt «en de ambtenaren van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie».

2. In het tweede lid vervalt «of de Rijksdienst voor Radiocommunicatie».

ARTIKEL IX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de dertigste mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1993, 582, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 september 2000, Stb. 396.

XNoot
2

Stb. 1995, 563, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 december 2001, Stb. 639.

XNoot
3

Stb. 1994, 552, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 november 1997, Stb. 510.

XNoot
4

Stb. 1950, K258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 april 2002, Stb. 236.

XNoot
5

Stb. 1995, 525, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2000, Stb. 313.

XNoot
6

Stb. 1997, 292, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 april 2002, Stb. 236.

XNoot
7

Stb. 1996, 26, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 april 2002, Stb. 226.

XNoot
8

Stb. 2000, 192.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 061.

Handelingen II 2001/2002, blz. 3999.

Kamerstukken I 2001/2002, 28 061 (285).

Handelingen I 2001/2002, blz. 1280.

Naar boven