Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2002, 220Wet

Wet van 18 april 2002 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2001/2002)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op het werkterrein van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste en tweede lid, wordt «Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur» telkens vervangen door: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

B

In de artikelen 3, eerste lid, 24, 25, 47, tweede lid, en 104, vijfde lid, wordt «gezondheidszorgdpsycholoog» telkens vervangen door: gezondheidszorgpsycholoog.

ARTIKEL II

In artikel 1, onderdeel a, van de Welzijnswet 19942 wordt «Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur» vervangen door: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ARTIKEL III

In artikel 26b, tweede lid, van de Vleeskeuringswet3 wordt «Artikel 26» vervangen door: Artikel 26a.

ARTIKEL IV

De Drank- en Horecawet4 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, derde lid, wordt «artikelen 20, eerste, tweede, derde, vijfde, zevende en achtste lid» vervangen door: artikelen 20, eerste, tweede, vierde, zesde en zevende lid.

B

In artikel 5, eerste lid, wordt «Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante bedrijven» vervangen door: Bedrijfschap Horeca en Catering.

C

In artikel 20, zesde lid, vervalt «en een horecalokaliteit als bedoeld in het derde lid».

D

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «verboden» toegevoegd: , met dien verstande dat een verbod dat betrekking heeft op het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank anders dan in een inrichting slechts betrekking heeft op een beperkte tijdsruimte.

2. In het tweede lid vervalt «, met dien verstande dat een verbod dat betrekking heeft op het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank anders dan in een inrichting slechts betrekking heeft op een beperkte tijdsruimte».

E

Indien artikel 36, onder B, van het bij koninklijke boodschap van 11 november 1999 ingediende voorstel van wet 26 883 (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), tot wet is verheven en in werking is getreden, komt in artikel 31, tweede lid, onderdeel d, van de Drank- en Horecawet het woord «indien» te vervallen.

F

In het opschrift van paragraaf 7 vervalt «en opsporing».

G

In artikel 48 wordt «een horecabedrijf of slijtersbedrijf op het krachtens artikel 87, eerste lid, vastgestelde tijdstip feitelijk uitoefent» vervangen door: op 1 november 1967 feitelijk een horecabedrijf of slijtersbedrijf uitoefende.

ARTIKEL V

De Wet ziekenhuisvoorzieningen5 wordt als volgt gewijzigd:

A

De aanduiding boven het artikel volgend op artikel 2k en voorafgaand aan artikel 2m wordt vervangen door: Artikel 2l.

B

In artikel 18a, tweede lid, vervalt de laatste volzin.

C

In artikel 29, eerste lid, onder b, wordt «in de artikelen 7, eerste lid, onder a, en 10, vijfde lid,» vervangen door: in artikel 7, eerste lid,.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zestiende mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1993, 655, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 584.

XNoot
2

Stb. 1994, 447, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 oktober 2001, Stb. 527.

XNoot
3

Stb. 1958, 72, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 november 2001, Stb. 601.

XNoot
4

Stb. 2000, 185.

XNoot
5

Stb. 1971, 268, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 23.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 222.

Handelingen II 2001/2002, blz. 3811.

Kamerstukken I 2001/2002, 28 222 (274).

Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 16 april 2002.