Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2002, 219AMvB

Besluit van 24 april 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 18 februari 2002 (Stb. 119), houdende actualisering alsmede technische aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 18 april 2002, nr. WJZ/2002/13953 (6110), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II, van het Besluit van 18 februari 2002 (Stb. 119), houdende actualisering alsmede technische aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 18 februari 2002 (Stb. 119), houdende actualisering alsmede technische aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O. treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 april 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de zestiende mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals