Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2002, 211Wet

Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies in verband met verruiming van het toepassingsgebied

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid van subsidieverstrekking op grond van de Wet overige OCenW-subsidies te verruimen voor zover het de aard van de te subsidiëren activiteiten betreft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 3, tweede lid, eerste volzin, van de Wet overige OCenW-subsidies1 wordt de zinsnede «ten behoeve van innovatieve activiteiten van bepaalde omvang en duur en gericht op een specifieke bestemming der middelen» vervangen door: ten behoeve van extra activiteiten van bepaalde omvang en duur of extra voorzieningen, een en ander gericht op een specifieke bestemming der middelen. Verstrekking van subsidie als bedoeld in de eerste volzin, vindt slechts plaats indien die subsidie incidenteel van aard is of de subsidieverstrekking vooruitloopt op de totstandkoming van wetgeving terzake.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven de zestiende mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1998, 275, gewijzigd bij de wet van 11 april 2001, Stb. 207.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 082.

Handelingen II 2001/2002, blz. 3999.

Kamerstukken I 2001/2002, 28 082 (284).

Handelingen I 2001/2002, blz. 1280.