Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2002, 202Wet

Wet van 18 april 2002, houdende wijziging van de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit (wijziging van enkele bedragen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit te wijzigen teneinde enkele bedragen te wijzigen en enkele andere wijzigingen in die wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Huursubsidiewet1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 16, vierde lid, wordt «€ 453, 78» vervangen door: € 500.

B

In artikel 21 wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het toe te kennen bedrag wordt afgerond op hele eurocenten.

C

In artikel 22 wordt «€ 4,54» vervangen door: € 4.

D

In artikel 24, eerste lid, wordt «€ 22,69» vervangen door: € 20.

E

In artikel 27 wordt, onder vernummering van het zesde lid en zevende lid tot zevende lid en achtste lid, na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. De bedragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, en de maximale huurgrens, bedoeld in het derde lid, worden naar boven afgerond op hele eurocenten. De maximum-inkomensgrens en de maximum-vermogensgrens, bedoeld in het derde lid, en de bedragen, bedoeld in het vierde en vijfde lid, worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 25. Bij een volgende aanpassing van deze bedragen en grenzen wordt uitgegaan van de bedragen en grenzen zoals die waren, voordat zij werden afgerond.

ARTIKEL II

De Wet bevordering eigenwoningbezit2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 30, zesde lid, wordt «euro's» vervangen door: eurocenten.

B

In artikel 40 wordt na het achtste lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 9. Het volgens het achtste lid toe te kennen bedrag wordt naar boven afgerond op hele eurocenten.

C

Artikel 41, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. De bedragen en factoren worden als volgt afgerond:

    a. de minimum normlasten en de maximale ewb, bedoeld in het eerste lid, worden naar boven afgerond op hele eurocenten;

    b. het maximaal toegestaan inkomen en het maximaal toegestaan vermogen, bedoeld in het eerste lid, en de bedragen, bedoeld in het tweede en vierde lid, worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 25;

    c. de factoren, bedoeld in het derde lid, worden naar boven afgerond op twee decimalen.

ARTIKEL III

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 juli 2002.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zevende mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1998, 462, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 november 2001, Stb. 561.

XNoot
2

Stb. 2000, 575, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 december 2001, Stb. 664.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 232.

Handelingen II 2001/2002, blz. 3999.

Kamerstukken I 2001/2002, 28 232 (272).

Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 16 april 2002.