Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2001, 175AMvB

Besluit van 25 maart 2002, houdende inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden en van de wet van 31 januari 2002, houdende wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Stb. 116)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 maart 2002, nummer TRCJZ/2002/3868, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 99 van de Reconstructiewet concentratiegebieden en op artikel VII van de wet van 31 januari 2002, houdende wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Stb. 116);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Reconstructiewet concentratiegebieden, met uitzondering van de artikelen 49 tot en met 91 en artikel 97, treedt in werking met ingang van 1 april 2002.

Artikel 2

De wet van 31 januari 2002, houdende wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Stb. 2002, 116) treedt in werking met ingang van 1 april 2002.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 2002

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals