Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2001, 116Wet

Wet van 31 januari 2002 tot wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden enige bepalingen in bestaande wetten aan te vullen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Reconstructiewet concentratiegebieden1, wordt «de onder d bedoelde maatregelen en voorzieningen» vervangen door: de onder e bedoelde maatregelen en voorzieningen.

ARTIKEL II

In artikel 58, derde lid, van de Kadasterwet2 wordt na de zinsnede «en 207, eerste lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299),» ingevoegd: of een ruilakte als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden.

ARTIKEL III

In artikel 14, tweede lid, van de Pachtwet3, wordt na de zinsnede «van reconstructie op grond van» ingevoegd: de Reconstructiewet concentratiegebieden of.

ARTIKEL IV

Artikel 37 van de Wet agrarisch grondverkeer4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. reconstructiegebieden als bedoeld in artikel 1 van de Reconstructiewet concentratiegebieden, vanaf het moment dat overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van die wet het ontwerp van het reconstructieplan ter inzage wordt gelegd.

2. Toegevoegd wordt een zevende lid, luidende:

  • 7. Een aanwijzing als bedoeld in het derde lid vervalt op het tijdstip waarop met betrekking tot een gebied, als bedoeld in het tweede lid, onder f, het ruilplan ter inzage is gelegd overeenkomstig artikel 75, eerste lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden.

ARTIKEL V

In artikel 15, eerste lid, onderdeel l van de Wet op belastingen van rechtsverkeer5 wordt de zinsnede «en de Landinrichtingswet;» vervangen door: , de Landinrichtingswet en de Reconstructiewet concentratiegebieden;.

ARTIKEL VI

In artikel II, tweede lid, van de wet van 12 oktober 1995 tot wijziging van de Pachtwet (Stb. 504), wordt na «de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 1977, 694)» ingevoegd: of artikel 65 onderscheidenlijk artikel 85 van de Reconstructiewet concentratiegebieden.

ARTIKEL VII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 31 januari 2002

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de zevende maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 2002, 115.

XNoot
2

Stb. 1996, 473, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 584.

XNoot
3

Stb. 1958, 37, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 584.

XNoot
4

Stb. 1981, 248, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
5

Stb. 1990, 422, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 december 2001, Stb. 643.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 025.

Handelingen II 2001/2002, blz. 1701.

Kamerstukken I 2001/2002, 28 025 (158).

Handelingen I 2001/2002, blz. 719–744; 753–765; 830–854; 856.