Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2002, 114AMvB

Besluit van 26 februari 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) (Stb. 33)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 februari 2002, MJZ 2002017758;

Gelet op artikel 5.4.2 van het Vuurwerkbesluit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Vuurwerkbesluit treedt, met uitzondering van de artikelen 1.1.6 en 5.1.3, onder F, in werking met ingang van 1 maart 2002 met dien verstande dat

a. artikel 2.1.2 in werking treedt met ingang van 1 juli 2002;

b. artikel 3.1.1 in werking treedt met ingang van 1 maart 2004.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 februari 2002

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de achtentwintigste februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals