Besluit van 13 december 2001 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Aanpassingsbesluit Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 14 november 2001, nr. PO/SUWI/01/78229;

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, en 14a, zevende lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, de artikelen 10, tweede lid, 13, derde lid en 20 van de Algemene nabestaandenwet, artikel 6, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 5, derde en vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de artikelen 12, zesde lid en 16d, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, de artikelen 28, eerste en tweede lid en 29 van de Liquidatiewet ongevallenwetten, de artikelen 6, tweede lid, en 14a, zevende lid, van de Toeslagenwet, de artikelen 3, derde en vierde lid, 16, derde lid, 27a, zevende lid, 85, eerste en derde lid, 130, 130a en 130c van de Werkloosheidswet, artikel 4 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet arbeid vreemdelingen, de artikelen 3, derde lid en 8, elfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 5, derde lid, 6, eerste lid, onderdeel a, 7, tweede lid, 14, derde lid, 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, tweede en derde lid, en 18, vierde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden, de artikelen 3, derde en vierde lid, 17, vierde lid, 75g, 76f en 78, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 16, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, de artikelen 20, zevende lid, en 20a, zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 20, zevende lid, en 20a, zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de artikelen 2, zesde lid, 15, 18, 22, 29, 30, 31 en 32 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en de artikelen 3, derde en vierde lid en 87 van de Ziektewet, alsmede artikel 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, op artikel 34 van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 3, eerste lid, onder b, 5, derde lid, en 18 van de Ziekenfondswet;

De Raad van State gehoord (advies van 5 december 2001, No. W12.01.0604/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 10 december 2001, Nr. SUWI/SEC/2001/362, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel I Arbeidsgehandicaptebesluit

Het Arbeidsgehandicaptebesluit1 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 2, eerste lid wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. In artikel 2, eerste lid, wordt «Arbeidsvoorzieningsorganisatie» vervangen door: Centrale organisatie voor werk en inkomen.

B

In artikel 4, eerste lid, onderdeel e, wordt «een uitvoeringsinstelling» vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel II Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de W.A.O. verzekerden

Artikel 3 van het Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de W.A.O. verzekerden2 wordt vervangen door:

Artikel 3

Degene, die ingevolge het bepaalde in artikel 1 beschouwd wordt alsof hij verzekerd is ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geacht te zijn verzekerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel III Besluit arbeidsbemiddeling

In artikel 4 van het Besluit arbeidsbemiddeling3 wordt «Arbeidsvoorzieningsorganisatie» telkens vervangen door: Centrale organisatie werk en inkomen.

Artikel IV Besluit loonsuppletie

In de artikelen 1, tweede lid, en 2, eerste lid, van het Besluit loonsuppletie4 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel V Besluit meldingsregeling Coördinatiewet Sociale Verzekering

Het Besluit meldingsregeling Coördinatiewet Sociale Verzekering5 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen, 1 en 3 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

In artikel 1 wordt «Organisatiewet sociale verzekeringen 1997» vervangend door: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel VI Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren

In artikel 3, eerste lid, en 4, vierde lid, van het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren6 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel VII Besluit overdracht contante waarden gehandhaafde bijslagen op ongevalsuitkeringen aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het Besluit overdracht contante waarden gehandhaafde bijslagen op ongevalsuitkeringen aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds7 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

In artikel 3, eerste lid, en 4, tweede lid, wordt «Sociale Verzekeringsbank» telkens vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

Artikel VIII Besluit overdracht contante waarden verplichtingen ongevallenverzekering aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het Besluit overdracht contante waarden verplichtingen ongevallenverzekering aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds8 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 20, 25 en 27, eerste lid, wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

In de artikelen 25 en 26 wordt «Sociale Verzekeringsbank» telkens vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

Artikel IX Besluit premiedifferentiatie WAO

Het Besluit premiedifferentiatie WAO9 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede en derde lid, 2, eerste lid, 4, zevende lid, 4a, eerste lid, 4b, eerste en tweede lid en 9, derde lid wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g wordt vervangen door:

g. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

C

In artikel 4, vijfde lid, onderdeel a, wordt «de wachttijd van 52 weken» vervangen door: de wachttijd.

Artikel X Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten

In artikel 2, eerste en tweede lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5 en het opschrift van artikel 5 van het Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten10 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XI Besluit toepassing Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers

In artikel 1 van het besluit van 12 december 1972 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet (Stb. 1972, 750)11 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XII Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

In de artikelen, 18, eerste lid, 22, eerste en derde lid en 24, eerste en tweede lid van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 199912 wordt «Sociale Verzekeringsbank» telkens vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

Artikel XIII Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz

Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz13 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

In artikel 5, wordt «hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997» vervangen door: hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel XIV Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

In artikel 15, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 199014 wordt Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XV Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

In artikel 1a, onderdeel b, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen15 wordt «Algemene Directie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie» vervangen door: Centrale organisatie werk en inkomen.

Artikel XVI Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen

Het Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen16 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onderdelen b en c, en 2,eerste, tweede en derde lid, wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

Artikel 1, onderdeel g, wordt vervangen door:

g. het dekkingssaldo: het verschil tussen het feitelijke vermogen van een wachtgeldfonds en de op grond van artikel 51, achtste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen aan te houden reserve.

Artikel XVII Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen

In de artikelen 1, tweede lid, onderdeel c, 2, tweede en derde lid, en 3 van het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen17 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XVIII Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet

In de artikelen, 14, eerste lid en 17, eerste en tweede lid, van het besluit van 29 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 686)18 wordt «Arbeidsvoorzieningsorganisatie» telkens vervangen door: Centrale organisatie werk en inkomen.

Artikel XIX Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001

Artikel 1, onderdeel d, van het Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw19 wordt vervangen door:

d. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Artikel XX Boetebesluit socialezekerheidswetten

Artikel 1 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten20 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen o tot en met q worden geletterd p tot en met r.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

o. Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

3. In het tot q verletterde onderdeel wordt de zinsnede «15 van de AKW en 45 van de REA» vervangen door: 15 van de AKW, 45 van de REA, en 28, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet SUWI.

Artikel XXI Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering

Het Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering21 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, wordt vervangen door:

c. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

B

In artikel 2, 4, 5 derde lid, en 6, eerste lid, wordt «Lisv» vervangen door: UWV.

Artikel XXII Inkomens- en samenloopbesluit Anw

In artikel 13 van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw22 wordt «Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

Artikel XXIII Inkomensbesluit Toeslagenwet

In artikel 8, vierde en zevende lid, van het Inkomensbesluit Toeslagenwet23 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XXIV Inkomensbesluit Waz

In artikel 10, eerste, tweede en derde lid, van het Inkomensbesluit Waz24 wordt Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XXV Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz

In de artikelen 3, eerste lid, onderdeel a, en 4, eerste lid, onderdeel a, van het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz25 wordt «Arbeidsvoorzieningsorganisatie» telkens vervangen door: Centrale organisatie werk en inkomen.

Artikel XXVI Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA

In artikel 3, eerste en derde lid, 4, tweede lid, 5, 7, tweede lid, 10, vierde lid, 11, tweede en vierde lid, 12, eerste en vijfde lid, 13, 14, eerste lid, 15, eerste lid, en 17, eerste lid, van het Reïntegratie-instrumentenbesluit 26 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XXVII Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW

In artikel 5, eerste lid, van het Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW27 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XXVIII Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen

Het Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen28 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, wordt vervangen door:

a. UVW: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk eninkomen;

B

In de aanhef van artikel 4, artikel 4, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en in artikel 5, eerste lid, wordt «Lisv» telkens vervangen door: UWV.

Artikel XXIX Tijdelijk besluit proefplaatsing WW

Het Tijdelijk besluit proefplaatsing WW29 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, wordt vervangen door:

a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

B

In artikel 4, eerste lid en 5, eerste en tweede lid, wordt «Lisv» vervangen door: UWV.

Artikel XXX Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW

Het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW30 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en derde lid wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «de Arbeidsvoorzieningsorganisatie of aan derden, niet zijnde uitvoeringsinstellingen» vervangen door: een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert.

B

Artikel 4a wordt vervangen door:

Artikel 4a Bestemming van het budget

Bij ministeriële regeling waarbij het budget, bedoeld in artikel 130, tweede lid, van de Werkloosheidswet, wordt bepaald, wordt tevens het deel van dat budget bepaald dat bestemd is voor het vaststellen van trajecten voor uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid en de daarmee verband houdende kosten van beheer en administratie door het UWV.

C

Artikel 5 vervalt.

Artikel XXXI Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn WW

In artikel 5, eerste lid, van het Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn WW31 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XXXII Uitvoeringsbesluit WIK

In artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit WIK 32 wordt «Arbeidsvoorzieningsorganisatie» vervangen door: Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel XXXIII Ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling

In de artikelen 1 en 2 van het besluit van 19 juni 1970 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet (Stb. 1970, 293)33 wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XXXIV Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 september 2001 ingediende voorstel van Wet houdende wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V – Sociale zekerheidswetgeving) (Kamerstukken II 2000/2001, 28 016) niet in werking is getreden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7b, eerste lid, onderdeel e, wordt «voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid» vervangen door: voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

B

In artikel 8a, eerste lid, wordt «voorzieningen tot behoud, herstel en ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid» vervangen door: voorzieningen tot behoud, herstel en ter bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

Artikel XXXV Tijdelijk besluit loonsuppletie WW

Het Tijdelijk besluit loonsuppletie WW34 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, wordt vervangen door:

a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

B

In artikel 4, eerste en vierde lid en artikel 8, eerste lid, wordt «Lisv» vervangen door: UWV.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel XXXVI Besluit gebruik sofi-nummer Wbp

In artikel 5, onderdeel f, van het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp35 wordt «het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de instellingen die ten behoeve van dit instituut werkzaam zijn, de Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel XXXVII Besluit bedrijfsspaarregelingen

Artikel 10, eerste lid, van het Besluit bedrijfsspaarregelingen36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «een verzekeraar in de zin van de Wet op het levensverzekeringsbedrijf (Stb. 1922, 716) of met de Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: een levensverzekeraar in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of met de Sociale verzekeringsbank.

2. In onderdeel b wordt «artikel 1 van de Wet op het levensverzekeringsbedrijf» vervangen door: artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

Artikel XXXVIII Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Artikel 11, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 196537 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b, c, d en g vervallen.

2. De onderdelen e en f worden geletterd tot respectievelijk b en c.

3. De onderdelen h tot en met w worden geletterd tot respectievelijk d tot en met s.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel XXXIX Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw

Het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw38 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 6, vierde lid, wordt «Het Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

In artikel 9, tweede, derde en vierde lid, wordt telkens «Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

C

In artikel 13c, derde, vierde en vijfde lid, wordt telkens «Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

D

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, onder a, wordt «Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

2. In het tiende lid wordt «het Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

E

In artikel 14d wordt «het Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel XXXX Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel IX, onderdeel C, in werking op het tijdstip waarop de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking treedt.

  • 2. Artikel IX, onderdeel C, treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet verbetering poortwachter in werking treedt.

Artikel XXXXI Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 13 december 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

1 Stb. 1998, 488, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 mei 2000 , Stb. 211.

2 Stb. 1967, 380, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

3 Stb. 1998, 381.

4 Stb. 1996, 188, gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

5 Stb. 1986, 581, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

6 Stb. 1986, 687, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

7 Stb. 1967, 431, gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

8 Stb. 1967, 339, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

9 Stb. 1997, 338, gewijzigd bij besluit van 3 juli 1998, Stb. 420.

10 Stb. 1998, 489, gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

11 Gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

12 Stb. 1998, 746, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 augustus 2001, Stb. 408.

13 Stb. 1997, 797, gewijzigd bij besluit van 28 januari 2000, Stb. 49.

14 Stb. 1989, 402, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 april 2001, Stb. 183.

15 Stb. 1995, 406, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 april 2001, Stb. 183.

16 Stb. 1998, 705, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 november 2000, Stb. 489.

17 Stb. 1996, 142, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

18 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 april 2001, Stb. 183.

19 Stb. 2001, 224, gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

20 Stb. 2000, 462, gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

21 Stb. 2000, 247, gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

22 Stb. 1996, 306, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

23 Stb. 1986, 659, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

24 Stb. 1997, 762, gewijzigd bij besluit van 20 december 2000, Stb. 622.

25 Stb. 1996, 360, gewijzigd bij besluit van 14 december 1996, Stb. 662.

26 Stb. 1998, 293, gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

27 Stb. 2000, 620.

28 Stb. 2000, 190, gewijzigd bij besluit van 9 mei 2001, Stb. 211.

29 Stb. 2000, 191.

30 Stb. 1999, 380, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 mei 2001, Stb. 211.

31 Stb. 2000, 621.

32 Stb. 1998, 343, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

33 Stb. 1970, 293, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 februari 1997, Stb. 100.

34 Stb. 2000, 189.

35 Stb. 2001, 383.

36 Stb. 1965, 261, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 december 1979, Stb. 718.

37 Stb. 1965, 202, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 december 2000, Stb. 640.

38 Stb. 1996,66, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 september 2001, Stb. 428.

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

In dit besluit wordt een aantal algemene maatregelen van bestuur technisch aangepast aan de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (hierna: Wet SUWI) en de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (hierna: Invoeringswet SUWI). Naast besluiten voorgedragen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft het ook besluiten voorgedragen door de ministers van Justitie, Financiën, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De wijzigingen vloeien met name voort uit de nieuwe naamgeving van een aantal uitvoeringsorganen en de aangepaste taakverdeling voor die organen op basis van genoemde wetten. In het artikelsgewijze deel van deze toelichting worden dan ook slechts die technische wijzigingen behandeld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog enige nadere toelichting behoeven.

ARTIKELSGEWIJS

Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel IX Besluit premiedifferentiatie WAO

Via de Wet verbetering poortwachter is in artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de mogelijkheid aangebracht om op verzoek van de werkgever en de werknemer gezamenlijk de wachttijd te verlengen. Hierdoor is het dus mogelijk dat de wachttijd meer dan 52 weken bedraagt. In artikel 4 van het Besluit premiedifferentiatie WAO wordt verwezen naar de wachttijd van 52 weken. Nu de wachttijd door het inwerking treden van de Wet verbetering poortwachter langer kan zijn dan 52 weken is deze bepaling zodanig aangepast dat deze zowel betrekking heeft op de wachttijd van 52 weken als op de verlengde wachttijd.

Artikel XXX Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW

Bij de inwerkingtreding van de Invoeringswet SUWI is de bevoegdheid van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (thans: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) om het budget voor de uitvoering van artikel 130, eerste lid, van de Werkloosheidwet, ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds en het Uitvoeringsfonds voor de overheid vast te stellen, veranderd in een bevoegdheid van de Minister van SZW. In onderdeel B van dit artikel wordt de bevoegdheid om het deelbudget in dat kader vast te stellen hieraan aangepast.

Artikel XXXIV Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Via de Wet verbetering poortwachter en de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is in verschillende wetten waaronder de Wet inschakeling werkzoekenden de zinsnede «tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid» vervangen door de zinsnede «behoud, herstel of ter bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid. Deze wijziging is aangebracht om duidelijk te maken dat het er om gaat de inschakeling in de arbeid te bevorderen. De onderhavige wijziging zorgt er voor dat de terminologie in het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden daarbij aansluit. Indien het bij koninklijke boodschap van 18 september 2001 ingediende voorstel van Wet houdende wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V Sociale zekerheidswetgeving) (Kamerstukken II 2000/2001, 28 016) tot wet wordt verheven en in werking treedt vervallen de artikelen 13a en 13b van de Wet inschakeling werkzoekenden en zullen daarmee ook de artikelen 7b en 8a herzien moeten worden. Een wijziging zoals deze hier wordt voorgesteld ligt dan niet in de rede. Daarom is de hier voorgestelde wijziging afhankelijk gemaakt van de inwerkingtreding van het Belastingplan 2002 V Sociale zekerheidswetgeving.

Hoofdstuk 3. Minister van Financiën

Artikel XXXVII Besluit bedrijfsspaarregelingen

Met het wijzigen van de schrijfwijze van de Sociale verzekeringsbank wordt artikel 10 van het Besluit bedrijfsspaarregelingen aangepast aan de nieuwe terminologie. Alhoewel niet rechtstreeks voortvloeiend uit (de invoering van) de Wet SUWI wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om in hetzelfde artikel de omschrijving van een toegelaten verzekeraar aan te passen aan de huidige stand van de wetgeving.

Artikel XXXVIII Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Met de intrekking van de Liquidatiewet invaliditeitswetten en de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 hebben de onderdelen b, c, d en g van artikel 11, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 hun belang verloren.

Artikel XXXX Inwerkingtreding

Nu artikel IX, onderdeel C, een wijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter inhoudt, treedt dat artikel in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van genoemde wet.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven