Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2001, 656AMvB

Besluit van 12 december 2001 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Flora- en faunawet en een aantal daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, alsmede vaststelling van de datum van het vervallen van een aantal artikelen van de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet en het intrekken van de Nuttige dierenwet 1914, de Vogelwet 1936 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 december 2001, nr. TRCJZ/2001/16987, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 123, eerste, tweede en derde lid, en 126 van de Flora- en faunawet;

Gelet op artikel 24 van het Jachtbesluit, artikel 13, eerste lid, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, artikel 13 van het Besluit faunabeheer, artikel 8 van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, artikel 10 van het Besluit prepareren van dieren en artikel 21 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

Gelet op artikel IV, onderdeel 3, van het Besluit van 23 oktober 2001, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de drijfjacht en enkele andere wijzigingen (Stb. 499);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De artikelen 2 tot en met 12, 13, eerste lid, met uitzondering van onderdeel b, 13, vierde lid, 14 tot en met 82, 83, eerste lid, onderdelen a, b, en c, 83, tweede lid, 84, 93 tot en met 96 en 101 tot en met 127 van de Flora- en faunawet treden in werking met ingang van 1 april 2002.

Artikel 2

Het Jachtbesluit, het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, het Besluit faunabeheer, het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, het Besluit prepareren van dieren en het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten treden in werking met ingang van 1 april 2002.

Artikel 3

Artikel III van het Besluit van 23 oktober 2001, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de drijfjacht en enkele andere wijzigingen (Stb. 499) treedt in werking met ingang van 1 april 2002.

Artikel 4

De artikelen 2 tot en met 27a, 35, 36, 38 tot en met 91 van de Jachtwet 1 vervallen met ingang van 1 april 2002.

Artikel 5

De artikelen 22 tot en met 25 van de Natuurbeschermingswet2 vervallen met ingang van 1 april 2002.

Artikel 6

De Nuttige dierenwet 19143, de Vogelwet 19364 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten5 worden ingetrokken met ingang van 1 april 2002.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven de eenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1954, 523, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.

XNoot
2

Stb. 1967, 572, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
3

Stb. 1914, 262.

XNoot
4

Stb. 1936, 700.

XNoot
5

Stb. 1997, 522.