Wet van 20 december 2001 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing vrijstelling enkele overheidsbedrijven en voorkoming incidentele voor- en nadelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de vrijstelling in de vennootschapsbelasting voor enkele overheidsbedrijven te laten vervallen en voorts dat het wenselijk is ter wille van het evenwicht in de concurrentieverhoudingen een algemene regeling te treffen om incidentele voor- of nadelen bij de overgang van overheidsbedrijven naar de belaste sfeer te voorkomen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de vennootschapsbelasting 19691 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zevende lid vervallen de onderdelen a, c, e en h onder vernummering van de onderdelen b, d, f, g, i, j en k in a tot en met g.

2. In het zevende lid wordt het tot onderdeel g vernummerde onderdeel k vervangen door:

g. NOB Holding N.V.;.

3. Na het zevende lid, onderdeel g, wordt ingevoegd:

h. B.V. Weerbureau HWS;

i. de N.V. Luchthaven Schiphol;.

B. Artikel 10, onderdeel g, wordt vervangen door:

g. bij lichamen waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon een belang heeft of heeft gehad: door die rechtspersoon geheven belastingen of rechten voorzover aannemelijk is dat de invoering of wijziging daarvan is of was gericht op het verminderen van de grondslag voor de heffing van belastingen naar de winst of het inkomen. De belastingplichtige diezekerheid wenst omtrent de vraag of dit onderdeel ten aanzien van hem toepassing vindt, kan een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.

C. In artikel 10a, vierde lid, wordt «28 en 28b» vervangen door: 28, 28b en 33.

D. Na artikel 32 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 33

  • 1. Indien immateriële activa die bij een publiekrechtelijke rechtspersoon of een lichaam als bedoeld in artikel 2, zevende lid, eerste volzin, deel uitmaken van vermogen waarmee geen belastbare winst wordt behaald omdat het niet wordt aangewend in het kader van de uitoefening van een bedrijf als bedoeld in artikel 2, derde lid, op enig tijdstip bij dezelfde rechtspersoon of hetzelfde lichaam of bij een verbonden lichaam deel gaan uitmaken van vermogen waarmee belastbare winst wordt behaald, worden zij op dat tijdstip te boek gesteld voor de in het tweede tot en met vierde lid bedoelde waarde.

  • 2. Ingeval de activa bij dezelfde rechtspersoon of hetzelfde lichaam gaan behoren tot vermogen waarmee belastbare winst wordt behaald, vindt de teboekstelling plaats voor de waarde die zou gelden als de activa bij de rechtspersoon of het lichaam altijd hadden behoord tot vermogen waarmee belastbare winst wordt behaald en op die activa was afgeschreven volgens artikel 3.30 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

  • 3. Ingeval de activa bij een verbonden lichaam gaan behoren tot vermogen waarmee belastbare winst wordt behaald, vindt de teboekstelling bij dat verbonden lichaam plaats voor nihil.

  • 4. In afwijking van het tweede lid vindt de teboekstelling plaats voor nihil indien de activa door de rechtspersoon of het lichaam zijn verkregen van een ten tijde van de verkrijging verbonden lichaam en de vervreemding bij dat verbonden lichaam niet heeft geleid tot belastbare winst.

ARTIKEL II

Indien het voorstel van Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie (27 549) tot wet wordt verheven en in werking treedt op of na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt die wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel 12. Belastingplicht vennootschapsbelasting, wordt «na onderdeel k» vervangen door: na onderdeel i. Voorts wordt de onderdeelsaanduiding «l» vervangen door: j.

2. Artikel 13. Aanvang belastingplicht, vervalt.

ARTIKEL III

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

  • 2. Artikel I werkt voor NOB Holding N.V. terug tot en met 26 november 1999 en voor B.V. Weerbureau HWS tot en met 1 april 1999.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1969, 469, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 december 2001, Stb. 641.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 2001/2002, 27 784.

Handelingen II 2001/2002, blz. 1939–1943; 1947.

Kamerstukken I 2001/2002, 27 784 (133).

Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 17 en 18 december 2001.

Naar boven