Besluit van 13 december 2001 tot wijziging van enkele fiscale algemene maatregelen van bestuur in verband met de vervanging van de gulden door de euro

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 5 november 2001, nr. WDB 2001/643 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Gelet op de artikelen 8, vijfde lid, en 16 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 38, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 58 van de Douanewet, de artikelen 3 en 44 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 12 van de Registratiewet 1970, artikel 21, zesde lid, van de Successiewet 1956, de artikelen 5 en 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en artikel 11, derde lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W06.01.0581/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 12 december 2001;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 19681 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
13c, 1°1e bedragf 1650€ 749
13c, 1°2e bedragf 1650€ 749
41  f  500€ 227

ARTIKEL II

In artikel 16, eerste lid, derde volzin, van het Besluit voorkoming dubbele belasting 20012 wordt «f 441» vervangen door: € 200.

ARTIKEL III

In het Douanebesluit3 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
571  10 ECU€ 10
76   f 10€  5
76   f  5€  2
81   tweehonderd gulden€ 90

B. Artikel 2 vervalt.

C. In artikel 55, eerste lid, wordt «naar boven afgerond op een veelvoud van tien centen» vervangen door: rekenkundig afgerond op centen.

D. Artikel 56, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Voor de berekening van de verschuldigde rechten bij invoer worden gedeelten van een euro rekenkundig afgerond op hele euro's en worden gedeelten van een kilogram, van een liter of van een meter voor een geheel kilogram, een gehele liter of een gehele meter genomen.

ARTIKEL IV

In het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende4 zaken wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
42  f 27€ 12
44 1eguldenseuro's
44 2eguldenseuro's

ARTIKEL V

In Bijlage A, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 19685 wordt «gulden» vervangen door: euro.

ARTIKEL VI

In het Uitvoeringsbesluit Registratiewet 19706 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnnieuwe tekst
1   zes gulden€ 3
31  zes gulden€ 3
32  zes gulden€ 3

ARTIKEL VII

In artikel 6, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 19567 wordt «gulden» vervangen door: euro.

ARTIKEL VIII

In het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 19718 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
5  1e bedragf 13 000€  5 899
5  2e bedragf 65 000€ 29 496
6  1e bedragf 13 000€  5 899
6  2e bedragf 65 000€ 29 496
7  1e bedragf 13 000€  5 899
7  2e bedragf 65 000€ 29 496

ARTIKEL IX

In de Bijlage, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer9 wordt «gulden» vervangen door: euro.

ARTIKEL X

In artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken10 wordt «f 10 000» vervangen door: € 4538.

ARTIKEL XI

In het Koninklijk besluit van 20 augustus 1971, houdende vrijstelling van vennootschapsbelasting voor lichamen bij welke de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat (Stb. 559)11 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1 a f 13 000€  5 899
1 a f 65 000€ 29 496

ARTIKEL XII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 13 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt ertoe enkele fiscale algemene maatregelen van bestuur aan te passen aan de vervanging van de gulden door de euro. Het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 zijn al aangepast aan invoering van de euro in het kader van de belastingherziening 2001. De omzetting van guldensbedragen in eurobedragen in dit besluit geschiedt op basis van dezelfde uitgangspunten als die welke gelden voor de omzetting van de guldensbedragen in de fiscale wetten. Het desbetreffende wetsvoorstel is op 15 augustus 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden (Fiscale aanpassingswet euro)(Kamerstukken II 2000/01, 27 882, nr. 2H). Als hoofdregel voor de omzetting geldt derhalve dat de in euro's luidende bedragen rekenkundig worden afgerond op zoveel cijfers achter de komma als waarin het oorspronkelijke guldensbedrag is gesteld. Voor een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten zij hier verwezen naar de toelichting bij dit wetsvoorstel. In afwijking van de hiervoor genoemde uitgangspunten geldt dat voor de omzetting van boetebedragen, zoals is meegedeeld bij brief van 30 mei 2001 (Kamerstukken II 2000/01, 27 472, nr. 7), vindt bij de omzetting van de boetebedragen een afronding naar beneden plaats.

Waar bedragen in de algemene maatregelen van bestuur zijn onderworpen aan een periodieke aanpassing zullen de desbetreffende in euro's luidende, in dit besluit opgenomen, bedragen nog volgens het gebruikelijke traject van de daarvoor geldende aanpassingsprocedure worden aangepast. Ook ten gevolge van de wetsvoorstellen in het kader van het Belastingplan 2002 kunnen nog bedragen in dit besluit worden gewijzigd. Dit zal dan geschieden bij apart besluit.

Aan dit besluit zijn budgettaire consequenties noch administratieve lasten voor het bedrijfsleven verbonden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968)

Artikel 16, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 bepaalt dat een wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 op het punt van gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de aftrek geschiedt bij koninklijk besluit en dat onverwijld een voorstel van wet tot goedkeuring van dat besluit aan de Tweede Kamer wordt gezonden. Omwille van de samenhang (transparantie) is ervoor gekozen de euroaanpassingen van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 op te nemen in deze fiscale euro verzamel algemene maatregel van bestuur en deze niet op te nemen in een apart koninklijk besluit. Voorts zal bij nota van wijziging op het Belastingplan 2002-IV worden voorgesteld de formele procedure van goedkeuringswet achteraf van deze wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 in dit geval achterwege te laten nu de wijziging direct voortvloeit uit toepassing van de fiscale omrekeningsregel.

Artikel III, onderdelen C en D (artikelen 55 en 56 van het Douanebesluit)

Bij de invoering van de girale euro in 1999 is de mogelijkheid gecreëerd dat belastingaangiften zoals een aangifte voor een douanebestemming in euro's kunnen worden gedaan. Daartoe zijn de geautomatiseerde systemen voor het doen van douaneaangiften aangepast waarbij voor de berekeningen in euro's de fiscale rekenkundige afronding wordt toegepast. Bij de invoering van de euro op 1 januari 2002 wordt deze berekeningsmethode voortgezet.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos


XNoot
1

Stb. 1968, 473, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 oktober 2000, Stb. 471.

XNoot
2

Stb. 2000, 642.

XNoot
3

Stb. 1996, 166, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 april 2000, Stb. 200.

XNoot
4

Stb. 1995, 67, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 mei 2001, Stb. 231.

XNoot
5

Stb. 1968, 423, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 december 2000, Stb. 640.

XNoot
6

Stb. 1971, 392, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 december 1997, Stb. 703.

XNoot
7

Stb. 1956, 407, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 1999, Stb. 578.

XNoot
8

Stb. 1971, 558, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 december 2000, Stb. 640.

XNoot
9

Stb. 1971, 393, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 december 2000, Stb. 640.

XNoot
10

Stb. 1997, 30, gewijzigd bij besluit van 11 december 1997, Stb. 703.

XNoot
11

Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 november 1993, Stb. 656.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven