Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2001, 626AMvB

Besluit van 26 november 2001, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het beleidsterrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in verband met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 27 september 2001, nr. WJZ/2001/37592(1512), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 38a, 77, derde lid, 153, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4 van de Experimentenwet onderwijs, de artikelen 4.1.2, tweede lid, 4.1.4 en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 2001, nr. W05.01.0510/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 20 november 2001, nr. WJZ/2001/43553(1512), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel h, komt te luiden:

h. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

B

In de artikelen 8, 9, 11, onderdelen a en b, 12, onderdelen a, b en c, 13, eerste, tweede en vierde lid, 14, eerste lid, 15, eerste en derde lid, 16, eerste, tweede, derde en vierde lid, 17, 18, eerste, tweede en derde lid, 21, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b en tweede lid, 22, 35, eerste lid, artikel 44, tweede lid, en artikel 47, wordt «uitvoeringsorgaan» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

C

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te laten registreren en die registratie tijdig te doen verlengen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 25, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

2. In onderdeel e, wordt «Arbeidsvoorzieningsorganisatie» vervangen door: Centrale organisatie werk en inkomen.

ARTIKEL II

Het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h wordt vervangen door:

h. geneeskundig onderzoek: een onderzoek door of namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dan wel een voor rekening van het bevoegd gezag komend onderzoek door de bedrijfsgezondheidskundige dienst;.

2. Onderdeel n wordt vervangen door:

n. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

B

In de artikelen 3, vijfde lid, 11, negende lid, 12, eerste, tweede en derde lid, 13, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, onderdelen b, f, g en h, derde, vierde en vijfde lid, 20, vijfde lid, onderdeel c en tweede volzin, zevende lid, achtste en negende lid, wordt «Lisv» telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

C

In artikel 34, eerste en tweede lid, wordt «de namens hem handelende uitvoeringsinstelling» vervangen door: het namens hem handelende Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

ARTIKEL III

In het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel3 wordt in artikel I-P84, derde lid, «inschrijven bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie» vervangen door: registreren bij de Centrale organisatie werk en inkomen.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 26 november 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de achttiende december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

In deze nota van toelichting wordt mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een toelichting gegeven op het besluit houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het beleidsterrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in verband met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

1. Inleiding

Met het onderhavige besluit wordt het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs en het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel op een aantal onderdelen technisch gewijzigd.

De wijzigingen zijn het gevolg van de vaststelling van een structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) als bedoeld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Het SUWI-proces beoogt een effectieve en efficiënte uitvoering mogelijk te maken op het terrein van werk en inkomen.

2. Aanpassing regelgeving

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is het resultaat van de voornemens uit het Regeerakkoord op het terrein van werk en inkomen (Kamerstukken II, 2000/01, 27 588, nr. 3, pag. 1). Deze wet brengt met zich mee dat de zogenoemde materieregelgeving conform deze wet aangepast moet worden. De materiewetten van alle ministeries zullen middels de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in overeenstemming met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen worden gebracht. Het onderhavige besluit strekt ertoe de algemene maatregelen van bestuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overeenkomstig de nieuwe uitvoeringsstructuur te wijzigen.

Het is de bedoeling dat het onderhavige besluit gelijktijdig met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking treedt. Deze wet zal naar verwachting op 1 januari 2002 in werking treden.

3. Financiële gevolgen

Deze regeling heeft geen financiële gevolgen voor de rijksbegroting.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans


XNoot
1

Stb. 1994, 100, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 november 2001, Stb. 599.

XNoot
2

Stb. 1995, 703, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 juni 2001, Stb. 308.

XNoot
3

Stb. 1985, 110, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 oktober 2001, Stb. 523.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.