Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2001, 571Wet

Wet van 27 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001, vastgesteld bij de wet van 15 november 2000, Stb. 2001, 7;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de vierde december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 27 september 2001, Stb. 571

Begroting 2001

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II)

Onderdeel uitgaven en verplichtingen

   (1)(2)
Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting
   verplichtingenuitgavenverplichtingenuitgaven
   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
  TOTAAL  361 356163 977  33 75915 317
           
01 Algemeen  – 703– 319    
 01Loonbijstelling2 4361 1052 4361 10511 1715 06911 1715 069
 02PrijsbijstellingNihilNihilNihilNihil3 2461 4723 2461 472
 03Onvoorzien211021101 6737591 673759
 08Waarde-overdracht en waarde-overname2 2241 0092 2241 009    
 09Taakstellingen– 5 384– 2 443– 5 384– 2 443    
           
02 Eerste Kamer der Staten-Generaal  14 1166 405    
 01Vergoedingen leden Eerste Kamer5 1952 3575 1952 357    
 02Personeel en materieel8 9214 0488 9214 0482049220492
           
03 Tweede Kamer der Staten-Generaal  164 18974 506    
 01Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters34 12315 48434 12315 484    
 03Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en nabestaanden van de oud-leden van de Tweede Kamer14 7376 68714 7376 687225102225102
 04Personeel en materieel75 38834 21075 38834 2109 9894 5329 9894 532
 07Drukwerk kamerstukken6 7363 0576 7363 057    
 08Tegemoetkoming in de kosten van de fracties32 36714 68832 36714 688650295650295
 13Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland838380838380    
 16Parlementaire enquêtesMemorieMemorieMemorieMemorie    
 17GarantiesMemorieMemorieMemorieMemorie    
           
04 Staten-Generaal Algemeen  10 8814 938    
 02Personeel en materieel van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen8 0743 6648 0743 664    
 12Interparlementaire betrekkingen2 8071 2742 8071 274    
           
05 Raad van State  93 81042 570    
 01Personeel Vice-President en leden8 8144 0008 8144 000    
 02Personeel en materieel84 99638 57084 99638 5702 4201 0992 4201 099
           
06 Algemene Rekenkamer  48 79622 143    
 01Personeel President en leden866393866393    
 02Personeel en materieel47 93021 75047 93021 750682309682309
07 Nationale ombudsman  14 0776 388    
 01Personeel Nationale ombudsman en Substituut683310683310    
 02Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut242110242110    
 03Personeel en materieel13 1525 96813 1525 9682 2781 0342 2781 034
           
08 Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden  6 2102 818    
 01Personeel en materieel3 2021 4533 2021 453428194428194
 03Aankoop en herstellingen van decoraties2 9961 3602 9961 360– 337– 153– 337– 153
 04Toelagen aan Ridders en weduwen van Ridders der Militaire Willems-Orde125125    
           
09 Kabinet der Koningin  4 2971 950    
 01Personeel en materieel4 2971 9504 2971 95058265826
           
10 Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen  3 7501 701    
 01Personeel en materieel3 5181 5963 5181 596688312688312
 02Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs der Nederlandse Antillen23210523210550235023
           
11 Kabinet van de Gouverneur van Aruba  1 933877    
 01Personeel en materieel1 8848551 884855334152334152
 02Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van Aruba49224922    

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 27 september 2001, Stb. 571

Begroting 2001

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II)

Onderdeel ontvangsten

   (1)(2)
Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting
   ontvangstenontvangsten
   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
  TOTAAL9 0834 120734333
       
01 Algemeen2712  
 01Inhoudingen op salarissen voor dienstverlening2712  
 02Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioenMemorieMemorie  
 03Diverse ontvangstenMemorieMemorie  
       
02 Eerste Kamer der Staten-Generaal13863  
 01Diverse ontvangsten13863  
       
03 Tweede Kamer der Staten-Generaal3 4831 580  
 01Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen631286  
 02Omzet restaurant1 56571010045
 03Diverse ontvangsten1 287584500227
       
04 Staten-Generaal Algemeen5023  
 01Diverse ontvangsten5023  
       
05 Raad van State4 3131 957  
 01Diverse ontvangsten4 3131 95713461
       
06 Algemene Rekenkamer920417  
 01Diverse ontvangsten920417  
       
07 Nationale ombudsman8639  
 01Diverse ontvangsten8639  
       
08 Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de civiele orden6529  
 01Diverse ontvangsten6529  
       
09 Kabinet der Koningin1Nihil  
 01Diverse ontvangsten1Nihil  
       
10 Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse AntillenNihilNihil  
 01Diverse ontvangstenNihilNihil  
       
11 Kabinet van de Gouverneur van ArubaNihilNihil  
 01Diverse ontvangstenNihilNihil  

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 27 759.

Handelingen II 2000/2001, blz. 6063.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 759 (344, 344a).

Handelingen I 2001/2002, blz. 2.