Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2001, 467Wet

Wet van 4 oktober 2001 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering van een rechtspersoon niet strekt tot kwijting aan bestuurders en commissarissen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt1 als volgt gewijzigd:

A. Aan het slot van artikel 49 lid 3 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.

B. Aan het slot van artikel 58 lid 1 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.

C. Aan het slot van artikel 101 lid 3 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.

D. Aan het slot van artikel 210 lid 3 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.

ARTIKEL II

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. De in deze wet vervatte voorschriften zijn voor het eerst van toepassing met ingang van het eerste boekjaar dat aanvangt na de datum van inwerkingtreding van de wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 oktober 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de achttiende oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 mei 2001, Stb. 275.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 27 483.

Handelingen II 2000/2001, blz. 4135.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 483, (293, 293a, 293b).

Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 2 oktober 2001.