Besluit van 9 oktober 2001, houdende de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van enige artikelen van de wet van 29 april 1999 houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235), de wet van 8 juli 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) (Stb. 322), de wet van 12 oktober 2000, houdende wijziging van de Wet Luchtvaart (vervoer gevaarlijke stoffen en van dieren) (Stb. 468) en het Besluit luchtwaardigheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 oktober 2001, nr. DGL/01.421054, Directoraat-Generaal Luchtvaart, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel XII van de wet van 29 april 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235), artikel X van de wet van 8 juli 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) (Stb. 322), artikel VIII van de wet van 12 oktober 2000 houdende wijziging van de Wet luchtvaart (vervoer gevaarlijke stoffen en van dieren) (Stb. 468) en artikel 51 van het Besluit luchtwaardigheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel I, onderdeel A, onderdeel C, onderdeel F voor zover het betreft de artikelen 10.3 en 10.5 van de Wet Luchtverkeer, onderdeel G de onderdelen 1b, 2 voor zover betreft het eerste en derde lid van artikel 11.2a, 3, 5, 6 en 7, artikel III, onderdeel A, onderdeel B voor zover het betreft de artikelen 1, onderdeel e, 4, 5, 6, 7 en 15 en artikel IV van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235), treden in werking met ingang van 1 oktober 2001.

Artikel 2

Artikel II, onderdeel B van de wet van 8 juli 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) (Stb. 322) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2001.

Artikel 3

Artikel I, de onderdelen C, D, E, F, Ia en J van de wet van 12 oktober 2000 houdende wijziging van de Wet luchtvaart (vervoer gevaarlijke stoffen en van dieren) (Stb. 468) treden in werking met ingang van 1 oktober 2001.

Artikel 4

Het Besluit luchtwaardigheid treedt in werking met ingang van 15 oktober 2001.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 oktober 2001

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de zestiende oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot inwerkingtreding per 1 oktober 2001 van enkele wetsartikelen en de daaraan verbonden algemene maatregel van bestuur (amvb) in het kader van de herziening van de luchtvaartwetgeving. De wetsartikelen en de amvb hebben betrekking op luchtvaartuigen, zowel de inschrijving in het register als de luchtwaardigheid en het onderhoud. De bijbehorende ministeriële regelingen zullen op de daartoe geëigende wijze tevens op 1 oktober 2001 in werking treden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven