Besluit van 14 september 2001, tot aanpassing van besluiten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingsbesluit euro)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Financiën van 18 juli 2001, no. WJB 2001/0761-M, gedaan mede namens Onze minister van Justitie;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet en gelet op de artikelen van de wetten in de hierna genoemde hoofdstukken;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2001, nr. W 06.01.0369/IV);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Financiën van 11 september 2001, no. WJB 2001-0939-M, uitgebracht mede namens Onze minister van Justitie.

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde besluiten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ABCDEFGH
NrAlgemene maatregel van bestuurArtikellidOnderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
Artikelen 125, eerste lid en 133, eerste lid, van de Ambtenarenwet
1.Algemeen Rijksambtenarenreglement149n1  f 24 000,–€ 10 890,73
2.Algemeen Rijksambtenarenreglement58a2  f 350,–€ 158,82
3.Algemeen Rijksambtenarenreglement811deerste bedragen minste f 1,– en 
4.Algemeen Rijksambtenarenreglement811dtweede bedragten hoogste f 50,–ten hoogste € 22
Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet
5.Ambtenarenreglement Staten-Generaal284n1  f 24 000,–€ 10 890,73
6.Ambtenarenreglement Staten-Generaal93a2  f 350,–€ 158,82
7.Ambtenarenreglement Staten-Generaal1161deerste bedragten minste f 1,– en 
8.Ambtenarenreglement Staten-Generaal1161dtweede bedragten hoogste f 50,–ten hoogste € 22
Artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993
9.Besluit algemene rechtspositie politie3681  f 500€ 226,89
10.Besluit algemene rechtspositie politie771d ten minste één en ten hoogste vijftig guldenten hoogste € 22
Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet
11.Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk416   f 3 000,–€ 1 361,34
Artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985
12.Besluit draagbare blustoestellen563  f 1 500€ 680,67
Artikel 6, derde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
13Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens6bijlage 1b IIonder 1f 1416,82€ 642,92
Artikelen 283a, zevende lid, en 283b, dertiende en vijftiende lid, van de Gemeentewet
14.Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen731  f 82€ 39,03
15.Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen32  hele guldenshele euro's
Artikel 72 van de Grondwet, en de artikelen 125, eerste lid en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet
16.Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk823b f 5,–€ 2,27
Artikel 125 van de Ambtenarenwet
17.Besluit personenchauffeurs Rijksdienst971  f 250,–€ 113,45
Artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993
18.Besluit rechtspositie vrijwillige politie10211  f 500€ 226,89
19.Besluit rechtspositie vrijwillige politie252b f 500€ 226,89
Artikel 5 van de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president en de leden van de Raad van State, alsmede van de voorzitter en de leden van de Algemene Rekenkamer
20.Besluit regeling van de vergoeding voor leden in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer111   f 730€ 331,26
Artikel 25 van de Wet rampen en zware ongevallen
21.Besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen en zware ongevallen1231  f 100 000€ 45 378,02
22.Besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen en zware ongevallen42  f 5,00€ 2,27
Artikel 12 van de Wet openbaarheid van bestuur
23.Besluit tarieven openbaarheid van bestuur1322 eerste bedragf 10€ 4,50
24.Besluit tarieven openbaarheid van bestuur22 tweede bedragf 0,75€ 0,35
25.Besluit tarieven openbaarheid van bestuur32  f 5€ 2,25
Artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet
26.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel144a2a f 143,82€ 65,26
27.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel4a2b f 71,91€ 32,63
28.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel4a2c f 85,36€ 38,73
29.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel4a3 eerste bedragf 143,82€ 65,26
30.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel4a3 tweede bedragf 71,91€ 32,63
31.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel4a3 derde bedragf 85,36€ 38,73
32.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel4a3 vierde bedragf 5,00€ 2,27
33.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel4a3 vijfde bedragf 2,50€ 1,13
Artikelen 11 en 59 van de Financiële-verhoudingswet
34.Besluit verfijningen algemene uitkering 1984153.15.52  f 35€ 15,88
Artikelen 125, eerste lid, onderdeel j. en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet
35.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel1621a f 1 585,00€ 719,24
36.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel21b f 793,00€ 359,85
37.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel22 eerstef 2 331,00€ 1 057,76
38.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel22 tweedef 3 124,00€ 1 417,61
39.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel31  f 3 390,00€ 1 538,31
40.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel32 eerstef 5 056,00€ 2 294,31
41.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel32 tweedef 6 768,00€ 3 071,18
42.Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel33  f 1 712,00€ 776,87
Artikel 3 van de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president en de leden van de Raad van State, alsmede van de voorzitter en de leden van de Algemene Rekenkamer
43.Besluit van 9 juni 1972, houdende regeling van de vergoeding voor staatsraden in buitengewone dienst (Stb. 314)171   f 730€ 331,26
Artikel 74 van de Grondwet
44.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom1811 eerste bedragf 3 600€ 1 633,61
45.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom11 tweede bedragf 1500€ 680,67
46.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom11 derde bedragf 800€ 363,02
47.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom12 eerste bedragf 1 200€ 544,54
48.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom12 tweede bedragf 1 500€ 680,67
49.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom12 derde bedragf 1 800€ 816,80
50.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom12 vierde bedragf 2 100€ 952,94
51.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom12 vijfde bedragf 2 550€ 1 157,14
52.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom12 zesde bedragf 3 000€ 1 361,34
53.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom12 zevende bedragf 4 200€ 1 905,88
54.Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom13  f 300€ 136,13
Artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet
55.Besluit voorzieningen Remigratiewet1992  f 50€ 22,69
Artikel 66 van de Gemeentewet
56.Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris202a  f 9 376,00€ 4 254,64
57.Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris2b  f 10 366,00€ 4 703,89
Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet
58.Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 19842182beerste bedragf 16 373,00€ 7 429,74
59.Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 198482btweede bedragf 16 725,00€ 7 589,47
60.Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 198482bderde bedragf 17 078,00€ 7 749,66
61.Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984212  f 282,65€ 128,26
Artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, en artikel 19, tweede lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen
62.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen2221  f 670 402,88€ 304 215,56
63.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen21  f 770 780,71€ 349 765,03
64.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen61a f 430 000,00€ 195 125,49
65.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen61b f 222 000,00€ 100 739,20
66.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen7 a f 312 000,00€ 151 579,42
67.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen7 b f 105 000,00€ 47 646,92
68.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen7 b f 125 000,00€ 56 722,53
69.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen7 b f 225 000,00€ 102 100,54
70.Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen7 b f 105 000,00€ 47 646,92
Artikel 2, eerste lid,van de Wet rechten burgerlijke stand
71.Legesbesluit akten burgerlijke stand2311 eerste bedragf 17,50€ 8,17
72.Legesbesluit akten burgerlijke stand11 tweede bedragf 34,00€ 15,77
73.Legesbesluit akten burgerlijke stand12  25 cent10 eurocent
Klein KB
74.Overbruggingsregeling Surinaamse pensioenen42  Nederlands couranteuro
Artikelen 66, 73 en 79 van de Gemeentewet, en artikel 125 van de Ambtenarenwet
75.Rechtspositiebesluit burgemeesters 199424161 eerste bedragf 1 152,–€ 522,75
76.Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994161 tweede bedragf 1 211,–€ 549,53
77.Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994161 derde bedragf 1 262,–€ 572,67
78.Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994161 vierde bedragf 1 304,–€ 591,73
79.Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994281 tweedeguldeneuro
80.Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994291 tweedeguldeneuro
Artikelen 65, 72 en 77 van de Provinciewet
81.Rechtspositiebesluit Commissarissen van de Koning2531  f 16 945,–€ 8 806,51
82.Rechtspositiebesluit Commissarissen van de Koning32a f 1 400,–€ 635,29
83.Rechtspositiebesluit Commissarissen van de Koning32b f 2 230,–€ 1 011,93
Artikelen 43, eerste en tweede lid, en 51, tweede lid, van de Provinciewet
84.Rechtspositiebesluit gedeputeerden26211  f 576,–€ 261,38
85.Rechtspositiebesluit gedeputeerden212  f 1 201,–€ 544,99
Artikelen 93 en 94 van de Provinciewet
86.Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden2721  f 22 019,–€ 9 991,79
87.Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden23  f 156,–€ 70,79
88.Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden24  f 325,–€ 147,48
89.Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden131  f 155,–€ 80,32
Artikelen 44, eerste en tweede lid, en 51, tweede lid, van de Gemeentewet
90.Rechtspositiebesluit wethouders28251 eerste bedragf 233,–€ 105,73
91.Rechtspositiebesluit wethouders251 tweede bedragf 383,–€ 173,80
92.Rechtspositiebesluit wethouders251 derde bedragf 495,–€ 224,62
93.Rechtspositiebesluit wethouders251 vierde bedragf 540,–€ 245,04
94.Rechtspositiebesluit wethouders252 eerste bedragf 485,–€ 220,08
95.Rechtspositiebesluit wethouders252 tweede bedragf 797,–€ 361,66
96.Rechtspositiebesluit wethouders252 derde bedragf 1 031,–€ 467,85
97.Rechtspositiebesluit wethouders252 vierde bedragf 1 125,–€ 510,50
98.Rechtspositiebesluit wethouders272 tweedeguldenseuro's
Artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, en artikel 5 van de Instellingswet W.R.R.
99.Rechtspositiebesluit WRR2931  tien gulden€ 5
Artikelen 125, eerste lid en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet
100.Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten30103  guldenseuro's
Artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet
101.Tijdelijk besluit integratie-uitkering personele middelen VERDI312   f 0,59€ 0,27
102.Tijdelijk besluit integratie-uitkering personele middelen VERDI3   f 0,71€ 0,32
Klein KB
103.Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen31 Nederlands couranteuro 
Artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988
104.Vaststellingsbesluit vaste vergoeding leden Overleg- en begeleidingscommissie CAS3211 eerste bedragf 560€ 254,12
105.Vaststellingsbesluit vaste vergoeding leden Overleg- en begeleidingscommissie CAS11 tweede bedragf 420€ 190,59
Artikel 14 van de Kaderwet adviescolleges
106.Vergoedingenbesluit adviescolleges333  eerste bedragf 560€ 254,12
107.Vergoedingenbesluit adviescolleges3  tweede bedragf 420€ 190,59
Artikel 1c, tweede lid, van de Wet Nationale ombudsman
108.Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman3421  f 1 928€ 874,89
109.Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman22a f 5 988€ 2 717,24
110.Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman22b f 406€ 184,23

Artikel 2

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 3, eerste lid van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds35, wordt als volgt gewijzigd:

1. in de aanhef wordt «(bedragen in guldens)» vervangen door: bedragen tot en met 2001 in guldens en vanaf 2002 in euro;

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2002]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2002   
AALBURG€ 92 759,30€ 3 951,21HHRS ALM & BIESBOSCH
AALSMEER€ 88 319,74  
AALTEN€ 47 052,77  
AARDENBURG€ 76 795,49€ 11 069,14WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ABCOUDE€ 16 346,00  
ACHTKARSPELEN€ 185 776,94  
ALBLASSERDAM€ 1 455,30  
ALKEMADE€ 48 547,64  
ALMELO€ 29 863,28  
ALPHEN AAN DEN RIJN€ 274 255,75  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMBT DELDEN€ 15 002,88  
AMELAND€ 49 325,93  
AMERONGEN€ 5 047,25  
AMMERZODEN€ 41 433,58  
AMSTELVEEN€ 12 299,72  
AMSTERDAM€ 74 057,28€ 61 458,36STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM
  8 777,73WATERSCHAP DE WATERLANDEN
ANGERLO€ 40 789,62  
ANLOO€ 131 373,91  
ANNA PAULOWNA€ 99 377,20€ 99 377,20WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
APELDOORN€ 232 030,84  
ARCEN EN VELDEN€ 1 705,31  
ARNEMUIDEN€ 6 164,33€ 6 164,33WEGSCHAP WALCHEREN
ARNHEM€ 203 104,39  
ASSEN€ 21 019,10  
ASTEN€ 84 405,00  
AVEREEST€ 6 539,88  
AXEL€ 119 761,35€ 2 650,61WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
  76 995,13WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
BAARLE-NASSAU€ 119 010,79  
BAARN€ 27 402,89  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARENDRECHT€ 73 012,37  
BARNEVELD€ 722 755,06€ 980,48WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 38 991,84  
BEEK€ 165 372,03  
BEEK EN DONK€ 17 604,02  
BEEMSTER€ 243 287,57€ 243 287,57WATERSCHAP DE WATERLANDEN
BEERS€ 28 572,28  
BEESEL€ 17 468,27  
BEILEN€ 43 177,19  
BELLINGWEDDE€ 48 308,43  
BEMMEL€ 268 540,07  
BERGAMBACHT€ 13 672,11€ 13 672,11HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD
BERGEN L€ 99 730,02€ 13 592,56J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN NH€ 8 769,37  
BERGEN OP ZOOM€ 15 769,92  
BERGEYK€ 202 933,14  
BERGH€ 310 813,17  
BERGHEM€ 7 971,18  
BERKEL EN RODENRIJS€ 357 221,84  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BERLICUM€ 660,78  
BERNISSE€ 413 769,18€ 333 523,20WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BEST€ 1 554,44  
BEUNINGEN€ 49 395,86  
BEVERWIJK€ 69 990,08  
BINNENMAAS€ 9 980,89  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BLEISWIJK€ 98 488,57  
BLOEMENDAAL€ 15 967,80  
BOARNSTERHIM€ 134 949,40€ 18 393,71WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
BODEGRAVEN€ 361 505,27  
BOEKEL€ 75 087,66  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 369 531,13  
BORGER€ 20 574,39  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 363 233,16€ 167 771,64WATERSCHAP NOORD- EN ZUIDBEVELAND
BOSKOOP€ 134 380,64  
BOXMEER€ 44 023,18€ 14 496,92VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 24 899,41  
BRAKEL€ 55 293,01  
BREDA€ 58 245,39  
BREDERWIEDE€ 79 745,52  
BREUKELEN€ 48 216,91  
BRIELLE€ 130 941,90€ 130 941,90WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BROUWERSHAVEN€ 28 263,05€ 28 263,05WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
BRUINISSE€ 10 623,24€ 10 623,24WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
BRUMMEN€ 107 542,85  
BRUNSSUM€ 68 274,41  
BUDEL€ 116 636,40  
BUNSCHOTEN€ 201 677,56€ 96 242,89WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM
BUREN€ 267 424,47  
CHAAM€ 10 795,89  
COTHEN€ 12 026,08  
CULEMBORG€ 7 497,10€ 169,45D.W. MASON
DALEN€ 4 279,15  
DALFSEN€ 30 845,26  
DANTUMADEEL€ 82 533,55  
DE MARNE€ 31 777,14  
DE RONDE VENEN€ 114 981,98€ 4 559,58HHRS AMSTEL EN VECHT
DE WIJK€ 25 879,09  
DELFZIJL€ 18 134,73  
DEN DUNGEN€ 6 727,90  
DEN HELDER€ 39 011,99  
DENEKAMP€ 4 050,90  
DEURNE€ 62 537,78  
DIDAM€ 97 837,00  
DIEPENHEIM€ 1 233,83  
DIEPENVEEN€ 48 767,76  
DIESSEN€ 10 414,27  
DINXPERLO€ 335 658,47€ 10 032,78INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG
DIRKSLAND€ 194 074,92€ 162 294,07WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
DODEWAARD€ 54 651,16  
DOESBURG€ 5 413,74  
DOETINCHEM€ 136 739,56  
DOMBURG€ 36 488,75€ 36 488,75WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 36 123,35  
DONGERADEEL€ 93 228,50  
DOORN€ 23 897,51  
DRECHTERLAND€ 826,01  
DRUNEN€ 30 227,63  
DRUTEN€ 55 350,58€ 35 767,24POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVELAND€ 50 379,15€ 50 379,15WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
DUIVEN€ 348 354,01  
DUSSEN€ 5 470,58  
DWINGELOO€ 32 173,02  
ECHT€ 52 339,92  
ECHTELD€ 217 740,62  
EDAM-VOLENDAM€ 19 128,97  
EDE€ 366 874,20  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 93 285,52€ 3 101,88WATERSCHAP HUNSINGO
EERSEL€ 127 102,77  
EGMOND€ 287 145,74  
EIBERGEN€ 379 616,85  
EIJSDEN€ 136 719,44  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 9 911,98  
ELST€ 251 384,17€ 101 414,36POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 126 346,03  
EPE€ 201 968,78  
ERMELO€ 77 572,63  
ERP€ 125 582,31  
ESCH€ 32 565,11  
ETTEN-LEUR€ 67 761,03  
FERWERDERADEEL€ 8 047,86  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 21 321,16  
FRANEKERADEEL€ 191 027,52  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 23 696,40  
GELDERMALSEN€ 73 340,33€ 15 530,08WATERSCHAP VAN DE LINGE
  25 170,75POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  4 590,68WEGSCHAP MARIENWAERD
GELDROP€ 2 064,31  
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 187 885,98  
GENDRINGEN€ 158 757,55  
GENDT€ 96 144,80  
GENEMUIDEN€ 1 871,38€ 1 871,38NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL
GENNEP€ 319 345,10  
GIESSENLANDEN€ 208 911,12€ 208 911,12HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 76 058,49  
GOEDEREEDE€ 22 621,74  
GOES€ 134 687,28€ 76 986,56WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
GOIRLE€ 81 508,29  
GORSSEL€ 162 562,99  
GOUDA€ 304 424,31  
GRAMSBERGEN€ 12 184,45  
GRAVE€ 21 630,87  
GROENLO€ 5 343,53  
GROESBEEK€ 166 243,88  
GRONINGEN€ 186 845,48  
GROOTEGAST€ 43 212,95  
GRUBBENVORST€ 175 238,12  
GULPEN€ 2 892,85  
HAAREN€ 69 544,30  
HAARLEMMERMEER€ 779 431,05€ 205,03WATERSCHAP GROOT HAARLEMMERMEER
HAELEN€ 117 957,90  
HALSTEREN€ 23 378,34  
HAPS€ 28 126,85  
HARDENBERG€ 39 260,61  
HARDERWIJK€ 59 411,14  
HARDINXVELD-€ 67 554,37  
GIESSENDAM   
HAREN€ 25 860,27  
HARENKARSPEL€ 103 400,23€ 26 851,26HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
HARLINGEN€ 10 045,95  
HARMELEN€ 30 496,04  
HATTEM€ 61 380,30  
HAVELTE€ 24 426,99  
HEDEL€ 2 094,37  
HEEL€ 27 837,15  
HEEMSKERK€ 301 529,41  
HEERDE€ 178 438,50€ 5 835,22H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 149 698,64  
HEEREWAARDEN€ 1 965,30  
HEERHUGOWAARD€ 215 610,59  
HEERJANSDAM€ 159 165,03€ 77 281,90WATERSCHAP IJSSELMONDE
HEERLEN€ 92 385,57  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 46 278,19  
HEEZE€ 4 882,11  
HEILOO€ 36 175,29  
HEINO€ 40 577,03  
HELDEN€ 58 281,72  
HELLENDOORN€ 32 387,66  
HELMOND€ 39 090,39  
HELVOIRT€ 81 469,05  
HENDRIK-IDO-AMBACHT€ 107 184,42  
HENGELO GLD€ 16 298,86  
HET BILDT€ 371 482,88  
HETEREN€ 92 309,75  
HEUMEN€ 41 931,03  
HEUSDEN€ 53 341,84  
HEYTHUYSEN€ 333 644,63  
HILLEGOM€ 43 094,57  
HILVARENBEEK€ 62 379,08  
HILVERSUM€ 108 291,16  
HOEVELAKEN€ 2 424,36  
HOEVEN€ 17 340,76  
HONTENISSE€ 179 711,34€ 119 839,24WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 88 551,39  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 118 622,64  
HOOGEVEEN€ 14 493,74  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 118 251,24  
HOORN€ 30 578,73  
HORST€ 119 704,95  
HOUTEN€ 39 557,80€ 169,45EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 14 978,87  
HUISSEN€ 72 700,36€ 9 408,58WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 22 677,22€ 16 570,21WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HUMMELO EN KEPPEL€ 90 898,94  
HUNSEL€ 190 578,16  
IJSSELMUIDEN€ 1 792,89  
IJSSELSTEIN€ 42 944,74  
JACOBSWOUDE€ 15 864,69  
KAMPEN€ 17 189,65  
KAPELLE€ 43 161,07€ 13 452,89WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
KATWIJK€ 2 142,34  
KERKRADE€ 14 341,27  
KERKWIJK€ 26 652,99€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESSEL€ 5 271,56  
KESTEREN€ 228 827,39€ 640,65G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 92 095,83  
KORENDIJK€ 11 985,93€ 11 985,93WATERSCHAP DE GROOTE WAARD
KORTGENE€ 55 737,68€ 37 698,60WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 126 412,55  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LANDSMEER€ 4 535,64  
LANGBROEK€ 38 410,92  
LANGEDIJK€ 38 631,70  
LAREN€ 45 353,79  
LEEK€ 5 724,78  
LEENDE€ 10 164,22  
LEERDAM€ 189 205,23€ 176 410,25HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LEERSUM€ 5 535,66  
LEEUWARDEN€ 53 356,78  
LEEUWARDERADEEL€ 208 374,83  
LEIDERDORP€ 281 592,43  
LEIDSCHENDAM€ 10 308,74  
LEMSTERLAND€ 96 717,39  
LEUSDEN€ 111 596,47  
LICHTENVOORDE€ 151 060,52  
LIEMPDE€ 11 035,85  
LIENDEN€ 15 266,19€ 172,74F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LIESVELD€ 188 987,23€ 188 987,23HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LINGEWAAL€ 84 099,94€ 8 639,49HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LISSE€ 397 225,45  
LITH€ 139 117,32€ 113 954,12WATERSCHAP DE MAASKANT
  17 198,27STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 215 154,46  
LOCHEM€ 424 811,17  
LOON OP ZAND€ 126 722,34  
LOOSDRECHT€ 21 553,97  
LOPIK€ 218 128,78  
LOPPERSUM€ 42 398,46  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 22 775,00  
MAARHEEZE€ 37 506,28  
MAARSSEN€ 17 381,26  
MAARTENSDIJK€ 3 946,53  
MAASBRACHT€ 163 054,12  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 93 327,38  
MAASDRIEL€ 6 078,04€ 3 112,18STICHTING DE MAASVEREN
MAASLAND€ 112 037,09  
MAASSLUIS€ 44 157,57  
MADE EN DRIMMELEN€ 16 242,07  
MARGRATEN€ 250 624,63  
MARIEKERKE€ 330 116,64€ 311 557,32WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 46 602,72  
MAURIK€ 296 250,26€ 241 845,58WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEDEMBLIK€ 19 230,32€ 19 230,32WATERSCHAP WESTFRIESLAND
MEERLO-WANSSUM€ 282 858,45  
MEERSSEN€ 152 213,77  
MEGEN C.A.€ 29 874,74€ 14 883,99STICHTING DE MAASVEREN
MEIJEL€ 40 912,37  
MENALDUMADEEL€ 53 574,22  
MENTERWOLDE€ 17 700,89  
MIDDELBURG€ 76 610,33€ 47 516,53WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDELHARNIS€ 606 451,93€ 591 596,01WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
MIDDENSCHOUWEN€ 79 876,38€ 33 583,94WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
MIERLO€ 57 263,92  
MILL EN SINT HUBERT€ 137 222,49  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 39 022,91  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MONSTER€ 137 241,13  
MONTFOORT€ 18 155,52  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
MOORDRECHT€ 3 809,29€ 3 809,29HHRS VAN SCHIELAND
MUIDEN€ 20 504,87  
NAALDWIJK€ 483 216,18  
NEDERHORST DEN BERG€ 147 515,78  
NEDERLEK€ 45 705,08  
NEDERWEERT€ 495 842,47  
NEEDE1 085 180,97€ 926 786,30HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 109 226,17  
NIEDORP€ 54 662,35€ 25 732,23HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 750 325,98  
NIEUW-GINNEKEN€ 110 079,72  
NIEUWKOOP€ 189 224,46  
NIEUWLEUSEN€ 111 467,93  
NIEUWVEEN€ 57 421,07  
NIEUW-VOSSEMEER€ 26 505,61  
NIJEFURD€ 175 165,30€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 769 931,33  
NIJMEGEN€ 342,21  
NISTELRODE€ 25 267,78  
NOORDER-KOGGENLAND€ 78 027,84€ 65 392,18WATERSCHAP WESTFRIESLAND
NOORDWIJKERHOUT€ 93 781,44  
NOOTDORP€ 28 195,33  
NORG€ 253 708,52  
NUENEN C.A.€ 171 047,47  
NUNSPEET€ 51 771,42  
NUTH€ 151 685,11  
OBDAM€ 74 225,90€ 878,43HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  73 347,47WATERSCHAP WESTFRIESLAND
ODOORN€ 61 809,40  
OEGSTGEEST€ 18 735,65  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OISTERWIJK€ 2 315,58  
OLDEBROEK€ 141 108,91  
OLST€ 55 222,60€ 2 083,91VOORST
  28 808,80VOF OLSTERVEER, OLST
OMMEN€ 64 684,55  
ONDERBANKEN€ 98 331,45  
OOSTBURG€ 282 422,84€ 127 768,65WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
OOSTERHESSELEN€ 36 070,99  
OOSTERHOUT€ 86 529,06  
OOSTFLAKKEE€ 941,57€ 941,57WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
OOSTSTELLINGWERF€ 346 986,01  
OOSTZAAN€ 44 331,40  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 11 669,20  
OPSTERLAND€ 790 034,59€ 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
  17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
OSS€ 22 434,74  
OSSENDRECHT€ 46 350,57  
OUD-BEIJERLAND€ 17 532,16  
OUDENBOSCH€ 20 356,31  
OUDER-AMSTEL€ 7 906,78€ 7 906,78HHRS AMSTEL EN VECHT
OUDERKERK€ 101 445,54  
OUDEWATER€ 213 110,54  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 26 348,36  
POSTERHOLT€ 254 838,89  
PRINSENBEEK€ 41 237,03  
PUTTEN€ 159 992,44  
RAAMSDONK€ 116 324,83  
RAVENSTEIN€ 11 573,73  
REEUWIJK€ 212 603,36€ 54 149,70WATERSCHAP DE GOUWELANDEN
REIDERLAND€ 25 389,55€ 23 285,11WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 102 759,81€ 60 205,38WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
RENKUM€ 99 833,18  
REUSEL€ 29 917,25  
RHEDEN€ 54 694,32€ 2 122,47VOF GEBROEDERS BREMER
RHENEN€ 138,32€ 138,32EXPLOITANT VEER INGEN/ELST
RIDDERKERK€ 737 870,39  
RIETHOVEN€ 37 310,24  
RIJNSBURG€ 162 976,27€ 29 185,65HHRS VAN RIJNLAND
RIJNWAARDEN€ 23 738,19  
RIJNWOUDE€ 270 373,56  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
RODEN€ 49 443,89  
ROERDALEN€ 26 728,11  
ROERMOND€ 167 667,25  
ROGGEL EN NEER€ 16 327,01  
ROLDE€ 20 165,99  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 32 057,57  
ROSMALEN€ 39 009,68  
ROSSUM€ 4 244,51  
ROTTERDAM€ 297 288,01  
ROZENDAAL€ 1 659,25  
RUCPHEN€ 88 775,82  
RUINEN€ 60 271,09  
RUURLO€ 136 931,52  
SAS VAN GENT€ 68 968,53€ 68 968,53WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
SASSENHEIM€ 8 276,87  
SCHAIJK€ 65 041,89  
SCHEEMDA€ 107 901,09  
SCHERPENZEEL€ 54 157,33  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 92 259,42  
SCHIPLUIDEN€ 62 770,51  
SCHOONEBEEK€ 8 712,58  
SCHOONHOVEN€ 17 313,64  
SEVENUM€ 135 585,90  
'S-GRAVELAND€ 90 175,51  
'S-GRAVENZANDE€ 223 845,42  
'S-HERTOGENBOSCH€ 13 982,63  
SIMPELVELD€ 213 823,96  
SINT MICHIELSGESTEL€ 1 736,35  
SINT PHILIPSLAND€ 3 602,45€ 3 602,45WATERSCHAP THOLEN
SINT-OEDENRODE€ 37 398,56  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 149 781,14  
SLIEDRECHT€ 32 132,81  
SLOCHTEREN€ 82 872,71  
SLUIS€ 66 172,92€ 44 661,10WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
SMALLINGERLAND€ 60 948,66  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 24 736,56  
SOEST€ 2 530,61  
SOMEREN€ 116 941,28  
SON EN BREUGEL€ 11 151,80  
SPIJKENISSE€ 8 989,49€ 8 989,49WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
SPRANG-CAPELLE€ 59 017,79  
STADSKANAAL€ 30 928,10€ 1 604,84WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
STAPHORST€ 157 580,63  
STEDE BROEC€ 41 293,53€ 40 113,87WATERSCHAP WESTFRIESLAND
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 52 096,52€ 2 122,47V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 47 023,88  
STRAMPROY€ 74 487,11  
STRIJEN€ 55 641,91  
SUSTEREN€ 49 055,91  
SWALMEN€ 24 386,60  
TEN BOER€ 35 286,28€ 21 195,91WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TER AAR€ 170 853,78€ 36 927,50HHRS VAN RIJNLAND
TERNEUZEN€ 187 912,62€ 4 128,42WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
  33 130,91WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
  86 532,24WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
TETERINGEN€ 9 728,48  
TEXEL€ 146 941,59  
THOLEN€ 313 673,71€ 139 135,93WATERSCHAP THOLEN
THORN€ 44 688,28  
TIEL€ 59 747,64  
TILBURG€ 327 339,24  
TYTSJERKSTERADIEL€ 153 138,01  
UBBERGEN€ 60 628,93  
UDEN€ 50 441,71  
UDENHOUT€ 23 454,04  
UITGEEST€ 6 549,02€ 223,63HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
UITHOORN€ 254 701,65  
UTRECHT€ 3 031,96  
VAALS€ 172 994,63  
VALBURG€ 198 845,03  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 71 519,87€ 71 519,87WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 16 142,25  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 162 997,16€ 162 997,16WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 39 752,56  
VELDHOVEN€ 145 690,54  
VELSEN€ 15 365,36  
VENHUIZEN€ 10 079,96€ 10 079,96WATERSCHAP WESTFRIESLAND
VENLO€ 194 433,93€ 37 423,71GEWEST NOORD-LIMBURG
VENRAY€ 32 791,97  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 110 687,56  
VIANEN€ 77 357,76€ 77 357,76HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
VIERLINGSBEEK€ 83 598,59  
VLAARDINGEN€ 36 779,10€ 36 779,10RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND
VLAGTWEDDE€ 30 553,02€ 17 727,03WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
VLEDDER€ 12 633,24  
VLEUTEN-DE MEERN€ 68 924,31  
VLIJMEN€ 8 008,44  
VLISSINGEN€ 14 522,54€ 14 522,54WEGSCHAP WALCHEREN
VLIST€ 17 791,62€ 4 181,67HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD
  11 654,90WATERSCHAP LOPIKERWAARD
VOERENDAAL€ 149 051,37  
VOORHOUT€ 33 334,28  
VOORSCHOTEN€ 15 600,36  
VOORST€ 132 420,19€ 1 408,60WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 25 784,17  
VRIES€ 65 194,60  
VRIEZENVEEN€ 35 318,17  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 59 906,02  
WAALWIJK€ 14 585,08  
WADDINXVEEN€ 189 201,19  
WAGENINGEN€ 104 932,30€ 640,65G. MASON
WANROIJ€ 142 715,18  
WARMOND€ 55 278,09  
WARNSVELD€ 2 624,05  
WASPIK€ 13 419,77  
WATERINGEN€ 272 640,27  
WATERLAND€ 145 999,57€ 85 717,03HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  51 459,64WATERSCHAP DE WATERLANDEN
WEERSELO€ 28 473,80  
WEERT€ 69 366,21  
WEHL€ 96 747,75  
WERKENDAM€ 522,13€ 522,13HHRS ALM & BIESBOSCH
WERVERSHOOF€ 225 602,40€ 222 183,84WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WEST MAAS EN WAAL€ 68 614,75€ 22 853,93STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 200 920,27  
WESTER-KOGGENLAND€ 331 930,47€ 328 245,38WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WESTERSCHOUWEN€ 26 583,47€ 26 583,47WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
WESTERVOORT€ 1 881,15  
WESTKAPELLE€ 78 424,87€ 78 424,87WEGSCHAP WALCHEREN
WESTSTELLINGWERF€ 198 493,98  
WESTVOORNE€ 265 245,80€ 200 375,35WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
WIERINGEN€ 8 241,39€ 8 241,39WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
WIERINGERMEER€ 160 176,87€ 117 631,51HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER
WIJCHEN€ 17 039,10  
WIJHE€ 16 546,79€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 43 124,42€ 738,08MAURIK
WILLEMSTAD€ 5 300,50  
WINSCHOTEN€ 29 263,25  
WINSUM€ 17 989,41  
WINTERSWIJK€ 175 178,25  
WISCH€ 159 485,57€ 12,19WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WISSENKERKE€ 27 881,77€ 27 881,77WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
WITTEM€ 124 951,11  
WOENSDRECHT€ 3 606,22  
WOERDEN€ 293 946,82  
WOUDENBERG€ 24 902,96  
WOUDRICHEM€ 383 341,31€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 48 783,99  
WUNSERADIEL€ 166 560,90  
WYMBRITSERADIEL€ 222 486,71  
ZAANSTAD€ 670 162,32  
ZALTBOMMEL€ 4 741,49  
ZANDVOORT€ 45 264,56  
ZEDERIK€ 69 013,90€ 69 013,90HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
ZEELAND€ 73 691,65  
ZELHEM€ 230 638,80  
ZEVENAAR€ 75 700,79€ 7 882,60POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE€ 127 638,29€ 33 774,09HHRS VAN SCHIELAND
ZIERIKZEE€ 28 287,99€ 12 288,01WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
ZIJPE€ 88 132,34€ 1 276,99WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
  10 757,18HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
ZOETERMEER€ 97 492,86  
ZOETERWOUDE€ 245 238,86  
ZUIDHORN€ 75 160,96€ 6 022,72WATERSCHAP ELECTRA
ZUIDLAREN€ 18 759,27  
ZUIDWOLDE€ 35 013,68  
ZUNDERT€ 396 931,98  
ZUTPHEN€ 4 633,34  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 71 987,69  
ZWIJNDRECHT€ 63 629,24  
TOTAAL 2002€ 53 085 315,11€ 7 907 253,41 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2003]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2003   
AALBURG€ 92 759,30€ 3 951,21HHRS ALM & BIESBOSCH
AALSMEER€ 30 923,31  
AALTEN€ 44 698,75  
AARDENBURG€ 76 795,49€ 11 069,14WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ABCOUDE€ 16 346,00  
ACHTKARSPELEN€ 185 776,94  
ALBLASSERDAM€ 1 060,16  
ALKEMADE€ 48 527,85  
ALMELO€ 29 863,28  
ALPHEN AAN DEN RIJN€ 274 255,75  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMBT DELDEN€ 15 002,88  
AMELAND€ 49 325,93  
AMERONGEN€ 5 047,25  
AMMERZODEN€ 41 168,84  
AMSTELVEEN€ 11 598,79  
AMSTERDAM€ 66 636,74€ 8 327,91WATERSCHAP DE WATERLANDEN
  € 58 308,84STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM
ANGERLO€ 40 552,10  
ANLOO€ 118 581,85  
ANNA PAULOWNA€ 93 423,60€ 93 423,60WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
APELDOORN€ 226 678,63  
ARCEN EN VELDEN€ 1 705,31  
ARNEMUIDEN€ 6 164,33€ 6 164,33WEGSCHAP WALCHEREN
ARNHEM€ 124 980,54  
ASSEN€ 21 019,10  
ASTEN€ 76 420,07  
AVEREEST€ 6 539,88  
AXEL€ 91 953,62€ 337,46WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
  € 51 500,55WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
BAARLE-NASSAU€ 106 353,56  
BAARN€ 27 402,89  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARENDRECHT€ 71 226,93  
BARNEVELD€ 687 252,97€ 891,35WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 37 218,73  
BEEK€ 165 372,03  
BEEK EN DONK€ 17 604,02  
BEEMSTER€ 229 308,38€ 229 308,38WATERSCHAP DE WATERLANDEN
BEERS€ 26 274,11  
BEESEL€ 17 468,27  
BEILEN€ 43 177,19  
BELLINGWEDDE€ 46 209,82  
BEMMEL€ 243 023,11  
BERGEN L€ 98 438,56€ 12 301,10J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN NH€ 8 229,25  
BERGEN OP ZOOM€ 15 769,92  
BERGEYK€ 202 933,14  
BERGH€ 271 893,55  
BERGHEM€ 7 971,18  
BERKEL EN RODENRIJS€ 357 221,84  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BERLICUM€ 660,78  
BERNISSE€ 334 547,44€ 254 301,47WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BEST€ 1 554,44  
BEUNINGEN€ 48 796,32  
BEVERWIJK€ 65 747,83  
BINNENMAAS€ 9 980,89  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BLEISWIJK€ 97 823,68  
BLOEMENDAAL€ 15 098,88  
BOARNSTERHIM€ 134 949,40€ 18 393,71WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
BODEGRAVEN€ 249 204,88  
BOEKEL€ 75 087,66  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 338 315,26  
BORGER€ 12 701,31  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 300 570,21€ 111 971,51WATERSCHAP NOORD- EN ZUID- BEVELAND
BOSKOOP€ 134 380,64  
BOXMEER€ 30 485,75€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 24 899,41  
BRAKEL€ 53 266,07  
BREDA€ 44 071,61  
BREDERWIEDE€ 79 745,52  
BREUKELEN€ 48 216,91  
BRIELLE€ 130 941,90€ 130 941,90WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BROUWERSHAVEN€ 15 893,17€ 15 893,17WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
BRUINISSE€ 10 623,24€ 10 623,24WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
BRUMMEN€ 55 779,03  
BRUNSSUM€ 68 274,41  
BUDEL€ 108 708,31  
BUNSCHOTEN€ 201 677,56€ 96 242,89WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM
BUREN€ 136 910,39  
CHAAM€ 10 795,89  
CULEMBORG€ 6 830,96€ 169,45D.W. MASON
DALEN€ 4 279,15  
DALFSEN€ 20 269,00  
DANTUMADEEL€ 82 533,55  
DE MARNE€ 29 543,29  
DE RONDE VENEN€ 114 981,98€ 4 559,58HHRS AMSTEL EN VECHT
DE WIJK€ 25 879,09  
DELFZIJL€ 14 000,86  
DEN DUNGEN€ 6 727,90  
DEN HELDER€ 37 012,76  
DENEKAMP€ 4 050,90  
DEURNE€ 62 537,78  
DIDAM€ 96 938,10  
DIEPENHEIM€ 1 233,83  
DIEPENVEEN€ 13 574,38  
DIESSEN€ 10 414,27  
DINXPERLO€ 335 045,78€ 10 032,78INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG
DIRKSLAND€ 194 074,92€ 162 294,07WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
DODEWAARD€ 53 941,63  
DOESBURG€ 4 921,60  
DOETINCHEM€ 135 722,28  
DOMBURG€ 20 536,98€ 20 536,98WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 36 123,35  
DONGERADEEL€ 93 228,50  
DOORN€ 4 761,74  
DRECHTERLAND€ 771,01  
DRUNEN€ 30 227,63  
DRUTEN€ 50 639,49€ 32 515,70POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVELAND€ 9 638,04€ 9 638,04WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
DUIVEN€ 347 214,38  
DUSSEN€ 5 470,58  
DWINGELOO€ 32 173,02  
ECHT€ 52 339,92  
ECHTELD€ 217 162,00  
EDAM-VOLENDAM€ 18 148,68  
EDE€ 364 025,18  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 88 972,72€ 2 947,59WATERSCHAP HUNSINGO
EERSEL€ 125 718,07  
EGMOND€ 272 430,51  
EIBERGEN€ 327 741,66  
EIJSDEN€ 136 719,44  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 9 010,90  
ELST€ 244 862,58€ 96 160,51POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 126 346,03  
EPE€ 191 289,94  
ERMELO€ 75 137,85  
ERP€ 125 582,31  
ESCH€ 32 565,11  
ETTEN-LEUR€ 67 761,03  
FERWERDERADEEL€ 8 047,86  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 21 321,16  
FRANEKERADEEL€ 191 027,52  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 23 696,40  
GELDERMALSEN€ 67 926,31€ 4 173,35WEGSCHAP MARIENWAERD
  € 22 882,52POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 15 371,48WATERSCHAP VAN DE LINGE
GELDROP€ 2 064,31  
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 187 885,98  
GENDRINGEN€ 114 786,40  
GENDT€ 95 520,88  
GENEMUIDEN€ 1 871,38€ 1 871,38NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL
GENNEP€ 319 345,10  
GIESSENLANDEN€ 208 911,12€ 208 911,12HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 76 058,49  
GOEDEREEDE€ 22 621,74  
GOES€ 87 300,43€ 34 567,50WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
GOIRLE€ 81 508,29  
GORSSEL€ 160 506,41  
GOUDA€ 304 424,31  
GRAMSBERGEN€ 8 025,56  
GRAVE€ 21 630,87  
GROENLO€ 5 140,78  
GROESBEEK€ 165 582,41  
GRONINGEN€ 178 728,55  
GROOTEGAST€ 41 117,06  
GRUBBENVORST€ 175 238,12  
GULPEN€ 2 892,85  
HAAREN€ 69 544,30  
HAARLEMMERMEER€ 735 530,02  
HAELEN€ 117 957,90  
HALSTEREN€ 23 378,34  
HAPS€ 22 533,11  
HARDENBERG€ 23 968,67  
HARDERWIJK€ 59 032,69  
HARDINXVELD-GIESSENDAM€ 67 554,37  
HAREN€ 24 269,23  
HARENKARSPEL€ 44 515,85€ 25 475,22HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
HARLINGEN€ 10 045,95  
HARMELEN€ 23 200,62  
HATTEM€ 24 626,77  
HAVELTE€ 24 426,99  
HEDEL€ 1 903,98  
HEEL€ 27 837,15  
HEEMSKERK€ 284 001,68  
HEERDE€ 174 717,41€ 5 815,96H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 135 437,72  
HEEREWAARDEN€ 1 786,64  
HEERHUGOWAARD€ 139 313,89  
HEERJANSDAM€ 159 165,03€ 77 281,90WATERSCHAP IJSSELMONDE
HEERLEN€ 92 385,57  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 41 819,95  
HEEZE€ 4 882,11  
HEILOO€ 34 267,67  
HEINO€ 35 426,62  
HELDEN€ 58 281,72  
HELLENDOORN€ 32 387,66  
HELMOND€ 22 965,32  
HELVOIRT€ 72 801,24  
HENDRIK-IDO-AMBACHT€ 102 303,54  
HENGELO GLD€ 14 817,16  
HET BILDT€ 371 482,88  
HETEREN€ 91 460,18  
HEUMEN€ 12 939,33  
HEUSDEN€ 53 341,84  
HEYTHUYSEN€ 333 644,63  
HILLEGOM€ 43 094,57  
HILVARENBEEK€ 62 379,08  
HILVERSUM€ 95 471,06  
HOEVELAKEN€ 2 203,97  
HOEVEN€ 17 340,76  
HONTENISSE€ 116 022,60€ 64 657,97WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 88 551,39  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 118 622,64  
HOOGEVEEN€ 14 493,74  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 112 783,42  
HOORN€ 29 011,68  
HORST€ 91 730,76  
HOUTEN€ 39 557,80€ 169,45EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 9 789,09  
HUISSEN€ 68 086,69€ 9 385,32WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 15 194,69€ 9 087,68WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HUMMELO EN KEPPEL€ 73 511,63  
HUNSEL€ 187 955,31  
IJSSELMUIDEN€ 1 792,89  
IJSSELSTEIN€ 41 153,22  
JACOBSWOUDE€ 15 864,69  
KAMPEN€ 10 331,21  
KAPELLE€ 32 905,88€ 3 197,70WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
KATWIJK€ 2 142,34  
KERKWIJK€ 25 333,28€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 228 582,76€ 582,40G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 92 095,83  
KORENDIJK€ 11 985,93€ 11 985,93WATERSCHAP DE GROOTE WAARD
KORTGENE€ 25 159,29€ 25 159,29WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 126 412,55  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LANDSMEER€ 4 233,65  
LANGBROEK€ 38 410,92  
LANGEDIJK€ 36 379,15  
LAREN€ 43 029,57  
LEEK€ 5 385,10  
LEENDE€ 10 164,22  
LEERDAM€ 68 949,99€ 57 706,17HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LEERSUM€ 5 535,66  
LEEUWARDEN€ 52 580,83  
LEEUWARDERADEEL€ 208 374,83  
LEIDERDORP€ 275 858,15  
LEIDSCHENDAM€ 10 308,74  
LEMSTERLAND€ 96 717,39  
LEUSDEN€ 92 030,37  
LICHTENVOORDE€ 149 236,70  
LIEMPDE€ 11 035,85  
LIENDEN€ 13 752,63€ 31,28F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LIESVELD€ 188 987,23€ 188 987,23HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LINGEWAAL€ 80 228,42€ 7 854,09HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LISSE€ 329 020,77  
LITH€ 131 902,21€ 113 954,12WATERSCHAP DE MAASKANT
  € 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 211 438,48  
LOCHEM€ 415 075,48  
LOON OP ZAND€ 126 722,34  
LOOSDRECHT€ 21 553,97  
LOPIK€ 184 123,62  
LOPPERSUM€ 39 904,82  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 22 775,00  
MAARHEEZE€ 37 506,28  
MAARSSEN€ 17 381,26  
MAARTENSDIJK€ 3 946,53  
MAASBRACHT€ 163 054,12  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 93 327,38  
MAASDRIEL€ 2 696,23  
MAASLAND€ 112 037,09  
MAASSLUIS€ 44 157,57  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 250 624,63  
MARIEKERKE€ 224 076,62€ 205 517,30WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 44 149,84  
MAURIK€ 274 377,09€ 221 330,09WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEDEMBLIK€ 18 244,83€ 18 244,83WATERSCHAP WESTFRIESLAND
MEERLO-WANSSUM€ 264 137,30  
MEERSSEN€ 152 213,77  
MEGEN C.A.€ 26 925,17€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MEIJEL€ 40 912,37  
MENALDUMADEEL€ 46 466,64  
MENTERWOLDE€ 16 868,67  
MIDDELBURG€ 76 610,33€ 47 516,53WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDELHARNIS€ 542 734,55€ 542 734,55WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
MIDDENSCHOUWEN€ 70 238,84€ 23 946,41WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
MIERLO€ 56 652,10  
MILL EN SINT HUBERT€ 114 669,96  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 38 879,92  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MONSTER€ 137 241,13  
MONTFOORT€ 18 155,52  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
MUIDEN€ 19 454,07  
NAALDWIJK€ 478 398,88  
NEDERHORST DEN BERG€ 50 684,06  
NEDERLEK€ 36 848,75  
NEDERWEERT€ 469 640,74  
NEEDE€ 976 025,23€ 818 596,37HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 107 537,05  
NIEDORP€ 51 861,10€ 24 413,54HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 750 325,98  
NIEUW-GINNEKEN€ 102 044,78  
NIEUWKOOP€ 183 863,82  
NIEUWLEUSEN€ 111 467,93  
NIEUWVEEN€ 57 421,07  
NIJEFURD€ 175 165,30€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 756 144,54  
NIJMEGEN€ 311,10  
NISTELRODE€ 25 267,78  
NOORDER-KOGGENLAND€ 73 914,34€ 62 030,14WATERSCHAP WESTFRIESLAND
NOORDWIJKERHOUT€ 93 781,44  
NOOTDORP€ 28 195,33  
NORG€ 235 793,28  
NUENEN C.A.€ 171 047,47  
NUNSPEET€ 49 936,48  
NUTH€ 123 007,56  
OBDAM€ 45 616,19€ 833,41HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 44 782,78WATERSCHAP WESTFRIESLAND
ODOORN€ 47 324,74  
OEGSTGEEST€ 18 735,65  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OISTERWIJK€ 2 315,58  
OLDEBROEK€ 137 756,93  
OLST€ 55 033,15€ 1 894,46VOORST
  € 28 808,80VOF OLSTERVEER, OLST
OMMEN€ 64 684,55  
ONDERBANKEN€ 98 331,45  
OOSTBURG€ 136 146,00€ 127 768,65WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
OOSTERHESSELEN€ 36 070,99  
OOSTERHOUT€ 85 845,70  
OOSTFLAKKEE€ 941,57€ 941,57WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
OOSTSTELLINGWERF€ 346 986,01  
OOSTZAAN€ 16 318,97  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 11 669,20  
OPSTERLAND€ 768 311,92€ 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
  € 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
OSS€ 22 434,74  
OSSENDRECHT€ 44 316,59  
OUD-BEIJERLAND€ 17 532,16  
OUDENBOSCH€ 16 389,89  
OUDER-AMSTEL€ 7 501,59€ 7 501,59HHRS AMSTEL EN VECHT
OUDERKERK€ 101 445,54  
OUDEWATER€ 152 120,32  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 25 057,88  
POSTERHOLT€ 248 313,98  
PRINSENBEEK€ 41 237,03  
PUTTEN€ 158 894,70  
RAAMSDONK€ 116 324,83  
RAVENSTEIN€ 11 573,73  
REEUWIJK€ 212 603,36€ 54 149,70WATERSCHAP DE GOUWELANDEN
REIDERLAND€ 23 525,14€ 21 520,58WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 84 242,39€ 48 055,61WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
RENKUM€ 98 758,63  
REUSEL€ 29 917,25  
RHEDEN€ 53 556,00€ 2 115,93VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 737 870,39  
RIETHOVEN€ 37 310,24  
RIJNSBURG€ 162 976,27€ 29 185,65HHRS VAN RIJNLAND
RIJNWAARDEN€ 23 049,50  
RIJNWOUDE€ 266 730,36  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
RODEN€ 49 443,89  
ROERDALEN€ 12 746,69  
ROERMOND€ 167 667,25  
ROGGEL EN NEER€ 16 327,01  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 32 057,57  
ROSMALEN€ 39 009,68  
ROSSUM€ 3 858,65  
ROTTERDAM€ 297 288,01  
ROZENDAAL€ 1 508,41  
RUCPHEN€ 88 775,82  
RUINEN€ 60 271,09  
RUURLO€ 135 269,73  
SAS VAN GENT€ 57 427,65€ 57 427,65WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
SASSENHEIM€ 8 276,87  
SCHAIJK€ 65 041,89  
SCHEEMDA€ 102 955,17  
SCHERPENZEEL€ 53 827,45  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 84 366,82  
SCHIPLUIDEN€ 62 770,51  
SCHOONEBEEK€ 8 712,58  
SCHOONHOVEN€ 17 313,64  
SEVENUM€ 135 585,90  
'S-GRAVELAND€ 85 197,12  
'S-GRAVENZANDE€ 208 643,24  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 205 056,93  
SINT MICHIELSGESTEL€ 1 003,95  
SINT PHILIPSLAND€ 3 602,45€ 3 602,45WATERSCHAP THOLEN
SINT-OEDENRODE€ 21 709,93  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 137 354,28  
SLIEDRECHT€ 32 132,81  
SLOCHTEREN€ 78 978,14  
SLUIS€ 54 542,23€ 44 661,10WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
SMALLINGERLAND€ 60 948,66  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 24 736,56  
SOEST€ 2 530,61  
SOMEREN€ 116 941,28  
SON EN BREUGEL€ 10 622,85  
SPRANG-CAPELLE€ 59 017,79  
STADSKANAAL€ 29 478,52€ 1 509,61WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
STAPHORST€ 157 580,63  
STEDE BROEC€ 39 177,37€ 38 058,17WATERSCHAP WESTFRIESLAND
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 50 063,84€ 2 115,93V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 47 023,88  
STRAMPROY€ 74 487,11  
STRIJEN€ 55 641,91  
SUSTEREN€ 49 055,91  
SWALMEN€ 24 386,60  
TEN BOER€ 33 363,83€ 20 163,20WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TER AAR€ 161 510,27€ 36 927,50HHRS VAN RIJNLAND
TERNEUZEN€ 112 027,41€ 1 935,96WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
  € 33 130,91WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
  € 32 060,23WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
TETERINGEN€ 9 728,48  
TEXEL€ 138 778,49  
THOLEN€ 241 685,62€ 74 614,65WATERSCHAP THOLEN
THORN€ 35 294,57  
TIEL€ 25 001,76  
TILBURG€ 327 339,24  
TYTSJERKSTERADIEL€ 153 138,01  
UBBERGEN€ 60 133,37  
UDEN€ 50 441,71  
UDENHOUT€ 23 454,04  
UITGEEST€ 6 157,60€ 208,38HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
UITHOORN€ 238 794,51  
UTRECHT€ 3 031,96  
VAALS€ 172 994,63  
VALBURG€ 197 037,97  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 19 489,42€ 19 489,42WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 15 405,29  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 139 140,35€ 139 140,35WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 39 752,56  
VELDHOVEN€ 145 690,54  
VELSEN€ 14 577,93  
VENHUIZEN€ 9 563,40€ 9 563,40WATERSCHAP WESTFRIESLAND
VENLO€ 194 433,93€ 37 423,71GEWEST NOORD-LIMBURG
VENRAY€ 32 791,97  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 110 687,56  
VIANEN€ 66 549,08€ 66 549,08HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
VIERLINGSBEEK€ 83 598,59  
VLAARDINGEN€ 36 779,10€ 36 779,10RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND
VLAGTWEDDE€ 28 886,34€ 16 763,05WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
VLEDDER€ 12 633,24  
VLEUTEN-DE MEERN€ 68 924,31  
VLIJMEN€ 8 008,44  
VLISSINGEN€ 14 522,54€ 14 522,54WEGSCHAP WALCHEREN
VLIST€ 17 791,62€ 4 181,67HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD
  € 11 654,90WATERSCHAP LOPIKERWAARD
VOERENDAAL€ 149 051,37  
VOORHOUT€ 33 334,28  
VOORSCHOTEN€ 15 600,36  
VOORST€ 127 574,31€ 1 280,55WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 23 440,16  
VRIES€ 65 194,60  
VRIEZENVEEN€ 35 318,17  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 56 063,17  
WAALWIJK€ 14 585,08  
WADDINXVEEN€ 155 190,06  
WAGENINGEN€ 83 512,64€ 582,40G. MASON
WANROIJ€ 142 715,18  
WARMOND€ 55 278,09  
WARNSVELD€ 2 385,50  
WASPIK€ 13 419,77  
WATERINGEN€ 262 973,42  
WATERLAND€ 129 414,23€ 48 822,51WATERSCHAP DE WATERLANDEN
  € 80 591,72HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
WEERSELO€ 19 905,07  
WEERT€ 69 366,21  
WEHL€ 96 326,26  
WERVERSHOOF€ 207 723,23€ 204 529,80WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WEST MAAS EN WAAL€ 56 737,12€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 200 920,27  
WESTER-KOGGENLAND€ 311 834,78€ 308 355,88WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WESTERSCHOUWEN€ 26 583,47€ 26 583,47WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
WESTERVOORT€ 1 710,15  
WESTKAPELLE€ 6 039,27€ 6 039,27WEGSCHAP WALCHEREN
WESTSTELLINGWERF€ 190 356,81  
WESTVOORNE€ 265 245,80€ 200 375,35WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
WIERINGEN€ 7 819,05€ 7 819,05WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
WIERINGERMEER€ 151 633,40€ 111 268,34HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER
WIJCHEN€ 15 490,11  
WIJHE€ 16 546,79€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 41 806,14€ 670,98MAURIK
WILLEMSTAD€ 5 300,50  
WINSCHOTEN€ 27 843,52  
WINSUM€ 16 918,07  
WINTERSWIJK€ 172 385,71  
WISCH€ 140 296,14€ 11,09WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WISSENKERKE€ 18 421,07€ 18 421,07WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
WITTEM€ 124 951,11  
WOENSDRECHT€ 3 606,22  
WOERDEN€ 293 946,82  
WOUDENBERG€ 24 902,96  
WOUDRICHEM€ 377 115,24€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 48 783,99  
WUNSERADIEL€ 145 438,85  
WYMBRITSERADIEL€ 222 486,71  
ZAANSTAD€ 635 818,82  
ZALTBOMMEL€ 4 310,45  
ZANDVOORT€ 42 944,91  
ZEDERIK€ 69 013,90€ 69 013,90HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
ZEELAND€ 73 691,65  
ZELHEM€ 229 416,62  
ZEVENAAR€ 74 691,56€ 7 166,01POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE€ 125 533,40€ 33 774,09HHRS VAN SCHIELAND
ZIERIKZEE€ 26 096,51€ 10 096,53WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
ZIJPE€ 83 594,27€ 1 189,95WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
  € 10 205,91HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
ZOETERMEER€ 97 492,86  
ZOETERWOUDE€ 245 238,86  
ZUIDHORN€ 71 607,26€ 5 619,79WATERSCHAP ELECTRA
ZUIDLAREN€ 18 759,27  
ZUIDWOLDE€ 28 025,47  
ZUNDERT€ 380 600,22  
ZUTPHEN€ 4 212,14  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 71 987,69  
ZWIJNDRECHT€ 63 629,24  
TOTAAL 2003€ 49 153 589,24€ 6 634 433,54 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2004]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2004   
AALBURG€ 88 808,08  
AALSMEER€ 11 783,22  
AALTEN€ 42 344,69  
AARDENBURG€ 66 221,79€ 495,45WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ABCOUDE€ 16 346,00  
ACHTKARSPELEN€ 185 776,94  
ALBLASSERDAM€ 1 060,16  
ALKEMADE€ 45 133,94  
ALMELO€ 29 863,28  
ALPHEN AAN DEN RIJN€ 274 255,75  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMBT DELDEN€ 15 002,88  
AMELAND€ 49 325,93  
AMERONGEN€ 5 047,25  
AMMERZODEN€ 40 904,09  
AMSTELVEEN€ 3 334,88  
AMSTERDAM€ 63 037,39€ 55 159,31STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM
  € 7 878,08WATERSCHAP DE WATERLANDEN
ANGERLO€ 2 137,69  
ANLOO€ 118 581,85  
ANNA PAULOWNA€ 87 470,00€ 87 470,00WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
APELDOORN€ 221 326,17  
ARNHEM€ 115 900,48  
ASSEN€ 21 019,10  
ASTEN€ 76 420,07  
AVEREEST€ 4 506,04  
AXEL€ 66 462,43€ 26 346,82WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
BAARLE-NASSAU€ 87 431,34  
BAARN€ 27 402,89  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARENDRECHT€ 51 972,94  
BARNEVELD€ 619 253,70€ 802,21WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 35 445,61  
BEEK€ 165 372,03  
BEEK EN DONK€ 7 891,73  
BEEMSTER€ 215 329,18€ 215 329,18WATERSCHAP DE WATERLANDEN
BEERS€ 26 274,11  
BEESEL€ 17 468,27  
BEILEN€ 43 177,19  
BELLINGWEDDE€ 44 111,21  
BEMMEL€ 242 021,97  
BERGEN L€ 98 438,56€ 12 301,10J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN NH€ 7 689,12  
BERGEN OP ZOOM€ 15 769,92  
BERGEYK€ 200 829,19  
BERGH€ 269 843,55  
BERGHEM€ 7 971,18  
BERKEL EN RODENRIJS€ 357 221,84  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BERNISSE€ 259 149,13€ 178 903,16WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BEST€ 1 554,44  
BEUNINGEN€ 48 196,75  
BEVERWIJK€ 36 350,11  
BINNENMAAS€ 9 980,89  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BLEISWIJK€ 97 823,68  
BLOEMENDAAL€ 8 807,29  
BOARNSTERHIM€ 134 949,40€ 18 393,71WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
BODEGRAVEN€ 199 543,84  
BOEKEL€ 65 851,94  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 337 094,90  
BORGER€ 6 824,85  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 215 052,39€ 71 883,61WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
BOSKOOP€ 134 380,64  
BOXMEER€ 27 614,35€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 24 899,41  
BRAKEL€ 52 272,47  
BREDA€ 44 071,61  
BREDERWIEDE€ 79 745,52  
BREUKELEN€ 48 216,91  
BRIELLE€ 32 464,10€ 32 464,10WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BROUWERSHAVEN€ 9 938,86€ 9 938,86WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
BRUINISSE€ 6 817,99€ 6 817,99WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
BRUMMEN€ 54 443,87  
BRUNSSUM€ 68 274,41  
BUDEL€ 100 650,46  
BUNSCHOTEN€ 201 677,56€ 96 242,89WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM
BUREN€ 135 406,66  
CULEMBORG€ 6 164,81€ 169,45D.W. MASON
DALFSEN€ 20 269,00  
DANTUMADEEL€ 82 533,55  
DE MARNE€ 28 076,63  
DE RONDE VENEN€ 110 422,39  
DE WIJK€ 21 191,54  
DELFZIJL€ 13 036,36  
DEN DUNGEN€ 6 727,90  
DEN HELDER€ 35 013,54  
DEURNE€ 17 170,09  
DIDAM€ 37 947,35  
DIEPENHEIM€ 1 233,83  
DIESSEN€ 10 414,27  
DINXPERLO€ 334 433,10€ 10 032,78INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG
DIRKSLAND€ 194 074,92€ 162 294,07WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
DODEWAARD€ 53 232,07  
DOESBURG€ 4 429,43  
DOETINCHEM€ 134 704,96  
DOMBURG€ 20 536,98€ 20 536,98WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 36 123,35  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DOORN€ 4 761,74  
DRECHTERLAND€ 716,02  
DRUNEN€ 24 768,14  
DRUTEN€ 45 928,27€ 29 264,10POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVELAND€ 8 455,06€ 8 455,06WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
DUIVEN€ 346 074,72  
DUSSEN€ 5 470,58  
DWINGELOO€ 32 173,02  
ECHT€ 49 411,22  
ECHTELD€ 216 583,35  
EDAM-VOLENDAM€ 17 168,38  
EDE€ 361 176,09  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 84 659,92€ 2 793,30WATERSCHAP HUNSINGO
EERSEL€ 125 718,07  
EGMOND€ 257 715,29  
EIBERGEN€ 324 908,69  
EIJSDEN€ 136 719,44  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 8 109,79  
ELST€ 238 340,89€ 90 906,61POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 126 346,03  
EPE€ 188 092,92  
ERMELO€ 72 703,01  
ERP€ 125 582,31  
ESCH€ 32 565,11  
ETTEN-LEUR€ 67 761,03  
FERWERDERADEEL€ 6 059,75  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 21 321,16  
FRANEKERADEEL€ 138 380,96  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 18 645,83  
GELDERMALSEN€ 62 512,17€ 20 594,25POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 3 756,01WEGSCHAP MARIENWAERD
  € 15 212,86WATERSCHAP VAN DE LINGE
GELDROP€ 2 064,31  
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 187 885,98  
GENDRINGEN€ 112 318,34  
GENDT€ 66 390,25  
GENEMUIDEN€ 143,49€ 143,49NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL
GENNEP€ 319 345,10  
GIESSENLANDEN€ 188 311,38€ 188 311,38HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 76 058,49  
GOEDEREEDE€ 22 621,74  
GOES€ 59 680,16€ 6 947,23WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
GOIRLE€ 58 224,44  
GORSSEL€ 158 449,80  
GOUDA€ 304 424,31  
GRAVE€ 21 630,87  
GROENLO€ 4 938,01  
GROESBEEK€ 164 920,92  
GRONINGEN€ 170 611,62  
GROOTEGAST€ 39 021,17  
GRUBBENVORST€ 160 274,72  
GULPEN€ 2 892,85  
HAAREN€ 62 825,33  
HAARLEMMERMEER€ 694 437,11  
HAELEN€ 117 957,90  
HALSTEREN€ 23 378,34  
HAPS€ 22 533,11  
HARDENBERG€ 13 500,42  
HARDERWIJK€ 58 654,23  
HARDINXVELD-GIESSENDAM€ 67 554,37  
HAREN€ 22 678,20  
HARENKARSPEL€ 41 946,34€ 24 099,19HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
HARLINGEN€ 4 941,09  
HARMELEN€ 23 200,62  
HATTEM€ 23 852,49  
HAVELTE€ 20 460,95  
HEDEL€ 1 713,58  
HEEL€ 27 837,15  
HEEMSKERK€ 266 473,96  
HEERDE€ 172 025,83€ 5 796,71H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 132 563,62  
HEEREWAARDEN€ 1 607,98  
HEERHUGOWAARD€ 87 032,05  
HEERJANSDAM€ 159 165,03€ 77 281,90WATERSCHAP IJSSELMONDE
HEERLEN€ 92 385,57  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 41 819,95  
HEEZE€ 4 882,11  
HEILOO€ 30 393,52  
HEINO€ 35 426,62  
HELDEN€ 25 994,80  
HELLENDOORN€ 32 387,66  
HELMOND€ 22 965,32  
HELVOIRT€ 50 346,18  
HENDRIK-IDO-AMBACHT€ 102 303,54  
HENGELO GLD€ 13 335,43  
HET BILDT€ 363 330,18  
HETEREN€ 90 610,60  
HEUMEN€ 11 645,38  
HEUSDEN€ 53 341,84  
HEYTHUYSEN€ 333 644,63  
HILLEGOM€ 43 094,57  
HILVARENBEEK€ 62 379,08  
HILVERSUM€ 88 997,29  
HOEVELAKEN€ 1 983,57  
HOEVEN€ 17 340,76  
HONTENISSE€ 72 120,28€ 33 781,22WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 88 551,39  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 118 622,64  
HOOGEVEEN€ 9 316,11  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 107 315,58  
HOORN€ 27 444,62  
HORST€ 91 730,76  
HOUTEN€ 39 557,80€ 169,45EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 9 789,09  
HUISSEN€ 67 628,49€ 9 362,06WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 8 966,30€ 2 859,28WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HUMMELO EN KEPPEL€ 72 084,43  
HUNSEL€ 183 370,77  
IJSSELSTEIN€ 33 132,43  
JACOBSWOUDE€ 15 864,69  
KAMPEN€ 10 331,21  
KAPELLE€ 29 708,18  
KATWIJK€ 2 142,34  
KERKWIJK€ 24 013,53€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 228 338,12€ 524,17G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 92 095,83  
KORENDIJK€ 11 985,93€ 11 985,93WATERSCHAP DE GROOTE WAARD
KORTGENE€ 20 702,49€ 20 702,49WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 126 412,55  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LANDSMEER€ 3 931,67  
LANGBROEK€ 38 410,92  
LANGEDIJK€ 34 126,61  
LAREN€ 40 705,34  
LEEK€ 5 045,42  
LEENDE€ 10 164,22  
LEERDAM€ 12 290,41€ 12 290,41HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LEEUWARDEN€ 52 580,83  
LEEUWARDERADEEL€ 207 149,93  
LEIDERDORP€ 275 858,15  
LEIDSCHENDAM€ 10 308,74  
LEMSTERLAND€ 70 650,01  
LEUSDEN€ 92 030,37  
LICHTENVOORDE€ 147 412,85  
LIEMPDE€ 11 035,85  
LIENDEN€ 12 377,35€ 28,16F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LIESVELD€ 188 987,23€ 188 987,23HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LINGEWAAL€ 77 390,15€ 7 068,67HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LISSE€ 243 327,40  
LITH€ 131 902,21€ 113 954,12WATERSCHAP DE MAASKANT
  € 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 211 438,48  
LOCHEM€ 387 528,16  
LOON OP ZAND€ 126 722,34  
LOOSDRECHT€ 21 553,97  
LOPIK€ 142 324,57  
LOPPERSUM€ 37 411,17  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 22 775,00  
MAARHEEZE€ 32 859,40  
MAARSSEN€ 17 381,26  
MAARTENSDIJK€ 3 946,53  
MAASBRACHT€ 163 054,12  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 93 327,38  
MAASDRIEL€ 2 426,61  
MAASLAND€ 112 037,09  
MAASSLUIS€ 44 157,57  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 250 624,63  
MARIEKERKE€ 208 134,91€ 189 575,59WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 41 696,96  
MAURIK€ 273 019,37€ 221 330,09WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEDEMBLIK€ 17 259,34€ 17 259,34WATERSCHAP WESTFRIESLAND
MEERLO-WANSSUM€ 264 137,30  
MEERSSEN€ 152 213,77  
MEGEN C.A.€ 26 925,17€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 46 466,64  
MENTERWOLDE€ 16 036,45  
MIDDELBURG€ 51 285,37€ 37 092,79WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDELHARNIS€ 542 734,55€ 542 734,55WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
MIDDENSCHOUWEN€ 61 110,21€ 14 817,77WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
MIERLO€ 56 652,10  
MILL EN SINT HUBERT€ 93 448,78  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 38 736,92  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MONSTER€ 80 747,34  
MONTFOORT€ 18 144,86  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
MUIDEN€ 18 403,27  
NAALDWIJK€ 421 905,09  
NEDERHORST DEN BERG€ 42 509,32  
NEDERLEK€ 36 848,75  
NEDERWEERT€ 465 395,63  
NEEDE€ 892 684,02€ 736 221,00HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 105 847,87  
NIEDORP€ 49 059,84€ 23 094,85HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 684 099,11  
NIEUW-GINNEKEN€ 70 310,63  
NIEUWKOOP€ 183 863,82  
NIEUWLEUSEN€ 184 072,77  
NIJEFURD€ 175 165,30€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 656 444,37  
NIJMEGEN€ 279,99  
NISTELRODE€ 25 267,78  
NOORDER-KOGGENLAND€ 58 668,09€ 58 668,09WATERSCHAP WESTFRIESLAND
NOORDWIJKERHOUT€ 93 781,44  
NOOTDORP€ 28 195,33  
NORG€ 213 821,24  
NUENEN C.A.€ 171 047,47  
NUNSPEET€ 48 101,49  
NUTH€ 123 007,56  
OBDAM€ 43 152,25€ 788,39HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 42 363,86WATERSCHAP WESTFRIESLAND
ODOORN€ 47 324,74  
OEGSTGEEST€ 18 735,65  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 134 404,82  
OLST€ 54 843,70€ 28 808,80VOF OLSTERVEER, OLST
  € 1 705,02VOORST
OMMEN€ 64 684,55  
ONDERBANKEN€ 98 331,45  
OOSTBURG€ 107 633,83€ 99 256,48WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
OOSTERHESSELEN€ 21 645,32  
OOSTERHOUT€ 76 664,75  
OOSTFLAKKEE€ 941,57€ 941,57WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
OOSTSTELLINGWERF€ 346 986,01  
OOSTZAAN€ 15 125,39  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 609 668,14€ 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
  € 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
OSS€ 22 434,74  
OSSENDRECHT€ 44 316,59  
OUD-BEIJERLAND€ 17 532,16  
OUDENBOSCH€ 16 389,89  
OUDER-AMSTEL€ 7 096,39€ 7 096,39HHRS AMSTEL EN VECHT
OUDERKERK€ 101 445,54  
OUDEWATER€ 113 056,88  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 23 767,40  
POSTERHOLT€ 248 313,98  
PRINSENBEEK€ 41 237,03  
PUTTEN€ 157 796,93  
RAAMSDONK€ 115 471,76  
RAVENSTEIN€ 11 573,73  
REEUWIJK€ 175 884,99€ 54 149,70WATERSCHAP DE GOUWELANDEN
REIDERLAND€ 18 760,93€ 16 856,23WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 75 528,65€ 39 341,88WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
RENKUM€ 97 684,05  
REUSEL€ 29 917,25  
RHEDEN€ 52 417,66€ 2 109,39VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 640 644,51  
RIETHOVEN€ 37 310,24  
RIJNSBURG€ 162 976,27€ 29 185,65HHRS VAN RIJNLAND
RIJNWAARDEN€ 22 360,78  
RIJNWOUDE€ 266 730,36  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
RODEN€ 49 443,89  
ROERDALEN€ 12 746,69  
ROERMOND€ 167 667,25  
ROGGEL EN NEER€ 16 327,01  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 18 992,33  
ROSMALEN€ 39 009,68  
ROSSUM€ 3 472,78  
ROTTERDAM€ 297 288,01  
ROZENDAAL€ 1 357,56  
RUCPHEN€ 80 462,53  
RUINEN€ 60 271,09  
RUURLO€ 133 607,90  
SAS VAN GENT€ 49 338,06€ 49 338,06WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
SCHAIJK€ 65 041,89  
SCHEEMDA€ 98 009,23  
SCHERPENZEEL€ 53 497,52  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 84 366,82  
SCHOONHOVEN€ 17 313,64  
SEVENUM€ 126 734,92  
'S-GRAVELAND€ 80 218,72  
'S-GRAVENZANDE€ 208 643,24  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 205 056,93  
SINT MICHIELSGESTEL€ 1 003,95  
SINT PHILIPSLAND€ 3 602,45€ 3 602,45WATERSCHAP THOLEN
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 110 460,21  
SLIEDRECHT€ 32 132,81  
SLOCHTEREN€ 75 083,59  
SLUIS€ 25 011,86€ 15 130,73WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
SMALLINGERLAND€ 60 948,66  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 24 736,56  
SOEST€ 2 530,61  
SOMEREN€ 116 941,28  
SON EN BREUGEL€ 10 622,85  
SPRANG-CAPELLE€ 59 017,79  
STADSKANAAL€ 28 014,83€ 1 414,39WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
STAPHORST€ 157 580,63  
STEDE BROEC€ 37 061,23€ 36 002,47WATERSCHAP WESTFRIESLAND
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 48 031,07€ 2 109,39V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 37 657,41  
STRAMPROY€ 62 775,96  
STRIJEN€ 35 398,60  
SWALMEN€ 24 386,60  
TEN BOER€ 31 441,38€ 19 130,48WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TER AAR€ 161 510,27€ 36 927,50HHRS VAN RIJNLAND
TERNEUZEN€ 111 111,19€ 32 060,23WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
  € 33 130,91WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
  € 1 019,74WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
TETERINGEN€ 9 659,43  
TEXEL€ 130 615,39  
THOLEN€ 154 652,22€ 37 914,20WATERSCHAP THOLEN
THORN€ 35 294,57  
TIEL€ 23 452,44  
TILBURG€ 314 424,90  
TYTSJERKSTERADIEL€ 153 138,01  
UBBERGEN€ 59 637,79  
UDEN€ 50 441,71  
UDENHOUT€ 23 454,04  
UITGEEST€ 193,15€ 193,15HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
UTRECHT€ 3 031,96  
VAALS€ 172 994,63  
VALBURG€ 195 230,85  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 11 803,97€ 11 803,97WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 14 668,34  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 89 313,50€ 89 313,50WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 39 752,56  
VELDHOVEN€ 140 875,71  
VELSEN€ 13 790,52  
VENHUIZEN€ 9 046,83€ 9 046,83WATERSCHAP WESTFRIESLAND
VENLO€ 172 283,56€ 15 273,33GEWEST NOORD-LIMBURG
VENRAY€ 32 791,97  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 106 909,98  
VIANEN€ 51 843,18€ 51 843,18HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
VIERLINGSBEEK€ 83 598,59  
VLAARDINGEN€ 36 779,10€ 36 779,10RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND
VLAGTWEDDE€ 27 219,67€ 15 799,09WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
VLEDDER€ 9 116,44  
VLEUTEN-DE MEERN€ 68 924,31  
VLIJMEN€ 8 008,44  
VLISSINGEN€ 14 522,54€ 14 522,54WEGSCHAP WALCHEREN
VLIST€ 17 367,37€ 4 181,67HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD
  € 11 654,90WATERSCHAP LOPIKERWAARD
VOERENDAAL€ 149 051,37  
VOORHOUT€ 33 334,28  
VOORSCHOTEN€ 15 600,36  
VOORST€ 122 728,32€ 1 152,49WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 21 096,12  
VRIES€ 65 194,60  
VRIEZENVEEN€ 35 318,17  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 29 003,08  
WAALWIJK€ 14 585,08  
WADDINXVEEN€ 112 419,29  
WAGENINGEN€ 82 995,57€ 524,17G. MASON
WANROIJ€ 138 486,64  
WARMOND€ 55 278,09  
WARNSVELD€ 2 146,95  
WASPIK€ 13 419,77  
WATERINGEN€ 262 973,42  
WATERLAND€ 48 931,43€ 2 746,05HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 46 185,38WATERSCHAP DE WATERLANDEN
WEERSELO€ 19 905,07  
WEERT€ 52 172,47  
WEHL€ 70 454,96  
WERVERSHOOF€ 194 559,72€ 191 591,42WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WEST MAAS EN WAAL€ 54 196,00€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 159 871,31  
WESTER-KOGGENLAND€ 74 671,33€ 73 256,10WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WESTERSCHOUWEN€ 9 241,03€ 9 241,03WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
WESTERVOORT€ 1 539,13  
WESTSTELLINGWERF€ 172 207,01  
WESTVOORNE€ 265 245,80€ 200 375,35WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
WIERINGEN€ 7 396,71€ 7 396,71WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
WIERINGERMEER€ 143 089,95€ 104 905,19HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER
WIJCHEN€ 13 941,08  
WIJHE€ 13 345,37€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 41 739,04€ 603,89MAURIK
WILLEMSTAD€ 5 300,50  
WINSCHOTEN€ 26 423,80  
WINSUM€ 15 846,72  
WINTERSWIJK€ 169 593,11  
WISCH€ 58 996,00€ 9,97WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WISSENKERKE€ 18 421,07€ 18 421,07WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
WITTEM€ 124 951,11  
WOENSDRECHT€ 3 606,22  
WOERDEN€ 287 284,51  
WOUDENBERG€ 24 902,96  
WOUDRICHEM€ 377 115,24€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 48 783,99  
WUNSERADIEL€ 145 438,85  
WYMBRITSERADIEL€ 222 486,71  
ZAANSTAD€ 601 475,33  
ZALTBOMMEL€ 3 879,39  
ZANDVOORT€ 40 625,26  
ZEDERIK€ 69 013,90€ 69 013,90HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
ZEELAND€ 73 691,65  
ZELHEM€ 178 615,73  
ZEVENAAR€ 73 682,25€ 6 449,40POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE€ 97 010,73€ 33 774,09HHRS VAN SCHIELAND
ZIERIKZEE€ 26 096,51€ 10 096,53WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
ZIJPE€ 79 056,20€ 9 654,64HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 1 102,92WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
ZOETERMEER€ 97 492,86  
ZOETERWOUDE€ 245 238,86  
ZUIDHORN€ 68 053,56€ 5 216,86WATERSCHAP ELECTRA
ZUIDLAREN€ 18 759,27  
ZUIDWOLDE€ 28 025,47  
ZUNDERT€ 380 600,22  
ZUTPHEN€ 3 790,92  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 71 987,69  
ZWIJNDRECHT€ 30 028,06  
TOTAAL 2004€ 44 858 616,37€ 5 477 770,34 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2005]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2005   
AALBURG€ 88 808,08  
AALSMEER€ 10 857,44  
AALTEN€ 39 990,63  
AARDENBURG€ 65 726,34  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ABCOUDE€ 16 346,00  
ACHTKARSPELEN€ 180 076,41  
ALBLASSERDAM€ 1 060,16  
ALKEMADE€ 45 114,14  
ALMELO€ 29 863,28  
ALPHEN AAN DEN RIJN€ 274 255,75  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 49 325,93  
AMERONGEN€ 5 047,25  
AMMERZODEN€ 40 639,34  
AMSTELVEEN€ 3 144,46  
AMSTERDAM€ 59 438,02€ 52 009,78STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM
  € 7 428,25WATERSCHAP DE WATERLANDEN
ANGERLO€ 1 900,16  
ANLOO€ 115 124,04  
ANNA PAULOWNA€ 81 516,40€ 81 516,40WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
APELDOORN€ 200 082,18  
ARNHEM€ 114 559,70  
ASSEN€ 10 309,89  
ASTEN€ 76 420,07  
AVEREEST€ 4 506,04  
AXEL€ 40 115,61  
BAARLE-NASSAU€ 87 431,34  
BAARN€ 27 402,89  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARENDRECHT€ 51 972,94  
BARNEVELD€ 586 722,40€ 713,07WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 33 672,49  
BEEK€ 132 883,64  
BEEK EN DONK€ 7 891,73  
BEEMSTER€ 201 349,99€ 201,349,99WATERSCHAP DE WATERLANDEN
BEERS€ 25 215,87  
BEILEN€ 37 958,72  
BELLINGWEDDE€ 42 012,60  
BEMMEL€ 232 261,74  
BERGEN L€ 98 438,56€ 12 301,10J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN NH€ 7 149,01  
BERGEN OP ZOOM€ 15 769,92  
BERGEYK€ 177 733,01  
BERGH€ 246 230,17  
BERGHEM€ 7 971,18  
BERKEL EN RODENRIJS€ 340 908,17  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BERNISSE€ 195 033,68€ 114 787,71WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BEST€ 1 554,44  
BEUNINGEN€ 47 597,19  
BEVERWIJK€ 33 805,84  
BINNENMAAS€ 9 980,89  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BLEISWIJK€ 97 823,68  
BLOEMENDAAL€ 8 304,41  
BOARNSTERHIM€ 134 949,40€ 18 393,71WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
BODEGRAVEN€ 180 578,96  
BOEKEL€ 65 851,94  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 324 541,42  
BORGER€ 6 824,85  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 172 474,66€ 29 305,88WATERSCHAP NOORD- EN ZUID BEVELAND
BOSKOOP€ 134 380,64  
BOXMEER€ 27 614,35€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 24 899,41  
BRAKEL€ 51 278,88  
BREDA€ 44 071,61  
BREDERWIEDE€ 73 091,29  
BREUKELEN€ 48 216,91  
BRIELLE€ 14 806,89€ 14 806,89WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BROUWERSHAVEN€ 5 908,67€ 5 908,67WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
BRUMMEN€ 53 108,71  
BRUNSSUM€ 33 155,45  
BUDEL€ 100 650,46  
BUNSCHOTEN€ 201 677,56€ 96 242,89WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM
BUREN€ 133 902,95  
CULEMBORG€ 5 498,66€ 169,45D.W. MASON
DALFSEN€ 10 659,30  
DANTUMADEEL€ 82 533,55  
DE MARNE€ 25 402,50  
DE RONDE VENEN€ 110 422,39  
DE WIJK€ 21 191,54  
DELFZIJL€ 7 286,64  
DEN DUNGEN€ 4 835,36  
DEN HELDER€ 33 014,31  
DEURNE€ 17 170,09  
DIDAM€ 37 048,44  
DIESSEN€ 10 414,27  
DINXPERLO€ 323 787,62  
DIRKSLAND€ 123 061,68€ 91 280,83WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
DODEWAARD€ 52 522,34  
DOESBURG€ 3 937,27  
DOETINCHEM€ 133 687,66  
DOMBURG€ 20 536,98€ 20 536,98WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 36 123,35  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DOORN€ 4 761,74  
DRUNEN€ 24 768,14  
DRUTEN€ 41 217,10€ 26 012,54POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVELAND€ 1 288,60€ 1 288,60WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
DUIVEN€ 344 935,08  
DUSSEN€ 5 470,58  
ECHT€ 41 187,36  
ECHTELD€ 193 795,23  
EDAM-VOLENDAM€ 16 188,09  
EDE€ 358 327,05  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 80 347,11€ 2 639,01WATERSCHAP HUNSINGO
EERSEL€ 118 099,12  
EGMOND€ 243 000,06  
EIBERGEN€ 298 070,40  
EIJSDEN€ 136 719,44  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 7 208,71  
ELST€ 231 819,25€ 85 652,73POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 106 393,31  
EPE€ 173 014,00  
ERMELO€ 60 517,76  
ERP€ 125 582,31  
ESCH€ 32 565,11  
ETTEN-LEUR€ 67 761,03  
FERWERDERADEEL€ 6 059,75  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 138 380,96  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 18 645,83  
GELDERMALSEN€ 57 098,08€ 18 306,00POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 3 338,68WEGSCHAP MARIENWAERD
  € 15 054,26WATERSCHAP VAN DE LINGE
GELDROP€ 2 064,31  
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 187 885,98  
GENDRINGEN€ 99 784,15  
GENDT€ 65 766,30  
GENNEP€ 319 345,10  
GIESSENLANDEN€ 145 730,50€ 145 730,50HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 76 058,49  
GOEDEREEDE€ 22 621,74  
GOES€ 52 732,92  
GOIRLE€ 58 224,44  
GORSSEL€ 156 393,22  
GOUDA€ 304 424,31  
GRAVE€ 21 630,87  
GROENLO€ 4 735,25  
GROESBEEK€ 164 259,45  
GRONINGEN€ 162 494,69  
GROOTEGAST€ 34 878,03  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 62 825,33  
HAARLEMMERMEER€ 653 344,18  
HAELEN€ 108 235,20  
HALSTEREN€ 23 378,34  
HAPS€ 22 533,11  
HARDENBERG€ 13 500,42  
HARDERWIJK€ 42 899,23  
HARDINXVELD-GIESSENDAM€ 67 554,37  
HAREN€ 14 027,00  
HARENKARSPEL€ 39 376,81€ 22 723,15HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
HARLINGEN€ 4 941,09  
HARMELEN€ 23 200,62  
HATTEM€ 23 078,22  
HAVELTE€ 20 460,95  
HEDEL€ 1 523,18  
HEEL€ 27 837,15  
HEEMSKERK€ 237 154,14  
HEERDE€ 169 334,29€ 5 777,45H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 132 563,62  
HEEREWAARDEN€ 1 429,31  
HEERHUGOWAARD€ 74 597,86  
HEERJANSDAM€ 159 165,03€ 77 281,90WATERSCHAP IJSSELMONDE
HEERLEN€ 92 385,57  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 41 819,95  
HEEZE€ 4 882,11  
HEILOO€ 27 985,77  
HEINO€ 35 426,62  
HELDEN€ 25 994,80  
HELLENDOORN€ 32 387,66  
HELMOND€ 17 919,68  
HELVOIRT€ 50 346,18  
HENDRIK-IDO-AMBACHT€ 102 303,54  
HENGELO GLD€ 11 853,71  
HET BILDT€ 326 760,69  
HETEREN€ 89 761,03  
HEUMEN€ 10 351,45  
HEUSDEN€ 53 341,84  
HEYTHUYSEN€ 273 147,10  
HILLEGOM€ 43 094,57  
HILVARENBEEK€ 62 379,08  
HILVERSUM€ 17 319,86  
HOEVELAKEN€ 1 763,17  
HOEVEN€ 17 340,76  
HONTENISSE€ 25 485,39€ 16 856,73WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 88 551,39  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 118 622,64  
HOOGEVEEN€ 9 316,11  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 101 847,74  
HOORN€ 25 877,57  
HORST€ 63 256,96  
HOUTEN€ 39 557,80€ 169,45EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 9 789,09  
HUISSEN€ 67 170,29€ 9 338,80WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 8 388,05€ 2 281,04WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HUMMELO EN KEPPEL€ 70 657,26  
HUNSEL€ 138 850,39  
IJSSELSTEIN€ 10 237,40  
JACOBSWOUDE€ 15 864,69  
KAPELLE€ 10 313,22  
KATWIJK€ 2 142,34  
KERKWIJK€ 22 693,78€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 228 093,49€ 465,92G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 92 095,83  
KORENDIJK€ 11 985,93€ 11 985,93WATERSCHAP DE GROOTE WAARD
KORTGENE€ 9 757,20€ 9 757,20WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 33 838,19  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LANGBROEK€ 38 410,92  
LANGEDIJK€ 31 874,07  
LAREN€ 38 381,12  
LEEK€ 4 705,74  
LEENDE€ 10 164,22  
LEEUWARDEN€ 52 580,83  
LEEUWARDERADEEL€ 36 371,10  
LEIDERDORP€ 137 596,98  
LEIDSCHENDAM€ 10 308,74  
LEMSTERLAND€ 70 650,01  
LEUSDEN€ 88 194,45  
LICHTENVOORDE€ 125 042,32  
LIEMPDE€ 11 035,85  
LIENDEN€ 11 002,09€ 25,03F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LIESVELD€ 109 848,35€ 109 848,35HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LINGEWAAL€ 74 551,93€ 6 283,26HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LISSE€ 160 798,47  
LITH€ 131 902,21€ 113 954,12WATERSCHAP DE MAASKANT
  € 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 132 278,11  
LOCHEM€ 384 881,43  
LOON OP ZAND€ 96 273,27  
LOOSDRECHT€ 21 553,97  
LOPIK€ 94 148,99  
LOPPERSUM€ 34 917,53  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 32 859,40  
MAARSSEN€ 6 332,96  
MAARTENSDIJK€ 3 946,53  
MAASBRACHT€ 142 351,76  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 93 327,38  
MAASDRIEL€ 2 156,99  
MAASLAND€ 112 037,09  
MAASSLUIS€ 44 157,57  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 250 624,63  
MARIEKERKE€ 158 797,70€ 153 088,35WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 39 244,08  
MAURIK€ 271 661,66€ 221 330,09WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEDEMBLIK€ 16 273,86€ 16 273,86WATERSCHAP WESTFRIESLAND
MEERLO-WANSSUM€ 264 137,30  
MEERSSEN€ 139 848,26  
MEGEN C.A.€ 26 925,17€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 46 466,64  
MENTERWOLDE€ 15 204,22  
MIDDELBURG€ 51 285,37€ 37 092,79WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDELHARNIS€ 395 179,11€ 37 092,79WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
MIDDENSCHOUWEN€ 31 642,86  
MIERLO€ 56 652,10  
MILL EN SINT HUBERT€ 86 718,80  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 38 593,93  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MONSTER€ 24 253,54  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
MUIDEN€ 17 352  
NAALDWIJK€ 414 437,89  
NEDERHORST DEN BERG€ 12 388,05  
NEDERLEK€ 33 034,44  
NEDERWEERT€ 427 830,34  
NEEDE€ 891 421,08€ 735 923,87HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 70 657,86  
NIEDORP€ 46 258,58€ 21 776,17HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 535 455,84  
NIEUW-GINNEKEN€ 70 310,63  
NIEUWKOOP€ 183 863,82  
NIEUWLEUSEN€ 111 467,93  
NIJEFURD€ 175 165,30€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 282 821,61  
NIJMEGEN€ 248,88  
NISTELRODE€ 25 267,78  
NOORDER-KOGGENLAND€ 55 306,03€ 55 306,03WATERSCHAP WESTFRIESLAND
NOORDWIJKERHOUT€ 93 781,44  
NOOTDORP€ 28 195,33  
NORG€ 213 821,24  
NUENEN C.A.€ 92 595,77  
NUNSPEET€ 46 266,52  
NUTH€ 84 630,01  
OBDAM€ 40 688,32€ 743,38HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 39 944,94WATERSCHAP WESTFRIESLAND
ODOORN€ 47 324,74  
OEGSTGEEST€ 18 735,65  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 76 254,76  
OLST€ 54 550,84€ 28 705,39VOF OLSTERVEER, OLST
  € 1 515,57VOORST
OMMEN€ 64 684,55  
ONDERBANKEN€ 98 331,45  
OOSTBURG€ 84 112,25€ 75 734,90WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
OOSTERHESSELEN€ 21 645,32  
OOSTERHOUT€ 76 664,75  
OOSTFLAKKEE€ 941,57€ 941,57WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
OOSTSTELLINGWERF€ 320 552,67  
OOSTZAAN€ 13 931,82  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 594 473,40€ 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
  € 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
OSS€ 22 434,74  
OSSENDRECHT€ 37 096,31  
OUD-BEIJERLAND€ 17 532,16  
OUDENBOSCH€ 16 389,89  
OUDER-AMSTEL€ 6 691,20€ 6 691,20HHRS AMSTEL EN VECHT
OUDERKERK€ 101 445,54  
OUDEWATER€ 107 578,62  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 22 476,92  
POSTERHOLT€ 143 403,62  
PRINSENBEEK€ 41 237,03  
PUTTEN€ 156 699,18  
RAAMSDONK€ 115 471,76  
RAVENSTEIN€ 11 573,73  
REEUWIJK DE GOUWELANDEN€ 175 884,99€ 54 149,70WATERSCHAP REIDERLAND
 € 17 833,64€ 16 028,82WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 62 533,41€ 26 346,63WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
RENKUM€ 96 609,47  
REUSEL€ 29 917,25  
RHEDEN€ 51 279,32€ 2 102,85VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 538 754,14  
RIETHOVEN€ 37 310,24  
RIJNSBURG RIJNLAND€ 162 976,27€ 29 185,65HHRS VAN RIJNWAARDEN
 € 21 672,09  
RIJNWOUDE€ 266 730,36  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
RODEN€ 49 443,89  
ROERMOND€ 166 777,84  
ROGGEL EN NEER€ 16 327,01  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 18 992,33  
ROSMALEN€ 39 009,68  
ROSSUM€ 3 086,91  
ROTTERDAM€ 297 288,01  
ROZENDAAL€ 1 206,72  
RUCPHEN€ 80 462,53  
RUINEN€ 24 676,57  
RUURLO€ 131 946,09  
SAS VAN GENT€ 14 801,86€ 14 801,86WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
SCHAIJK€ 51 984,87  
SCHEEMDA€ 93 063,29  
SCHERPENZEEL€ 2 639,20  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 84 366,82  
SCHOONHOVEN€ 17 313,64  
SEVENUM€ 126 734,92  
'S-GRAVELAND€ 75 240,32  
'S-GRAVENZANDE€ 180 016,07  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 102 832,95  
SINT MICHIELSGESTEL€ 1 003,95  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 110 460,21  
SLIEDRECHT€ 32 132,81  
SLOCHTEREN€ 71 189,03  
SLUIS€ 23 628,17€ 13 747,04WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
SMALLINGERLAND€ 57 603,12  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 24 736,56  
SOEST€ 2 530,61  
SOMEREN€ 110 536,65  
SON EN BREUGEL€ 10 622,85  
SPRANG-CAPELLE€ 59 017,79  
STADSKANAAL€ 26 566,51€ 1 319,17WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
STAPHORST€ 157 580,63  
STEDE BROEC€ 34 945,07€ 33 946,77WATERSCHAP WESTFRIESLAND
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 45 998,33€ 2 102,85V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 35 570,92  
STRAMPROY€ 62 775,96  
STRIJEN€ 35 398,60  
SWALMEN€ 8 844,18  
TEN BOER€ 21 153,24€ 18 233,90WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TER AAR€ 67 252,47€ 36 927,50HHRS VAN RIJNLAND
TERNEUZEN€ 71 277,32€ 7 167,68WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
  € 19 209,34WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
TETERINGEN€ 9 659,43  
TEXEL€ 122 452,29  
THOLEN€ 136 189,66€ 19 451,64WATERSCHAP THOLEN
THORN€ 35 294,57  
TIEL€ 21 903,15  
TILBURG€ 233 556,29  
TYTSJERKSTERADIEL€ 130 611,98  
UBBERGEN€ 59 142,23  
UDEN€ 50 441,71  
UDENHOUT€ 23 454,04  
UITGEEST€ 177,90€ 177,90HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
UTRECHT€ 3 031,96  
VAALS€ 172 994,63  
VALBURG€ 193 423,75  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 11 803,97€ 11 803,97WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 13 931,40  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 42 335,63€ 42 335,63WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 39 752,56  
VELDHOVEN€ 139 295,04  
VELSEN€ 13 003,09  
VENHUIZEN€ 8 530,27€ 8 530,27WATERSCHAP WESTFRIESLAND
VENLO€ 172 283,56€ 15 273,33GEWEST NOORD-LIMBURG
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 92 675,86  
VIANEN€ 49 572,95€ 49 572,95HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
VIERLINGSBEEK€ 83 598,59  
VLAARDINGEN€ 36 779,10€ 36 779,10RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND
VLAGTWEDDE€ 22 403,60€ 14 835,12WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
VLEDDER€ 9 116,44  
VLEUTEN-DE MEERN€ 68 924,31  
VLIJMEN€ 8 008,44  
VLISSINGEN€ 14 522,54€ 14 522,54WEGSCHAP WALCHEREN
VLIST€ 5 712,46€ 4 181,67HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD
VOERENDAAL€ 145 604,46  
VOORHOUT€ 33 334,28  
VOORSCHOTEN€ 7 542,56  
VOORST€ 117 882,35€ 1 024,44WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 18 752,12  
VRIES€ 65 194,60  
VRIEZENVEEN€ 35 318,17  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 29 003,08  
WAALWIJK€ 14 585,08  
WADDINXVEEN€ 112 419,29  
WAGENINGEN€ 61 214,65€ 465,92G. MASON
WANROIJ€ 103 425,13  
WARMOND€ 55 278,09  
WARNSVELD€ 1 908,40  
WASPIK€ 13 419,77  
WATERINGEN€ 228 325,17  
WATERLAND€ 46 077,61€ 2 529,36HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 43 548,25WATERSCHAP DE WATERLANDEN
WEERSELO€ 7 322,20  
WEERT€ 43 863,30  
WEHL€ 70 033,47  
WERVERSHOOF€ 162 746,58€ 162 341,64WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WEST MAAS EN WAAL€ 51 654,88€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 159 871,31  
WESTER-KOGGENLAND€ 49 247,12€ 47 912,70WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WESTERSCHOUWEN€ 3 771,49€ 3 771,49WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
WESTERVOORT€ 1 368,12  
WESTSTELLINGWERF€ 172 207,01  
WESTVOORNE€ 265 245,80€ 200 375,35WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
WIERINGEN€ 6 974,36€ 6 974,36WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
WIERINGERMEER€ 134 546,48€ 98 542,02HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER
WIJCHEN€ 12 392,06  
WIJHE€ 13 345,37€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 41 671,94€ 536,79MAURIK
WILLEMSTAD€ 5 300,50  
WINSCHOTEN€ 25 004,07  
WINSUM€ 5 782,01  
WINTERSWIJK€ 166 800,51  
WISCH€ 57 512,70€ 8,87WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WISSENKERKE€ 6 867,20€ 6 867,20WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
WITTEM€ 43 036,52  
WOERDEN€ 286 247,40  
WOUDENBERG€ 24 902,96  
WOUDRICHEM€ 377 115,24€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 48 783,99  
WUNSERADIEL€ 88 034,60  
WYMBRITSERADIEL€ 185 289,69  
ZAANSTAD€ 567 131,82  
ZALTBOMMEL€ 3 448,35  
ZANDVOORT€ 38 305,61  
ZEDERIK€ 27 064,03€ 27 064,03HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
ZEELAND€ 73 691,65  
ZELHEM€ 96 620,95  
ZEVENAAR€ 72 672,98€ 5 732,81POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE€ 97 010,73€ 33 774,09HHRS VAN SCHIELAND
ZIERIKZEE€ 9 399,58€ 9 399,58WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
ZIJPE€ 74 518,13€ 9 103,38HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 1 015,89WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
ZOETERMEER€ 97 492,86  
ZOETERWOUDE€ 244 148,75  
ZUIDHORN€ 59 685,93  
ZUIDLAREN€ 15 460,29  
ZUIDWOLDE€ 2 672,77  
ZUNDERT€ 380 600,22  
ZUTPHEN€ 3 369,70  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 71 987,69  
TOTAAL 2005€ 39 731 881,52€ 4 481 220,37 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2006]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2006   
AALBURG€ 85 609,04  
AALSMEER€ 402,28  
AALTEN€ 37 636,62  
AARDENBURG€ 65 726,34  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ABCOUDE€ 16 346,00  
ACHTKARSPELEN€ 180 076,41  
ALKEMADE€ 36 150,91  
ALMELO€ 19 497,57  
ALPHEN AAN DEN RIJN€ 274 255,75  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
AMERONGEN€ 5 047,25  
AMMERZODEN€ 40 374,60  
AMSTELVEEN€ 2 954,04  
AMSTERDAM€ 55 838,67€ 48 860,25STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM
  € 6 978,42WATERSCHAP DE WATERLANDEN
ANGERLO€ 1 662,65  
ANLOO€ 115 124,04  
ANNA PAULOWNA€ 75 562,80€ 75 562,80WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
APELDOORN€ 171 856,99  
ARNHEM€ 113 218,91  
ASSEN€ 10 309,89  
ASTEN€ 76 420,07  
AXEL€ 40 115,61  
BAARLE-NASSAU€ 81 424,87  
BAARN€ 27 402,89  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARENDRECHT€ 38 486,18  
BARNEVELD€ 584 106,80€ 623,94WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 29 271,22  
BEEK€ 132 883,64  
BEEK EN DONK€ 7 753,05  
BEEMSTER€ 128 384,31€ 128 384,31WATERSCHAP DE WATERLANDEN
BEERS€ 20 534,73  
BEILEN€ 27 848,49  
BELLINGWEDDE€ 39 913,99  
BEMMEL€ 231 260,62  
BERGEN L€ 67 485,31€ 12 301,10J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN NH€ 6 608,89  
BERGEN OP ZOOM€ 15 769,92  
BERGEYK€ 112 665,22  
BERGH€ 244 180,18  
BERGHEM€ 7 971,18  
BERKEL EN RODENRIJS€ 195 590,16  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BERNISSE€ 105 156,23€ 24 910,26WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BEST€ 1 554,44  
BEUNINGEN€ 25 416,27  
BEVERWIJK€ 23 590,40  
BINNENMAAS€ 9 980,89  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BLEISWIJK€ 55 290,03  
BLOEMENDAAL€ 7 801,52  
BOARNSTERHIM€ 124 552,57€ 18 393,71WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
BODEGRAVEN€ 180 578,96  
BOEKEL€ 65 851,94  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 323 321,10  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 156 751,76€ 13 582,99WATERSCHAP NOORD- EN ZUID BEVELAND
BOSKOOP€ 134 380,64  
BOXMEER€ 27 614,35€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 24 899,41  
BRAKEL€ 41 408,03  
BREDA€ 44 071,61  
BREDERWIEDE€ 73 091,29  
BREUKELEN€ 48 216,91  
BRIELLE€ 14 806,89€ 14 806,89WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BRUMMEN€ 51 773,56  
BRUNSSUM€ 33 155,45  
BUDEL€ 66 001,50  
BUNSCHOTEN€ 167 607,06€ 62 172,39WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM
BUREN€ 132 023,12  
CULEMBORG€ 4 832,51€ 169,45D.W. MASON
DALFSEN€ 10 659,30  
DANTUMADEEL€ 82 533,55  
DE MARNE€ 24 036,91  
DE RONDE VENEN€ 110 422,39  
DE WIJK€ 13 077,95  
DELFZIJL€ 6 884,40  
DEN DUNGEN€ 4 835,36  
DEN HELDER€ 31 015,07  
DEURNE€ 9 765,11  
DIDAM€ 36 149,53  
DIESSEN€ 10 414,27  
DINXPERLO€ 323 174,94  
DIRKSLAND€ 50 791,14€ 50 791,14WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
DODEWAARD€ 42 148,41  
DOESBURG€ 3 445,11  
DOETINCHEM€ 132 670,37  
DOMBURG€ 20 536,98€ 20 536,98WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 36 123,35  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DOORN€ 4 761,74  
DRUNEN€ 24 768,14  
DRUTEN€ 36 505,96€ 22 760,97POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVEN€ 343 795,44  
DUSSEN€ 5 470,58  
ECHT€ 41 187,36  
ECHTELD€ 193 216,59  
EDAM-VOLENDAM€ 15 207,80  
EDE€ 355 477,99  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 69 037,42€ 2 484,72WATERSCHAP HUNSINGO
EERSEL€ 118 099,12  
EGMOND€ 228 284,84  
EIBERGEN€ 295 237,49  
EIJSDEN€ 73 864,07  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 6 307,61  
ELST€ 225 297,63€ 80 398,87POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 106 393,31  
EPE€ 169 817,04  
ERMELO€ 58 082,96  
ERP€ 101 462,45  
ESCH€ 32 565,11  
ETTEN-LEUR€ 67 365,67  
FERWERDERADEEL€ 6 059,75  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 120 949,58  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 7 491,91  
GELDERMALSEN€ 37 898,60€ 2 921,34WEGSCHAP MARIENWAERD
  € 16 017,74POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 1 110,26WATERSCHAP VAN DE LINGE
GELDROP€ 2 064,31  
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 181 409,52  
GENDRINGEN€ 97 316,14  
GENDT€ 65 142,36  
GENNEP€ 319 345,10  
GIESSENLANDEN€ 145 730,50€ 145 730,50HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 76 058,49  
GOEDEREEDE€ 5 733,10  
GOES€ 52 732,92  
GOIRLE€ 58 224,44  
GORSSEL€ 154 336,62  
GOUDA€ 304 424,31  
GRAVE€ 21 630,87  
GROENLO€ 4 532,49  
GROESBEEK€ 163 597,97  
GRONINGEN€ 154 377,76  
GROOTEGAST€ 32 961,28  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 55 036,40  
HAARLEMMERMEER€ 607 180,49  
HAELEN€ 108 235,20  
HALSTEREN€ 19 023,51  
HAPS€ 22 533,11  
HARDENBERG€ 13 500,42  
HARDERWIJK€ 42 520,78  
HARDINXVELD-GIESSENDAM€ 67 554,37  
HAREN€ 1 017,38  
HARENKARSPEL€ 36 807,29€ 21 347,12HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
HARLINGEN€ 4 941,09  
HARMELEN€ 23 200,62  
HATTEM€ 22 303,96  
HAVELTE€ 20 460,95  
HEDEL€ 1 332,78  
HEEL€ 27 837,15  
HEEMSKERK€ 145 992,06  
HEERDE€ 157 657,95€ 5 758,19H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 132 563,62  
HEEREWAARDEN€ 1 250,65  
HEERHUGOWAARD€ 69 691,17  
HEERJANSDAM€ 81 883,12  
HEERLEN€ 92 385,57  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 34 362,82  
HEEZE€ 3 113,62  
HEILOO€ 26 263,54  
HEINO€ 35 426,62  
HELDEN€ 25 994,80  
HELLENDOORN€ 32 387,66  
HELMOND€ 17 919,68  
HELVOIRT€ 50 346,18  
HENDRIK-IDO-AMBACHT€ 102 303,54  
HENGELO GLD€ 10 372,00  
HET BILDT€ 326 760,69  
HETEREN€ 88 911,45  
HEUMEN€ 9 057,53  
HEUSDEN€ 51 116,80  
HEYTHUYSEN€ 214 174,73  
HILLEGOM€ 3 003,58  
HILVARENBEEK€ 62 379,08  
HILVERSUM€ 16 271,03  
HOEVELAKEN€ 1 542,77  
HOEVEN€ 5 802,27  
HONTENISSE€ 15 775,40€ 7 146,73WATERSCHAP HULSTER AMBACHT
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 80 992,77  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 118 622,64  
HOOGEVEEN€ 9 316,11  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 96 379,67  
HOORN€ 24 310,52  
HORST€ 63 256,96  
HOUTEN€ 15 396,50€ 169,45EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 9 789,09  
HUISSEN€ 66 712,10€ 9 315,53WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 6 107,01  
HUMMELO EN KEPPEL€ 69 230,09  
HUNSEL€ 78 877,89  
IJSSELSTEIN€ 9 289,68  
KAPELLE€ 10 313,22  
KERKWIJK€ 21 374,05€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 227 848,86€ 407,69G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 78 585,65  
KORENDIJK€ 11 985,93€ 11 985,93WATERSCHAP DE GROOTE WAARD
KORTGENE€ 5 235,88€ 5 235,88WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 18 495,92  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LANGBROEK€ 38 410,92  
LANGEDIJK€ 29 621,52  
LAREN€ 36 056,89  
LEENDE€ 10 164,22  
LEEUWARDEN€ 24 785,64  
LEEUWARDERADEEL€ 36 371,10  
LEIDERDORP€ 137 596,98  
LEIDSCHENDAM€ 10 308,74  
LEMSTERLAND€ 70 650,01  
LEUSDEN€ 88 194,45  
LICHTENVOORDE€ 107 659,21  
LIEMPDE€ 11 035,85  
LIENDEN€ 9 626,82€ 21,90F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LIESVELD€ 109 848,35€ 109 848,35HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LINGEWAAL€ 71 713,70€ 5 497,86HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LISSE€ 160 798,47  
LITH€ 76 727,86€ 58 779,77WATERSCHAP DE MAASKANT
  € 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 106 924,81  
LOCHEM€ 321 788,77  
LOON OP ZAND€ 96 273,27  
LOOSDRECHT€ 21 553,97  
LOPIK€ 54 691,89  
LOPPERSUM€ 23 517,46  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 31 011,59  
MAARSSEN€ 6 332,96  
MAARTENSDIJK€ 3 946,53  
MAASBRACHT€ 138 848,12  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 90 586,03  
MAASDRIEL€ 1 887,36  
MAASLAND€ 65 972,32  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 223 500,82  
MARIEKERKE€ 154 662,25€ 148 952,90WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 16 235,09  
MAURIK€ 270 303,97€ 221 330,09WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEDEMBLIK€ 15 288,37€ 15 288,37WATERSCHAP WESTFRIESLAND
MEERLO-WANSSUM€ 257 350,11  
MEERSSEN€ 139 848,26  
MEGEN C.A.€ 26 925,17€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 28 073,35  
MENTERWOLDE€ 14 372,00  
MIDDELBURG€ 48 149,70€ 33 957,13WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDELHARNIS€ 255 970,91€ 255 970,91WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
MIDDENSCHOUWEN€ 31 178,80  
MIERLO€ 23 952,02  
MILL EN SINT HUBERT€ 86 718,80  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 1 000,97  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
MUIDEN€ 16 301,65  
NAALDWIJK€ 377 641,42  
NEDERLEK€ 33 034,44  
NEDERWEERT€ 427 830,34  
NEEDE€ 878 301,85€ 723 770,44HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 68 968,74  
NIEDORP€ 43 457,32€ 20 457,48HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 506 302,05  
NIEUW-GINNEKEN€ 64 328,11  
NIEUWKOOP€ 183 863,82  
NIEUWLEUSEN€ 111 467,93  
NIJEFURD€ 175 165,30€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 280 600,90  
NIJMEGEN€ 217,77  
NISTELRODE€ 23 902,84  
NOORDER-€ 51 943,99€ 51 943,99WATERSCHAP WESTFRIESLAND KOGGENLAND
NOORDWIJKERHOUT€ 76 479,62  
NOOTDORP€ 28 195,33  
NORG€ 213 821,24  
NUENEN C.A.€ 92 595,77  
NUNSPEET€ 44 431,57  
NUTH€ 84 630,01  
OBDAM€ 38 224,37€ 698,36HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
  € 37 526,01WATERSCHAP WESTFRIESLAND
ODOORN€ 43 594,67  
OEGSTGEEST€ 18 735,65  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 72 902,70  
OLST€ 54 175,89€ 1 326,13VOORST
  € 28 519,88VOF OLSTERVEER, OLST
OMMEN€ 64 684,55  
ONDERBANKEN€ 13 890,21  
OOSTBURG€ 18 226,32€ 9 848,97WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
OOSTERHESSELEN€ 21 645,32  
OOSTERHOUT€ 76 664,75  
OOSTFLAKKEE€ 941,57€ 941,57WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
OOSTSTELLINGWERF€ 191 766,11  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 588 084,66€ 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
  € 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
OSS€ 6 875,95  
OSSENDRECHT€ 37 096,31  
OUD-BEIJERLAND€ 17 532,16  
OUDENBOSCH€ 16 389,89  
OUDER-AMSTEL€ 6 286,00€ 6 286,00HHRS AMSTEL EN VECHT
OUDERKERK€ 53 511,66  
OUDEWATER€ 94 984,52  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 21 186,44  
POSTERHOLT€ 143 403,62  
PRINSENBEEK€ 41 237,03  
PUTTEN€ 148 506,11  
RAAMSDONK€ 107 523,99  
RAVENSTEIN€ 11 573,73  
REEUWIJK€ 162 848,89€ 54 149,70WATERSCHAP DE GOUWELANDEN
REIDERLAND€ 15 790,10€ 14 085,14WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 45 997,79€ 9 811,02WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
RENKUM€ 83 466,84  
REUSEL€ 29 917,25  
RHEDEN€ 31 675,75€ 2 096,31VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 407 242,46  
RIETHOVEN€ 32 205,73  
RIJNSBURG€ 162 976,27€ 29 185,65HHRS VAN RIJNLAND
RIJNWAARDEN€ 20 983,39  
RIJNWOUDE€ 266 730,36  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
RODEN€ 49 443,89  
ROERMOND€ 161 459,54  
ROGGEL EN NEER€ 16 327,01  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 14 212,00  
ROSMALEN€ 31 247,07  
ROSSUM€ 2 701,05  
ROTTERDAM€ 202 594,93  
ROZENDAAL€ 1 055,89  
RUCPHEN€ 80 462,53  
RUINEN€ 24 676,57  
RUURLO€ 125 504,62  
SAS VAN GENT€ 7 967,57€ 7 967,57WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
SCHAIJK€ 51 984,87  
SCHEEMDA€ 76 147,18  
SCHERPENZEEL€ 2 309,31  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 62 953,84  
SEVENUM€ 126 734,92  
'S-GRAVELAND€ 60 344,31  
'S-GRAVENZANDE€ 120 937,41  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 102 832,95  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 69 566,80  
SLIEDRECHT€ 32 132,81  
SLOCHTEREN€ 60 241,77  
SLUIS€ 23 628,17€ 13 747,04WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
SMALLINGERLAND€ 57 603,12  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 2 813,35  
SOEST€ 2 530,61  
SOMEREN€ 97 568,69  
SON EN BREUGEL€ 5 110,25  
SPRANG-CAPELLE€ 59 017,79  
STADSKANAAL€ 23 894,24  
STAPHORST€ 130 709,58  
STEDE BROEC€ 32 828,92€ 31 891,08WATERSCHAP WESTFRIESLAND
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 43 965,64€ 2 096,31V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 35 570,92  
STRAMPROY€ 62 775,96  
STRIJEN€ 25 362,24  
SWALMEN€ 8 844,18  
TEN BOER€ 19 838,56€ 17 065,05WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TER AAR€ 42 720,10€ 36 927,50HHRS VAN RIJNLAND
TERNEUZEN€ 53 894,90€ 3 957,34WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN
  € 5 037,26WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS
TETERINGEN€ 9 659,43  
TEXEL€ 91 350,60  
THOLEN€ 124 705,59€ 7 967,57WATERSCHAP THOLEN
THORN€ 35 294,57  
TIEL€ 20 353,87  
TILBURG€ 233 556,29  
TYTSJERKSTERADIEL€ 130 611,98  
UBBERGEN€ 58 646,65  
UDEN€ 50 441,71  
UDENHOUT€ 23 454,04  
UTRECHT€ 3 031,96  
VAALS€ 172 994,63  
VALBURG€ 191 616,66  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 2 720,48€ 2 720,48WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 13 194,44  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 39 608,96€ 39 608,96WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 123 467,15  
VELSEN€ 12 215,67  
VENHUIZEN€ 8 013,71€ 8 013,71WATERSCHAP WESTFRIESLAND
VENLO€ 172 283,56€ 15 273,33GEWEST NOORD-LIMBURG
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 92 675,86  
VIANEN€ 49 572,95€ 49 572,95HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
VIERLINGSBEEK€ 71 851,81  
VLAGTWEDDE€ 15 879,44€ 8 750,07WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
VLEDDER€ 9 116,44  
VLEUTEN-DE MEERN€ 68 924,31  
VLIJMEN€ 8 008,44  
VLISSINGEN€ 14 522,54€ 14 522,54WEGSCHAP WALCHEREN
VLIST€ 5 712,46€ 4 181,67HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD
VOERENDAAL€ 107 265,02  
VOORHOUT€ 33 334,28  
VOORST€ 113 036,42€ 896,38WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 16 408,10  
VRIES€ 65 194,60  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WADDINXVEEN€ 112 419,29  
WAGENINGEN€ 60 697,57€ 407,69G. MASON
WANROIJ€ 103 425,13  
WARMOND€ 55 278,09  
WARNSVELD€ 1 669,85  
WASPIK€ 13 419,77  
WATERINGEN€ 120 915,61  
WATERLAND€ 40 911,13€ 40 911,13WATERSCHAP DE WATERLANDEN
WEERSELO€ 7 322,20  
WEERT€ 9 888,32  
WEHL€ 69 611,97  
WERVERSHOOF€ 151 134,70€ 150 760,36WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WEST MAAS EN WAAL€ 49 113,79€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 159 871,31  
WESTER-KOGGENLAND€ 17 479,33€ 16 225,71WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WESTERVOORT€ 1 197,10  
WESTSTELLINGWERF€ 127 487,10  
WESTVOORNE€ 265 245,80€ 200 375,35WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
WIERINGEN€ 6 552,02€ 6 552,02WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
WIERINGERMEER€ 124 720,75€ 90 896,59HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER
WIJCHEN€ 10 843,07  
WIJHE€ 13 345,37€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 41 604,84€ 469,69MAURIK
WILLEMSTAD€ 5 300,50  
WINSCHOTEN€ 23 584,35  
WINSUM€ 5 463,40  
WINTERSWIJK€ 151 034,30  
WISCH€ 56 029,41€ 7,76WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WISSENKERKE€ 1 840,99€ 1 840,99WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND
WITTEM€ 43 036,52  
WOERDEN€ 286 247,40  
WOUDENBERG€ 24 902,96  
WOUDRICHEM€ 377 115,24€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 48 783,99  
WUNSERADIEL€ 67 409,61  
WYMBRITSERADIEL€ 180 568,69  
ZAANSTAD€ 532 788,33  
ZALTBOMMEL€ 3 017,31  
ZANDVOORT€ 35 985,96  
ZEDERIK€ 3 639,05€ 3 639,05HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
ZEELAND€ 71 673,70  
ZELHEM€ 95 398,75  
ZEVENAAR€ 71 663,71€ 5 016,20POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZEVENHUIZEN-€ 97 010,73€ 33 774,09HHRS VAN SCHIELAND MOERKAPELLE
ZIERIKZEE€ 9 399,58€ 9 399,58WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND
ZIJPE€ 69 051,20€ 8 552,11HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
ZOETERMEER€ 97 492,86  
ZOETERWOUDE€ 244 148,75  
ZUIDHORN€ 56 535,16  
ZUIDLAREN€ 8 957,62  
ZUIDWOLDE€ 2 672,77  
ZUNDERT€ 350 991,96  
ZUTPHEN€ 2 948,50  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 71 987,69  
TOTAAL 2006€ 35 586 192,92€ 3 595 913,47 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2007]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2007   
AALBURG€ 54 312,75  
AALTEN€ 18 863,20  
AARDENBURG€ 65 726,34  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ABCOUDE€ 16 346,00  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALKEMADE€ 30 926,68  
ALMELO€ 19 497,57  
ALPHEN AAN DEN RIJN€ 274 255,75  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
AMERONGEN€ 5 047,25  
AMMERZODEN€ 40 109,86  
AMSTELVEEN€ 2 763,62  
AMSTERDAM€ 52 239,31€ 45 710,72STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM
  € 6 528,59WATERSCHAP DE WATERLANDEN
ANGERLO€ 1 425,12  
ANLOO€ 115 124,04  
ANNA PAULOWNA€ 12 021,60€ 12 021,60WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
APELDOORN€ 155 992,52  
ARNHEM€ 111 878,15  
ASSEN€ 10 309,89  
ASTEN€ 53 036,67  
AXEL€ 40 115,61  
BAARLE-NASSAU€ 81 424,87  
BAARN€ 27 402,89  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARENDRECHT€ 28 846,07  
BARNEVELD€ 581 491,19€ 534,81WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 26 192,19  
BEEK€ 118 747,48  
BEEK EN DONK€ 7 753,05  
BEEMSTER€ 110 544,56€ 110 544,56WATERSCHAP DE WATERLANDEN
BEERS€ 20 534,73  
BEILEN€ 27 848,49  
BELLINGWEDDE€ 37 815,37  
BEMMEL€ 230 259,49  
BERGEN L€ 67 485,31€ 12 301,10J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN OP ZOOM€ 12 621,95  
BERGEYK€ 66 635,96  
BERGH€ 242 130,21  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BERNISSE€ 80 245,97  
BEST€ 1 554,44  
BEUNINGEN€ 24 816,72  
BEVERWIJK€ 5 552,74  
BINNENMAAS€ 9 980,89  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BLOEMENDAAL€ 7 298,64  
BOARNSTERHIM€ 124 552,57€ 18 393,71WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
BODEGRAVEN€ 180 578,96  
BOEKEL€ 50 525,79  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 322 100,77  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 143 168,78  
BOSKOOP€ 134 380,64  
BOXMEER€ 27 614,35€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 24 899,41  
BRAKEL€ 40 414,43  
BREDA€ 44 071,61  
BREDERWIEDE€ 73 091,29  
BREUKELEN€ 48 216,91  
BRIELLE€ 14 806,89€ 14 806,89WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BRUMMEN€ 50 438,41  
BRUNSSUM€ 33 155,45  
BUDEL€ 66 001,50  
BUNSCHOTEN€ 143 164,41€ 37 729,75WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM
BUREN€ 108 942,75  
CULEMBORG€ 4 166,35€ 169,45D.W. MASON
DALFSEN€ 10 659,30  
DANTUMADEEL€ 56 241,50  
DE MARNE€ 22 671,30  
DE RONDE VENEN€ 110 422,39  
DE WIJK€ 13 077,95  
DELFZIJL€ 6 482,17  
DEN HELDER€ 29 015,85  
DEURNE€ 9 765,11  
DIDAM€ 35 250,63  
DIESSEN€ 6 850,37  
DINXPERLO€ 322 562,26  
DIRKSLAND€ 9 724,58€ 9 724,58WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
DODEWAARD€ 41 438,86  
DOESBURG€ 2 952,95  
DOETINCHEM€ 123 952,42  
DOMBURG€ 20 536,98€ 20 536,98WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 34 405,35  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DOORN€ 4 761,74  
DRUNEN€ 14 436,39  
DRUTEN€ 31 794,79€ 19 509,40POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVEN€ 342 655,79  
DUSSEN€ 5 470,58  
ECHT€ 41 187,36  
ECHTELD€ 192 637,96  
EDAM-VOLENDAM€ 14 227,50  
EDE€ 328 520,16  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 61 984,90€ 2 330,44WATERSCHAP HUNSINGO
EERSEL€ 118 099,12  
EGMOND€ 213 569,62  
EIBERGEN€ 292 404,57  
EIJSDEN€ 73 864,07  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 5 406,53  
ELST€ 218 775,99€ 75 144,99POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 67 903,67  
EPE€ 91 340,67  
ERMELO€ 55 648,15  
ERP€ 77 899,41  
ESCH€ 24 677,68  
ETTEN-LEUR€ 64 916,87  
FERWERDERADEEL€ 6 059,75  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 120 949,58  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 7 491,91  
GELDERMALSEN€ 32 484,52€ 951,65WATERSCHAP VAN DE LINGE
  € 2 504,01WEGSCHAP MARIENWAERD
  € 13 729,50POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
GELDROP€ 2 064,31  
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 174 988,88  
GENDRINGEN€ 90 960,77  
GENDT€ 64 518,43  
GENNEP€ 314 047,22  
GIESSENLANDEN€ 81 648,65€ 81 648,65HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 76 058,49  
GOES€ 52 732,92  
GOIRLE€ 58 224,44  
GORSSEL€ 152 280,04  
GOUDA€ 296 405,32  
GRAVE€ 21 630,87  
GROENLO€ 4 329,73  
GROESBEEK€ 162 936,51  
GRONINGEN€ 146 260,83  
GROOTEGAST€ 31 044,51  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 55 036,40  
HAARLEMMERMEER€ 487 907,48  
HAELEN€ 47 579,76  
HALSTEREN€ 19 023,51  
HAPS€ 17 926,24  
HARDENBERG€ 13 500,42  
HARDERWIJK€ 42 142,32  
HARDINXVELD-GIESSENDAM€ 38 566,68  
HARENKARSPEL€ 23 764,71€ 19 971,09HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
HARLINGEN€ 4 941,09  
HARMELEN€ 23 200,62  
HATTEM€ 21 529,72  
HAVELTE€ 20 460,95  
HEDEL€ 1 142,39  
HEEL€ 27 837,15  
HEEMSKERK€ 128 751,32  
HEERDE€ 154 966,43€ 5 738,93H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 129 759,54  
HEEREWAARDEN€ 1 071,99  
HEERHUGOWAARD€ 59 801,19  
HEERJANSDAM€ 81 883,12  
HEERLEN€ 88 096,89  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 26 050,61  
HEEZE€ 3 113,62  
HEILOO€ 22 984,11  
HEINO€ 35 426,62  
HELDEN€ 25 994,80  
HELLENDOORN€ 14 161,12  
HELMOND€ 17 919,68  
HELVOIRT€ 50 346,18  
HENDRIK-IDO-AMBACHT€ 102 303,54  
HENGELO GLD€ 8 890,29  
HET BILDT€ 320 520,80  
HETEREN€ 88 061,89  
HEUMEN€ 7 763,59  
HEUSDEN€ 51 116,80  
HEYTHUYSEN€ 191 527,47  
HILLEGOM€ 3 003,58  
HILVARENBEEK€ 62 379,08  
HILVERSUM€ 15 222,20  
HOEVELAKEN€ 1 322,38  
HOEVEN€ 5 802,27  
HONTENISSE€ 8 628,66  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 80 992,77  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 118 622,64  
HOOGEVEEN€ 9 316,11  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 86 233,98  
HOORN€ 22 743,46  
HORST€ 63 256,96  
HOUTEN€ 15 396,50€ 169,45EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 9 789,09  
HUISSEN€ 66 253,91€ 9 292,27WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 6 107,01  
HUMMELO EN KEPPEL€ 58 998,02  
HUNSEL€ 47 432,28  
IJSSELSTEIN€ 9 289,68  
KAPELLE€ 10 313,22  
KERKWIJK€ 20 054,31€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 227 604,23€ 349,44G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 61 844,57  
KORENDIJK€ 7 009,35€ 7 009,35WATERSCHAP DE GROOTE WAARD
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 16 988,32  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LANGBROEK€ 13 968,28  
LANGEDIJK€ 9 119,70  
LAREN€ 33 732,67  
LEENDE€ 10 164,22  
LEEUWARDEN€ 24 785,64  
LEEUWARDERADEEL€ 36 371,10  
LEIDERDORP€ 137 596,98  
LEIDSCHENDAM€ 10 308,74  
LEMSTERLAND€ 70 650,01  
LEUSDEN€ 68 047,29  
LICHTENVOORDE€ 88 958,13  
LIEMPDE€ 11 035,85  
LIENDEN€ 8 251,56€ 18,77F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LIESVELD€ 109 848,35€ 109 848,35HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LINGEWAAL€ 68 875,49€ 4 712,45HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LISSE€ 15 433,17  
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 106 924,81  
LOCHEM€ 319 142,05  
LOON OP ZAND€ 96 273,27  
LOOSDRECHT€ 21 553,97  
LOPIK€ 54 691,89  
LOPPERSUM€ 18 240,40  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 31 011,59  
MAASBRACHT€ 138 848,12  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 70 533,77  
MAASDRIEL€ 1 617,74  
MAASLAND€ 65 972,32  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 223 500,82  
MARIEKERKE€ 154 662,25€ 148 952,90WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 15 381,47  
MAURIK€ 268 946,26€ 221 330,09WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEDEMBLIK€ 14 302,88€ 14 302,88WATERSCHAP WESTFRIESLAND
MEERLO-WANSSUM€ 257 350,11  
MEERSSEN€ 139 848,26  
MEGEN C.A.€ 11 934,42€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 28 073,35  
MENTERWOLDE€ 12 399,45  
MIDDELBURG€ 48 149,70€ 33 957,13WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDELHARNIS€ 1 050,57€ 1 050,57WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
MIDDENSCHOUWEN€ 31 178,80  
MIERLO€ 23 952,02  
MILL EN SINT HUBERT€ 86 718,80  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 857,98  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
MUIDEN€ 15 250,85  
NAALDWIJK€ 281 368,03  
NEDERLEK€ 33 034,44  
NEDERWEERT€ 427 830,34  
NEEDE€ 877 038,91€ 723 473,32HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 67 279,60  
NIEDORP€ 40 656,07€ 19 138,79HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 409 597,12  
NIEUW-GINNEKEN€ 54 616,19  
NIEUWKOOP€ 183 863,82  
NIEUWLEUSEN€ 100 432,00  
NIJEFURD€ 164 886,06€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 253 092,12  
NIJMEGEN€ 186,66  
NISTELRODE€ 23 902,84  
NOORDER-KOGGENLAND€ 47 851,01€ 47 851,01WATERSCHAP WESTFRIESLAND
NOORDWIJKERHOUT€ 76 479,62  
NORG€ 154 357,88  
NUENEN C.A.€ 92 595,77  
NUNSPEET€ 42 596,60  
NUTH€ 84 630,01  
OBDAM€ 35 760,43€ 35 107,09WATERSCHAP WESTFRIESLAND
  € 653,34HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
ODOORN€ 11 485,18  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 69 550,66  
OLST€ 39 685,45€ 14 218,89VOF OLSTERVEER, OLST
  € 1 136,68VOORST
OMMEN€ 43 517,52  
ONDERBANKEN€ 13 890,21  
OOSTBURG€ 8 377,35  
OOSTERHESSELEN€ 21 645,32  
OOSTERHOUT€ 76 664,75  
OOSTSTELLINGWERF€ 191 766,11  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 551 935,69€ 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
  € 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
OSS€ 6 875,95  
OSSENDRECHT€ 37 096,31  
OUD-BEIJERLAND€ 17 532,16  
OUDENBOSCH€ 16 389,89  
OUDER-AMSTEL€ 5 880,81€ 5 880,81HHRS AMSTEL EN VECHT
OUDEWATER€ 94 984,52  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 19 895,96  
POSTERHOLT€ 143 403,62  
PRINSENBEEK€ 41 237,03  
PUTTEN€ 145 229,83  
RAAMSDONK€ 107 523,99  
REEUWIJK€ 162 848,89€ 54 149,70WATERSCHAP DE GOUWELANDEN
REIDERLAND€ 14 949,66€ 13 344,57WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 36 186,78  
RENKUM€ 82 392,28  
REUSEL€ 29 475,63  
RHEDEN€ 30 537,42€ 2 089,78VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 259 731,94  
RIETHOVEN€ 32 205,73  
RIJNSBURG€ 88 436,02€ 11 538,18HHRS VAN RIJNLAND
RIJNWAARDEN€ 20 294,69  
RIJNWOUDE€ 266 730,36  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROERMOND€ 161 459,54  
ROGGEL EN NEER€ 16 327,01  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 14 212,00  
ROSMALEN€ 25 807,13  
ROSSUM€ 2 315,19  
ROTTERDAM€ 61 599,02  
ROZENDAAL€ 905,05  
RUCPHEN€ 80 462,53  
RUINEN€ 24 676,57  
RUURLO€ 99 692,53  
SCHAIJK€ 51 984,87  
SCHEEMDA€ 72 132,52  
SCHERPENZEEL€ 1 979,41  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 62 953,84  
SEVENUM€ 126 734,92  
'S-GRAVELAND€ 47 821,79  
'S-GRAVENZANDE€ 120 937,41  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 102 832,95  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 64 372,11  
SLIEDRECHT€ 32 132,81  
SLOCHTEREN€ 49 480,28  
SLUIS€ 9 881,13  
SMALLINGERLAND€ 57 603,12  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 2 813,35  
SOEST€ 2 530,61  
SOMEREN€ 55 473,20  
SON EN BREUGEL€ 52 303,39  
SPRANG-CAPELLE€ 59 017,79  
STADSKANAAL€ 22 541,15  
STAPHORST€ 111 044,10  
STEDE BROEC€ 30 712,77€ 29 835,38WATERSCHAP WESTFRIESLAND
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 14 246,89€ 2 089,78V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 35 570,92  
STRAMPROY€ 62 775,96  
STRIJEN€ 25 362,24  
SWALMEN€ 8 844,18  
TEN BOER€ 18 660,02€ 16 032,33WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TERNEUZEN€ 44 900,30  
TETERINGEN€ 9 659,43  
TEXEL€ 78 690,66  
THOLEN€ 116 738,02  
THORN€ 35 294,57  
TIEL€ 18 804,60  
TILBURG€ 80 805,74  
TYTSJERKSTERADIEL€ 130 611,98  
UBBERGEN€ 58 151,09  
UDEN€ 50 441,71  
UDENHOUT€ 23 454,04  
UTRECHT€ 3 031,96  
VAALS€ 172 994,63  
VALBURG€ 189 809,57  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 2 720,48€ 2 720,48WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 12 457,50  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 31 641,40€ 31 641,40WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 123 467,15  
VELSEN€ 11 428,25  
VENHUIZEN€ 7 497,15€ 7 497,15WATERSCHAP WESTFRIESLAND
VENLO€ 161 477,24€ 4 467,01GEWEST NOORD-LIMBURG
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 926 270,11  
VIANEN€ 7 154,55€ 7 154,55HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
VIERLINGSBEEK€ 56 252,12  
VLAGTWEDDE€ 6 690,27  
VLEDDER€ 9 116,44  
VLEUTEN-DE MEERN€ 68 924,31  
VLISSINGEN€ 14 522,54€ 14 522,54WEGSCHAP WALCHEREN
VLIST€ 1 530,80  
VOERENDAAL€ 107 265,02  
VOORHOUT€ 33 334,28  
VOORST€ 42 878,99€ 768,33WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 14 064,09  
VRIES€ 65 194,60  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WADDINXVEEN€ 112 419,29  
WAGENINGEN€ 46 311,96€ 349,44G. MASON
WANROIJ€ 89 464,01  
WARNSVELD€ 1 431,30  
WASPIK€ 13 419,77  
WATERINGEN€ 120 915,61  
WATERLAND€ 38 274,00€ 38 274,00WATERSCHAP DE WATERLANDEN
WEERSELO€ 7 322,20  
WEERT€ 9 888,32  
WEHL€ 69 190,48  
WERVERSHOOF€ 40 084,98€ 40 084,98WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WEST MAAS EN WAAL€ 46 572,68€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 78 503,98  
WESTER-KOGGENLAND€ 14 609,63€ 13 436,82WATERSCHAP WESTFRIESLAND
WESTERVOORT€ 1 026,09  
WESTSTELLINGWERF€ 71 378,19  
WESTVOORNE€ 265 245,80€ 200 375,35WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING
WIERINGEN€ 6 129,68€ 6 129,68WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN
WIERINGERMEER€ 95 884,66€ 64 240,81HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER
WIJCHEN€ 9 294,05  
WIJHE€ 5 623,39€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 41 537,74€ 402,59MAURIK
WILLEMSTAD€ 5 300,50  
WINSCHOTEN€ 22 164,62  
WINSUM€ 5 144,80  
WINTERSWIJK€ 148 241,71  
WISCH€ 54 546,12€ 6,65WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WITTEM€ 43 036,52  
WOUDENBERG€ 24 902,96  
WOUDRICHEM€ 377 115,24€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 48 783,99  
WUNSERADIEL€ 67 409,61  
WYMBRITSERADIEL€ 180 568,69  
ZAANSTAD€ 498 444,83  
ZALTBOMMEL€ 2 586,27  
ZANDVOORT€ 33 666,30  
ZEDERIK€ 3 639,05€ 3 639,05HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
ZEELAND€ 51 928,62  
ZELHEM€ 94 176,55  
ZEVENAAR€ 48 819,72€ 4 299,60POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE€ 48 438,63€ 33 774,09HHRS VAN SCHIELAND
ZIJPE€ 64 600,17€ 8 000,84HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER
ZOETERMEER€ 97 492,86  
ZOETERWOUDE€ 195 201,53  
ZUIDHORN€ 53 384,38  
ZUIDLAREN€ 3 394,28  
ZUIDWOLDE€ 2 672,77  
ZUNDERT€ 341 341,78  
ZUTPHEN€ 2 527,27  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 71 987,69  
TOTAAL 2007€ 31 002 610,97€ 2 625 578,90 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2008]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2008   
AALBURG€ 54 312,75  
AALTEN€ 11 770,21  
AARDENBURG€ 65 726,34  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALKEMADE€ 30 926,68  
ALMELO€ 19 497,57  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
AMMERZODEN€ 39 845,11  
ANGERLO€ 1 187,61  
ANLOO€ 115 124,04  
APELDOORN€ 142 452,03  
ARNHEM€ 100 067,20  
ASSEN€ 10 309,89  
ASTEN€ 53 036,67  
AXEL€ 40 115,61  
BAARLE-NASSAU€ 81 424,87  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARNEVELD€ 532 069,90€ 445,67WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 24 727,92  
BEEK€ 118 747,48  
BEEK EN DONK€ 7 753,05  
BEERS€ 20 534,73  
BEILEN€ 26 387,32  
BELLINGWEDDE€ 35 716,76  
BEMMEL€ 229 258,39  
BERGEN L€ 67 485,31€ 12 301,10J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN OP ZOOM€ 12 621,95  
BERGEYK€ 66 635,96  
BERGH€ 240 080,25  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BEUNINGEN€ 24 217,16  
BINNENMAAS€ 9 980,89  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BOARNSTERHIM€ 124 552,57€ 18 393,71WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
BOEKEL€ 50 525,79  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 320 880,46  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 44 515,82  
BOXMEER€ 27 614,35€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 22 363,96  
BRAKEL€ 39 420,84  
BREDA€ 44 071,61  
BREDERWIEDE€ 73 091,29  
BREUKELEN€ 28 188,60  
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BRUMMEN€ 49 103,27  
BRUNSSUM€ 33 155,45  
BUDEL€ 66 001,50  
BUREN€ 106 300,26  
CULEMBORG€ 3 431,38€ 100,63D.W. MASON
DALFSEN€ 6 688,27  
DANTUMADEEL€ 42 636,42  
DE MARNE€ 17 512,10  
DE RONDE VENEN€ 28 887,19  
DE WIJK€ 13 077,95  
DELFZIJL€ 2 374,49  
DEURNE€ 9 765,11  
DIDAM€ 34 351,73  
DIESSEN€ 6 850,37  
DINXPERLO€ 305 442,78  
DODEWAARD€ 40 729,32  
DOESBURG€ 2 460,80  
DOETINCHEM€ 122 935,14  
DOMBURG€ 20 536,98€ 20 536,98WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 4 038,98  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DOORN€ 4 761,74  
DRUNEN€ 5 575,48  
DRUTEN€ 27 083,65€ 16 257,86POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVEN€ 341 516,14  
DUSSEN€ 5 470,58  
ECHT€ 41 187,36  
ECHTELD€ 192 059,33  
EDE€ 325 671,12  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 56 316,11  
EERSEL€ 118 099,12  
EIBERGEN€ 238 051,32  
EIJSDEN€ 73 864,07  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 4 505,45  
ELST€ 212 254,41€ 69 891,14POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 67 903,67  
EPE€ 77 819,44  
ERMELO€ 46 698,53  
ERP€ 77 899,41  
ESCH€ 24 677,68  
ETTEN-LEUR€ 59 407,97  
FERWERDERADEEL€ 6 059,75  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 120 949,58  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 7 491,91  
GELDERMALSEN€ 27 070,50€ 11 441,27POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 793,05WATERSCHAP VAN DE LINGE
  € 2 086,67WEGSCHAP MARIENWAERD
GELDROP€ 2 064,31  
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 174 207,09  
GENDRINGEN€ 88 492,77  
GENDT€ 63 894,50  
GENNEP€ 302 070,15  
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 76 058,49  
GOES€ 11 029,96  
GOIRLE€ 58 224,44  
GORSSEL€ 150 223,45  
GOUDA€ 296 405,32  
GRAVE€ 19 660,35  
GROENLO€ 4 126,98  
GROESBEEK€ 162 275,03  
GRONINGEN€ 138 143,90  
GROOTEGAST€ 29 127,75  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 30 619,16  
HAELEN€ 47 579,76  
HALSTEREN€ 19 023,51  
HAPS€ 17 926,24  
HARDERWIJK€ 41 763,87  
HARLINGEN€ 4 941,09  
HATTEM€ 17 357,66  
HAVELTE€ 18 391,71  
HEDEL€ 951,99  
HEEL€ 16 808,02  
HEERDE€ 152 274,90€ 5 719,68H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 49 131,16  
HEEREWAARDEN€ 893,33  
HEERLEN€ 88 096,89  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 26 050,61  
HEEZE€ 3 113,62  
HEINO€ 29 376,82  
HELDEN€ 25 994,80  
HELLENDOORN€ 14 161,12  
HELMOND€ 17 919,68  
HELVOIRT€ 50 346,18  
HENGELO GLD€ 7 408,59  
HET BILDT€ 296 581,14  
HETEREN€ 87 212,32  
HEUMEN€ 6 469,67  
HEUSDEN€ 47 050,56  
HEYTHUYSEN€ 137 855,25  
HILVARENBEEK€ 48 471,15  
HOEVELAKEN€ 1 101,99  
HOEVEN€ 5 802,27  
HONTENISSE€ 8 628,66  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 80 992,77  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 118 622,64  
HOOGEVEEN€ 9 316,11  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 81 089,40  
HORST€ 63 256,96  
HOUTEN€ 15 327,67€ 100,63EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 6 967,19  
HUISSEN€ 65 795,72€ 9 269,01WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 6 107,01  
HUMMELO EN KEPPEL€ 57 570,84  
HUNSEL€ 31 113,44  
KERKWIJK€ 18 734,57€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 227 359,60€ 291,20G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 61 844,57  
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 16 988,32  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LEENDE€ 10 164,22  
LEEUWARDEN€ 24 785,64  
LEEUWARDERADEEL€ 12 582,30  
LEMSTERLAND€ 70 650,01  
LEUSDEN€ 33 791,88  
LICHTENVOORDE€ 87 134,31  
LIEMPDE€ 10 789,48  
LIENDEN€ 6 876,32€ 15,65F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LINGEWAAL€ 66 037,27€ 3 927,04HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 85 420,81  
LOCHEM€ 258 589,83  
LOON OP ZAND€ 96 273,27  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 31 011,59  
MAASBRACHT€ 137 560,75  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 61 886,39  
MAASDRIEL€ 1 348,12  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 223 500,82  
MARIEKERKE€ 154 662,25€ 148 952,90WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 14 527,86  
MAURIK€ 267 588,57€ 221 330,09WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEERLO-WANSSUM€ 257 350,11  
MEERSSEN€ 139 848,26  
MEGEN C.A.€ 11 934,42€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 28 073,35  
MENTERWOLDE€ 11 646,02  
MIDDELBURG€ 48 149,70€ 33 957,13WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDENSCHOUWEN€ 31 178,80  
MIERLO€ 23 952,02  
MILL EN SINT HUBERT€ 86 718,80  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 714,98  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
NEDERWEERT€ 351 645,18  
NEEDE€ 823 293,86€ 721 590,85HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 65 590,47  
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 292 474,78  
NIEUW-GINNEKEN€ 39 383,23  
NIEUWLEUSEN€ 100 432,00  
NIJEFURD€ 68 943,37€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 250 871,44  
NIJMEGEN€ 155,55  
NISTELRODE€ 23 902,84  
NORG€ 154 357,88  
NUENEN C.A.€ 92 595,77  
NUNSPEET€ 29 710,26  
NUTH€ 84 630,01  
ODOORN€ 11 485,18  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 66 198,59  
OLST€ 25 277,11€ 947,23VOORST
OMMEN€ 27 284,90  
ONDERBANKEN€ 13 890,21  
OOSTBURG€ 8 377,35  
OOSTERHOUT€ 76 664,75  
OOSTSTELLINGWERF€ 191 766,11  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 385 167,05€ 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
  € 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
OSS€ 6 875,95  
OSSENDRECHT€ 37 096,31  
OUDENBOSCH€ 16 389,89  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 2 359,26  
POSTERHOLT€ 143 403,62  
PRINSENBEEK€ 41 237,03  
PUTTEN€ 129 441,36  
RAAMSDONK€ 107 523,99  
REIDERLAND€ 14 109,22€ 12 604,00WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 36 186,78  
RENKUM€ 70 133,29  
REUSEL€ 29 475,63  
RHEDEN€ 29 399,09€ 2 083,23VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 191 747,58  
RIETHOVEN€ 30 918,91  
RIJNWAARDEN€ 19 606,01  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROERMOND€ 161 459,54  
ROGGEL EN NEER€ 1 588,23  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 14 212,00  
ROSMALEN€ 25 807,13  
ROSSUM€ 1 929,33  
ROTTERDAM€ 44 955,85  
ROZENDAAL€ 6 199,57  
RUCPHEN€ 53 580,49  
RUINEN€ 24 676,57  
RUURLO€ 98 030,72  
SCHAIJK€ 24 402,46  
SCHEEMDA€ 68 117,87  
SCHERPENZEEL€ 1 649,51  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 27 823,53  
SEVENUM€ 126 734,92  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 61 727,72  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 64 372,11  
SLOCHTEREN€ 46 646,84  
SLUIS€ 9 881,13  
SMALLINGERLAND€ 57 603,12  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 2 813,35  
SOMEREN€ 55 473,20  
SON EN BREUGEL€ 4 521,15  
SPRANG-CAPELLE€ 45 321,17  
STADSKANAAL€ 20 065,97  
STAPHORST€ 72 414,70  
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 12 214,17€ 2 083,23V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 35 570,92  
STRAMPROY€ 62 775,96  
STRIJEN€ 25 362,24  
TEN BOER€ 8 640,50€ 6 158,64WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TERNEUZEN€ 44 900,30  
TETERINGEN€ 9 659,43  
THOLEN€ 116 738,02  
THORN€ 10 636,61  
TIEL€ 17 255,30  
TILBURG€ 73 022,25  
TYTSJERKSTERADIEL€ 130 611,98  
UBBERGEN€ 57 655,53  
UDEN€ 50 441,71  
UDENHOUT€ 23 454,04  
VAALS€ 172 994,63  
VALBURG€ 188 002,48  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 2 720,48€ 2 720,48WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 11 720,55  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 31 641,40€ 31 641,40WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 110 799,97  
VENLO€ 157 010,22  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 89 388,01  
VIERLINGSBEEK€ 31 085,84  
VLAGTWEDDE€ 6 251,16  
VLEDDER€ 9 116,44  
VLISSINGEN€ 14 522,54€ 14 522,54WEGSCHAP WALCHEREN
VOERENDAAL€ 3 817,65  
VOORHOUT€ 20 733,67  
VOORST€ 38 033,06€ 640,27WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 11 720,09  
VRIES€ 65 194,60  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WAGENINGEN€ 45 794,90€ 291,20G. MASON
WANROIJ€ 89 464,01  
WARNSVELD€ 1 192,75  
WASPIK€ 13 419,77  
WEERSELO€ 7 322,20  
WEERT€ 7 500,99  
WEHL€ 68 768,99  
WEST MAAS EN WAAL€ 26 933,92€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 17 520,45  
WESTERVOORT€ 855,08  
WESTSTELLINGWERF€ 71 378,19  
WIJCHEN€ 7 745,06  
WIJHE€ 5 623,39€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 3 511,48€ 335,49MAURIK
WINSCHOTEN€ 10 229,48  
WINSUM€ 3 983,86  
WINTERSWIJK€ 145 449,15  
WISCH€ 17 918,33€ 5,54WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WITTEM€ 43 036,52  
WOUDRICHEM€ 375 854,34€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 25 629,94  
WUNSERADIEL€ 58 908,42  
WYMBRITSERADIEL€ 170 116,01  
ZALTBOMMEL€ 2 155,22  
ZEELAND€ 51 928,62  
ZELHEM€ 59 122,81  
ZEVENAAR€ 45 542,34€ 3 583,00POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUIDHORN€ 50 233,61  
ZUIDLAREN€ 3 394,28  
ZUIDWOLDE€ 2 672,77  
ZUNDERT€ 328 768,71  
ZUTPHEN€ 2 106,08  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 34 487,30  
TOTAAL 2008€ 22 103 376,91€ 1 480 747,38 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2009]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2009   
AALBURG€ 54 312,75  
AALTEN€ 9 416,15  
AARDENBURG€ 65 726,34  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALKEMADE€ 30 926,68  
ALMELO€ 19 497,57  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
AMMERZODEN€ 35 085,56  
ANGERLO€ 950,08  
ANLOO€ 77 982,13  
APELDOORN€ 119 951,07  
ARNHEM€ 70 104,07  
ASSEN€ 10 309,89  
ASTEN€ 53 036,67  
AXEL€ 40 115,61  
BAARLE-NASSAU€ 81 424,87  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARNEVELD€ 434 353,46€ 356,54WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 21 561,10  
BEEK€ 118 747,48  
BEERS€ 20 534,73  
BEILEN€ 1 166,22  
BELLINGWEDDE€ 33 618,15  
BEMMEL€ 228 257,25  
BERGEN L€ 67 485,31€ 12 301,10J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN OP ZOOM€ 12 621,95  
BERGEYK€ 66 635,96  
BERGH€ 238 030,27  
BERKEL-ENSCHOT€ 25 067,47  
BEUNINGEN€ 23 617,59  
BLADEL EN NETERSEL€ 36 099,53  
BOARNSTERHIM€ 106 158,86  
BOEKEL€ 50 080,71  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 100 674,61  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 44 515,82  
BOXMEER€ 27 614,35€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 13 257,00  
BRAKEL€ 38 427,23  
BREDA€ 44 071,61  
BREDERWIEDE€ 49 001,91  
BREUKELEN€ 28 188,60  
BROEKHUIZEN€ 60 359,58  
BRUMMEN€ 17 236,00  
BUDEL€ 25 973,94  
BUREN€ 93 727,69  
CULEMBORG€ 2 729,28€ 64,68D.W. MASON
DANTUMADEEL€ 42 636,42  
DE MARNE€ 16 415,47  
DE RONDE VENEN€ 28 887,19  
DE WIJK€ 7 401,16  
DELFZIJL€ 2 234,97  
DIDAM€ 33 452,80  
DIESSEN€ 6 850,37  
DINXPERLO€ 304 830,08  
DODEWAARD€ 40 019,78  
DOESBURG€ 1 968,63  
DOETINCHEM€ 4 069,19  
DOMBURG€ 18 290,33€ 18 290,33WEGSCHAP WALCHEREN
DONGEN€ 4 038,98  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DRUNEN€ 5 575,48  
DRUTEN€ 22 372,45€ 13 006,26POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVEN€ 248 876,47  
DUSSEN€ 5 470,58  
ECHT€ 41 187,36  
ECHTELD€ 191 480,68  
EDE€ 302 185,90  
EELDE€ 2 032,94  
EEMSMOND€ 52 977,77  
EERSEL€ 108 016,37  
EIBERGEN€ 220 746,05  
EIJSDEN€ 73 864,07  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 3 604,36  
ELST€ 205 732,72€ 64 637,24POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 44 157,35  
EPE€ 74 622,43  
ERMELO€ 44 263,72  
ERP€ 57 420,41  
ESCH€ 24 677,68  
ETTEN-LEUR€ 57 557,20  
FERWERDERADEEL€ 6 059,75  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 96 466,30  
GAASTERLAN-SLEAT€ 48 896,02  
GASSELTE€ 7 491,91  
GELDERMALSEN€ 21 656,36€ 9 153,00POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 634,43WATERSCHAP VAN DE LINGE
  € 1 669,34WEGSCHAP MARIENWAERD
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 174 207,09  
GENDRINGEN€ 86 024,72  
GENDT€ 63 270,55  
GENNEP€ 302 070,15  
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 73 761,26  
GOES€ 11 029,96  
GOIRLE€ 58 224,44  
GORSSEL€ 148 166,86  
GOUDA€ 296 405,32  
GRAVE€ 19 660,35  
GROENLO€ 811,03  
GROESBEEK€ 143 093,16  
GRONINGEN€ 130 026,97  
GROOTEGAST€ 27 210,99  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 12 439,56  
HAELEN€ 41 831,73  
HALSTEREN€ 19 023,51  
HAPS€ 17 926,24  
HARDERWIJK€ 41 385,41  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HATTEM€ 16 583,37  
HAVELTE€ 18 391,71  
HEDEL€ 761,59  
HEEL€ 16 808,02  
HEERDE€ 149 583,35€ 5 700,42H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEEREWAARDEN€ 714,65  
HEERLEN€ 88 096,89  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 26 050,61  
HEEZE€ 3 113,62  
HEINO€ 29 376,82  
HELDEN€ 25 994,80  
HELLENDOORN€ 14 161,12  
HELMOND€ 17 919,68  
HELVOIRT€ 41 024,75  
HENGELO GLD€ 5 926,86  
HET BILDT€ 296 581,14  
HETEREN€ 69 821,51  
HEUMEN€ 5 175,73  
HEUSDEN€ 46 207,45  
HEYTHUYSEN€ 113 812,62  
HILVARENBEEK€ 48 471,15  
HOEVELAKEN€ 881,58  
HOEVEN€ 5 802,27  
HONTENISSE€ 8 628,66  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 80 992,77  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 116 828,84  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 7 424,01  
HORST€ 63 256,96  
HOUTEN€ 64,68€ 64,68EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 6 967,19  
HUISSEN€ 65 337,53€ 9 245,74WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 6 107,01  
HUMMELO EN KEPPEL€ 20 943,99  
HUNSEL€ 31 113,44  
KERKWIJK€ 14 074,12€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 227 114,97€ 232,96G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 61 844,57  
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL€ 16 988,32  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LEENDE€ 6 490,08  
LEEUWARDEN€ 7 522,77  
LEEUWARDERADEEL€ 6 069,85  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LEUSDEN€ 33 791,88  
LICHTENVOORDE€ 85 310,48  
LIEMPDE€ 10 789,48  
LIENDEN€ 5 501,05€ 12,52F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LINGEWAAL€ 51 782,74€ 3 141,63HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 85 420,81  
LOCHEM€ 195 459,31  
LOON OP ZAND€ 67 349,06  
LOSSER€ 7 015,90  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 31 011,59  
MAASBRACHT€ 129 325,09  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 61 886,39  
MAASDRIEL€ 1 078,49  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 211 198,39  
MARIEKERKE€ 145 337,22€ 139 627,87WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 13 674,25  
MAURIK€ 266 230,85€ 221 330,09WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEERLO-WANSSUM€ 257 350,11  
MEERSSEN€ 139 848,26  
MEGEN C.A.€ 11 934,42€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MENTERWOLDE€ 10 892,60  
MIDDELBURG€ 19 500,00€ 5 307,42WEGSCHAP WALCHEREN
MIDDENSCHOUWEN€ 31 178,80  
MIERLO€ 23 952,02  
MILL EN SINT HUBERT€ 83 223,07  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 571,98  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MOOK EN MIDDELAAR€ 15 770,22€ 1 777,91T. PAULUS
NEDERWEERT€ 335 454,76  
NEEDE€ 815 668,79€ 714 931,59HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 63 901,30  
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 175 972,41  
NIEUW-GINNEKEN€ 36 283,40  
NIEUWLEUSEN€ 100 432,00  
NIJEFURD€ 68 943,37€ 16 716,21WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 229 866,28  
NIJMEGEN€ 124,44  
NISTELRODE€ 12 150,19  
NORG€ 154 357,88  
NUENEN C.A.€ 92 595,77  
NUNSPEET€ 27 875,28  
NUTH€ 84 630,01  
ODOORN€ 11 485,18  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 55 051,54  
OLST€ 25 087,67€ 757,79VOORST
OMMEN€ 27 284,90  
OOSTBURG€ 8 377,35  
OOSTERHOUT€ 13 467,40  
OOSTSTELLINGWERF€ 140 846,66  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 323 590,16€ 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
  € 12 086,01WATERSCHAP BOARNFURD
OSS€ 6 875,95  
OSSENDRECHT€ 29 142,76  
OUDENBOSCH€ 11 327,39  
PEIZE€ 6 629,73  
PEKELA€ 2 220,64  
POSTERHOLT€ 143 403,62  
PRINSENBEEK€ 38 629,04  
PUTTEN€ 33 886,58  
RAAMSDONK€ 107 523,99  
REIDERLAND€ 13 268,77€ 11 863,42WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 36 186,78  
RENKUM€ 69 058,71  
REUSEL€ 13 162,24  
RHEDEN€ 6 603,87€ 2 076,70VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 191 747,58  
RIETHOVEN€ 30 918,91  
RIJNWAARDEN€ 2 754,79  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROERMOND€ 161 459,54  
ROGGEL EN NEER€ 1 588,23  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 12 453,72  
ROSMALEN€ 25 807,13  
ROSSUM€ 1 543,46  
ROTTERDAM€ 44 955,85  
ROZENDAAL€ 603,36  
RUCPHEN€ 53 580,49  
RUINEN€ 24 676,57  
RUURLO€ 96 368,91  
SCHAIJK€ 24 402,46  
SCHEEMDA€ 64 103,22  
SCHERPENZEEL€ 1 319,60  
SCHIJNDEL€ 17 885,23  
SCHINNEN€ 27 823,53  
SEVENUM€ 76 623,06  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 61 727,72  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 64 372,11  
SLOCHTEREN€ 43 813,41  
SLUIS€ 9 881,13  
SMALLINGERLAND€ 57 603,12  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 2 813,35  
SOMEREN€ 42 619,41  
SPRANG-CAPELLE€ 45 321,17  
STADSKANAAL€ 18 792,42  
STAPHORST€ 72 414,70  
STEENBERGEN€ 11 512,14  
STEENDEREN€ 10 181,43€ 2 076,70V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 12 834,27  
TEN BOER€ 8 088,78€ 5 752,75WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TERNEUZEN€ 44 900,30  
TETERINGEN€ 6 799,11  
THOLEN€ 116 738,02  
THORN€ 10 636,61  
TIEL€ 15 706,00  
TYTSJERKSTERADIEL€ 124 796,45  
UBBERGEN€ 57 159,95  
UDEN€ 42 372,35  
UDENHOUT€ 23 454,04  
VAALS€ 53 841,02  
VALBURG€ 186 195,37  
VALKENBURG AAN DE GEUL€ 42 789,21  
VALKENISSE€ 2 720,48€ 2 720,48WEGSCHAP WALCHEREN
VEENDAM€ 10 983,60  
VEENENDAAL€ 7 105,74  
VEERE€ 27 113,54€ 27 113,54WEGSCHAP WALCHEREN
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 110 799,97  
VENLO€ 157 010,22  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 89 388,01  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
VLAGTWEDDE€ 5 812,05  
VLEDDER€ 9 116,44  
VLISSINGEN€ 2 269,84€ 2 269,84WEGSCHAP WALCHEREN
VOORST€ 19 383,76€ 512,22WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 9 376,05  
VRIES€ 65 194,60  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WAGENINGEN€ 45 277,83€ 232,96G. MASON
WANROIJ€ 89 464,01  
WARNSVELD€ 954,20  
WASPIK€ 12 701,94  
WEERSELO€ 7 322,20  
WEERT€ 7 500,99  
WEHL€ 31 759,21  
WEST MAAS EN WAAL€ 24 392,82€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 11 839,13  
WESTERVOORT€ 684,06  
WESTSTELLINGWERF€ 17 881,46  
WIJCHEN€ 6 196,03  
WIJHE€ 5 623,39€ 5 623,39FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 3 444,38€ 268,39MAURIK
WINSCHOTEN€ 9 555,30  
WINTERSWIJK€ 135 175,98  
WISCH€ 16 435,01€ 4,43WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WITTEM€ 43 036,52  
WOUDRICHEM€ 360 201,62€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 23 791,61  
WUNSERADIEL€ 58 908,42  
WYMBRITSERADIEL€ 142 512,16  
ZALTBOMMEL€ 1 724,17  
ZEELAND€ 39 243,24  
ZELHEM€ 57 900,61  
ZEVENAAR€ 44 533,06€ 2 866,40POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUIDHORN€ 41 665,61  
ZUIDLAREN€ 3 394,28  
ZUNDERT€ 320 202,99  
ZUTPHEN€ 1 684,85  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 34 487,30  
TOTAAL 2009€ 19 420 818,98€ 1 383 952,35 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2010]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2010   
AALBURG€ 41 378,78  
AALTEN€ 7 062,12  
AARDENBURG€ 5 766,73  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALKEMADE€ 30 926,68  
ALMELO€ 19 497,57  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
AMMERZODEN€ 34 820,81  
ANGERLO€ 712,57  
ANLOO€ 77 982,13  
APELDOORN€ 97 443,85  
ARNHEM€ 68 763,29  
ASSEN€ 10 309,89  
ASTEN€ 53 036,67  
BAARLE-NASSAU€ 74 787,58  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARNEVELD€ 431 737,85€ 267,40WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 20 215,15  
BEEK€ 118 747,48  
BEERS€ 20 534,73  
BEILEN€ 1 166,22  
BELLINGWEDDE€ 31 519,54  
BEMMEL€ 157 104,17  
BERGEN L€ 66 738,84€ 11 554,63J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN OP ZOOM€ 12 621,95  
BERGEYK€ 21 692,50  
BERGH€ 235 980,29  
BERKEL-ENSCHOT€ 3 394,04  
BEUNINGEN€ 23 018,04  
BLADEL EN NETERSEL€ 30 119,05  
BOARNSTERHIM€ 106 158,86  
BOEKEL€ 12 769,83  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 99 454,30  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 41 853,35  
BOXMEER€ 27 614,35€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 13 257,00  
BRAKEL€ 37 433,65  
BREDA€ 44 071,61  
BROEKHUIZEN€ 54 998,16  
BRUMMEN€ 6 805,63  
BUDEL€ 25 973,94  
BUREN€ 92 223,97  
CULEMBORG€ 2 063,14€ 64,68D.W. MASON
DANTUMADEEL€ 35 245,31  
DE MARNE€ 15 318,84  
DE RONDE VENEN€ 11 840,94  
DE WIJK€ 7 401,16  
DELFZIJL€ 2 095,45  
DIDAM€ 7 886,50  
DIESSEN€ 6 850,37  
DINXPERLO€ 297 852,59  
DODEWAARD€ 39 310,23  
DOESBURG€ 1 476,48  
DOETINCHEM€ 3 051,90  
DONGEN€ 4 038,98  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DRUNEN€ 5 575,48  
DRUTEN€ 14 133,51€ 9 754,71POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVEN€ 3 418,93  
ECHT€ 41 187,36  
ECHTELD€ 72 122,29  
EDE€ 220 163,71  
EEMSMOND€ 49 639,43  
EERSEL€ 90 856,91  
EIBERGEN€ 204 432,24  
EIJSDEN€ 19 567,00  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 2 703,26  
ELST€ 105 659,61€ 59 383,38POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 44 157,35  
EPE€ 69 103,53  
ERMELO€ 41 828,91  
ERP€ 34 528,12  
ESCH€ 10 916,73  
ETTEN-LEUR€ 41 466,40  
FERWERDERADEEL€ 6 059,75  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 81 304,28  
GAASTERLAN-SLEAT€ 15 758,29  
GELDERMALSEN€ 16 242,28€ 1 252,00WEGSCHAP MARIENWAERD
  € 475,83WATERSCHAP VAN DE LINGE
  € 6 864,76POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 29 573,39  
GENDRINGEN€ 69 099,92  
GENDT€ 30 138,81  
GENNEP€ 302 070,15  
GIETEN€ 6 656,96  
GILZE EN RIJEN€ 73 761,26  
GOES€ 11 029,96  
GOIRLE€ 34 871,13  
GORSSEL€ 94 113,15  
GOUDA€ 296 405,32  
GRAVE€ 19 660,35  
GROENLO€ 608,27  
GROESBEEK€ 142 431,68  
GRONINGEN€ 121 910,04  
GROOTEGAST€ 23 252,22  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 12 439,56  
HAELEN€ 41 831,73  
HALSTEREN€ 19 023,51  
HARDERWIJK€ 41 006,96  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HATTEM€ 15 809,12  
HAVELTE€ 18 391,71  
HEDEL€ 571,19  
HEEL€ 16 808,02  
HEERDE€ 146 891,82€ 5 681,16H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEEREWAARDEN€ 535,99  
HEERLEN€ 88 096,89  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 26 050,61  
HEEZE€ 3 113,62  
HEINO€ 25 659,00  
HELDEN€ 25 994,80  
HELLENDOORN€ 14 161,12  
HELMOND€ 10 975,14  
HELVOIRT€ 41 024,75  
HENGELO GLD€ 4 445,15  
HET BILDT€ 273 817,58  
HETEREN€ 68 971,94  
HEUMEN€ 3 881,79  
HEUSDEN€ 40 435,88  
HEYTHUYSEN€ 90 029,99  
HILVARENBEEK€ 48 471,15  
HOEVELAKEN€ 661,19  
HOEVEN€ 5 802,27  
HONTENISSE€ 8 628,66  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 56 251,63  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 24 730,68  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 108 843,65  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 58 461,15  
HORST€ 39 850,98  
HOUTEN€ 64,68€ 64,68EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER
HUIJBERGEN€ 6 967,19  
HUISSEN€ 64 879,33€ 9 222,48WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HULST€ 6 107,01  
HUMMELO EN KEPPEL€ 9 271,48  
HUNSEL€ 31 113,44  
KERKWIJK€ 12 754,39€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 179 370,95€ 174,72G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 61 844,57  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LEENDE€ 6 490,08  
LEEUWARDEN€ 7 522,77  
LEEUWARDERADEEL€ 5 744,65  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LICHTENVOORDE€ 76 356,12  
LIEMPDE€ 10 789,48  
LIENDEN€ 4 125,79€ 9,39F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LINGEWAAL€ 48 944,52€ 2 356,23HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 69 875,46  
LOCHEM€ 192 812,57  
LOON OP ZAND€ 67 349,06  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 31 011,59  
MAASBRACHT€ 129 325,09  
MAASBREE€ 26 739,00  
MAASDONK€ 48 255,38  
MAASDRIEL€ 808,87  
MADE EN DRIMMELEN€ 15 175,00  
MARGRATEN€ 211 198,39  
MARIEKERKE€ 30 347,80€ 30 347,80WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 12 820,63  
MAURIK€ 244 375,23€ 200 832,16WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEERLO-WANSSUM€ 257 350,11  
MEERSSEN€ 127 469,13  
MEGEN C.A.€ 11 934,42€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MENTERWOLDE€ 10 139,17  
MIDDENSCHOUWEN€ 31 178,80  
MIERLO€ 23 952,02  
MILL EN SINT HUBERT€ 83 223,07  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 428,99  
MOERGESTEL€ 16 708,61  
MOOK EN MIDDELAAR€ 6 447,31€ 1 777,91T. PAULUS
NEDERWEERT€ 323 447,73  
NEEDE€ 747 214,45€ 647 443,07HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 62 212,16  
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL€ 89 968,47  
NIEUW-GINNEKEN€ 25 645,01  
NIEUWLEUSEN€ 100 432,00  
NIJEFURD€ 42 848,33€ 3 122,24WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 217 905,88  
NIJMEGEN€ 93,33  
NISTELRODE€ 12 150,19  
NORG€ 43 880,55  
NUENEN C.A.€ 59 241,81  
NUNSPEET€ 5 504,89  
NUTH€ 53 745,73  
ODOORN€ 11 485,18  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 51 699,48  
OLST€ 24 898,22€ 568,34VOORST
OMMEN€ 27 284,90  
OOSTBURG€ 8 377,35  
OOSTERHOUT€ 13 467,40  
OOSTSTELLINGWERF€ 140 846,66  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 233 000,93€ 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
OSS€ 5 970,94  
OSSENDRECHT€ 29 142,76  
OUDENBOSCH€ 11 327,39  
PEKELA€ 2 082,02  
POSTERHOLT€ 143 403,62  
PRINSENBEEK€ 22 395,81  
PUTTEN€ 25 675,93  
REIDERLAND€ 11 122,85€ 11 122,85WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
REIMERSWAAL€ 36 186,78  
RENKUM€ 32 777,43  
REUSEL€ 13 162,24  
RHEDEN€ 5 465,55€ 2 070,16VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 191 747,58  
RIETHOVEN€ 30 918,91  
RIJNWAARDEN€ 2 066,09  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROERMOND€ 161 459,54  
ROGGEL EN NEER€ 1 588,23  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 10 184,82  
ROSMALEN€ 19 370,40  
ROSSUM€ 1 157,59  
ROTTERDAM€ 44 955,85  
ROZENDAAL€ 452,51  
RUCPHEN€ 53 580,49  
RUINEN€ 24 676,57  
RUURLO€ 94 707,08  
SCHAIJK€ 22 080,51  
SCHEEMDA€ 60 088,56  
SCHERPENZEEL€ 989,70  
SCHINNEN€ 21 277,75  
SEVENUM€ 76 623,06  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SIMPELVELD€ 61 727,72  
SITTARD€ 6 169,14  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SLOCHTEREN€ 33 731,92  
SMALLINGERLAND€ 19 230,72  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 2 813,35  
SOMEREN€ 42 619,41  
SPRANG-CAPELLE€ 18 321,70  
STADSKANAAL€ 15 448,99  
STAPHORST€ 48 534,97  
STEENDEREN€ 8 148,73€ 2 070,16V.O.F. GEBROEDERS BREMER
STEENWIJK€ 12 834,27  
TEN BOER€ 7 537,07€ 5 346,86WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TERNEUZEN€ 10 093,67  
TETERINGEN€ 6 799,11  
THOLEN€ 116 738,02  
THORN€ 10 636,61  
TIEL€ 4 647,86  
TYTSJERKSTERADIEL€ 114 666,94  
UBBERGEN€ 56 664,38  
UDEN€ 42 372,35  
UDENHOUT€ 23 454,04  
VAALS€ 53 841,02  
VALBURG€ 133 186,90  
VEENDAM€ 10 246,65  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 24 767,37  
VENLO€ 157 010,22  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 78 418,24  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
VLAGTWEDDE€ 5 372,94  
VLEDDER€ 9 116,44  
VOORST€ 14 537,84€ 384,16WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 7 032,05  
VRIES€ 35 195,19  
VUGHT€ 12 445,23  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WAGENINGEN€ 44 760,76€ 174,72G. MASON
WANROIJ€ 89 464,01  
WARNSVELD€ 715,65  
WASPIK€ 7 749,77  
WEERSELO€ 7 322,20  
WEERT€ 7 500,99  
WEHL€ 31 337,71  
WEST MAAS EN WAAL€ 21 851,70€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 11 839,13  
WESTERVOORT€ 513,04  
WESTSTELLINGWERF€ 17 881,46  
WIJCHEN€ 4 647,04  
WIJHE€ 2 811,69€ 2 811,69FA. H.P. ALDERKAMP, VORCHTEN
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 3 377,29€ 201,30MAURIK
WINSCHOTEN€ 8 881,12  
WINTERSWIJK€ 130 052,17  
WISCH€ 14 951,73€ 3,33WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WITTEM€ 43 036,52  
WOUDRICHEM€ 350 462,93€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 23 791,61  
WUNSERADIEL€ 58 908,42  
WYMBRITSERADIEL€ 142 512,16  
ZALTBOMMEL€ 1 293,13  
ZEELAND€ 39 243,24  
ZELHEM€ 43 806,66  
ZEVENAAR€ 43 523,78€ 2 149,80POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUIDHORN€ 38 891,35  
ZUIDLAREN€ 3 394,28  
ZUNDERT€ 314 367,34  
ZUTPHEN€ 1 263,64  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 34 487,30  
TOTAAL 2010€ 16 065 314,19€ 1 087 077,97 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2011]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2011   
AALBURG€ 38 792,94  
AALTEN€ 4 708,08  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALKEMADE€ 30 926,68  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
AMMERZODEN€ 22 438,85  
ANGERLO€ 475,04  
ANLOO€ 77 982,13  
APELDOORN€ 92 091,49  
ARNHEM€ 60 091,84  
ASSEN€ 10 309,89  
ASTEN€ 53 036,67  
BAARLE-NASSAU€ 74 787,58  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARNEVELD€ 429 122,23€ 178,27WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 18 869,20  
BEEK€ 118 747,48  
BEERS€ 20 534,73  
BEILEN€ 1 166,22  
BELLINGWEDDE€ 29 420,93  
BEMMEL€ 137 626,54  
BERGEN L€ 66 738,84€ 11 554,63J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN OP ZOOM€ 12 621,95  
BERGEYK€ 10 088,85  
BERGH€ 82 822,32  
BEUNINGEN€ 22 418,49  
BLADEL EN NETERSEL€ 17 347,80  
BOARNSTERHIM€ 96 802,32  
BOEKEL€ 12 769,83  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 98 233,96  
BORN€ 63 678,98  
BORSELE€ 18 768,09  
BOXMEER€ 14 650,29€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 13 257,00  
BRAKEL€ 36 440,04  
BROEKHUIZEN€ 54 998,16  
BRUMMEN€ 2 670,30  
BUDEL€ 25 973,94  
BUREN€ 29 380,70  
CULEMBORG€ 1 332,30  
DANTUMADEEL€ 35 245,31  
DE MARNE€ 10 188,82  
DELFZIJL€ 1 955,93  
DIDAM€ 3 706,73  
DIESSEN€ 6 850,37  
DINXPERLO€ 297 239,91  
DODEWAARD€ 38 600,69  
DOESBURG€ 984,32  
DOETINCHEM€ 2 034,60  
DONGEN€ 4 038,98  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DRUNEN€ 2 929,74  
DRUTEN€ 9 422,34€ 6 503,14POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVEN€ 2 279,29  
ECHT€ 12 041,06  
ECHTELD€ 71 543,66  
EDE€ 217 314,66  
EEMSMOND€ 44 550,52  
EERSEL€ 33 529,78  
EIBERGEN€ 142 030,79  
EIJSDEN€ 19 567,00  
EINDHOVEN€ 9 903,20  
ELBURG€ 1 802,17  
ELST€ 99 137,99€ 54 129,51POLDERDISTRICT BETUWE
EMMEN€ 44 157,35  
EPE€ 25 171,83  
ERMELO€ 32 838,86  
ERP€ 5 976,31  
ESCH€ 10 916,73  
ETTEN-LEUR€ 41 466,40  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 81 304,28  
GAASTERLAN-SLEAT€ 7 236,88  
GELDERMALSEN€ 10 828,19€ 317,22WATERSCHAP VAN DE LINGE
  € 4 576,51POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 834,67WEGSCHAP MARIENWAERD
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 3 504,01  
GENDRINGEN€ 40 925,31  
GENDT€ 29 514,88  
GENNEP€ 166 795,99  
GILZE EN RIJEN€ 73 761,26  
GOIRLE€ 4 306,55  
GORSSEL€ 92 056,55  
GOUDA€ 228 811,01  
GRAVE€ 19 660,35  
GROENLO€ 405,52  
GROESBEEK€ 141 770,21  
GRONINGEN€ 113 793,11  
GROOTEGAST€ 17 874,47  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 12 439,56  
HALSTEREN€ 8 937,64  
HARDERWIJK€ 40 628,50  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HATTEM€ 15 034,87  
HAVELTE€ 12 928,20  
HEDEL€ 380,79  
HEERDE€ 138 576,94€ 38,52H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEEREWAARDEN€ 357,33  
HEERLEN€ 88 096,89  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 26 050,61  
HEEZE€ 3 113,62  
HELDEN€ 24 828,58  
HELLENDOORN€ 14 161,12  
HELMOND€ 10 975,14  
HELVOIRT€ 37 393,19  
HENGELO GLD€ 2 963,44  
HET BILDT€ 273 817,58  
HETEREN€ 68 122,38  
HEUMEN€ 2 587,86  
HEUSDEN€ 35 222,48  
HEYTHUYSEN€ 72 595,76  
HILVARENBEEK€ 48 471,15  
HOEVELAKEN€ 440,80  
HOEVEN€ 5 802,27  
HONTENISSE€ 8 628,66  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 54 480,23  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 5 340,05  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 100 177,49  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 53 146,13  
HORST€ 39 850,98  
HUIJBERGEN€ 6 967,19  
HUISSEN€ 39 226,40€ 8 941,44WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HUMMELO EN KEPPEL€ 7 844,31  
HUNSEL€ 8 365,44  
KERKWIJK€ 11 434,65€ 549,73STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER
KESTEREN€ 179 126,31€ 116,48G. MASON
KLUNDERT€ 11 681,72  
KOLLUMERLAND C.A.€ 30 944,82  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LEENDE€ 6 490,08  
LEEUWARDEN€ 2 997,69  
LEEUWARDERADEEL€ 5 744,65  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LICHTENVOORDE€ 74 532,29  
LIEMPDE€ 10 789,48  
LIENDEN€ 2 750,53€ 6,26F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LINGEWAAL€ 46 106,30€ 1 570,82HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 69 875,46  
LOCHEM€ 190 165,86  
LOON OP ZAND€ 67 349,06  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 24 711,05  
MAASBRACHT€ 116 360,59  
MAASDONK€ 48 255,38  
MAASDRIEL€ 539,25  
MARGRATEN€ 211 198,39  
MARIEKERKE€ 30 347,80€ 30 347,80WEGSCHAP WALCHEREN
MARUM€ 11 967,02  
MAURIK€ 243 017,53€ 200 832,16WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEERLO-WANSSUM€ 257 350,11  
MEERSSEN€ 119 244,37  
MEGEN C.A.€ 11 934,42€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MENTERWOLDE€ 5 868,94  
MIDDENSCHOUWEN€ 11 170,38  
MIERLO€ 23 952,02  
MILL EN SINT HUBERT€ 83 223,07  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 285,99  
NEDERWEERT€ 323 447,73  
NEEDE€ 413 320,89€ 314 515,31HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 60 523,02  
NIEUW-GINNEKEN€ 25 645,01  
NIEUWLEUSEN€ 62 474,19  
NIJEFURD€ 32 776,22€ 3 122,24WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 211 211,28  
NIJMEGEN€ 62,22  
NISTELRODE€ 12 150,19  
NORG€ 43 880,55  
NUENEN C.A.€ 56 967,30  
NUNSPEET€ 3 669,92  
NUTH€ 53 745,73  
OIRSCHOT€ 43 797,15  
OLDEBROEK€ 48 347,45  
OLST€ 378,89€ 378,89VOORST
OMMEN€ 27 284,90  
OOSTBURG€ 8 377,35  
OOSTERHOUT€ 13 467,40  
OOSTSTELLINGWERF€ 140 846,66  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 203 340,72€ 17 454,17WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
OSS€ 5 970,94  
OSSENDRECHT€ 1 931,41  
OUDENBOSCH€ 11 327,39  
PEKELA€ 1 943,39  
POSTERHOLT€ 113 526,73  
PRINSENBEEK€ 22 395,81  
PUTTEN€ 2 195,51  
REIDERLAND€ 10 382,27€ 10 382,27WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
RENKUM€ 31 702,88  
REUSEL€ 13 162,24  
RHEDEN€ 2 276,67€ 13,08VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 191 747,58  
RIETHOVEN€ 25 652,17  
RIJNWAARDEN€ 1 377,39  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROERMOND€ 161 459,54  
ROLDE€ 7 841,32  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 10 184,82  
ROSMALEN€ 17 321,87  
ROSSUM€ 771,73  
ROTTERDAM€ 44 955,85  
ROZENDAAL€ 301,68  
RUCPHEN€ 49 636,96  
RUINEN€ 24 676,57  
RUURLO€ 27 137,33  
SCHAIJK€ 11 654,61  
SCHEEMDA€ 55 343,91  
SCHERPENZEEL€ 659,81  
SCHINNEN€ 12 973,58  
SEVENUM€ 62 644,36  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SLOCHTEREN€ 31 452,96  
SMALLINGERLAND€ 19 230,72  
SMILDE€ 11 344,51  
SNEEK€ 2 813,35  
SOMEREN€ 42 619,41  
SPRANG-CAPELLE€ 1 605,38  
STADSKANAAL€ 14 333,80  
STAPHORST€ 48 534,97  
STEENDEREN€ 4 065,45€ 13,08V.O.F. GEBROEDERS BREMER
TEN BOER€ 6 985,35€ 4 940,97WATERSCHAP EEMSZIJLVEST
TERNEUZEN€ 10 093,67  
TETERINGEN€ 6 799,11  
THOLEN€ 40 808,13  
THORN€ 10 636,61  
TIEL€ 3 098,59  
TYTSJERKSTERADIEL€ 53 343,42  
UBBERGEN€ 991,14  
UDEN€ 42 372,35  
UDENHOUT€ 23 454,04  
VAALS€ 53 841,02  
VALBURG€ 131 379,80  
VEENDAM€ 6 631,99  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 21 460,05  
VENLO€ 157 010,22  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 78 418,24  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
VLAGTWEDDE€ 654,16  
VLEDDER€ 9 116,44  
VOORST€ 9 691,90€ 256,11WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 4 688,03  
VRIES€ 35 195,19  
VUGHT€ 8 631,88  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WAGENINGEN€ 44 243,69€ 116,48G. MASON
WANROIJ€ 89 464,01  
WARNSVELD€ 477,10  
WASPIK€ 7 749,77  
WEERSELO€ 7 322,20  
WEERT€ 7 500,99  
WEHL€ 30 916,21  
WEST MAAS EN WAAL€ 19 310,62€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERBORK€ 11 839,13  
WESTERVOORT€ 342,03  
WESTSTELLINGWERF€ 17 881,46  
WIJCHEN€ 3 098,03  
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 134,20€ 134,20MAURIK
WINSCHOTEN€ 8 206,94  
WINTERSWIJK€ 127 259,59  
WISCH€ 13 468,44€ 2,22WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WITTEM€ 38 115,27  
WOUDRICHEM€ 350 462,93€ 2 859,71HHRS ALM & BIESBOSCH
WOUW€ 14 498,44  
WUNSERADIEL€ 58 908,42  
WYK BY DUURSTEDE€ 3 175,99  
WYMBRITSERADIEL€ 142 512,16  
ZALTBOMMEL€ 862,09  
ZEELAND€ 23 434,07  
ZELHEM€ 42 584,46  
ZEVENAAR€ 2 018,55€ 1 433,20POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUIDHORN€ 29 310,36  
ZUIDLAREN€ 3 394,28  
ZUNDERT€ 52 146,71  
ZUTPHEN€ 842,42  
ZWARTSLUIS€ 10 821,30  
ZWEELOO€ 34 487,30  
TOTAAL 2011€ 13 138 209,44€ 724 780,83 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2012]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2012   
AALBURG€ 25 505,24  
AALTEN€ 2 354,04  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALKEMADE€ 30 926,68  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
AMMERZODEN€ 22 174,10  
ANGERLO€ 237,53  
APELDOORN€ 15 049,95  
ARNHEM€ 23 997,35  
ASTEN€ 53 036,67  
BAARLE-NASSAU€ 65 934,87  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BARNEVELD€ 360 880,84€ 89,14WATERSCHAP GELDERSE VALLEI
BEDUM€ 17 523,25  
BEEK€ 89 478,65  
BEERS€ 20 534,73  
BELLINGWEDDE€ 27 322,32  
BEMMEL€ 63 281,55  
BERGEN L€ 66 738,84€ 11 554,63J.H.G.M. DENISSEN
BERGEN OP ZOOM€ 12 621,95  
BERGEYK€ 10 088,85  
BERGH€ 60 408,92  
BEUNINGEN€ 21 818,92  
BLADEL EN NETERSEL€ 17 347,80  
BOARNSTERHIM€ 73 702,00  
BOEKEL€ 5 985,22  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BORCULO€ 57 610,82  
BORN€ 63 678,98  
BOXMEER€ 13 226,79€ 13 226,79VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN
BOXTEL€ 13 257,00  
BRAKEL€ 993,60  
BROEKHUIZEN€ 54 998,16  
BRUMMEN€ 1 335,15  
BUDEL€ 25 973,94  
BUREN€ 27 876,98  
CULEMBORG€ 666,15  
DANTUMADEEL€ 21 691,42  
DE MARNE€ 9 462,04  
DELFZIJL€ 1 816,42  
DIDAM€ 2 807,82  
DIESSEN€ 6 850,37  
DINXPERLO€ 296 627,22  
DODEWAARD€ 37 891,14  
DOESBURG€ 492,16  
DOETINCHEM€ 1 017,31  
DONGEN€ 4 038,98  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
DRUNEN€ 2 929,74  
DRUTEN€ 4 711,18€ 3 251,58POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL
DUIVEN€ 1 139,64  
ECHTELD€ 70 965,02  
EDE€ 75 010,77  
EEMSMOND€ 41 372,70  
EERSEL€ 33 529,78  
EIBERGEN€ 124 291,32  
EIJSDEN€ 19 567,00  
ELBURG€ 901,08  
ELST€ 67 539,55€ 23 798,83POLDERDISTRICT BETUWE
EPE€ 21 974,83  
ERMELO€ 18 812,53  
ERP€ 5 976,31  
ESCH€ 10 916,73  
ETTEN-LEUR€ 39 853,57  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 81 304,28  
GAASTERLAN-SLEAT€ 7 236,88  
GELDERMALSEN€ 5 414,09€ 2 288,25POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN
  € 158,61WATERSCHAP VAN DE LINGE
  € 417,33WEGSCHAP MARIENWAERD
GELEEN€ 38 221,91  
GEMERT€ 3 504,01  
GENDRINGEN€ 38 457,27  
GENDT€ 623,93  
GILZE EN RIJEN€ 73 761,26  
GOIRLE€ 4 306,55  
GORSSEL€ 51 060,71  
GOUDA€ 190 860,74  
GRAVE€ 19 660,35  
GROENLO€ 202,76  
GROESBEEK€ 86 908,35  
GRONINGEN€ 105 676,18  
GROOTEGAST€ 3 390,85  
GRUBBENVORST€ 100 666,60  
HAAREN€ 12 439,56  
HALSTEREN€ 8 937,64  
HARDERWIJK€ 40 250,05  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HATTEM€ 14 260,60  
HEDEL€ 190,40  
HEERDE€ 2 691,52€ 19,26H.P. ALDERKAMP
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEEREWAARDEN€ 178,66  
HEERLEN€ 88 096,89  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 14 717,26  
HEEZE€ 3 113,62  
HELMOND€ 10 975,14  
HENGELO GLD€ 1 481,71  
HET BILDT€ 273 817,58  
HETEREN€ 67 272,80  
HEUMEN€ 1 293,94  
HEUSDEN€ 35 222,48  
HEYTHUYSEN€ 20 383,81  
HILVARENBEEK€ 48 471,15  
HOEVELAKEN€ 220,40  
HOEVEN€ 5 802,27  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 54 480,23  
HOOGE EN LAGE ZWALUWE€ 5 340,05  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 100 177,49  
HOOGEZAND-SAPPEMEER€ 22 955,31  
HORST€ 39 850,98  
HUIJBERGEN€ 6 967,19  
HUISSEN€ 38 768,19€ 8 918,17WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER
HUMMELO EN KEPPEL€ 6 417,13  
KERKWIJK€ 9 565,17  
KESTEREN€ 244,63€ 58,24G. MASON
KOLLUMERLAND C.A.€ 30 944,82  
LANDGRAAF€ 64 318,81  
LEENDE€ 6 490,08  
LEEUWARDEN€ 2 998,14  
LEEUWARDERADEEL€ 2 317,03  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LICHTENVOORDE€ 53 970,97  
LIEMPDE€ 10 789,48  
LIENDEN€ 1 375,27€ 3,13F.H. SPIES
LIESHOUT€ 16 707,97  
LINGEWAAL€ 33 512,15€ 785,41HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 69 875,46  
LOCHEM€ 117 815,78  
LOON OP ZAND€ 67 349,06  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 22 311,77  
MAASDONK€ 38 650,50  
MAASDRIEL€ 269,62  
MARGRATEN€ 175 324,79  
MARUM€ 11 113,40  
MAURIK€ 85 027,72€ 47 376,04WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL
MEERLO-WANSSUM€ 257 350,11  
MEERSSEN€ 34 351,16  
MEGEN C.A.€ 11 934,42€ 11 934,42STICHTING DE MAASVEREN
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MENTERWOLDE€ 4 394,05  
MIERLO€ 23 952,02  
MILL EN SINT HUBERT€ 83 223,07  
MILLINGEN AAN DE RIJN€ 143,00  
NEDERWEERT€ 270 877,29  
NEEDE€ 288 753,82€ 276 999,07HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG
NEERIJNEN€ 58 833,90  
NIEUW-GINNEKEN€ 22 994,80  
NIJEFURD€ 32 776,22€ 3 122,24WATERSCHAP FRIESLAND
NIJKERK€ 5 742,11  
NIJMEGEN€ 31,11  
NISTELRODE€ 12 150,19  
NUENEN C.A.€ 48 720,15  
NUNSPEET€ 1 834,97  
OIRSCHOT€ 28 154,56  
OLDEBROEK€ 3 352,07  
OLST€ 189,45€ 189,45VOORST
OOSTSTELLINGWERF€ 140 846,66  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 85 418,21  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 172 605,28€ 2 718,33WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
OSSENDRECHT€ 1 931,41  
OUDENBOSCH€ 11 327,39  
PEKELA€ 1 804,77  
PRINSENBEEK€ 20 807,71  
PUTTEN€ 1 097,75  
REIDERLAND€ 9 641,70€ 9 641,70WATERSCHAP DOLLARDZIJLVEST
RENKUM€ 15 438,34  
REUSEL€ 13 162,24  
RHEDEN€ 1 138,33€ 6,54VOF GEBROEDERS BREMER
RIDDERKERK€ 147 600,44  
RIETHOVEN€ 25 652,17  
RIJNWAARDEN€ 688,70  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROERMOND€ 161 459,54  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 10 184,82  
ROSMALEN€ 12 355,22  
ROSSUM€ 385,87  
ROZENDAAL€ 150,84  
RUCPHEN€ 49 636,96  
RUURLO€ 25 475,52  
SCHAIJK€ 11 654,61  
SCHEEMDA€ 51 396,20  
SCHERPENZEEL€ 329,90  
SCHINNEN€ 12 973,58  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SLOCHTEREN€ 26 170,23  
SMALLINGERLAND€ 19 230,72  
SNEEK€ 2 813,35  
SOMEREN€ 20 611,61  
SPRANG-CAPELLE€ 1 605,38  
STADSKANAAL€ 5 348,48  
STEENDEREN€ 2 032,74€ 6,54V.O.F. GEBROEDERS BREMER
TEN BOER€ 1 898,55  
TETERINGEN€ 6 799,11  
TIEL€ 1 549,28  
TYTSJERKSTERADIEL€ 53 343,42  
UBBERGEN€ 495,57  
UDEN€ 38 753,02  
UDENHOUT€ 23 454,04  
VAALS€ 53 841,02  
VALBURG€ 90 559,99  
VEENDAM€ 6 158,93  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 21 460,05  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 78 418,24  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
VLAGTWEDDE€ 607,50  
VOORST€ 4 845,95€ 128,05WATERSCHAP OOST-VELUWE
VORDEN€ 2 344,02  
VUGHT€ 8 631,88  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WAGENINGEN€ 43 726,62€ 58,24G. MASON
WANROIJ€ 56 280,82  
WARNSVELD€ 238,55  
WASPIK€ 7 749,77  
WEHL€ 15 470,12  
WEST MAAS EN WAAL€ 16 769,50€ 13 517,38STICHTING DE MAASVEREN
WESTERVOORT€ 171,02  
WESTSTELLINGWERF€ 17 881,46  
WIJCHEN€ 1 549,02  
WIJK BIJ DUURSTEDE€ 67,10€ 67,10MAURIK
WINTERSWIJK€ 22 210,74  
WISCH€ 11 985,13€ 1,11WATERSCHAP VAN DE OUDE IJSSEL
WITTEM€ 9 186,78  
WOUDRICHEM€ 339 574,82  
WOUW€ 6 984,86  
WUNSERADIEL€ 58 908,42  
WYMBRITSERADIEL€ 87 549,48  
ZALTBOMMEL€ 431,04  
ZEELAND€ 22 433,95  
ZELHEM€ 41 362,28  
ZEVENAAR€ 1 009,27€ 716,60POLDERDISTRICT RIJN EN IJSSEL
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUIDHORN€ 22 122,22  
ZUNDERT€ 22 097,49  
ZUTPHEN€ 421,22  
TOTAAL 2012€ 8 974 283,30€ 441 035,34 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2013]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2013   
AALBURG€ 5 990,31  
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALPHEN EN RIEL€ 41 378,49  
AMELAND€ 27 022,72  
ASTEN€ 53 036,67  
BAARLE-NASSAU€ 65 934,87  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BEERS€ 20 534,73  
BLADEL EN NETERSEL€ 17 347,80  
BOARNSTERHIM€ 73 702,00  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BOXTEL€ 13 257,00  
BUDEL€ 17 156,18  
DANTUMADEEL€ 21 691,42  
DIESSEN€ 6 850,37  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
EERSEL€ 18 205,18  
ERP€ 5 976,31  
ESCH€ 7 754,84  
ETTEN-LEUR€ 39 853,57  
FIJNAART EN HEIJNINGEN€ 580,83  
FRANEKERADEEL€ 81 304,28  
GAASTERLAN-SLEAT€ 7 236,88  
GEMERT€ 3 504,01  
GILZE EN RIJEN€ 60 296,51  
GOIRLE€ 1 965,08  
GOUDA€ 62 546,61  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 14 717,26  
HEEZE€ 3 113,62  
HELMOND€ 10 975,14  
HET BILDT€ 270 244,66  
HEUSDEN€ 23 898,97  
HILVARENBEEK€ 26 033,92  
HOEVEN€ 5 802,27  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 54 480,23  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 33 848,06  
KOLLUMERLAND C.A.€ 30 944,82  
LEENDE€ 6 490,08  
LEEUWARDEN€ 2 482,84  
LEEUWARDERADEEL€ 2 317,03  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LIEMPDE€ 6 156,90  
LIESHOUT€ 16 707,97  
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 63 593,56  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 22 311,77  
MAASDONK€ 9 871,60  
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MIERLO€ 17 142,77  
MILL EN SINT HUBERT€ 83 223,07  
NIEUW-GINNEKEN€ 22 994,80  
NIJEFURD€ 30 619,01€ 3 122,24WATERSCHAP FRIESLAND
NISTELRODE€ 12 150,19  
NUENEN C.A.€ 26 781,63  
OIRSCHOT€ 28 154,56  
OOSTSTELLINGWERF€ 136 139,90  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 62 903,20  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 158 828,71€ 2 718,33WATERSCHAP HET KONINGSDIEP
OUDENBOSCH€ 11 327,39  
PRINSENBEEK€ 20 807,71  
REUSEL€ 13 162,24  
RIETHOVEN€ 25 652,17  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 10 184,82  
ROSMALEN€ 12 355,22  
RUCPHEN€ 41 935,17  
SCHAIJK€ 11 654,61  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SMALLINGERLAND€ 19 230,72  
SNEEK€ 2 813,35  
SOMEREN€ 20 611,61  
SPRANG-CAPELLE€ 1 605,38  
TETERINGEN€ 6 799,11  
TYTSJERKSTERADIEL€ 53 343,42  
UDEN€ 38 753,02  
UDENHOUT€ 23 454,04  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 21 460,05  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 34 817,19  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
VUGHT€ 8 631,88  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WANROIJ€ 56 280,82  
WASPIK€ 7 749,77  
WESTSTELLINGWERF€ 17 881,46  
WOUDRICHEM€ 65 779,91  
WUNSERADIEL€ 58 908,42  
WYMBRITSERADIEL€ 87 549,48  
ZEELAND€ 22 433,95  
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUNDERT€ 22 097,49  
TOTAAL 2013€ 3 180 801,53€ 15 823,73 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds (jaar 2014)

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2014   
AARLE-RIXTEL€ 14 581,66  
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALPHEN EN RIEL€ 32 266,21  
AMELAND€ 27 022,72  
ASTEN€ 53 036,67  
BAARLE-NASSAU€ 65 934,87  
BAKEL EN MILHEEZE€ 10 141,01  
BEERS€ 20 534,73  
BLADEL EN NETERSEL€ 17 347,80  
BOARNSTERHIM€ 69 328,06  
BOLSWARD€ 4 303,41  
BOXTEL€ 13 257,00  
BUDEL€ 6 757,39  
DANTUMADEEL€ 21 691,42  
DIESSEN€ 6 850,37  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
EERSEL€ 18 205,18  
ERP€ 5 976,31  
ESCH€ 7 754,84  
ETTEN-LEUR€ 39 853,57  
FRANEKERADEEL€ 81 304,28  
GAASTERLAN-SLEAT€ 7 236,88  
GILZE EN RIJEN€ 41 067,67  
GOIRLE€ 1 965,08  
GOUDA€ 29 671,07  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 4 248,74  
HELMOND€ 10 975,14  
HET BILDT€ 270 244,66  
HEUSDEN€ 22 069,48  
HILVARENBEEK€ 26 033,92  
HOEVEN€ 5 802,27  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 46 076,33  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 16 198,67  
KOLLUMERLAND C.A.€ 30 944,82  
LEEUWARDEN€ 2 482,84  
LEEUWERADEEL€ 1 390,17  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LIEMPDE€ 6 156,90  
LIESHOUT€ 16 707,97  
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 63 593,56  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAARHEEZE€ 22 311,77  
MAASDONK€ 9 871,60  
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MIERLO€ 17 142,77  
MILL EN SINT HUBERT€ 76 651,63  
NIEUW-GINNEKEN€ 20 252,51  
NIJEFURD€ 26 323,46  
NISTELRODE€ 11 156,33  
NUENEN C.A.€ 26 781,63  
OIRSCHOT€ 28 154,56  
OOSTSTELLINGWERF€ 136 139,90  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 62 903,20  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 154 379,19  
PRINSENBEEK€ 20 807,71  
REUSEL€ 13 162,24  
RIETHOVEN€ 13 151,21  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 10 184,82  
ROSMALEN€ 5 478,63  
RUCPHEN€ 41 935,17  
SCHAIJK€ 11 654,61  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SMALLINGERLAND€ 19 230,72  
SNEEK€ 2 813,35  
SOMEREN€ 5 449,42  
SPRANG-CAPELLE€ 1 605,38  
TETERINGEN€ 1 130,35  
TYTSJERKSTERADIEL€ 53 343,42  
UDEN€ 38 753,02  
UDENHOUT€ 13 799,39  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 4 864,43  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 34 817,19  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
VUGHT€ 8 631,88  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WANROIJ€ 54 599,44  
WASPIK€ 7 749,77  
WESTSTELLINGWERF€ 17 881,46  
WOUDRICHEM€ 60 760,51  
WUNSERADIEL€ 44 388,72  
WYMBRITSERADIEL€ 61 568,11  
ZEELAND€ 22 433,95  
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUNDERT€ 18 889,11  
TOTAAL 2014€ 2 898 606,08€ 9 983,16 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2015]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2015   
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALPHEN EN RIEL€ 32 266,21  
AMELAND€ 27 022,72  
ASTEN€ 53 036,67  
BAARLE-NASSAU€ 65 934,87  
BEERS€ 20 534,73  
BLADEL EN NETERSEL€ 12 461,62  
BOARNSTERHIM€ 69 328,06  
BOXTEL€ 12 948,56  
DANTUMADEEL€ 21 691,42  
DIESSEN€ 6 850,37  
DONGERADEEL€ 92 417,57  
EERSEL€ 18 205,18  
ESCH€ 7 754,84  
ETTEN-LEUR€ 39 853,57  
FRANEKERADEEL€ 81 304,28  
GAASTERLAN-SLEAT€ 7 236,88  
GILZE EN RIJEN€ 41 067,67  
GOIRLE€ 1 965,08  
GOUDA€ 19 786,92  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 4 248,74  
HET BILDT€ 270 244,66  
HEUSDEN€ 11 378,35  
HILVARENBEEK€ 26 033,92  
HOEVEN€ 5 802,27  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 46 076,33  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 16 198,67  
KOLLUMERLAND C.A.€ 30 944,82  
LEEUWARDEN€ 2 482,84  
LEEUWERADEEL€ 1 390,17  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LIESHOUT€ 16 707,97  
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 63 593,56  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAASDONK€ 5 430,05  
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MIERLO€ 17 142,77  
MILL EN SINT HUBERT€ 67 085,79  
NIEUW-GINNEKEN€ 14 109,62  
NIJEFURD€ 26 323,46  
NISTELRODE€ 11 156,33  
NUENEN C.A.€ 26 781,63  
OOSTSTELLINGWERF€ 136 139,90  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 62 903,20  
OPLOO C.A.€ 7 770,03  
OPSTERLAND€ 154 379,19  
PRINSENBEEK€ 20 807,71  
REUSEL€ 13 162,24  
RIETHOVEN€ 9 588,79  
RIJSBERGEN€ 16 126,26  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 10 184,82  
ROSMALEN€ 5 478,63  
RUCPHEN€ 41 935,17  
SCHAIJK€ 11 654,61  
'S-HERTOGENBOSCH€ 7 407,35  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SMALLINGERLAND€ 19 230,72  
SOMEREN€ 5 449,42  
SPRANG-CAPELLE€ 1 605,38  
TETERINGEN€ 1 130,35  
TYTSJERKSTERADIEL€ 51 314,96  
UDEN€ 36 812,07  
UDENHOUT€ 13 799,39  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 4 864,43  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 34 817,19  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
VUGHT€ 8 631,88  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WANROIJ€ 54 599,44  
WASPIK€ 7 749,77  
WESTSTELLINGWERF€ 17 881,46  
WOUDRICHEM€ 60 760,51  
WUNSERADIEL€ 30 566,08  
WYMBRITSERADIEL€ 30 751,39  
ZEELAND€ 11 305,93  
ZEVENBERGEN€ 23 331,26  
ZUNDERT€ 18 889,11  
TOTAAL 2015€ 2 677 215,17€ 9 983,16 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2016]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2016   
ACHTKARSPELEN€ 175 508,84  
ALPHEN EN RIEL€ 32 266,21  
ASTEN€ 42 432,26  
BAARLE-NASSAU€ 65 934,87  
BEERS€ 20 534,73  
BLADEL EN NETERSEL€ 12 461,62  
BOARNSTERHIM€ 60 477,30  
BOXTEL€ 12 948,56  
DANTUMADEEL€ 21 691,42  
DIESSEN€ 2 800,70  
DONGERADEEL€ 69 848,57  
EERSEL€ 18 205,18  
ESCH€ 6 674,84  
ETTEN-LEUR€ 39 853,57  
FRANEKERADEEL€ 81 304,28  
GAASTERLAN-SLEAT€ 7 236,88  
GILZE EN RIJEN€ 32 568,40  
GOIRLE€ 1 965,08  
GOUDA€ 13 272,03  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 4 248,74  
HET BILDT€ 270 244,66  
HEUSDEN€ 11 378,35  
HILVARENBEEK€ 26 033,92  
HOOGE EN LAGE MIERDE€ 46 076,33  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 16 198,67  
KOLLUMERLAND C.A.€ 30 944,82  
LEEUWARDEN€ 2 482,84  
LEEUWARDERADEEL€ 317,56  
LEMSTERLAND€ 59 296,67  
LIESHOUT€ 9 676,41  
LITH€ 17 948,10€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 63 593,56  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAASDONK€ 5 430,05  
MENALDUMADEEL€ 26 821,79  
MIERLO€ 17 142,77  
MILL EN SINT HUBERT€ 67 085,79  
NIEUW-GINNEKEN€ 8 457,84  
NIJEFURD€ 16 060,17  
NISTELRODE€ 6 682,89  
OOSTSTELLINGWERF€ 136 139,90  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 62 903,20  
OPSTERLAND€ 148 255,33  
PRINSENBEEK€ 20 807,71  
REUSEL€ 13 162,24  
RIETHOVEN€ 9 588,79  
ROOSENDAAL EN NISPEN€ 10 184,82  
ROSMALEN€ 5 478,63  
RUCPHEN€ 41 935,17  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SMALLINGERLAND€ 3 884,08  
SOMEREN€ 5 449,42  
TYTSJERKSTERADIEL€ 51 314,96  
UDEN€ 31 435,07  
UDENHOUT€ 13 799,39  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 4 864,43  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 20 646,78  
VIERLINGSBEEK€ 19 124,54  
WAALRE€ 11 925,20  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WANROIJ€ 54 599,44  
WESTSTELLINGWERF€ 14 598,90  
WOUDRICHEM€ 60 760,51  
WUNSERADIEL€ 30 566,08  
WYMBRITSERADIEL€ 30 751,39  
TOTAAL 2016€ 2 367 045,47€ 9 983,16 

Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2017]

GemeentenaamTotale bijdrageBedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeenteNaam andere onderhoudsplichtige
2017   
ACHTKARSPELEN€ 71 926,39  
ALPHEN EN RIEL€ 32 266,21  
ASTEN€ 42 432,26  
BAARLE-NASSAU€ 65 934,87  
BEERS€ 20 534,73  
BLADEL EN NETERSEL€ 12 461,62  
BOARNSTERHIM€ 41 886,16  
DANTUMADEEL€ 21 691,42  
DONGERADEEL€ 35 639,42  
ETTEN-LEUR€ 13 536,24  
FRANEKERADEEL€ 57 340,41  
GAASTERLAN-SLEAT€ 7 236,88  
GILZE EN RIJEN€ 32 568,40  
GOIRLE€ 1 965,08  
GOUDA€ 13 272,03  
HARLINGEN€ 3 504,12  
HEERENVEEN€ 45 247,59  
HEESCH€ 5 498,60  
HEESWIJK-DINTHER€ 4 248,74  
HET BILDT€ 270 244,66  
HEUSDEN€ 11 378,35  
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN€ 16 198,67  
KOLLUMERLAND C.A.€ 31 285,82  
LEEUWARDEN€ 2 482,84  
LEEUWARDERADEEL€ 317,56  
LEMSTERLAND€ 5 046,23  
LIESHOUT€ 9 676,41  
LITH€ 9 983,16€ 9 983,16STICHTING DE MAASVEREN
LITTENSERADIEL€ 43 275,64  
LUYKSGESTEL€ 15 283,78  
MAASDONK€ 5 430,05  
MENALDUMADEEL€ 13 152,62  
MILL EN SINT HUBERT€ 67 085,79  
NIEUW-GINNEKEN€ 8 457,84  
NIJEFURD€ 14 322,55  
NISTELRODE€ 6 682,89  
OOSTSTELLINGWERF€ 124 787,20  
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS€ 62 903,20  
OPSTERLAND€ 105 660,05  
RUCPHEN€ 1 459,36  
SKARSTERLAN€ 29 147,56  
SMALLINGERLAND€ 3 884,08  
TYTSJERKSTERADIEL€ 29 440,66  
UDEN€ 31 435,07  
UDENHOUT€ 13 799,39  
VEGHEL€ 38 234,48  
VELDHOVEN€ 4 864,43  
VESSEM, WINTELRE KNEGSEL€ 17 036,97  
VIERLINGSBEEK€ 12 695,85  
WAALWIJK€ 3 846,13  
WANROIJ€ 4 291,65  
WESTSTELLINGWERF€ 3 333,02  
WUNSERADIEL€ 27 929,65  
WYMBRITSERADIEL€ 30 751,39  
TOTAAL 2017€ 1 604 088,59€ 9 983,16 

Artikel 3

In Bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt «f 17 078» vervangen door: € 7 749,66.

Artikel 4

Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984 komt te luiden:

Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren:

HOOFDGROEP I
Niveaugroep IaNiveaugroep IbNiveaugroep Ic
Schaal 1Schaal 2Schaal 3
(maandbedragen in euro)
    131779,73
  121631,34121729,81
  111581,42111678,99
101482,50101531,96101631,34
91449,3791482,5091581,42
81417,1681449,3781531,96
71385,3971417,1671482,50
61354,0861385,3961449,37
51322,7751354,0851417,16
41292,3741322,7741385,39
31261,0631292,3731354,08
21232,0121261,0621322,77
11206,1511232,0111292,37
01179,3701206,1501261,06
J 201002,40J 201025,09J 201072,28
J 19884,42J 19904,38J 19946,13
J 18766,43J 18783,68J 18819,98
J 17648,45J 17663,43J 17693,83
J 16648,45J 16663,43J 16693,83
J 15648,45J 15663,43  
HOOFDGROEP II
Niveaugroep IIaNiveaugroep IIbNiveaugroep IIc
Schaal 3Schaal 4Schaal 5
(maandbedragen in euro)
131779,73    
121729,81121880,01121979,84
111678,99111829,64111929,93
101631,34101779,73101880,01
91581,4291729,8191829,64
81531,9681678,9981779,73
71482,5071631,3471729,81
61449,3761581,4261678,99
51417,1651531,9651631,34
41385,3941482,5041581,42
31354,0831449,3731531,96
21322,7721417,1621482,50
11292,3711385,3911449,37
01261,0601354,0801417,16
J 201072,28J 201150,79J 201204,79
J 19946,13J 191015,56J 191062,75
J 18819,98J 18880,33J 18921,17
J 17693,83J 17744,65J 17779,59
J 16693,83J 16744,65  
HOOFDGROEP II
Niveaugroep IId    
Schaal 6    
(maandbedragen in euro)
112080,58    
102030,67    
91979,84    
81929,93    
71880,01    
61829,64    
51779,73    
41729,81    
31678,99    
21631,34    
11581,42    
01531,96    
HOOFDGROEP III
Niveaugroep IIIaNiveaugroep IIIbNiveaugroep IIIc
Schaal 5Schaal 6Schaal 7
(maandbedragen in euro)
121979,84    
111929,93112080,58  
101880,01102030,67102279,79
91829,6491979,8492199,93
81779,7381929,9382130,50
71729,8171880,0172080,58
61678,9961829,6462030,67
51631,3451779,7351979,84
41581,4241729,8141929,93
31531,9631678,9931880,01
21482,5021631,3421829,64
11449,3711581,4211779,73
01417,1601531,9601729,81
J 201204,79    
J 191062,75    
J 18921,17    
J 17779,59    
HOOFDGROEP III
Niveaugroep IIIdNiveaugroep IIIe  
Schaal 8Schaal 9  
(maandbedragen in euro)
102570,66102903,74  
92469,9392792,11  
82370,5582680,48  
72279,7972570,66  
62199,9362469,93  
52130,5052370,55  
42080,5842279,79  
32030,6732199,93  
21979,8422130,50  
11929,9312080,58  
01880,0102030,67  
HOOFDGROEP IV
Niveaugroep IVaNiveaugroep IVbNiveaugroep IVc
Schaal 8Schaal 9Schaal 10
(maandbedragen in euro)
102570,66102903,74103233,18
92469,9392792,1193121,55
82370,5582680,4883009,92
72279,7972570,6672903,74
62199,9362469,9362792,11
52130,5052370,5552680,48
42080,5842279,7942570,66
32030,6732199,9332370,55
21979,8422130,5022199,93
11929,9312080,5812080,58
01880,0102030,6701979,84
HOOFDGROEP IV
Niveaugroep IVdNiveaugroep IVe  
Schaal 11Schaal 12  
(maandbedragen in euro)
103687,87104191,11  
93532,2394022,31  
83376,5883853,96  
73233,1873687,87  
63121,5563532,23  
53009,9253376,58  
42903,7443233,18  
32792,1133121,55  
22680,4823009,92  
12570,6612903,74  
02370,5502792,11  
HOOFDGROEP V
Niveaugroep VaNiveaugroep VbNiveaugroep Vc
Schaal 10Schaal 11Schaal 12
(maandbedragen in euro)
103233,18103687,87104191,11
93121,5593532,2394022,31
83009,9283376,5883853,96
72903,7473233,1873687,87
62792,1163121,5563532,23
52680,4853009,9253376,58
42570,6642903,7443233,18
32370,5532792,1133121,55
22199,9322680,4823009,92
12080,5812570,6612903,74
01979,8402370,5502792,11
HOOFDGROEP V
Niveaugroep VdNiveaugroep VeNiveaugroep Vf
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
(maandbedragen in euro)
104697,53105201,68105707,19
94528,7395032,8895538,39
84359,9284864,0785368,67
74191,1174697,5375201,68
64022,3164528,7365032,88
53853,9654359,9254864,07
43687,8744191,1144697,53
33532,2334022,3134528,73
23376,5823853,9624359,92
13233,1813687,8714191,11
03121,5503532,2304022,31
HOOFDGROEP VI
Niveaugroep VIaNiveaugroep VIbNiveaugroep VIc
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
(maandbedragen in euro)
104697,53105201,68105707,19
94528,7395032,8895538,39
84359,9284864,0785368,67
74191,1174697,5375201,68
64022,3164528,7365032,88
53853,9654359,9254864,07
43687,8744191,1144697,53
33532,2334022,3134528,73
23376,5823853,9624359,92
13233,1813687,8714191,11
03121,5503532,2304022,31
HOOFDGROEP VI
Niveaugroep VIdNiveaugroep VIeNiveaugroep VIf
Schaal 16Schaal 17Schaal 18
(maandbedragen in euro)
106211,34106717,76107270,01
96042,5496548,9697085,78
85873,2886380,1586901,54
75707,1976211,3476717,76
65538,3966042,5466548,96
55368,6755873,2856380,15
45201,6845707,1946211,34
35032,8835538,3936042,54
24864,0725368,6725873,28
14697,5315201,6815707,19
04528,7305032,8805538,39

Bij 1 van het rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 komt te luiden:

Bijlage 1 Bezoldiging Burgemeesters

regelnummersalaris 1-8-1999 (gulden)salaris 1–8-2000 (gulden)INWONERSKLASSEsalaris 1–1-2001 (euro)
1234567891011
15 8006 0080          2 792,11
26 0316 2481          2 903,74
36 2526 4772          3 009,92
46 4836 71730         3 121,55
56 7156 95741         3 233,18
67 0187 27052         3 376,58
77 3477 611630        3 532,23
87 6767 952741        3 687,87
98 0278 316 52        3 853,96
108 3848 685 630       4 022,31
118 7419 056 741       4 191,11
129 0989 426  52       4 359,92
139 4569 796  630      4 528,73
149 81310 167  741      4 697,53
1510 16610 532   52      4 864,07
1610 52310 902   630     5 032,88
1710 88011 272   741     5 201,68
1811 23411 638    52     5 368,67
1911 59212 010    630    5 538,39
2011 95012 380    741    5 707,19
2112 30212 745     52    5 873,28
2212 65913 115     630   6 042,54
2313 01713 485     741   6 211,34
2413 37413 856      52   6 380,15
2513 73214 226      630  6 548,96
2614 08914 596      741  6 717,76
2714 47814 999       52  6 901,54
2814 86815 403       630 7 085,78
2915 25815 807       741 7 270,01
3015 59616 157        52 7 429,74
3115 93416 507        63 7 589,47
3216 27316 859        74 7 749,66
3316 63417 233         5 7 920,28
3416 99417 606         6 8 090,45
3517 35517 980         7 8 261,07
3618 51019 176          08 806,51
   1112131415161718192021 
   Vergelijkbaar niveau BBRA 1984 

Artikel 6

Tabel I van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden36 komt te luiden:

Tabel I. Vergoeding van de werkzaamheden raadsleden

GemeenteklasseAantal inwoners gemeenteMaximum vergoeding werkzaamheden per maand
1– 6 000€ 143,39
26 001– 8 000€ 158,82
38 001– 10 000€ 184,69
410 001– 12 000€ 214,18
512 001– 14 000€ 250,94
614 001– 18 000€ 315,83
718 001– 24 000€ 391,16
824 001– 30 000€ 491,90
930 001– 40 000€ 607,16
1040 001– 50 000€ 775,51
1150 001– 60 000€ 842,67
1260 001– 80 000€ 920,72
1380 001–100 000€ 986,06
14100 001–125 000€ 1 057,31
15125 001–150 000€ 1 119,48
16150 001–250 000€ 1 186,64
17250 001–375 000€ 1 304,16
18375 001– € 1 587,78

Artikel 7

Tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden komt te luiden:

Tabel II. Onkostenvergoeding raadsleden

GemeenteklasseAantal inwoners gemeenteMaximum vergoeding werkzaamheden per maand
1– 6 000€ 32,67
26 001– 8 000€ 34,49
38 001– 10 000€ 37,66
410 001– 12 000€ 40,84
512 001– 14 000€ 45,83
614 001– 18 000€ 52,18
718 001– 24 000€ 60,81
824 001– 30 000€ 70,34
930 001– 40 000€ 83,50
1040 001– 50 000€ 101,65
1150 001– 60 000€ 108,00
1260 001– 80 000€ 116,17
1380 001–100 000€ 122,97
14100 001–125 000€ 130,69
15125 001–150 000€ 137,50
16150 001–250 000€ 143,85
17250 001–375 000€ 163,81
18375 001– € 196,49

Artikel 8

Tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden komt te luiden:

Tabel III. Onkostenvergoeding raadsleden (bij fictieve dienstbetrekking)

GemeenteklasseAantal inwoners gemeenteMaximum vergoeding werkzaamheden per maand
1– 6 000€ 68,07
26 001– 8 000€ 71,70
38 001– 10 000€ 78,50
410 001– 12 000€ 85,31
512 001– 14 000€ 95,29
614 001– 18 000€ 108,91
718 001– 24 000€ 126,15
824 001– 30 000€ 146,57
930 001– 40 000€ 173,80
1040 001– 50 000€ 211,46
1150 001– 60 000€ 225,07
1260 001– 80 000€ 241,86
1380 001–100 000€ 255,93
14100 001–125 000€ 272,72
15125 001–150 000€ 286,34
16150 001–250 000€ 299,95
17250 001–375 000€ 340,79
18375 001– € 409,31

Artikel 9

Tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden komt te luiden:

Tabel IV. Vergoeding commissieleden

GemeenteklasseAantal inwoners gemeenteMaximum vergoeding werkzaamheden per maand
1– 10 000€ 43,11
210 001– 20 000€ 47,65
320 001– 50 000€ 57,18
450 001–100 000€ 70,34
5100 001–250 000€ 89,85
6250 001– € 113,90

Artikel 10

De tabel behorende bij het Rechtspositiebesluit wethouders komt te luiden:Tabel bezoldiging wethouders

KlasseInwonertalTijdsbestedingsnorm in %Regel-nummer BBRA-schaalBezoldiging per 01-08-1999Bezoldiging per 01-08-2000Bezoldiging per 01-01-2001
1t/m 200025%29f 5 339,– 1A*f 5 532,– 1B*€ 2 570,66 1C*
2 2 001–4 00035%29f 5 339,– 2A*f 5 532,– 2B*€ 2 570,66 2C*
3 4 001–8 00045%32f 6 031,– 3A*f 6 248,– 3B€ 2 903,74 3C*
4 8 001–14 00055%37f 7 347,– 4A*f 7 611,– 4B*€ 3 532,23 4C*
5A 14 001–18 00070%38f 7 676,– 5A*f 7 952,– 5B*€ 3 687,87 5C*
5B 18 001–24 000100%38f 7 676,–f 7 952,–€ 3 687,87
6 24 001–40 000100%40f 8 384,–f 8 685,–€ 4 022,31
7 40 001–60 000100%42f 9 098,–f 9 426,–€ 4 359,92
8 60 001–100 000100%46f 10 523,–f 10 902,–€ 5 032,88
9100 001–150 000100%50f 11 950,–f 12 380,–€ 5 707,19
10150 001–375 000100%54f 13 374,–f 13 856,–€ 6 380,15
11375 001 en meer100%59f 15 258,–f 15 807,–€ 7 270,01
       
    1A* (25%= f 1 335,–)1B* (25% = f 1 383,–)1C* (25% – € 642,55)
    2A* (35% = f 1 869,–)2B* (35% = f 1 936,–)2C*(35% – € 899,85)
    3A* (45% = f 2 714,–)3B* (45% = f 2 812,–)3C* (45% = € 1 306,89)
    4A* (55% = f 4 041,–)4B* (55% = f 4 186,–)4C* (55% = € 1 942,63)
       
    5A* (70% = f 5 374,–)5B* (70% = f 5 566,–)5C* (70% = € 2 581,56)

Artikel 11

Bijlage 4 bij het Besluit financiële verhoudingen 200137 komt te luiden:

Bijlage 4: Overgangsregeling 2001–2004 (bijlage bij artikel 27)

Gemeenteaantal inwonersherverdeeleffect per inw.in fSuppletie 2001 in fSuppletie 2002 in €Suppletie 2003 in €Suppletie 2004 in €
Aa en Hunze24 860– 40894 960,00338 429,29225 619,52112 809,76
Aalburg11 80019– 201 780,00– 76 303,14– 50 868,76– 25 434,38
Aalsmeer22 625– 41834 862,50315 703,40210 468,94105 234,47
Aalten18 700– 51858 330,00324 577,64216 385,10108 192,55
Abcoude8 53545– 345 667,50– 130 714,23– 87 142,82– 43 571,41
Achtkarspelen28 0007– 176 400,00– 66 705,69– 44 470,46– 22 235,23
Akersloot4 90057– 251 370,00– 95 055,61– 63 370,41– 31 685,20
Alblasserdam18 15041– 669 735,00– 253 260,41– 168 840,27– 84 420,14
Albrandswaard16 72620– 301 068,00– 113 848,92– 75 899,28– 37 949,64
Alkemade14 52133– 431 273,70– 163 086,23– 108 724,15– 54 362,08
Alkmaar92 87532– 2 674 800,00– 1 011 476,10– 674 317,40– 337 158,70
Almelo66 3339– 537 297,30– 203 179,07– 135 452,71– 67 726,36
Almere143 16339– 5 025 021,30– 1 900 212,71– 1 266 808,47– 633 404,24
Alphen aan den Rijn70 011– 6378 059,40142 963,2395 308,8247 654,41
Alphen-Chaam9 400– 1421 240 800,00499 067,48392 429,13519 339,78
Ambt Delden5 444– 2531 322 892,00563 246,53501 487,041 595 524,26
Ambt Montfort11 050– 12119 340,0045 128,4430 085,6315 042,81
Ameland3 500– 68214 200,0080 999,7753 999,8526 999,92
Amerongen7 2804– 26 208,00– 9 910,56– 6 607,04– 3 303,52
Amersfoort127 25021– 2 405 025,00– 909 460,64– 606 307,09– 303 153,55
Amstelveen77 50022– 1 534 500,00– 580 271,45– 386 847,63– 193 423,82
Amsterdam730 000– 74 599 000,001 739 112,681 159 408,45579 704,23
Andijk6 4108– 46 152,00– 17 452,39– 11 634,92– 5 817,46
Angerlo4 825– 834 740,0013 136,948 757,964 378,98
Anna Paulowna13 775– 13161 167,5060 945,5240 630,3520 315,17
Apeldoorn153 500– 81 105 200,00417 931,58278 621,05139 310,53
Appingedam12 1757– 76 702,50– 29 005,06– 19 336,71– 9 668,35
Arcen en Velden9 100– 34278 460,00105 299,7070 199,8035 099,90
Arnhem138 70116– 1 997 294,40– 755 277,24– 503 518,16– 251 759,08
Assen58 00017– 887 400,00– 335 570,47– 223 713,65– 111 856,82
Asten15 872– 66942 796,80356 518,78237 679,19118 839,59
Avereest15 275– 34467 415,00176 753,07117 835,3858 917,69
Axel12 1001– 10 890,00– 4 118,06– 2 745,37– 1 372,69
Baarle-Nassau6 150– 2511 482 150,00630 709,12560 940,411 765 698,78
Baarn24 40036– 790 560,00– 298 950,41– 199 300,27– 99 650,14
Barendrecht28 461– 7179 304,3067 803,9545 202,6422 601,32
Barneveld47 600– 652 784 600,001 052 996,99701 997,99350 999,00
Bathmen5 16032– 148 608,00– 56 196,14– 37 464,09– 18 732,05
Bedum10 660– 657 564,0021 767,8414 511,897 255,95
Beek17 1109– 138 591,00– 52 408,21– 34 938,81– 17 469,40
Beemster8 407– 33249 687,9094 419,5262 946,3531 473,17
Beesel13 165– 15177 727,5067 207,6944 805,1222 402,56
Belfeld5 445– 734 303,5012 971,878 647,924 323,96
Bellingwedde9 500– 32273 600,00103 461,8968 974,5934 487,30
Bemmel17 750– 463 900,0024 163,8016 109,208 054,60
Bennebroek5 10078– 358 020,00– 135 385,33– 90 256,88– 45 128,44
Bergambacht9 20043– 356 040,00– 134 636,59– 89 757,73– 44 878,86
Bergeijk17 803– 44704 998,80266 595,42177 730,2888 865,14
Bergen L13 385– 32385 488,00145 772,3697 181,5748 590,79
Bergen NH13 90330– 375 381,00– 141 950,39– 94 633,60– 47 316,80
Bergen op Zoom65 000– 5292 500,00110 608,9373 739,2936 869,64
Bergh18 305– 28461 286,00174 435,38116 290,2658 145,13
Bergschenhoek12 70814– 160 120,80– 60 549,71– 40 366,47– 20 183,24
Berkel en Rodenrijs16 5438– 119 109,60– 45 041,32– 30 027,54– 15 013,77
Bernheze28 345– 34867 357,00327 991,21218 660,80109 330,40
Bernisse12 82215– 173 097,00– 65 456,66– 43 637,77– 21 818,89
Best26 183– 19447 729,30169 308,92112 872,6156 436,31
Beuningen25 37825– 571 005,00– 215 925,64– 143 950,43– 71 975,21
Beverwijk35 800– 17547 740,00207 127,98138 085,3269 042,66
Binnenmaas19 0009– 153 900,00– 58 197,31– 38 798,21– 19 399,10
Bladel18 945– 56954 828,00361 068,38240 712,25120 356,13
Blaricum9 58055– 474 210,00– 179 322,60– 119 548,40– 59 774,20
Bleiswijk10 200– 42385 560,00145 799,5897 199,7248 599,86
Bloemendaal16 68232– 480 441,60– 181 679,08– 121 119,39– 60 559,69
Boarnsterhim18 200– 16262 080,0099 105,6066 070,4033 035,20
Bodegraven19 5008– 140 400,00– 53 092,29– 35 394,86– 17 697,43
Boekel9 180– 114954 720,00370 747,51266 604,95217 481,10
Bolsward9 34015– 126 090,00– 47 680,96– 31 787,30– 15 893,65
Borculo10 300– 218 540,007 010,904 673,942 336,97
Borger-Odoorn26 100– 24563 760,00213 185,95142 123,9671 061,98
Born14 650– 19250 515,0094 732,2963 154,8631 577,43
Borne22 37618– 362 491,20– 137 076,11– 91 384,08– 45 692,04
Borsele21 81614– 274 881,60– 103 946,53– 69 297,68– 34 648,84
Boskoop15 12576– 1 034 550,00– 391 215,27– 260 810,18– 130 405,09
Boxmeer28 750– 611 578 375,00596 862,79397 908,53198 954,26
Boxtel29 245– 378 961,5029 859,3119 906,209 953,10
Breda161 26312– 1 741 640,40– 658 601,63– 439 067,75– 219 533,88
Brederwiede12 425– 38424 935,00160 689,25107 126,1653 563,08
Breukelen14 20035– 447 300,00– 169 146,58– 112 764,38– 56 382,19
Brielle15 9407– 100 422,00– 37 974,60– 25 316,40– 12 658,20
Broekhuizen1 930– 2746 899,0017 734,8711 823,245 911,62
Brummen21 420– 17327 726,00123 929,6582 619,7641 309,88
Brunssum30 709– 127 638,1010 451,356 967,573 483,78
Bunnik14 00034– 428 400,00– 161 999,54– 107 999,69– 53 999,85
Bunschoten19 20028– 483 840,00– 182 964,18– 121 976,12– 60 988,06
Buren24 85012– 268 380,00– 101 487,95– 67 658,63– 33 829,32
Bussum30 95042– 1 169 910,00– 442 401,68– 294 934,45– 147 467,23
Capelle aan den IJssel64 60038– 2 209 320,00– 835 454,76– 556 969,84– 278 484,92
Castricum23 00032– 662 400,00– 250 486,68– 166 991,12– 83 495,56
Coevorden34 700– 441 374 120,00519 623,73346 415,82173 207,91
Cranendonck20 400– 41752 760,00284 656,33189 770,8994 885,44
Cromstrijen12 8506– 69 390,00– 26 239,84– 17 493,23– 8 746,61
Cuijk23 767– 32684 489,60258 839,87172 559,9186 279,96
Culemborg24 575– 8176 940,0066 909,8944 606,6022 303,30
Dalfsen17 475– 671 053 742,50398 472,92265 648,61132 824,31
Dantumadeel19 80018– 320 760,00– 121 295,45– 80 863,63– 40 431,82
De Bilt32 85039– 1 153 035,00– 436 020,39– 290 680,26– 145 340,13
De Lier11 175– 330 172,5011 409,747 606,493 803,25
De Marne10 845– 39380 659,50143 946,4695 964,3147 982,15
De Ronde Venen34 18048– 1 476 576,00– 558 367,48– 372 244,99– 186 122,49
De Wolden23 400– 45947 700,00358 372,93238 915,28119 457,64
Delft95 250– 242 057 400,00778 006,18518 670,79259 335,39
Delfzijl29 000– 252 200,0019 739,4413 159,636 579,81
Den Ham14 950– 794 185,0035 616,0723 744,0511 872,02
Den Helder59 50066– 3 534 300,00– 1 336 496,18– 890 997,45– 445 498,73
Denekamp12 375– 40445 500,00168 465,91112 310,6056 155,30
Deurne31 924– 812 327 259,60880 053,64586 702,42293 351,21
Deventer82 6211– 74 358,90– 28 118,83– 18 745,89– 9 372,94
Didam16 600– 23343 620,00129 939,9686 626,6443 313,32
Diemen23 98729– 626 060,70– 236 744,97– 157 829,98– 78 914,99
Diepenheim2 77514– 34 965,00– 13 222,02– 8 814,68– 4 407,34
Dinxperlo8 650– 215 570,005 887,803 925,201 962,60
Dirksland8 200– 37273 060,00103 257,6968 838,4634 419,23
Dodewaard4 4206– 23 868,00– 9 025,69– 6 017,13– 3 008,56
Doesburg11 500– 662 100,0023 483,1315 655,427 827,71
Doetinchem47 000– 6253 800,0095 974,5263 983,0131 991,51
Dongen24 750– 6133 650,0050 539,7733 693,1816 846,59
Dongeradeel24 3501– 21 915,00– 8 287,16– 5 524,77– 2 762,39
Doorn10 00030– 270 000,00– 102 100,55– 68 067,03– 34 033,52
Dordrecht120 000– 5540 000,00204 201,10136 134,0668 067,03
Drechterland9 860– 979 866,0030 201,3420 134,2310 067,11
Driebergen-Rijsenburg18 30453– 873 100,80– 330 163,22– 220 108,82– 110 054,41
Drimmelen26 695– 6144 153,0054 511,4836 340,9918 170,49
Dronten35 200– 662 090 880,00790 666,65527 111,10263 555,55
Druten16 700– 12180 360,0068 203,1745 468,7822 734,39
Duiven25 43814– 320 518,80– 121 204,24– 80 802,83– 40 401,41
Echt19 020– 468 472,0025 892,7017 261,808 630,90
Echteld6 700– 212 060,004 560,493 040,331 520,16
Edam-Volendam27 50018– 445 500,00– 168 465,91– 112 310,60– 56 155,30
Ede101 542– 242 193 307,20829 399,51552 933,01276 466,50
Eemnes8 60817– 131 702,40– 49 803,29– 33 202,19– 16 601,10
Eemsmond16 400– 46678 960,00256 748,85171 165,9085 582,95
Eersel18 250– 19312 075,00118 011,2278 674,1439 337,07
Egmond11 45040– 412 200,00– 155 873,50– 103 915,67– 51 957,83
Eibergen16 573– 53790 532,10298 939,86199 293,2499 646,62
Eijsden12 05029– 314 505,00– 118 930,12– 79 286,75– 39 643,37
Eindhoven201 000– 91 628 100,00615 666,31410 444,21205 222,10
Elburg21 62052– 1 011 816,00– 382 618,40– 255 078,94– 127 539,47
Elst16 84012– 181 872,00– 68 774,93– 45 849,95– 22 924,98
Emmen105 740– 111 046 826,00395 857,44263 904,96131 952,48
Enkhuizen16 90000,000,000,000,00
Enschede150 098– 2270 176,40102 167,2568 111,5034 055,75
Epe33 140– 30894 780,00338 361,22225 574,15112 787,07
Ermelo26 778– 5120 501,0045 567,4730 378,3215 189,16
Etten-Leur36 900– 20664 200,00251 167,35167 444,9083 722,45
Ferwerderadiel8 771– 27213 135,3080 597,1553 731,4326 865,72
Franekeradeel20 000– 691 242 000,00469 662,52313 108,35156 554,17
Gaasterlan-Sleat10 000– 12108 000,0040 840,2227 226,8113 613,41
Geertruidenberg21 130– 18342 306,00129 443,0886 295,3843 147,69
Geldermalsen24 370– 41899 253,00340 052,68226 701,79113 350,89
Geldrop27 89931– 778 382,10– 294 345,33– 196 230,22– 98 115,11
Geleen34 050– 501 532 250,00579 420,61386 280,41193 140,20
Gemert-Bakel27 550– 781 934 010,00731 346,23487 564,15243 782,08
Gendringen20 790– 18336 798,00127 360,2284 906,8242 453,41
Gendt7 21018– 116 802,00– 44 168,70– 29 445,80– 14 722,90
Genemuiden9 0701– 8 163,00– 3 086,84– 2 057,89– 1 028,95
Gennep16 700– 46691 380,00261 445,47174 296,9887 148,49
Giessenlanden14 00033– 415 800,00– 157 234,84– 104 823,23– 52 411,61
Gilze en Rijen24 215– 15326 902,50123 618,2482 412,1641 206,08
Goedereede11 169– 62623 230,20235 674,61157 116,4178 558,20
Goes35 85014– 451 710,00– 170 814,22– 113 876,15– 56 938,07
Goirle22 4004– 80 640,00– 30 494,03– 20 329,35– 10 164,68
Goor12 400– 333 480,0012 660,478 440,314 220,16
Gorinchem33 6121– 30 250,80– 11 439,35– 7 626,23– 3 813,12
Gorssel13 200– 30356 400,00134 772,7289 848,4844 924,24
Gouda72 35538– 2 474 541,00– 935 748,12– 623 832,08– 311 916,04
Graafstroom9 47561– 520 177,50– 196 705,22– 131 136,81– 65 568,41
Graft-De Rijp6 300102– 578 340,00– 218 699,38– 145 799,58– 72 899,79
Gramsbergen6 550– 55324 225,00122 605,7481 737,1640 868,58
Grave12 6107– 79 443,00– 30 041,38– 20 027,59– 10 013,79
Groenlo9 1306– 49 302,00– 18 643,56– 12 429,04– 6 214,52
Groesbeek19 30222– 382 179,60– 144 521,28– 96 347,52– 48 173,76
Groningen172 000– 284 334 400,001 639 054,141 092 702,76546 351,38
Grootegast11 725– 21221 602,5083 799,0355 866,0227 933,01
Grubbenvorst6 830– 124778 620,00306 832,57229 349,60222 039,88
Gulpen-Wittem15 48749– 682 976,70– 258 267,76– 172 178,51– 86 089,25
Haaksbergen23 780– 36770 472,00291 354,13194 236,0897 118,04
Haaren14 030– 38479 826,00181 446,29120 964,1960 482,10
Haarlem148 250– 293 869 325,001 463 185,95975 457,30487 728,65
Haarlemmerliede Spaarnw5 26918– 85 357,80– 32 278,07– 21 518,71– 10 759,36
Haarlemmermeer112 000– 131 310 400,00495 528,00330 352,00165 176,00
Haelen9 925– 653 595,0020 266,9613 511,316 755,65
Halderberge29 6001– 26 640,00– 10 073,92– 6 715,95– 3 357,97
Hardenberg35 025– 511 607 647,50607 932,19405 288,13202 644,06
Harderwijk39 572– 7249 303,6094 274,2062 849,4731 424,73
Hardinxveld-Giessendam17 73032– 510 624,00– 193 092,56– 128 728,37– 64 364,19
Haren18 59030– 501 930,00– 189 804,92– 126 536,61– 63 268,31
Harenkarspel14 95041– 551 655,00– 208 608,44– 139 072,29– 69 536,15
Harlingen15 50042– 585 900,00– 221 558,19– 147 705,46– 73 852,73
Harmelen8 02055– 396 990,00– 150 121,84– 100 081,23– 50 040,61
Hasselt7 575– 35238 612,5090 231,3660 154,2430 077,12
Hattem11 65026– 272 610,00– 103 087,52– 68 725,01– 34 362,51
Heel8 380– 537 710,0014 260,049 506,704 753,35
Heemskerk36 67036– 1 188 108,00– 449 283,25– 299 522,17– 149 761,08
Heemstede25 94742– 980 796,60– 370 888,41– 247 258,94– 123 629,47
Heerde18 150– 18294 030,00111 187,5074 125,0037 062,50
Heerenveen40 6001– 36 540,00– 13 817,61– 9 211,74– 4 605,87
Heerhugowaard44 12017– 675 036,00– 255 264,98– 170 176,66– 85 088,33
Heerjansdam3 55162– 198 145,80– 74 928,87– 49 952,58– 24 976,29
Heerlen95 00017– 1 453 500,00– 549 641,29– 366 427,52– 183 213,76
Heeze-Leende15 325– 62855 135,00323 369,45215 579,64107 789,82
Heiloo21 60039– 758 160,00– 286 698,34– 191 132,23– 95 566,11
Heino7 90012– 85 320,00– 32 263,77– 21 509,18– 10 754,59
Helden19 360– 701 219 680,00461 222,21307 481,47153 740,74
Hellendoorn35 643– 12384 944,40145 566,7997 044,5348 522,26
Hellevoetsluis38 200– 134 380,0013 000,808 667,204 333,60
Helmond79 6458– 573 444,00– 216 847,95– 144 565,30– 72 282,65
Hendrik-Ido-Ambacht21 02030– 567 540,00– 214 615,35– 143 076,90– 71 538,45
Hengelo Gld8 405– 36272 322,00102 978,6168 652,4134 326,20
Hengelo O78 908– 3213 051,6080 565,5053 710,3326 855,17
Het Bildt10 175– 81741 757,50280 495,73186 997,1593 498,58
Heteren9 20014– 115 920,00– 43 835,17– 29 223,45– 14 611,72
Heumen16 320– 458 752,0022 217,0814 811,397 405,69
Heusden42 80000,000,000,000,00
Heythuysen12 045– 56607 068,00229 562,87153 041,9276 520,96
Hillegom20 75038– 709 650,00– 268 354,28– 178 902,85– 89 451,43
Hilvarenbeek14 580– 861 128 492,00426 739,45284 492,97142 246,48
Hilversum82 30823– 1 703 775,60– 644 283,05– 429 522,03– 214 761,02
Holten8 825– 34270 045,00102 117,5768 078,3834 039,19
Hontenisse7 90017– 120 870,00– 45 707,01– 30 471,34– 15 235,67
Hoogeveen53 050– 3143 235,0054 164,3436 109,5618 054,78
Hoogezand-Sappemeer33 150– 5149 175,0056 410,5537 607,0418 803,52
Hoorn64 50027– 1 567 350,00– 592 693,68– 395 129,12– 197 564,56
Horst19 600– 761 340 640,00</