Besluit van 18 januari 2001, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 december 2000, houdende wijziging van de Kernenergiewet (revisie, melding en verantwoordelijkheidsverdeling) (Stb. 2001, 30)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 januari 2001, nr. MJZ2001005033, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel III van de wet van 13 december 2000, houdende wijziging van de Kernenergiewet (revisie, melding en verantwoordelijkheidsverdeling) (Stb. 2001, 30);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 13 december 2000, houdende wijziging van de Kernenergiewet (revisie, melding en verantwoordelijkheidsverdeling) (Stb. 2001, 30), treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 januari 2001

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de dertigste januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven