Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2001, 390AMvB

Besluit van 23 augustus 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 2000, 154) en van enige artikelen van het Besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 2000, 300)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 17 augustus 2001, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur, BPR2001/82353;

Gelet op Artikel III van de Wet van 30 maart 2000 (Stb. 2000, 154) tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en artikel III van het Besluit van 8 juli 2000 (Stb. 2000, 300) tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel I, onderdelen K, U, V, W en X van de Wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 2000, 154) treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Artikel 2

Artikel I, onderdeel E, aanhef en tweede lid, de in onderdeel Q opgenomen paragraaf 9 en de onderdelen R, T en U van het Besluit van 8 juli 2000 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 2000, 300) treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 augustus 2001

Beatrix

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven de dertigste augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals