Besluit van 8 augustus 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 11, tweede lid, en 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 2 augustus 2001, nr. WJZ/2001/31358(6094), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 24, tweede lid, van het Archiefbesluit 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 11, tweede lid, en 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 augustus 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Uitgegeven de drieëntwintigste augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 24, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 stelt het tijdstip van inwerkingtreding van de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 op 1 januari 1996. Voor de artikelen 11, tweede lid, 12 en 13, vierde lid, echter bepaalt het tweede lid van artikel 24, dat zij in werking treden op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat uitstel hield verband met de omstandigheid dat de door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te stellen regels ingevolge genoemde artikelen nog niet gereed waren.

Inmiddels zijn zowel de regels gebaseerd op artikel 11, tweede lid, als artikel 13, vierde lid, gereed. Het onderhavige besluit strekt ertoe de artikelen 11, tweede lid, en 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 in werking te laten treden, zodat daarmee een juridische grondslag ontstaat om de hiervoor bedoelde ministeriële regelingen vast te stellen.

De voorbereiding van de regels die zijn gebaseerd op artikel 12, vordert eveneens. Naar verwachting zal ook die regeling binnenkort in werking kunnen treden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Naar boven