Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2001, 322AMvB

Besluit van 4 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 6 juni 2001, nr. 5101113/01/6;

Gelet op de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 2001, nr. W03.01.0263/l);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 2 juli 2001, nr. 5105322/01/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 40, eerste lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 20001 wordt «het Deurwaardersreglement» vervangen door: het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 4 juli 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de tiende juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 40 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt technisch aangepast aan het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Ter uitvoering van de voorhangprocedure als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand is het concept van het onderhavige besluit op 26 april 2000 aan de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal gezonden. Bij brief van 23 mei 2001 deelt de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer mede dat zij kan instemmen met het ontwerp.

Tevens is het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant (1 mei 2001, nr. 83). Er zijn geen reacties ontvangen.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek


XNoot
1

Stb. 1999, 580, gewijzigd bij besluit van 21 september 2000, Stb. 387.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.