Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2001, 313AMvB

Besluit van 29 juni 2001, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2001 houdende wijziging van de Meststoffenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 juni 2001, nr. TRCJZ/2001/8931, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de wet van 28 juni 2001, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en de invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 28 juni 2001, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en de invoering van een stelsel van mestafzetovereenkomsten, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van de onderdelen A, onder 1, onder a en e, E, G, H, I, J, K, M, N, O, Q, R, S, U, V, W, AA, EE en FF van artikel I, die op 1 januari 2002 in werking treden.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 juni 2001

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de vijfde juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals