Besluit van 13 juni 2001 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de instelling van het College van toezicht op de zorgverzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 april 2001, Z/VU-2172396, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet financiering volksverzekeringen;

De Raad van State gehoord (advies van 17 mei 2001, no.W13.01.0189/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 mei, Z/VU-2186051, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In de artikelen 14d en 14e, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw1 wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

ARTIKEL II

Het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt «10» vervangen door: 11.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, uitvoerende organen» vervangen door «uitvoeringsorganen» en wordt «39, tweede lid, van de Wet» vervangen door: 1x11, derde lid, van de Ziekenfondswet.

2. In het vijfde lid wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door «uitvoeringsorganen» en wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: College zorgverzekeringen.

C

In artikel 4, tweede lid, wordt «de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen» vervangen door: de uitvoeringsorganen.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «10,».

2. In het tweede en derde lid, wordt «de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen» telkens vervangen door: de uitvoeringsorganen.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen» vervangen door: de uitvoeringsorganen.

2. In het derde lid wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: College zorgverzekeringen.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen» vervangen door: de uitvoeringsorganen.

2. In het tweede lid wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: College zorgverzekeringen.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, vijfde en zesde lid, wordt «de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen» telkens vervangen door: de uitvoeringsorganen.

2. In het tweede lid wordt «De ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen» vervangen door: De uitvoeringsorganen.

3. In het zevende lid wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: College zorgverzekeringen.

H

In artikel 9, derde lid, wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: College zorgverzekeringen.

I

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

  • 1. Het College toezicht is belast met het toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet door het centraal administratiekantoor en door de verbindingskantoren.

  • 2. De artikelen 1x7, 1x11, 1x12, 43e en 43f van de Ziekenfondswet zijn van overeenkomstige toepassing op het centraal administratiekantoor en de verbindingskantoren.

  • 3. Onverminderd het tweede lid kan het College zorgverzekeringen regels stellen over de wijze waarop het centraal administratiekantoor en de verbindingskantoren hun werkzaamheden uitvoeren.

J

Artikel 10a vervalt.

ARTIKEL III

Het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e komt te luiden:

e. uitvoeringsorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;.

2. De onderdelen g en h komen te luiden:

g. College zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet;

h. College toezicht: het College van toezicht op de zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet.

B

In artikel 2 wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door «College zorgverzekeringen» en wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: uitvoeringsorganen.

C

In artikel 3 wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door «College zorgverzekeringen» en wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, uitvoerende organen» vervangen door: uitvoeringsorganen.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door «College zorgverzekeringen» en wordt «ieder ziekenfonds, iedere ziektekostenverzekeraar en ieder uitvoerend orgaan» vervangen door: ieder uitvoeringsorgaan.

2. In het tweede en vierde lid wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

E

In de artikelen 5, 6, 8, 9 en 10 wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

F

Artikel 7 komt te luiden:

1. Het College zorgverzekeringen keert jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten aan een uitvoeringsorgaan de voor dat uitvoeringsorgaan voor het desbetreffende kalenderjaar krachtens artikel 4, eerste lid, vastgestelde besteedbare middelen uit.

2. Indien een uitvoeringsorgaan op een naar het oordeel van het College toezicht onverantwoorde wijze op beheerskosten bespaart, wordt de uitkering, bedoeld in het eerste lid, voor het desbetreffende kalenderjaar door het College zorgverzekeringen verlaagd met het bedrag van die besparing.

G

In artikel 9a wordt «De Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie» vervangen door «Het College toezicht» en wordt «ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar, uitvoerend orgaan» vervangen door: uitvoeringsorgaan.

ARTIKEL IV

Het Besluit instelling afzonderlijke kas ziekenfondsverzekering zeelieden 19994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en derde lid wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

2. De eerste volzin van het vierde lid komt te luiden: Het College zorgverzekeringen zendt het verslag aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en brengt zijn eventuele opmerkingen en die van het College toezicht ter kennis van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

B

In artikel 3 wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

ARTIKEL V

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden5 wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

ARTIKEL VI

Het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering6 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» vervangen door: het uitvoeringsorgaan.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan,» vervangen door: het uitvoeringsorgaan.

2. In het tweede lid wordt «Het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» vervangen door: Het uitvoeringsorgaan.

C

In artikel 4 wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» telkens vervangen door «het uitvoeringsorgaan» en wordt «ter kennis hebben gebracht» vervangen door: ter kennis heeft gebracht.

D

Artikel 6, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld met toepassing van het Bijdragebesluit zorg.

E

In artikel 7 wordt «de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen» vervangen door: de uitvoeringsorganen.

F

In artikel 8, eerste lid, wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: College zorgverzekeringen.

G

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

  • 1. Het College toezicht is belast met het toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten door het centraal betaalkantoor en door de instellingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin.

  • 2. De artikelen 1x7, 1x11, 1x12, 43e en 43f van de Ziekenfondswet zijn van overeenkomstige toepassing op het centraal betaalkantoor en de instellingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin.

  • 3. Onverminderd het tweede lid kan het College zorgverzekeringen regels stellen over de wijze waarop het centraal betaalkantoor en de instellingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, hun werkzaamheden uitvoeren.

H

Artikel 9a vervalt.

ARTIKEL VII

Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 19997 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, tweede lid, wordt «College voor zorgverzekeringen» vervangen door: College zorgverzekeringen.

B

In artikel 21, zesde lid, wordt «Het College voor zorgverzekeringen» vervangen door: Het College zorgverzekeringen.

C

In artikel 25, tweede lid, wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar, of het uitvoerend orgaan in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,» vervangen door: het uitvoeringsorgaan.

ARTIKEL VIII

Het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering8 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt onderdeel b en wordt onderdeel c geletterd b.

B

Artikel 10 vervalt.

C

In de artikelen 33, tweede lid, en 34, eerste, derde en vierde lid, wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

ARTIKEL IX

Het Bijdragebesluit zorg9 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt onderdeel h en wordt onderdeel i geletterd h.

B

In artikel 7, eerste lid, wordt aan het slot van onderdeel i de punt vervangen door een puntkomma.

ARTIKEL X

Het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 199210 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, 2a en 13 wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

B

In artikel 4 wordt «Het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» vervangen door: Het uitvoeringsorgaan.

C

In artikel 5 wordt «Een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan» vervangen door: Een uitvoeringsorgaan.

D

In artikel 6 wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan,» vervangen door «het uitvoeringsorgaan» en wordt «die het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan behoeft» vervangen door: die dit orgaan behoeft.

E

In artikel 9, tweede lid, wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar dan wel het uitvoerend orgaan» vervangen door: het uitvoeringsorgaan.

F

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «welk ziekenfonds, welke ziektekostenverzekeraar of welk uitvoerend orgaan» vervangen door: welk uitvoeringsorgaan.

2. In het derde lid wordt «een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan» vervangen door: een uitvoeringsorgaan.

ARTIKEL XI

In de artikelen 1, derde lid, 2, 3, aanhef, 4, vierde lid, 5, derde lid, 9, aanhef, 12, 14, vijfde lid, 16, 21, 21a en 22, eerste lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering11 wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

ARTIKEL XII

Het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering12 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 11k, vierde lid, 21, derde lid, 25, eerste lid, 26, eerste lid, 27, 29, eerste lid, en 30 wordt «College voor zorgverzekeringen» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

B

In artikel 11k, zesde lid, wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College zorgverzekeringen.

C

In artikel 14a wordt «10» vervangen door: 14.

ARTIKEL XIII

Het Zorgindicatiebesluit13 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, onder 4°, wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: uitvoeringsorganen.

B

In artikel 11, eerste lid, wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, uitvoerende organen» vervangen door: uitvoeringsorganen.

C

In artikel 16 wordt «ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar of uitvoerend orgaan» vervangen door: uitvoeringsorgaan.

ARTIKEL XIV

Het Besluit controle-taak uitvoeringsorganen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten14 wordt ingetrokken.

ARTIKEL XV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2001, met uitzondering van artikel VIII, dat in werking treedt met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en terugwerkt tot en met 1 april 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 13 juni 2001

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vijfde juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Dit besluit strekt er toe een aantal besluiten te wijzigen in verband met de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (Stb. 23). Deze wet, die verder kortheidshalve wijzigingswet wordt genoemd, is in werking getreden met ingang van 1 april 2001.

Met de wijzigingswet is het College van toezicht op de zorgverzekeringen (College toezicht) ingesteld. Het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werd voorheen uitgevoerd door de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie van het College voor zorgverzekeringen. In verband met de instelling van het College toezicht zijn met het onderhavige besluit een aantal op de Ziekenfondswet, AWBZ en Wet financiering volksverzekeringen gebaseerde algemene maatregelen van bestuur (amvb's) gewijzigd.

De wijzigingen zijn hoofdzakelijk van louter technische aard. Zij betreffen vervanging van de aanduiding Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie door College toezicht zoals die afkorting in artikel 1, onder c, van de Ziekenfondswet en 1, onder g, van de AWBZ is geregeld. Zij betreffen verder aanpassingen in verband met de ingevoerde afkorting van het College voor zorgverzekeringen in artikel 1, onder b, van de Ziekenfondswet en artikel 1, onder f, van de AWBZ, te weten: College zorgverzekeringen. Voorts was aanpassing nodig vanwege de in artikel 1, onder e, van de Ziekenfondswet en artikel 1, onder h, van de AWBZ ingevoerde aanduiding van ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen als uitvoeringsorganen. Daar waar deze opsomming van ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen in op de Ziekenfondswet en AWBZ gebaseerde amvb's kon worden vervangen door «uitvoeringsorganen» is dat geschied. Daar waar een definitie van «uitvoeringsorganen» stond, is deze geschrapt.

De wijzigingswet heeft ook een aantal andere wijzigingen noodzakelijk gemaakt. Op die wijzigingen wordt in de toelichting op de desbetreffende artikelen ingegaan.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt artikel 10 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering te schrappen. Dit wordt verder toegelicht in de toelichting op artikel VIII.

Met uitzondering van artikel VIII treedt het onderhavige besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 april 2001, het tijdstip waarop de wijzigingswet van kracht is geworden. Om te voldoen aan artikel 6, achtste lid, van de AWBZ is geregeld dat artikel VIII op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt. Ingevolge artikel 6, achtste lid, van de AWBZ dient de vastgestelde amvb met betrekking tot artikel VIII namelijk gedurende dertig dagen aan de beide kamers der Staten-Generaal te worden overgelegd. Ook artikel VIII werkt bij inwerkingtreding terug tot en met 1 april 2001.

2. Artikelen

Artikel II

B

Hetgeen voorheen geregeld werd in artikel 39, tweede lid, van de AWBZ wordt nu geregeld in 1x11, derde lid, van de Ziekenfondswet.

I en J

In het nieuwe artikel 10 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering is thans de materie van de oude artikelen 10 en 10a geregeld. Aangezien de AWBZ feitelijk voor een groot deel door verbindingskantoren en het centraal administratiekantoor wordt uitgevoerd, zijn tevens relevante nieuwe bepalingen van de Ziekenfondswet die betrekking hebben op de uitvoeringsorganen, van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel III

A

Omdat dit besluit betrekking heeft op de financiering van de AWBZ-verzekering, is besloten daarin dezelfde afkortingen op te nemen als in de Ziekenfondswet en de AWBZ en de op die wetten gebaseerde bepalingen worden gehanteerd.

F

Artikel 7, tweede lid, regelt dat als een uitvoeringsorganisatie naar het oordeel van het College toezicht (was Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie) op onverantwoorde wijze op beheerskosten bespaart de uitkering voor het desbetreffende jaar door het College zorgverzekeringen wordt verlaagd met het bedrag van die besparing. Daaraan was in de oude bepaling toegevoegd: tenzij de commissie anders besluit. Aangezien dit «anders besluiten» niet aan de orde is bij onverantwoorde besparingen is deze zinsnede komen te vervallen. Door deze zinsnede te laten vervallen, komt deze bepaling nu overeen met hetgeen in artikel 19, vijfde lid, van de Ziekenfondswet over de beheerskosten van ziekenfondsen is bepaald.

Artikel IV

A

Artikel 2, eerste volzin, van het Besluit instelling afzonderlijke kas ziekenfondsverzekering zeelieden 1999 regelde slechts dat het College zorgverzekeringen eventuele opmerkingen van zijn bestuur en van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie ter kennis brengt van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en niet dat het verslag zelf aan de minister wordt gezonden. Het enkel ontvangen van eventuele opmerkingen is voor de ministeriële verantwoordelijkheid niet voldoende. In de desbetreffende volzin is daarom nu ook het moeten zenden van het verslag zelf geregeld.

Artikel VI

D

Artikel 2 had nog betrekking op de situatie dat de bijdrage bij ministeriële regeling werd geregeld. Sinds 1 januari 1997 geldt in plaats daarvan het Bijdragebesluit zorg dat gebaseerd is op artikel 6, derde lid, van de AWBZ, zoals die bepaling is gewijzigd met de Overgangswet verzorgingshuizen.

G en H

De oude artikelen 9 en 9a van het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering kwamen nagenoeg overeen met de artikelen 10 en 10a van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Het nieuwe artikel 9 dat deze oude bepalingen vervangt, is dan ook nagenoeg gelijkluidend aan het nieuwe artikel 10 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

Artikel VIII

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel 10 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering te schrappen omdat deze bepaling sinds 1 januari 2001 een dode letter is. Met het koninklijk besluit van 17 mei 2000 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en enige andere besluiten in verband met het regelen van de aanspraak op zorg door een verzorgingshuis en het flexibiliseren van de aanspraak op verzorging en verpleging (Stb. 221) zijn namelijk in artikel 10 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering de woorden «een verpleeginrichting of» geschrapt. Het verblijf in een verpleeginrichting is met het besluit van 17 mei 2000 in artikel 14 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering geregeld. Abusievelijk werd er daarbij van uit gegaan dat artikel 10 voor het overige gehandhaafd moest worden, omdat die bepaling ook melding maakte van inrichtingen waarin lichamelijk gehandicapten verblijven. Het betreft hier hetgeen tot 1 juli 1991 geregeld was in artikel 1, eerste lid, onder A, sub d, van het Verstrekkingenbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering 1968. Per die datum is artikel 1, eerste lid, onder A, sub d, echter komen te vervallen. Per vergissing is de zinsnede «of een inrichting, behorende tot de door Onze Minister aan te wijzen categorieën van inrichtingen, waarin lichamelijk gehandicapten verblijven» per 1 januari 1992 in het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering opgenomen. De zinsnede had betrekking op hulp aan auditief gehandicapten, hetgeen thans geregeld is in artikel 22 van voornoemd besluit.

Artikel XII

C

Met het hiervoor genoemde besluit van 17 mei 2000 is nagelaten in artikel 14a van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering de verwijzing naar artikel 10 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, waarin voorheen de zorg met verblijf door een verpleeginrichting werd omschreven, te vervangen door artikel 14, waarin sinds 1 januari 2001 de zorg door een verpleegrinrichting wordt omschreven.

Artikel XIV

Met de inwerkingtreding van de wijzigingswet is artikel 13 van de Ziekenfondswet komen te vervallen. Als gevolg hiervan is het op het tweede lid van deze bepaling gebaseerde Besluit controle taak ziekenfondsen van rechtswege komen te vervallen. De bevoegdheid tot het stellen van degelijke regels is thans een bevoegdheid van het College toezicht, respectievelijk het College zorgverzekeringen, op grond van artikel 1x7 van de Ziekenfondswet. Hetzelfde geldt voor het Besluit controle-taak uitvoeringsorganen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit besluit was gebaseerd op het oude artikel 14, tweede lid, van de AWBZ. De in deze bepaling neergelegde basis voor dat besluit is met genoemde wetswijziging komen te vervallen. Dit besluit is echter ook gebaseerd op artikel 16, eerste lid, van de AWBZ, omdat in artikel 2 van het besluit geregeld werd dat het besluit ook van toepassing is op de verbindingskantoren en het centraal administratiekantoor, bedoeld in artikel 1 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Laatstbedoeld besluit is vastgesteld op grond van artikel 16, eerste lid. De materie van artikel 2 is met het onderhavige besluit geregeld in het nieuwe artikel 10 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Daarmee kon het Besluit controle taak uitvoeringsorganen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten komen te vervallen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


XNoot
1

Stb. 1996, 66, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 maart 2001, Stb. 200.

XNoot
2

Stb. 1983, 253, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 mei 2000, Stb. 221.

XNoot
3

Stb. 1996, 121, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 juli 1999, Stb. 335.

XNoot
4

Stb. 1999, 334.

XNoot
5

Stb. 1987, 505, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 juli 1999, Stb. 335.

XNoot
6

Stb. 1971, 505, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 mei 2000, Stb. 221.

XNoot
7

Stb. 1998, 746, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 april 2001, Stb. 183.

XNoot
8

Stb. 1993, 26, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 mei 2000, Stb. 221.

XNoot
9

Stb. 1996, 486, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2000, Stb. 582.

XNoot
10

Stb. 1991, 722, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 juli 1999, Stb. 335.

XNoot
11

Stb. 1965, 653, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 augustus 2000, Stb. 360.

XNoot
12

Stb. 1996, 63, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 november 2000, Stb. 511.

XNoot
13

Stb. 1997, 447, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 mei 2001, Stb. 265.

XNoot
14

Stb. 1984, 229.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven