Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2001, 295Wet

Wet van 14 juni 2001 tot het aanpassen voor het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 van enige huursubsidieparameters, genoemd in de Huursubsidiewet, aan het maximale huurverhogingspercentage en het met ingang van 1 juli 2001 niet aanpassen van de vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 enige huursubsidieparameters aan te passen met het in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 15 van de Huurprijzenwet woonruimte, genoemde maximale huurverhogingspercentage, en de vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit, met ingang van 1 juli 2001 niet aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bedragen die zijn genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b (maximale huurgrenzen), en 20, eerste en tweede lid (kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrenzen), van de Huursubsidiewet1 worden voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002, in afwijking van artikel 27, eerste en derde lid, van die wet, met ingang van 1 juli 2001 aangepast met het in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 15 van de Huurprijzenwet woonruimte, genoemde maximale huurverhogingspercentage.

Artikel 2

1. De bedragen die zijn genoemd in de artikelen 15, eerste lid, van de Huursubsidiewet, en 9, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit2 worden, in afwijking van de artikelen 27, derde lid, van de Huursubsidiewet, en 41, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met ingang van 1 juli 2001 niet aangepast.

2. In de artikelen 56a, onderdeel e, van de Huursubsidiewet, en 63a, onderdeel f, van de Wet bevordering eigenwoningbezit vervalt de zinsnede «, welk laatste bedrag met ingang van 1 juli 2001 bij ministeriële regeling wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen (alle huishoudens) in het jaar 2000, als in januari 2001 in de Staatscourant bekendgemaakt».

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 juni 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1998, 462, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2000, Stb. 603.

XNoot
2

Stb. 2000, 575, gewijzigd bij de wet van 11 december 2000, Stb. 576.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 27 630.

Handelingen II 2000/2001, blz. 4929.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 630 (286, 286a).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 12 juni 2001.