Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2001, 245Wet

Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften teneinde een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent de uitoefening van de transactiebevoegdheid en omtrent de tenuitvoerlegging van bevelen tot vrijheidsbeneming en van veroordelende vonnissen en arresten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 74, zoals dit luidt indien het bij koninklijke boodschap van 27 juli 1998 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen) (26 114) tot wet is verheven en die wet in werking is getreden, wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent de nakoming van de voorwaarde, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a. Deze voorschriften hebben in ieder geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de geldsom, de termijn waarbinnen die betaling moet zijn geschied en de verantwoording van de ontvangen geldbedragen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de nakoming van de overige in het tweede lid bedoelde voorwaarden.

B

Artikel 74c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid komt de tweede volzin te luiden: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent de plaats en wijze van betaling en de termijn waarbinnen de betaling moet zijn geschied.

2. In het vijfde lid wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafvordering2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 564 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het geven van een last als bedoeld in het eerste lid.

B

Artikel 572, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent de tenuitvoerlegging voorschriften gegeven. Deze voorschriften hebben in ieder geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de geldboeten en de maatregelen, bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, de termijn waarbinnen die betaling moet zijn geschied, de verantwoording van de ontvangen geldbedragen, alsmede op de kosten van verhaal, de invorderingskosten daaronder begrepen.

C

Aan artikel 575 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De kosten van het verhaal krachtens dit artikel worden op gelijke voet als de geldboete, onderscheidenlijk de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, verhaald op de veroordeelde. Onder de kosten van het verhaal zijn begrepen de invorderingskosten.

ARTIKEL III

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften3, zoals deze luidt indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 1992 ingediende voorstel van wet houdende de Gerechtsdeurwaarderswet (22 775) tot wet is verheven en die wet in werking is getreden, wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 22, tweede lid, komt als volgt te luiden:

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent de inning voorschriften gegeven. Deze voorschriften hebben in ieder geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de administratieve sanctie, de verantwoording van de ontvangen geldbedragen, alsmede op de kosten van verhaal, de invorderingskosten daaronder begrepen.

B

De laatste volzin van artikel 26, negende lid, vervalt.

C

De laatste volzin van artikel 27, achtste lid, komt als volgt te luiden: Onder de kosten van het verhaal zijn begrepen de invorderingskosten.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 mei 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de eenendertigste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 mei 2001, Stb. 234.

XNoot
2

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 april 2001, Stb. 180.

XNoot
3

Stb. 1997, 275, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2001, Stb. 70.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 27 573.

Handelingen II 2000/2001. blz. 4307.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 573 (274).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 15 mei 2001.