Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2001, 24AMvB

Besluit van 11 januari 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 december 2000, houdende aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144) (Stb. 2000, 617)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 4 januari 2001, Directie Wetgeving, nr. 5071937/00/6;

Gelet op artikel IV van de Wet van 21 december 2000 (Stb. 617);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 21 december 2000, houdende aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144) (Stb. 2000, 617) treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 januari 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de achttiende januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals