Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatsblad 2001, 227AMvB

Besluit van 11 mei 2001 tot vaststelling van titel, predikaat en geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn Christof Frederik Aschwin der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Petra Laurentien Brinkhorst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie van 9 mei 2001, nr. CW2001/U67881, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelezen het advies van de Hoge Raad van Adel van 6 februari 2001;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet op de adeldom en artikel 5, twaalfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn Christof Frederik Aschwin der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Petra Laurentien Brinkhorst luidt «van Oranje-Nassau van Amsberg», met de titel graaf en het predikaat jonkheer.

Zij zullen zijn: graaf (gravin) van Oranje-Nassau, jonkheer (jonkvrouwe) van Amsberg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 mei 2001

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zeventiende mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals