Wet van 11 april 2001, houdende aanpassing van een aantal wetten op het beleidsterrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassing onderwijswetgeving aan derde tranche Awb)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is een aantal wetten op het beleidsterrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan te passen aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht alsmede in deze wetten enkele andere aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

De Wet op het primair onderwijs1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten.

2. In het vierde lid vervalt de zinsnede: van de aanspraak op vergoeding.

3. In het zevende lid, eerste volzin, wordt «een vergoeding wordt verleend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

4. In het zevende lid, tweede volzin, en in het tiende lid wordt «een vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

5. In het achtste lid, het negende lid, eerste volzin, en het elfde lid, eerste volzin, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

B

Artikel 5, derde lid, komt als volgt te luiden:

 • 3. Bij de uitoefening van de taken van de inspectie zijn de artikelen 5:12 tot en met 5:17 en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

C

In artikel 5a, derde lid, wordt «betrefte» vervangen door: betreft.

D

In artikel 7, tweede lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

E

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het negende lid, eerste volzin, wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In het negende lid, tweede volzin, wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

F

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder e, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het tweede lid, onder a, b en c, wordt «besluit» telkens vervangen door: beslissing.

G

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, onder a en b, wordt «besluiten en handelingen» telkens vervangen door: beslissingen en andere handelingen.

2. In het vierde lid, onder d, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

H

In artikel 27, tweede lid, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

I

Artikel 31, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het directiestatuut bevat in ieder geval de aanduiding van de aan het bevoegd gezag bij wettelijk voorschrift toegekende taken en bevoegdheden waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de directeur van de school deze in naam van het bevoegd gezag kan uitoefenen. Het directiestatuut bevat voorts instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.

J

In artikel 36, derde lid, tweede volzin, wordt «beschikking» vervangen door: beslissing.

K

Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

L

Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, aanhef, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het vierde lid, onderdeel a en onderdeel b, wordt «het desbetreffende voorgenomen besluit» vervangen door: de desbetreffende voorgenomen beslissing.

3. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

4. In het zesde lid, eerste volzin, wordt «het voorgenomen besluit» vervangen door: de voorgenomen beslissing.

M

In artikel 40, zesde lid, wordt «de beslissing, bedoeld in het eerste lid,» vervangen door «het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare school» en wordt «beslist» vervangen door: besluit.

N

In artikel 43, eerste lid, wordt «1 maand» telkens vervangen door: vier weken.

O

Artikel 47 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het vierde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het vijfde lid, tweede volzin wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

P

Artikel 48 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het zesde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het zesde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het zevende lid wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

4. In het achtste lid, tweede volzin wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

Q

Artikel 60 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het tweede lid wordt «Een besluit als bedoeld in het vorige lid» vervangen door «Een beslissing als bedoeld in het vorige lid, aanhef», wordt «belanghebbende» vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

R

Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «het besluit» vervangen door «de beslissing», wordt «belanghebbende» telkens vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

2. In het tweede lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

S

Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Besluiten» vervangen door: Beslissingen.

2. In het eerste lid wordt «maakt het dit besluit, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend» vervangen door: deelt het deze beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, mede.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «maakt het het besluit daartoe, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend» vervangen door: deelt het de beslissing daartoe, schriftelijk en met redenen omkleed, mede.

4. In het derde lid, eerste volzin, wordt «bekendmaking» vervangen door «mededeling» en wordt «bezwaar maken» vervangen door: hun bezwaren kenbaar maken.

5. In het derde lid, tweede volzin, wordt «het bezwaarschrift» vervangen door: de bezwaren.

T

In artikel 68, eerste lid, onderdeel d, wordt «bekostigd» vervangen door: gefinancierd.

U

Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: De openbare en de bijzondere scholen worden door het Rijk bekostigd volgens de bepalingen van deze titel met uitzondering van afdeling 3.

2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

3. In het tweede lid, onder b, wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, onder c, wordt «de vergoeding» vervangen door: het bedrag van de bekostiging.

5. In het derde lid, onder a, wordt «de uitkering van de vergoeding voor kosten van de materiële voorzieningen» vervangen door: de betaling van de bedragen van de bekostiging voor de materiële voorzieningen.

6. In het derde lid, onder b, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

7. Een vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:

 • 5. Artikel 4:32 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de bekostiging van scholen.

V

Aan artikel 70 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor zover toepassing van de eerste volzin het verstrekken van subsidie betreft, zijn de artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCenW-subsidies van toepassing.

W

Artikel 79 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

3. In het derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

4. In het zesde lid wordt «een beslissing» vervangen door: «een besluit» en wordt «deelt Onze minister deze beslissing binnen 2 weken mee» vervangen door: maakt Onze minister dit besluit binnen 2 weken bekend.

5. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. Indien tegen een besluit van Onze minister als bedoeld in het zesde lid beroep is ingesteld en de uitspraak dan wel het naar aanleiding daarvan genomen besluit van Onze minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, neemt de gemeenteraad de school op in het na de uitspraak onderscheidenlijk het besluit vast te stellen plan.

6. In het achtste lid wordt «doet Onze minister daarvan mededeling aan het bevoegd gezag» vervangen door: maakt Onze minister dit bekend aan het bevoegd gezag.

X

Artikel 80 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Beroep» vervangen door: Administratief beroep.

2. In het eerste lid wordt «bij Onze minister in beroep komen» vervangen door: administratief beroep instellen bij Onze minister.

3. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Indien een onherroepelijk geworden beslissing in beroep of een uitspraak naar aanleiding van de beslissing in beroep, dan wel het naar aanleiding daarvan genomen besluit van Onze minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, neemt de gemeenteraad de school op in het na de beslissing in beroep, de uitspraak of het besluit vast te stellen plan.

Y

In artikel 82, tweede lid, onderdeel c, wordt «andere beslissing» vervangen door: ander besluit.

Z

Artikel 83, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Indien een onherroepelijk geworden besluit van Onze minister of een naar aanleiding van het besluit van Onze minister in beroep als bedoeld in artikel 71 gegeven beslissing strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van een openbare school, neemt de gemeenteraad de school op in het na het onherroepelijk geworden besluit onderscheidenlijk de in dat beroep gegeven beslissing vast te stellen plan.

AA

Artikel 84 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

3. In het derde lid, aanhef, wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

BB

In artikel 85, vierde lid, wordt «deelt» vervangen door «maakt» en wordt «schriftelijk mede» vervangen door: bekend.

CC

In artikel 89, vierde lid, wordt «deelt» vervangen door «maakt» en wordt «schriftelijk mede» vervangen door: bekend.

DD

Artikel 90, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid, wordt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geplaatst. Van de plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. De algemene maatregel van bestuur treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de plaatsing zijn verstreken.

EE

Artikel 93 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

2. In het eerste lid wordt «het bedrag vast, tot welke de voorzieningen in de huisvesting voor scholen voor vergoeding in aanmerking kunnen worden gebracht» vervangen door: een bekostigingsplafond vast voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting.

3. In het tweede lid wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

FF

In artikel 94, tweede lid, wordt «een vergoeding toekennen» vervangen door: bekostiging verstrekken.

GG

Artikel 95 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «bedrag» telkens vervangen door: bekostigingsplafond.

3. In het vijfde lid wordt «De beslissing» vervangen door: De beschikking.

4. In het negende lid vervalt de zesde volzin.

HH

In de artikelen 98, eerste lid, 99, opschrift, eerste en tweede lid, 101, aanhef, 106, eerste en tweede lid, 113, eerste lid, 115, opschrift, eerste, tweede en derde lid, 118, opschrift en derde lid, 124, vierde lid, 128, opschrift en de tekst, 131, opschrift, en tekst, 139, opschrift, 145, tweede lid, 149, opschrift, eerste en tweede lid, 181, eerste en tweede lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

II

In artikel 100, eerste lid, onderdeel e, wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

JJ

Artikel 102 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder a, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «Burgemeester en wethouders stellen volgens door hem te stellen regels de bedragen beschikbaar» vervangen door: Burgemeester en wethouders betalen volgens door hen te stellen regels de bedragen.

3. In het zesde lid vervalt de zesde volzin.

KK

Artikel 104 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door: Instemming met.

2. In de tekst wordt «vergoeding» vervangen door «bekostiging» en wordt «dient het de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen ter goedkeuring in bij burgemeester en wethouders» vervangen door: behoeven de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen de instemming van burgemeester en wethouders.

LL

Artikel 110 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «de in het tweede lid bedoelde beslissing» vervangen door «het in het tweede lid bedoelde besluit», wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit» en wordt «de akte onderscheidenlijk de beslissing» vervangen door: de akte, het onherroepelijk geworden besluit onderscheidenlijk de uitspraak.

3. In het zesde lid wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

4. In het zevende lid wordt «de in het zesde lid bedoelde beslissing» vervangen door: het in het zesde lid bedoelde besluit.

MM

In artikel 111 wordt «verschaft» vervangen door: betaalt.

NN

Artikel 116 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 116. Hoger vaststellen van bekostiging.

2. In de eerste volzin wordt «kunnen voor daarin aangewezen groepen van scholen de vergoedingsbedragen» vervangen door «kan voor daarin aangewezen groepen van scholen het bedrag van de bekostiging» en wordt «gesteld» vervangen door: vastgesteld.

3. In de tweede volzin wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

OO

Artikel 117 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en het derde lid, onder a en b, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid, onder b, en in het vierde lid wordt «een vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

PP

Het opschrift van afdeling 5 van titel IV van Hoofdstuk I komt te luiden:

AFDELING 5. FORMATIE PERSONEEL; BEKOSTIGING KOSTEN VERVANGING VAN PERSONEEL; BEKOSTIGING VOOR SCHOOLSPECIFIEKE KNELPUNTEN IN DE PERSONEELSVOORZIENING.

QQ

Aan artikel 120, vijfde lid, wordt toegevoegd: Onze minister kan in verband met de in de eerste volzin bedoelde toekenning een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

RR

Artikel 126 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Aan de school wordt in verband met de kosten van vervanging van personeel en de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid bekostiging verstrekt.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, derde volzin, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

SS

Artikel 127 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In de eerste volzin wordt «een vergoeding wordt toegekend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

3. In de tweede volzin wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

TT

Artikel 129 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste en het tweede lid wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

UU

Artikel 130 komt te luiden:

Artikel 130. Bekostiging door Rijk van uitgaven voor nascholing

Met inachtneming van artikel 129 verstrekt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd gezag van de openbare en bijzondere scholen bekostiging ten behoeve van nascholing van het personeel.

VV

Artikel 133 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In de tekst wordt «vergoedt» vervangen door «bekostigt» en wordt «het bedrag van de met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen geheven belastingen» vervangen door: het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen.

WW

Artikel 134 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoedt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd gezag de kosten van» vervangen door «verstrekt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd gezag bekostiging ten behoeve van» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «Het Rijk vergoedt jaarlijks aan de provincie Friesland de kosten van» vervangen door: Het Rijk verstrekt jaarlijks aan de provincie Friesland bekostiging ten behoeve van.

4. In het tweede lid, tweede volzin, in het derde lid, het vierde lid, aanhef, onder a en onder b, in het vijfde lid, aanhef, in het zesde lid, aanhef, onder a en onder b, in het zevende en in het achtste lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

XX

Artikel 135 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en in het eerste lid wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Onze minister besluit binnen drie maanden. Indien technisch onderzoek zulks noodzakelijk maakt, kan Onze minister deze termijn eenmaal met ten hoogste zes maanden verdagen.

3. Toegevoegd wordt een zevende lid, luidende:

 • 7. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde verhoging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

YY

Artikel 136 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid, onder a, en in het tweede lid, wordt «een vergoeding die» telkens vervangen door: een bekostigingsbedrag dat.

3. In het eerste lid, onder b, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostigingsbedrag.

4. In het derde lid, eerste volzin, wordt «een vergoeding wordt verleend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

ZZ

Artikel 137 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid, aanhef, wordt «vergoedt» vervangen door: bekostigt.

3. In het eerste lid, onder c, wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, wordt «de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, toegekend» vervangen door: de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, verstrekt.

5. In het derde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

AAA

Artikel 138 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid, aanhef, het tweede lid, aanhef, en in het derde lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

3. In het zevende lid, eerste volzin, wordt «beslissen» vervangen door «besluiten» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het zevende lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

5. In het zevende lid, derde volzin wordt «de beslissing» vervangen door «het besluit» en wordt «gegeven» vervangen door: genomen.

BBB

Artikel 140 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

2. In het vierde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

3. In het vierde lid, vierde en vijfde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

CCC

In artikel 141, eerste lid, wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

DDD

In artikel 142, eerste lid, wordt «vergoed» vervangen door «bekostigd» en wordt «toegekend» vervangen door: verstrekt.

EEE

Artikel 143 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

2. In het tweede lid, eerste volzin, en het derde lid, eerste volzin, wordt «vergoed» telkens vervangen door «bekostigd» en wordt «verstrekken» telkens vervangen door: verlenen.

FFF

Artikel 144 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «ontvangsten van gelden die door derden beschikbaar zijn gesteld» vervangen door: ontvangsten van bedragen die door derden zijn betaald.

2. In het lid 4a wordt «Rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

3. In het vijfde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

GGG

Artikel 146 vervalt.

HHH

In artikel 147, eerste volzin, wordt «verstrekking» vervangen door: verlening.

III

Artikel 148 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toegekende vergoedingen» vervangen door «verstrekte bekostiging» en wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

3. In het tweede lid wordt «toegekende vergoedingen» vervangen door: verstrekte bekostiging.

JJJ

Artikel 150 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toegekende vergoedingen worden» vervangen door: verstrekte bekostiging wordt.

3. In het tweede lid wordt «toegekende» vervangen door: verstrekte.

KKK

Artikel 155 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «1 maand» vervangen door: vier weken.

2. In het derde lid vervalt de vierde volzin.

LLL

Artikel 157 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde lid, wordt «beslist» vervangen door «besloten» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het zesde lid, tweede volzin, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

MMM

In artikel 158, vierde lid, wordt «Onze minister deelt» vervangen door «Onze minister maakt» en wordt «schriftelijk mede» vervangen door: bekend.

NNN

Artikel 160 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Mededelingen» vervangen door: Bekendmaking.

2. In het eerste lid wordt «deelt Onze minister» vervangen door «maakt Onze minister» en wordt «schriftelijk mee» vervangen door: bekend.

3. In het derde lid wordt «meegedeeld» vervangen door «bekendgemaakt» en wordt «deelt hij voor 1 mei, volgend op de mededeling, bedoeld in het tweede lid, aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school schriftelijk mede» vervangen door: maakt hij voor 1 mei, volgend op de mededeling, bedoeld in het tweede lid, aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school bekend.

4. In het vierde lid wordt «een van de mededelingen, bedoeld in het derde lid, heeft gedaan» vervangen door: een bekendmaking als bedoeld in het derde lid heeft gedaan.

OOO

Artikel 163 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslist.

2. In het tweede lid wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

3. In het derde lid, eerste volzin, wordt «besluit» vervangen door «beslist» en wordt «niet bestede vergoedingen» vervangen door: niet bestede bekostigingsbedragen.

4. In het derde lid, tweede volzin, wordt «niet bestede vergoedingen» vervangen door «niet bestede bekostigingsbedragen» en wordt «de vergoedingen» vervangen door: de bekostiging.

5. In het vierde lid, en in het vijfde lid onder a, wordt «niet bestede vergoedingen» telkens vervangen door: niet bestede bekostigingsbedragen.

PPP

Artikel 164 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «worden» vervangen door: wordt.

3. In het tweede lid wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

QQQ

In artikel 166, tiende lid, vervalt de zesde volzin.

RRR

Artikel 170, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het toezicht op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente is opgedragen aan het gemeentebestuur. Het toezicht op het gemeentebestuur in verband met de evaluatie van de landelijke doelstellingen van het beleid inzake onderwijsachterstandenbestrijding wordt uitgeoefend door bij besluit van Onze minister aangewezen personen. Het toezicht op de bevoegde gezagsorganen van de scholen en andere instellingen die betrokken zijn of betrokken worden bij de uitvoering van het plan of een besluit omtrent de verdeling van middelen indien wordt afgezien van de vaststelling van het plan, wordt in verband met de opstelling van het plan of het in deze volzin bedoelde besluit en voor de evaluatie uitgeoefend door bij besluit van de gemeenteraad aangewezen personen. De artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

SSS

In artikel 171, achtste lid, vervalt de zesde volzin.

TTT

In artikel 174, tweede volzin, wordt «overdragen» vervangen door: overgedragen.

UUU

Artikel 175, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het toezicht op het onderwijs in allochtone levende talen in de gemeente is opgedragen aan het gemeentebestuur. Het toezicht op de bevoegde gezagsorganen van de scholen en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 171, vierde lid, onder c, die betrokken worden bij de uitvoering van het plan of een besluit omtrent de verdeling van middelen indien wordt afgezien van de vaststelling van het plan, wordt in verband met de opstelling van het plan of het in deze volzin bedoelde besluit en voor de evaluatie uitgeoefend door bij besluit van de gemeenteraad aangewezen personen. De artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

VVV

Artikel 177 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoeding wordt toegekend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

3. In het tweede lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

WWW

In artikel 179, achtste lid, vervalt de zesde volzin.

XXX

Artikel 183 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het vijfde lid wordt «beschikbaar gesteld» vervangen door: betaald.

YYY

In artikel 184, derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

ZZZ

Artikel 187 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

3. In het eerste lid, onderdelen c, d, e, f en g, wordt «het geven van aanwijzingen» vervangen door: het geven van algemene aanwijzingen.

4. In het eerste lid vervalt onderdeel h, onder verlettering van onderdeel i tot h.

5. Vervallen

6. Onder vernummering van het achtste lid tot het negende lid wordt een nieuw achtste lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Het toezicht op de rechtspersoon is opgedragen aan Onze minister. Met het toezicht zijn belast de bij besluit van Onze minister aangewezen ambtenaren. Een besluit als bedoeld in de tweede volzin wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

AAAA

De inhoudsopgave wordt gewijzigd als volgt:

1. In de omschrijving van artikel 63 wordt «Besluiten» vervangen door: Beslissingen.

2. In de omschrijving van artikel 80 wordt «Beroep» vervangen door: Administratief beroep.

3. In de omschrijving van artikel 93 wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

4. In de omschrijvingen van de artikelen 99, 115, 117, 118, 126, 127, 128, 131, 135, 138, 139,148, 149, 150, 164 en 177 wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

5. In de omschrijving van artikel 104 wordt «Goedkeuring» vervangen door: Instemming met.

6. De omschrijving van artikel 116 komt te luiden: Hoger vaststellen van bekostiging.

7. In de omschrijving van Afdeling 5 van titel IV van Hoofdstuk I wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

8. In de omschrijvingen van de artikelen 129, 130, 133, 134, 136 en 137 wordt «Vergoeding» telkens vervangen door: Bekostiging.

9. In de omschrijving van artikel 160 wordt «Mededelingen» vervangen door: Bekendmaking.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra2 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten.

2. In het vierde lid vervalt de zinsnede: van de aanspraak op vergoeding.

3. In het zesde lid wordt «desgewenst vergoeding verlenen van» vervangen door: op aanvraag bekostiging verstrekken ten behoeve van.

4. In het zevende lid en het achtste lid, eerste volzin, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

5. In het negende lid wordt «een vergoeding» vervangen door: bekostiging.

B

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij de uitoefening van de taken van de inspectie zijn de artikelen 5:12 tot en met 5:17 en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

2. In het vierde lid wordt «Van» vervangen door: «Tegen» en wordt «bij Onze minister in beroep komen» vervangen door: administratief beroep instellen bij Onze minister.

C

In artikel 7, tweede lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

D

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In het tweede lid wordt «onder goedkeuring» vervangen door: met toestemming.

E

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In de tweede volzin, aanhef en onder a. wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

F

Artikel 31, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het directiestatuut bevat in ieder geval de aanduiding van de aan het bevoegd gezag bij wettelijk voorschrift toegekende taken en bevoegdheden, waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de directeur van de school deze in naam van het bevoegd gezag kan uitoefenen. Het directiestatuut bevat voorts instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.

G

In artikel 36, derde lid, tweede volzin, wordt «beschikking» vervangen door: beslissing.

H

Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

I

Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, aanhef, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het vierde lid, onderdeel a en onderdeel b, wordt «het desbetreffende voorgenomen besluit» vervangen door: de desbetreffende voorgenomen beslissing.

3. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

4. In het zesde lid, eerste volzin, wordt «het voorgenomen besluit» vervangen door: de voorgenomen beslissing.

J

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school» en wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het vijfde lid wordt «Het bevoegd gezag beslist» vervangen door «Het bevoegd gezag van een openbare school besluit» en wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

K

Artikel 50 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het vierde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het vijfde lid, tweede volzin, wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

L

Artikel 51 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het zesde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het zesde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het zevende lid wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

4. In het achtste lid, tweede volzin wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

M

Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Besluiten» vervangen door: Beslissingen.

2. In het eerste lid wordt «maakt het bevoegd gezag dit besluit, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend» vervangen door: deelt het bevoegd gezag deze beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, mede.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «maakt het dit besluit, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend» vervangen door: deelt het deze beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, mede.

4. In het derde lid, eerste volzin, wordt «bekendmaking» vervangen door «mededeling» en wordt «bezwaar maken» vervangen door: hun bezwaren kenbaar maken.

5. In het derde lid, tweede volzin, wordt «het bezwaarschrift» vervangen door: de bezwaren.

6. In het vierde lid, aanhef, wordt «het bezwaarschrift» vervangen door: de bezwaren.

N

Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het tweede lid wordt «Een besluit als bedoeld in het vorige lid» vervangen door «Een beslissing als bedoeld in het vorige lid, aanhef», wordt «belanghebbende» vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

O

Artikel 64 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «het besluit» vervangen door «de beslissing», wordt «belanghebbende» telkens vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

2. In het tweede lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

P

Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «bekostigd» vervangen door: gefinancierd.

2. In het vierde lid, derde volzin, wordt «gezagsorganenen» vervangen door: gezagsorganen.

Q

Artikel 70 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: De openbare en de bijzondere scholen worden door het Rijk bekostigd volgens de bepalingen van deze titel met uitzondering van afdeling 3.

2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

3. In het tweede lid, onder b, wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, onder c, wordt «de vergoeding» vervangen door: het bedrag van de bekostiging.

5. In het derde lid, onder a, wordt «de uitkering van de vergoeding voor kosten van de materiële voorzieningen» vervangen door: de betaling van de bedragen van de bekostiging voor de materiële voorzieningen.

6. In het derde lid, onder b, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

7. Een vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:

 • 5. Artikel 4:32 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de bekostiging van scholen.

R

Aan artikel 71 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor zover toepassing van de eerste volzin het verstrekken van subsidie betreft, zijn de artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCenW-subsidies van toepassing.

S

In artikel 79, tweede lid, onderdeel c, wordt «andere beslissing» vervangen door: ander besluit.

T

Artikel 83 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid wordt «beroep» vervangen door: administratief beroep.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Indien een onherroepelijk geworden beslissing in beroep of een uitspraak naar aanleiding van de beslissing in beroep, dan wel het naar aanleiding daarvan genomen besluit van Onze minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, nemen provinciale staten de school op in het na de beslissing in beroep, de uitspraak of het besluit vast te stellen plan.

U

Artikel 84 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

3. In het derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

4. In het zevende lid wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit» en wordt «deze beslissing» vervangen door: dit besluit.

5. In het tiende lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

V

In artikel 86, tweede lid, vierde volzin, wordt «deelt Onze minister deze beslissing binnen 2 weken mee» vervangen door: maakt Onze minister dit besluit binnen 2 weken bekend.

W

Artikel 91 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

2. In het eerste lid wordt «het bedrag vast, tot welke de voorzieningen in de huisvesting voor scholen voor vergoeding in aanmerking kunnen worden gebracht» vervangen door: een bekostigingsplafond vast voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting.

3. In het tweede lid wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

X

In artikel 92, tweede lid, wordt «een vergoeding toekennen» vervangen door: bekostiging verstrekken.

Y

Artikel 93 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «bedrag» telkens vervangen door: bekostigingsplafond.

3. In het negende lid vervalt de zesde volzin.

Z

In de artikelen 96, eerste lid, 97, opschrift, eerste en tweede lid, 99, aanhef, 104, eerste en tweede lid, 111, eerste lid, 123, opschrift en de tekst, 126, opschrift en de tekst, 139, tweede lid, 144, opschrift, eerste en tweede lid, 167, eerste en tweede lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

AA

In artikel 98, eerste lid, onderdeel e, wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

BB

Artikel 100 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder a, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «Burgemeester en wethouders stellen volgens door hem te stellen regels de bedragen beschikbaar» vervangen door: Burgemeester en wethouders betalen volgens door hen te stellen regels de bedragen.

3. In het zesde lid vervalt de zesde volzin.

CC

Artikel 102 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door: Instemming met.

2. In de tekst wordt «vergoeding» vervangen door «bekostiging» en wordt «dient het de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen ter goedkeuring in bij burgemeester en wethouders» vervangen door: behoeven de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen de instemming van burgemeester en wethouders.

DD

Artikel 108 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «de in het tweede lid bedoelde beslissing» vervangen door «het in het tweede lid bedoelde besluit», wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit» en wordt «de akte onderscheidenlijk de beslissing» vervangen door: de akte, het onherroepelijk geworden besluit onderscheidenlijk de uitspraak.

3. In het zesde lid wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

4. In het zevende lid wordt «de in het zesde lid bedoelde beslissing» vervangen door: het in het zesde lid bedoelde besluit.

EE

In artikel 109 wordt «verschaft» vervangen door: betaalt.

FF

Artikel 113 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 113. Hoger vaststellen van bekostiging.

2. In de eerste volzin wordt «kunnen voor daarin aangewezen groepen van scholen de vergoedingsbedragen» vervangen door «kan voor daarin aangewezen groepen van scholen het bedrag van de bekostiging» en wordt «gesteld» vervangen door: vastgesteld.

3. In de tweede volzin wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

GG

Artikel 114 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde en het zesde lid wordt «vergoedingen» telkens vervangen door: bedragen van de bekostiging.

2. In het achtste lid wordt «rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

HH

Artikel 115 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en het derde lid, onder a en b, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid, onder b, en in het vierde lid wordt «een vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

II

Aan artikel 117, vierde lid, wordt toegevoegd: Onze minister kan in verband met de in de eerste volzin bedoelde toekenning een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

JJ

Het opschrift van afdeling 5 van titel IV komt te luiden:

AFDELING 5. FORMATIE PERSONEEL; BEKOSTIGING KOSTEN VERVANGING VAN PERSONEEL; BEKOSTIGING VOOR SCHOOLSPECIFIEKE KNELPUNTEN IN DE PERSONEELSVOORZIENING.

KK

Vervallen

LL

Artikel 121 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Aan de school wordt in verband met de kosten van vervanging van personeel en de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid bekostiging verstrekt.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, derde volzin, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

MM

Artikel 122 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In de eerste volzin wordt «een vergoeding wordt toegekend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

3. In de tweede volzin wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

NN

Artikel 124 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en in het eerste lid, eerste en tweede volzin, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

2. In het tweede lid wordt «vergoedingsbedrag» vervangen door: bekostigingsbedrag.

OO

Artikel 125 komt te luiden:

Artikel 125. Bekostiging door Rijk van uitgaven voor nascholing

Met inachtneming van artikel 124 verstrekt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd gezag van de openbare en bijzondere scholen bekostiging ten behoeve van nascholing van het personeel.

PP

Artikel 127 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In de tekst wordt «vergoedt» vervangen door «bekostigt» en wordt «het bedrag van de geheven belastingen» vervangen door: het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen.

QQ

Artikel 128 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoedt het Rijk jaarlijks ten behoeve van de scholen, niet zijnde instellingen, aan het bevoegd gezag de kosten van» vervangen door «verstrekt het Rijk jaarlijks ten behoeve van de scholen, niet zijnde instellingen, aan het bevoegd gezag bekostiging ten behoeve van» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «Het Rijk vergoedt jaarlijks aan de provincie Friesland de kosten van» vervangen door: Het Rijk verstrekt jaarlijks aan de provincie Friesland bekostiging ten behoeve van.

4. In het tweede lid, tweede volzin, in het derde lid, het vierde lid, aanhef, onder a en onder b, in het vijfde lid, aanhef, in het zesde lid, aanhef, onder a en onder b, in het zevende en in het achtste lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

RR

Artikel 129 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en in het eerste lid wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Onze minister besluit binnen drie maanden. Indien technisch onderzoek zulks noodzakelijk maakt, kan Onze minister deze termijn eenmaal met ten hoogste zes maanden verdagen.

3. Toegevoegd wordt een zevende lid, luidende:

 • 7. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde verhoging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

SS

Artikel 130 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid, onder a, en in het tweede lid, wordt «een vergoeding die» telkens vervangen door: een bekostigingsbedrag dat.

3. In het eerste lid, onder b, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostigingsbedrag.

4. In het derde lid, eerste volzin, wordt «een vergoeding wordt verleend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

TT

Artikel 131 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid, aanhef, wordt «vergoedt» vervangen door: bekostigt.

3. In het eerste lid, onder c, wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, wordt «de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, toegekend» vervangen door: de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, verstrekt.

5. In het derde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

UU

Artikel 132 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid, aanhef, het tweede lid, aanhef, en in het derde lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

3. In het zevende lid, eerste volzin, wordt «beslissen» vervangen door «besluiten» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het zevende lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

5. In het zevende lid, derde volzin wordt «de beslissing» vervangen door «het besluit» en wordt «gegeven» vervangen door: genomen.

VV

Artikel 134 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

2. In het vierde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

3. In het vierde lid, vierde en vijfde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

WW

In artikel 135, eerste lid, wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

XX

In artikel 136, eerste lid, wordt «vergoed» vervangen door «bekostigd» en wordt «toegekend» vervangen door: verstrekt.

YY

Artikel 137 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

2. In het tweede lid, eerste volzin, en het derde lid, eerste volzin, wordt «vergoed» telkens vervangen door «bekostigd» en wordt «verstrekken» telkens vervangen door: verlenen.

ZZ

Artikel 138 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «ontvangsten van gelden die door derden beschikbaar zijn gesteld» vervangen door: ontvangsten van bedragen die door derden zijn betaald.

2. In het lid 4a wordt «Rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

3. In het vijfde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

AAA

Artikel 140 vervalt.

BBB

In artikel 141, eerste volzin, wordt «verstrekking» vervangen door: verlening.

CCC

Artikel 143 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toegekende vergoedingen» vervangen door «verstrekte bekostiging» en wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

3. In het tweede lid wordt «toegekende vergoedingen» vervangen door: verstrekte bekostiging.

DDD

Artikel 145 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toegekende vergoedingen worden» vervangen door: verstrekte bekostiging wordt.

3. In het tweede lid wordt «toegekende» vervangen door: verstrekte.

EEE

Artikel 146 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «worden» vervangen door: wordt.

3. In het tweede lid wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het derde lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

FFF

In artikel 147, zevende lid, tweede volzin, wordt «beslissingen» vervangen door: besluiten.

GGG

Artikel 150 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslist.

2. In het tweede lid wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

3. In het derde lid, eerste volzin, wordt «besluit» vervangen door «beslist» en wordt «niet bestede vergoedingen» vervangen door: niet bestede bekostigingsbedragen.

4. In het derde lid, tweede volzin, wordt «niet bestede vergoedingen» vervangen door «niet bestede bekostigingsbedragen» en wordt «de vergoedingen» vervangen door: de bekostiging.

5. In het vierde lid, en in het vijfde lid onder a, wordt «niet bestede vergoedingen» telkens vervangen door: niet bestede bekostigingsbedragen.

HHH

In artikel 153, tiende lid, vervalt de zesde volzin.

III

Artikel 156, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het toezicht op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente is opgedragen aan het gemeentebestuur. Het toezicht op het gemeentebestuur in verband met de evaluatie van de landelijke doelstellingen van het beleid inzake onderwijsachterstandenbestrijding wordt uitgeoefend door bij besluit van Onze minister aangewezen personen. Het toezicht op de bevoegde gezagsorganen van de scholen en andere instellingen die betrokken zijn of betrokken worden bij de uitvoering van het plan of een besluit omtrent de verdeling van middelen indien wordt afgezien van de vaststelling van het plan, wordt in verband met de opstelling van het plan of het in deze volzin bedoelde besluit en voor de evaluatie uitgeoefend door bij besluit van de gemeenteraad aangewezen personen. De artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

JJJ

In artikel 157, achtste lid, vervalt de zesde volzin.

KKK

Artikel 161, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het toezicht op het onderwijs in allochtone levende talen in de gemeente is opgedragen aan het gemeentebestuur. Het toezicht op de bevoegde gezagsorganen van de scholen en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 171, vierde lid, onder c, die betrokken worden bij de uitvoering van het plan of een besluit omtrent de verdeling van middelen indien wordt afgezien van de vaststelling van het plan, wordt in verband met de opstelling van het plan of het in deze volzin bedoelde besluit en voor de evaluatie uitgeoefend door bij besluit van de gemeenteraad aangewezen personen. De artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

LLL

Artikel 163 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «een gedeeltelijke vergoeding wordt toegekend» vervangen door: gedeeltelijke bekostiging wordt verstrekt.

3. In het tweede lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

MMM

In artikel 165, achtste lid, vervalt de zesde volzin.

NNN

Artikel 169 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het vijfde lid wordt «beschikbaar gesteld» vervangen door: betaald.

OOO

In artikel 170, derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

PPP

Artikel 172 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

3. In het eerste lid, onderdelen c, d, e, f en g, wordt «het geven van aanwijzingen» vervangen door: het geven van algemene aanwijzingen.

4. In het eerste lid vervalt onderdeel h, onder verlettering van onderdeel i tot h.

5. Vervallen

6. In het vijfde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

7. Onder vernummering van het achtste lid tot het negende lid wordt een nieuw achtste lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Het toezicht op de rechtspersoon is opgedragen aan Onze minister. Met het toezicht zijn belast de bij besluit van Onze minister aangewezen ambtenaren. Een besluit als bedoeld in de tweede volzin wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

QQQ

De inhoudsopgave wordt gewijzigd als volgt:

1. In de omschrijving van artikel 61 wordt «Besluiten» vervangen door: Beslissingen.

2. In de omschrijving van artikel 91 wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

3. In de omschrijvingen van de artikelen 97, 115, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132, 143, 144, 145, 146 en 163 wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

4. In de omschrijving van artikel 102 wordt «Goedkeuring» vervangen door: Instemming met.

5. De omschrijving van artikel 113 komt te luiden: Hoger vaststellen van bekostiging.

6. In de omschrijving van Afdeling 5 in titel IV wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

7. In de omschrijvingen van de artikelen 127, 128, 130 en 131 wordt «Vergoeding» telkens vervangen door: Bekostiging.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De Wet op het voortgezet onderwijs3 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 10, achtste lid, tweede volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

B

In artikel 10b, achtste lid, tweede volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

C

In artikel 10d, achtste lid, tweede volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

D

In artikel 11a, zesde lid, wordt «bezwaar» vervangen door: bedenkingen.

E

Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In de tweede volzin wordt «beslist» vervangen door: besluit.

E1

In artikel 27, elfde lid, wordt «de op een bezwaar- of beroepschrift te nemen beslissing» vervangen door: het op een bezwaar- of beroepschrift te nemen besluit van het bevoegd gezag van een openbare school.

F

In artikel 29, zesde lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

G

In artikel 32a, tweede lid, wordt «onder verantwoordelijkheid van» vervangen door: in naam van.

H

In artikel 32b wordt «onder verantwoordelijkheid van» vervangen door: in naam van.

I

Artikel 32c, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het directiestatuut bevat in ieder geval de aanduiding van de aan het bevoegd gezag bij wettelijk voorschrift toegekende taken en bevoegdheden waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de rector, de directeur, de conrector, de adjunct-directeur of de centrale directie van de school deze in naam van het bevoegd gezag kan uitoefenen. Het directiestatuut bevat voorts instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.

J

Artikel 33, vijfde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

2. De tweede volzin komt te luiden: Tegen de weigering van de toestemming kan het bevoegd gezag een voorziening vragen bij Onze minister.

3. Toegevoegd wordt een nieuwe volzin, luidende: Het vragen van voorziening wordt gelijkgesteld met het instellen van administratief beroep.

K

In artikel 39c, vierde lid, tweede volzin, wordt «beschikking» vervangen door: beslissing.

L

In de tekst van artikel 41 wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

M

Artikel 42a wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het vierde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het vijfde lid, tweede volzin, wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

N

Artikel 42b wordt gewijzigd als volgt:

1. Het zesde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het zesde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het zevende lid wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

4. In het achtste lid, tweede volzin, wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

O

In artikel 42c, vierde lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

P

Artikel 46, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Aan de kerkelijke gemeenten of de plaatselijke kerken kan een subsidie worden verstrekt. De artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCenW-subsidies zijn van toepassing, met dien verstande dat de subsidie slechts kan worden verstrekt bij algemene maatregel van bestuur.

Q

Artikel 47, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Aan de genootschappen, bedoeld in het eerste lid, kan een subsidie worden verstrekt. De artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCenW-subsidies zijn van toepassing, met dien verstande dat de subsidie slechts kan worden verstrekt bij algemene maatregel van bestuur.

R

Artikel 48a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Bezwaar» vervangen door: Bedenkingen.

2. In de tekst wordt «bezwaar maken» vervangen door: bedenkingen uiten.

S

In artikel 50, vierde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

T

Artikel 52 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het tweede lid wordt «Een besluit als bedoeld in het eerste lid» vervangen door «Een beslissing als bedoeld in het eerste lid, aanhef», wordt «belanghebbende» vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

U

Artikel 52a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «het besluit» vervangen door «de beslissing», wordt «belanghebbende» telkens vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

2. In het tweede lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

V

In artikel 53b, eerste lid, onderdeel d, wordt «bekostigd» vervangen door: gefinancierd.

W

In artikel 56, derde lid, eerste volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

X

Artikel 58 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

Y

De eerste volzin van artikel 61 komt te luiden: De door Ons aan te wijzen inrichtingen voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 5, onderdeel e, kunnen volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels door het Rijk worden bekostigd.

Z

Artikel 64 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

2. Toegevoegd wordt een zesde lid, luidende:

 • 6. Artikel 4:32 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de bekostiging van scholen.

AA

In artikel 65a, vierde lid, vervalt: met vermelding van de motivering.

BB

Artikel 75 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «goedkeuren» vervangen door «toestaan» en wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

2. In het derde lid wordt «het verzoek zou goedkeuren» vervangen door: in het verzoek zou toestemmen.

3. In het zesde lid, eerste volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

4. In het zevende lid wordt «een beschikking» vervangen door: een besluit.

CC

Artikel 75b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «voorwaarden» vervangen door: verplichtingen.

2. Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde bekostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

3. In het vierde lid wordt «een beschikking» vervangen door: een besluit.

DD

Aan artikel 75d wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor zover toepassing van de eerste volzin het verstrekken van subsidie betreft, zijn de artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCenW-subsidies van toepassing.

EE

Artikel 76d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

2. In het eerste lid wordt «het bedrag vast tot welke de voorzieningen in de huisvesting voor vergoeding in aanmerking kunnen worden gebracht» vervangen door: een bekostigingsplafond vast voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting.

3. In het tweede lid wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

FF

In artikel 76e, tweede lid, wordt «een vergoeding toekennen» vervangen door: bekostiging verstrekken.

GG

Artikel 76f wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «bedrag» telkens vervangen door: bekostigingsplafond.

3. In het negende lid vervalt de zesde volzin.

HH

In de artikelen 76i, eerste lid, 76j, opschrift, eerste en tweede lid, 76l, aanhef, 76q, eerste en tweede lid, artikel 80, eerste lid, aanhef en tweede lid onder c, 100b, 100c, 102a, eerste lid, aanhef, 102a.1, eerste lid, aanhef, 213, eerste lid, 214 opschrift, eerste en tweede lid, 216, aanhef, 221, eerste en tweede lid, 228, eerste lid, 238, opschrift en tekst, 241, opschrift en tekst, 254, tweede lid, 259, opschrift, eerste en tweede lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

II

In artikel 76k, eerste lid, onderdeel e, wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

JJ

Artikel 76m wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder a, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «Burgemeester en wethouders stellen volgens door hem te stellen regels de bedragen beschikbaar» vervangen door: Burgemeester en wethouders betalen volgens door hen te stellen regels de bedragen.

3. In het zesde lid vervalt de zesde volzin.

KK

Artikel 76o wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door: Instemming met.

2. In de tekst wordt «vergoeding» vervangen door «bekostiging» en wordt «dient het de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen ter goedkeuring in bij burgemeester en wethouders» vervangen door: behoeven de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen de instemming van burgemeester en wethouders.

LL

Artikel 76u wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten», wordt «de beslissing» vervangen door «het besluit» en vervalt de laatste volzin.

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «de in het tweede lid bedoelde beslissing» vervangen door «het in het tweede lid bedoelde besluit», wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit» en wordt «de akte onderscheidenlijk de beslissing» vervangen door: de akte, het onherroepelijk geworden besluit onderscheidenlijk de uitspraak.

3. In het zesde lid wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

4. In het zevende lid wordt «de in het zesde lid bedoelde beslissing» vervangen door: het in het zesde lid bedoelde besluit.

MM

In artikel 76v wordt «verschaft» vervangen door: betaalt.

NN

Artikel 76y wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door: Toestemming.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De voorzieningen in de huisvesting en de inventaris komen slechts voor bekostiging in aanmerking, voor zover Onze minister met de voorzieningen heeft ingestemd.

3. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende:

 • 3. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde bekostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur bedoeld in het tweede lid regels omtrent de verdeling vastgesteld.

OO

Artikel 77 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: De scholen, bedoeld in afdeling I van titel II van dit deel worden door het Rijk bekostigd met inachtneming van de artikelen 76y, 76z en 78 tot en met 106.

2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

3. In het tweede lid wordt «geen vergoeding toegekend» vervangen door: geen bekostiging verstrekt.

PP

In de omschrijvingen van Hoofdstuk II, paragrafen 1, 2, 2a, en 3, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

QQ

Artikel 83 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «een aanvullende vergoeding voor huisvestings- en inventariskosten toekennen» vervangen door: aanvullende bekostiging voor huisvestings- en inventariskosten verstrekken.

In het tweede lid wordt «een aanvullende vergoeding toekennen» vervangen door: aanvullende bekostiging verstrekken.

3. In het derde lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

4. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende:

 • 4. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde bekostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

RR

Artikel 84b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Aan de scholen, bedoeld in artikel 84, eerste lid, wordt in verband met de kosten van vervanging van personeel en de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid bekostiging verstrekt.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, derde en vijfde volzin, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

SS

Artikel 85a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toekenning van een aanvullende vergoeding» vervangen door: het verstrekken van aanvullende bekostiging.

3. In het tweede lid wordt «een aanvullende vergoeding voor personeelskosten toekennen» vervangen door: aanvullende bekostiging voor personeelskosten verstrekken.

4. In het derde lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

5. Toegevoegd worden een vierde en vijfde lid, luidende:

 • 4. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde bekostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

 • 5. Onze minister kan in verband met de in het tweede lid bedoelde bekostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

TT

Artikel 85b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In de eerste volzin wordt «vergoeding» vervangen door «bekostiging» en wordt «toegekende aanvullende vergoeding» vervangen door: verstrekte aanvullende bekostiging.

3. In de tweede volzin wordt «vergoedingsbedrag» vervangen door: bekostigingsbedrag.

UU

Artikel 86 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste, het tweede, het derde, en het vijfde lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

VV

Artikel 89 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toekenning van een aanvullende vergoeding» vervangen door: het verstrekken van aanvullende bekostiging.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «een aanvullende vergoeding voor exploitatiekosten toekennen» vervangen door: aanvullende bekostiging voor exploitatiekosten verstrekken.

4. In het tweede lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

5. Toegevoegd worden een derde en vierde lid, luidende:

 • 3. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde bekostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

 • 4. Onze minister kan in verband met de in het tweede lid bedoelde bekostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

WW

In de omschrijvingen van Hoofdstuk III, paragrafen 1, 2, 2a, 3, 4 en 5 wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

XX

Artikel 96b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Beschikbaarstelling» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «stelt het Rijk aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen het bedrag beschikbaar» vervangen door: verstrekt het Rijk aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen het bedrag van de bekostiging.

3. In het derde lid wordt «toekenning van een aanvullende vergoeding» vervangen door «verstrekking van aanvullende bekostiging» en wordt «stelt het Rijk aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen het bedrag van deze vergoeding ter beschikking» vervangen door: verstrekt het Rijk aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen het bedrag van deze bekostiging.

YY

Artikel 96c wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door «Bekostiging» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid, aanhef, wordt «stelt het Rijk aan de gemeente voor het bevoegd gezag van een andere dan een gemeentelijke school volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels een bedrag ter beschikking» vervangen door: verstrekt het Rijk een bekostigingsbedrag aan de gemeente voor het bevoegd gezag van een andere dan een gemeentelijke school volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

3. In het tweede lid wordt «stelt het Rijk voor een openbare of bijzondere school die geheel of gedeeltelijk een gebouw in gebruik heeft van het bevoegd gezag van een andere openbare of bijzondere school volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, aan dat bevoegd gezag een bedrag beschikbaar» vervangen door: verstrekt het Rijk voor een openbare of bijzondere school die geheel of gedeeltelijk een gebouw in gebruik heeft van het bevoegd gezag van een andere openbare of bijzondere school volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, aan dat bevoegd gezag een bekostigingsbedrag.

ZZ

Artikel 96c.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Beschikbaarstelling» vervangen door: Bekostiging.

2. In de tekst wordt «vergoedt» vervangen door «bekostigt» en wordt «het bedrag van de met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen geheven belastingen» vervangen door: het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen.

AAA

Artikel 96d komt te luiden:

Artikel 96d Bekostiging bedragen voor personeels- en exploitatiekosten

 • 1. Met inachtneming van de artikelen 84 tot en met 85 en 86, eerste lid, verstrekt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs een bekostigingsbedrag ten behoeve van de personeels- en exploitatiekosten gezamenlijk.

 • 2. In geval van het verstrekken van aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 85a of artikel 89 verstrekt het Rijk aan het desbetreffende bevoegd gezag het bedrag van deze bekostiging.

BBB

Artikel 96d.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In de tekst wordt «vergoedt» vervangen door: verstrekt.

CCC

Artikel 96g wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

2. In het vierde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

3. In het vierde lid, vierde volzin, wordt «heeft beslist» vervangen door: een besluit heeft genomen.

4. In het vierde lid, vijfde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

DDD

In artikel 96h, eerste lid, wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

EEE

Artikel 96i wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «ontvangsten van gelden die door derden beschikbaar zijn gesteld» vervangen door: ontvangsten van bedragen die door derden zijn betaald.

2. In het vijfde lid wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

FFF

In artikel 96k, eerste lid, vervallen de derde en vierde volzin.

GGG

Het opschrift van § 9 komt te luiden:

§ 9. Vaststelling en betaling van de bekostiging.

HHH

Artikel 96m wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoeding» vervangen door «bekostiging» en wordt «toegekende vergoedingen en beschikbaar gestelde bedragen» vervangen door: verstrekte bekostiging en betaalde bedragen.

3. In het tweede lid, onderdeel e, wordt «waarvoor vergoeding wordt genoten» vervangen door: waarvoor bekostiging wordt genoten.

III

Artikel 96o wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het derde lid, wordt «de vergoeding» vervangen door: het in het eerste lid bedoelde bedrag.

3. In het zevende lid, eerste volzin, wordt «beslissen» vervangen door «besluiten» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het zevende lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

JJJ

In het opschrift van artikel 96q.1 wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

KKK

Artikel 96r wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Uitkering vergoeding» vervangen door: Betaling bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoeding» vervangen door «bekostiging» en wordt «verstrekt» vervangen door: verleend.

3. In het tweede lid wordt «uitgekeerde» vervangen door «betaalde» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

LLL

In artikel 97, tweede lid, wordt «tien jaren» vervangen door: zeven jaren.

MMM

Artikel 98 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

3. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

NNN

In artikel 98a, derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

OOO

In artikel 98b, derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

PPP

Artikel 99 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «de toegekende vergoedingen en beschikbaar gestelde bedragen» vervangen door: de verstrekte bekostiging en de betaalde bedragen.

3. In het tweede, derde en zesde lid wordt «beschikbaar gestelde» vervangen door: betaalde.

4. In het vierde lid, eerste en tweede volzin, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

5. In het vijfde lid wordt «toegekende» vervangen door: verstrekte.

6. In het zevende lid wordt «toegekende vergoedingen worden» vervangen door «verstrekte bekostiging wordt» en wordt «verstrekt» vervangen door: verleend.

QQQ

In artikel 100, eerste lid, wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

RRR

Artikel 100a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

SSS

Artikel 101 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «een vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het tweede lid wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

3. In het derde lid wordt «bekostigd» vervangen door «betaald» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

TTT

In artikel 102, eerste lid, wordt «goedgekeurd» vervangen door: toegestaan.

UUU

Artikel 104 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «worden» vervangen door: wordt.

3. In het tweede lid wordt «kent de vergoedingen wederom toe» vervangen door: verstrekt de bekostiging wederom.

VVV

Artikel 108 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het vierde lid vervallen de vierde en vijfde volzin.

WWW

In artikel 110a, eerste lid, onderdeel c, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

XXX

Artikel 115 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Bij de uitoefening van de taken van de inspectie zijn de artikelen 5:12 tot en met 5:17 en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

2. Het derde lid vervalt.

YYY

Artikel 118b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, onderdeel c, wordt «aanvullende vergoeding» vervangen door «aanvullende bekostiging» en wordt «toegekend» vervangen door: verstrekt.

2. In het tiende lid vervalt de zesde volzin.

ZZZ

Artikel 118f, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het toezicht op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente is opgedragen aan het gemeentebestuur. Het toezicht op het gemeentebestuur in verband met de evaluatie van de landelijke doelstellingen van het beleid inzake onderwijsachterstandenbestrijding wordt uitgeoefend door bij besluit van Onze minister aangewezen personen. Het toezicht op de bevoegde gezagsorganen van de scholen en andere instellingen die betrokken zijn of betrokken worden bij de uitvoering van het plan of een besluit omtrent de verdeling van middelen indien wordt afgezien van de vaststelling van het plan, wordt in verband met de opstelling van het plan of het in deze volzin bedoelde besluit en voor de evaluatie uitgeoefend door bij besluit van de gemeenteraad aangewezen personen. De artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

AAAA

In artikel 120 wordt «beslissen Wij, de Raad van State gehoord» vervangen door: wordt beslist bij koninklijk besluit.

BBBB

Artikel 122 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «beslissing» telkens vervangen door: «besluit».

2. In het derde lid wordt «beslist» vervangen door «besluit» en wordt «deze beslissing» vervangen door: «dit besluit».

CCCC

Artikel 123a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

3. In het eerste lid, onderdelen c, d, e, f en g, wordt «het geven van aanwijzingen» vervangen door: het geven van algemene aanwijzingen.

4. In het eerste lid vervalt onderdeel h, onder verlettering van onderdeel i tot h.

5. Vervallen

6. Onder vernummering van het achtste lid tot het negende lid wordt een nieuw achtste lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Het toezicht op de rechtspersoon is opgedragen aan Onze minister. Met het toezicht zijn belast de bij besluit van Onze minister aangewezen ambtenaren. Een besluit als bedoeld in de tweede volzin wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

DDDD

Artikel 127 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten.

2. In het vierde lid vervalt de zinsnede: van de aanspraak op vergoeding.

3. In het zesde lid, eerste volzin, wordt «een vergoeding wordt verleend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

4. In het zesde lid, tweede volzin en in het tiende lid wordt «een vergoeding» vervangen door: bekostiging.

5. In het zevende lid wordt «desgewenst vergoeding verlenen» vervangen door: op aanvraag bekostiging verstrekken.

6. In het achtste en in het negende lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

EEEE

Artikel 128 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij de uitoefening van de taken van de inspectie zijn de artikelen 5:12 tot en met 5:17 en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

  2. In het vierde lid wordt «Van» vervangen door «Tegen» en wordt «bij Onze minister in beroep komen» vervangen door: administratief beroep instellen bij Onze minister.

FFFF

In artikel 130, tweede lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

GGGG

Artikel 132 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In het tweede lid wordt «onder goedkeuring» vervangen door: met toestemming.

HHHH

Artikel 133 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In de tekst wordt «vergoedt» vervangen door «bekostigt» en wordt «het bedrag van de met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen geheven belastingen» vervangen door: het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen.

IIII

Artikel 136 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In de tweede volzin, aanhef en onder a, wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

JJJJ

Artikel 151, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het directiestatuut bevat in ieder geval de aanduiding van de aan het bevoegd gezag bij wettelijk voorschrift toegekende taken en bevoegdheden waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de directeur van de school deze in naam van het bevoegd gezag kan uitoefenen. Het directiestatuut bevat voorts instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.

KKKK

In artikel 156, derde lid, tweede volzin, wordt «beschikking» vervangen door: beslissing.

LLLL

Artikel 157 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

MMMM

Artikel 158 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, aanhef, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het vierde lid, onderdeel a en onderdeel b, wordt «het desbetreffende voorgenomen besluit» vervangen door: de desbetreffende voorgenomen beslissing.

3. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

4. In het zesde lid, eerste volzin, wordt «het voorgenomen besluit» vervangen door: de voorgenomen beslissing.

MMMM1

Artikel 160 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school» en wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het vijfde lid wordt «Het bevoegd gezag beslist» vervangen door «Het bevoegd gezag van een openbare school besluit» en wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

NNNN

Artikel 164 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «vrijstellen» vervangen door: ontheffing verlenen.

2. In het tweede lid, tweede en derde volzin, wordt «vrijstelling» telkens vervangen door: ontheffing.

OOOO

Artikel 168 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het vierde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het vijfde lid, tweede volzin, wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

PPPP

Artikel 169 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het zesde lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,.

2. Aan het zesde lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente.

3. In het zevende lid wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

4. In het achtste lid, tweede volzin, wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar gemaakt.

QQQQ

Artikel 179 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Besluiten» vervangen door: Beslissingen.

2. In het eerste lid wordt «maakt het bevoegd gezag dit besluit, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend» vervangen door: deelt het bevoegd gezag deze beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, mede.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «maakt het dit besluit, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend» vervangen door: deelt het deze beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, mede.

4. In het derde lid, eerste volzin, wordt «bekendmaking» vervangen door «mededeling» en wordt «bezwaar maken» vervangen door: hun bezwaren kenbaar maken.

5. In het derde lid, tweede volzin, wordt «het bezwaarschrift» vervangen door: de bezwaren.

6. In het vierde lid, aanhef, wordt «het bezwaarschrift» vervangen door: de bezwaren.

RRRR

Artikel 181 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het tweede lid wordt «Een besluit als bedoeld in het vorige lid» vervangen door «Een beslissing als bedoeld in het vorige lid, aanhef», wordt «belanghebbende» vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

SSSS

Artikel 182 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «het besluit» vervangen door «de beslissing», wordt «belanghebbende» telkens vervangen door «betrokkene», en wordt «bekendgemaakt» vervangen door: medegedeeld.

2. In het tweede lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

TTTT

Artikel 187 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «bekostigd» vervangen door: gefinancierd.

2. In het vierde lid, derde volzin, wordt «gezagsorganenen» vervangen door: gezagsorganen.

UUUU

Artikel 188 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: De openbare en de bijzondere scholen worden door het Rijk bekostigd volgens de bepalingen van deze titel met uitzondering van afdeling 3.

2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

3. In het tweede lid, onder b, wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, onder c, wordt «de vergoeding» vervangen door: het bedrag van de bekostiging.

5. In het derde lid, onder a, wordt «de uitkering van de vergoeding voor kosten van de materiële voorzieningen» vervangen door: de betaling van de bedragen van de bekostiging voor de materiële voorzieningen.

6. In het derde lid, onder b, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

7. Een vijfde lid wordt toegevoegd, luidende:

 • 5. Artikel 4:32 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de bekostiging van scholen.

VVVV

Aan artikel 189 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor zover toepassing van de eerste volzin het verstrekken van subsidie betreft, zijn de artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCenW-subsidies van toepassing.

WWWW

In artikel 197, tweede lid, onderdeel c, wordt «andere beslissing» vervangen door: ander besluit.

XXXX

Artikel 201 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid wordt «beroep» vervangen door: administratief beroep.

2. Het vijfde lid komt te luiden: Indien een onherroepelijk geworden beslissing in beroep of een uitspraak naar aanleiding van de beslissing in beroep, dan wel het naar aanleiding daarvan genomen besluit van Onze minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, nemen provinciale staten de school op in het na de beslissing in beroep, de uitspraak of het besluit vast te stellen plan.

YYYY

Artikel 202 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

3. In het derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

4. In het zevende lid wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit» en wordt «deze beslissing» vervangen door: dit besluit.

5. In het tiende lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

ZZZZ

Artikel 208 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

2. In het eerste lid wordt «het bedrag vast, tot welke de voorzieningen in de huisvesting voor scholen voor vergoeding in aanmerking kunnen worden gebracht» vervangen door: een bekostigingsplafond vast voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting.

3. In het tweede lid wordt «bedrag» vervangen door: bekostigingsplafond.

AAAAA

In artikel 209, tweede lid, wordt «een vergoeding toekennen» vervangen door: bekostiging verstrekken.

BBBBB

Artikel 210 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «bedrag» telkens vervangen door: bekostigingsplafond.

3. In het negende lid vervalt de zesde volzin.

CCCCC

In artikel 215, eerste lid, onderdeel e, wordt «het bedrag» vervangen door: het bekostigingsplafond.

DDDDD

Artikel 217 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder a, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het vierde lid wordt «Burgemeester en wethouders stellen volgens door hem te stellen regels de bedragen beschikbaar» vervangen door: Burgemeester en wethouders betalen volgens door hen te stellen regels de bedragen.

3. In het zesde lid vervalt de zesde volzin.

EEEEE

Artikel 219 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door: Instemming met.

2. In de tekst wordt «vergoeding» vervangen door «bekostiging» en wordt «dient het de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen ter instemming in bij burgemeester en wethouders» vervangen door: behoeven de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen de instemming van burgemeester en wethouders.

FFFFF

Artikel 225 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «de in het tweede lid bedoelde beslissing» vervangen door «het in het tweede lid bedoelde besluit», wordt «een beslissing» vervangen door «een besluit» en wordt «de akte onderscheidenlijk de beslissing» vervangen door: de akte, het onherroepelijk geworden besluit onderscheidenlijk de uitspraak.

3. In het zesde lid wordt «beslissen» telkens vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

4. In het zevende lid wordt «de in het zesde lid bedoelde beslissing» vervangen door: het in het zesde lid bedoelde besluit.

GGGGG

In artikel 226 wordt «verschaft» vervangen door: betaalt.

HHHHH

Artikel 230 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het opschrift komt te luiden: Hoger vaststellen van bekostiging.

2. In de eerste volzin wordt «kunnen voor daarin aangewezen groepen van scholen de vergoedingsbedragen» vervangen door «kan voor daarin aangewezen groepen van scholen het bedrag van de bekostiging» en wordt «gesteld» vervangen door: vastgesteld.

3. In de tweede volzin wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

IIIII

Artikel 231 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en het derde lid, onder a en b, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid, onder b, en in het vierde lid wordt «een vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

JJJJJ

Aan artikel 233, vierde lid, wordt toegevoegd: Onze minister kan in verband met de in de eerste volzin bedoelde toekenning een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

KKKKK

Artikel 236 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Aan de school wordt in verband met de kosten van vervanging van personeel en de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid bekostiging verstrekt.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, derde volzin, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

LLLLL

Artikel 237 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In de eerste volzin wordt «een vergoeding wordt toegekend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

3. In de tweede volzin wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

MMMMM

Artikel 239 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en in het eerste lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het tweede lid wordt «vergoedingsbedrag» vervangen door: bekostigingsbedrag.

NNNNN

Artikel 240 komt te luiden:

Artikel 240. Bekostiging door Rijk van uitgaven voor nascholing

Met inachtneming van artikel 239 verstrekt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd gezag van de openbare en bijzondere scholen bekostiging ten behoeve van nascholing van het personeel.

OOOOO

Artikel 242 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In de tekst wordt «vergoedt» vervangen door «bekostigt» en wordt «het bedrag van de geheven belastingen» vervangen door: het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen.

PPPPP

Artikel 243 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoedt het Rijk jaarlijks ten behoeve van de scholen aan het bevoegd gezag de kosten van» vervangen door «verstrekt het Rijk jaarlijks ten behoeve van de scholen aan het bevoegd gezag bekostiging ten behoeve van» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

3. In het tweede lid, in het derde lid, aanhef, onder a en onder b, in het vierde lid, aanhef, in het vijfde lid, aanhef, onder a en onder b, in het zesde lid, aanhef, onder a en onder b, in het zesde lid en in het zevende lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

QQQQQ

Artikel 244 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift en in het eerste lid wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Onze Minister besluit binnen drie maanden. Indien technisch onderzoek zulks noodzakelijk maakt, kan Onze Minister deze termijn eenmaal met ten hoogste zes maanden verdagen.

3. Toegevoegd wordt een zevende lid, luidende:

 • 7. Onze minister kan in verband met de in het eerste lid bedoelde verhoging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

RRRRR

Artikel 245 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid , onder a, en in het tweede lid, wordt «een vergoeding die» telkens vervangen door: een bekostigingsbedrag dat.

3. In het eerste lid, onder b, wordt «vergoeding» vervangen door: bekostigingsbedrag.

4. In het derde lid, eerste volzin, wordt «een vergoeding wordt verleend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

SSSSS

Artikel 246 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «Vergoeding» vervangen door: Bekostiging.

2. In het eerste lid, aanhef, wordt «vergoedt» vervangen door: bekostigt.

3. In het eerste lid, onder c, wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het tweede lid, wordt «de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, toegekend» vervangen door: de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, verstrekt.

5. In het derde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

TTTTT

Artikel 247 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid, aanhef, het tweede lid, aanhef, en in het derde lid, wordt «vergoeding» telkens vervangen door: bekostiging.

3. In het zevende lid, eerste volzin, wordt «beslissen» vervangen door «besluiten» en wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

4. In het zevende lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

5. In het zevende lid, derde volzin wordt «de beslissing» vervangen door: «het besluit» en wordt «gegeven» vervangen door: genomen.

UUUUU

Artikel 249 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

2. In het vierde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

3. In het vierde lid, vierde en vijfde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

VVVVV

In artikel 250, eerste lid, wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

WWWWW

In artikel 251, eerste lid, wordt «vergoed» vervangen door «bekostigd» en wordt «toegekend» vervangen door: verstrekt.

XXXXX

Artikel 252 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

2. In het tweede lid, eerste volzin, en het derde lid, eerste volzin, wordt «vergoed» telkens vervangen door «bekostigd» en wordt «verstrekken» telkens vervangen door: verlenen.

YYYYY

Artikel 253 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «ontvangsten van gelden die door derden beschikbaar zijn gesteld» vervangen door: ontvangsten van bedragen die door derden zijn betaald.

2. In het lid 4a wordt «Rijksvergoeding» vervangen door: rijksbekostiging.

3. In het vijfde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

ZZZZZ

Artikel 255 vervalt.

AAAAAA

In artikel 256, eerste volzin, wordt «verstrekking» vervangen door: verlening.

BBBBBB

Artikel 258 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toegekende vergoedingen» vervangen door «verstrekte bekostiging» en wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

3. In het tweede lid wordt «toegekende vergoedingen» vervangen door: verstrekte bekostiging.

CCCCCC

Artikel 260 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «toegekende vergoedingen worden» vervangen door: verstrekte bekostiging wordt.

3. In het tweede lid wordt «toegekende» vervangen door: verstrekte.

DDDDDD

Artikel 261 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoedingen» vervangen door «bekostiging» en wordt «worden» vervangen door: wordt.

3. In het tweede lid wordt «vergoedingen» vervangen door: bekostiging.

4. In het derde lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

EEEEEE

In artikel 262, zevende lid, tweede volzin, wordt «beslissingen» vervangen door: besluiten.

FFFFFF

In artikel 264, derde lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besloten.

GGGGGG

Artikel 265 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslist.

2. In het tweede lid wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

3. In het derde lid, eerste volzin, wordt «besluit» vervangen door «beslist» en wordt «niet bestede vergoedingen» vervangen door: niet bestede bekostigingsbedragen.

4. In het derde lid, tweede volzin, wordt «niet bestede vergoedingen» vervangen door «niet bestede bekostigingsbedragen» en wordt «de vergoedingen» vervangen door: de bekostiging.

5. In het vierde en het vijfde lid wordt «niet bestede vergoedingen» telkens vervangen door: niet bestede bekostigingsbedragen.

HHHHHH

In artikel 268, tiende lid, vervalt de zesde volzin.

IIIIII

Artikel 271, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het toezicht op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente is opgedragen aan het gemeentebestuur. Het toezicht op het gemeentebestuur in verband met de evaluatie van de landelijke doelstellingen van het beleid inzake onderwijsachterstandenbestrijding wordt uitgeoefend door bij besluit van Onze minister aangewezen personen. Het toezicht op de bevoegde gezagsorganen van de scholen en andere instellingen die betrokken zijn of betrokken worden bij de uitvoering van het plan of een besluit omtrent de verdeling van middelen indien wordt afgezien van de vaststelling van het plan, wordt in verband met de opstelling van het plan of het in deze volzin bedoelde besluit en voor de evaluatie uitgeoefend door bij besluit van de gemeenteraad aangewezen personen. De artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

JJJJJJ

In artikel 272, achtste lid, vervalt de zesde volzin.

KKKKKK

Artikel 276, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het toezicht op het onderwijs in allochtone levende talen in de gemeente is opgedragen aan het gemeentebestuur. Het toezicht op de bevoegde gezagsorganen van de scholen en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 171, vierde lid, onder c, die betrokken worden bij de uitvoering van het plan of een besluit omtrent de verdeling van middelen indien wordt afgezien van de vaststelling van het plan, wordt in verband met de opstelling van het plan of het in deze volzin bedoelde besluit en voor de evaluatie uitgeoefend door bij besluit van de gemeenteraad aangewezen personen. De artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

LLLLLL

Artikel 278 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

2. In het eerste lid wordt «vergoeding wordt toegekend» vervangen door: bekostiging wordt verstrekt.

3. In het tweede lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

MMMMMM

In artikel 280, achtste lid, vervalt de zesde volzin.

NNNNNN

Artikel 284 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het vijfde lid wordt «beschikbaar gesteld» vervangen door: betaald.

OOOOOO

In artikel 285, derde lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

PPPPPP

Artikel 287 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «goedkeuring van» vervangen door: instemming met.

3. In het eerste lid, onderdelen c, d, e, f en g, wordt «het geven van aanwijzingen» vervangen door: het geven van algemene aanwijzingen.

4. In het eerste lid vervalt onderdeel h, onder verlettering van onderdeel i tot h.

5. Vervallen

6. In het vijfde lid wordt «vergoeding» vervangen door: bekostiging.

7. Onder vernummering van het achtste lid tot het negende lid wordt een nieuw achtste lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Het toezicht op de rechtspersoon is opgedragen aan Onze minister. Met het toezicht zijn belast de bij besluit van Onze minister aangewezen ambtenaren. Een besluit als bedoeld in de tweede volzin wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

De Wet educatie en beroepsonderwijs4 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1.4.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het tweede lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

B

Artikel 1.6.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

2. In het derde lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

C

In artikel 1.7.1, tweede lid, wordt «vergoed» vervangen door: bekostigd.

D

In artikel 2.1.1, eerste lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

E

In artikel 2.1.2 wordt « beslist» vervangen door: besluit.

F

Artikel 2.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 4:32 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de bekostiging van instellingen.

2. In het derde lid wordt «beslissen» vervangen door: besluiten.

3. In het vierde lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

G

Artikel 2.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «beslist» vervangen door «besluit» en wordt in de tweede volzin «beslissen» vervangen door: besluiten.

2. In het derde lid, eerste volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

3. In het derde lid, tweede volzin, wordt «een termijn» vervangen door: een redelijke termijn.

4. Na het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Artikel 4:32 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de bekostiging van landelijke organen.

H

In artikel 2.1.6 wordt «beslissen» vervangen door: besluiten.

I

Artikel 2.2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onder door hem te stellen voorwaarden» vervangen door: onder door hem op te leggen verplichtingen.

2. In het derde lid wordt «onder door hem te stellen voorwaarden» vervangen door: onder door hem op te leggen verplichtingen.

3. In het vierde lid wordt «beslist» vervangen door: besluit.

J

Artikel 2.2.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «en verstrekking rijksbijdrage» vervangen door: , verstrekking en betaling rijksbijdrage.

2. In het tweede lid wordt «uitgekeerd» vervangen door: betaald.

3. In het derde lid wordt «bepaald of nader bepaald» vervangen door: vastgesteld of nader vastgesteld en wordt «verstrekt» vervangen door: betaald.

K

Artikel 2.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «kent» vervangen door «verstrekt» en vervalt «toe».

2. In het tweede lid wordt in de eerste volzin «kent» vervangen door «verstrekt» en vervalt «toe».

3. In het tweede lid wordt in de vijfde volzin «toekenning» vervangen door: verstrekking.

4. In het derde lid wordt in de eerste volzin «toegekend» vervangen door: verstrekt.

L

Artikel 2.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «en verstrekking rijksbijdrage» vervangen door: , verstrekking en betaling rijksbijdrage.

2. In het derde lid, wordt «uitgekeerd» vervangen door: betaald.

M

In artikel 2.3.3 wordt «is toegekend» vervangen door «is verstrekt» en wordt «zullen worden toegekend» vervangen door: zullen worden bestemd.

N

Artikel 2.3.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Toekenning» vervangen door: Verstrekking.

2. In het eerste lid, eerste volzin wordt «aan een gemeente toekent» vervangen door «aan een gemeente verstrekt» en wordt «toegekend» vervangen door: betaald.

3. De tweede volzin van het eerste lid wordt vervangen door: In afwijking van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht berust de betaling van de bedragen aan die instelling of instellingen op een door het gemeentebestuur met het bevoegd gezag gesloten overeenkomst. De titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing.

O

Artikel 2.4.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «en verstrekking rijksbijdrage» vervangen door: , verstrekking en betaling rijksbijdrage.

2. In het tweede lid wordt «uitgekeerd» vervangen door: betaald.

3. In het derde lid wordt «bepaald of nader bepaald» vervangen door «vastgesteld of nader vastgesteld» en wordt «verstrekt» vervangen door: betaald.

P

In artikel 2.5.3, achtste lid, wordt «ten minste 5 jaar» vervangen door: zeven jaren.

Q

In artikel 2.5.8, zevende lid, wordt «beslissen» vervangen door «besluiten» en wordt «beslist» vervangen door: besluit.

R

Aan artikel 2.7 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor zover toepassing van de eerste volzin het verstrekken van subsidie betreft, zijn de artikelen 4 tot en met 19 van de Wet overige OCenW-subsidies van toepassing.

S

Vervallen

T

Aan artikel 5.2 wordt een vierde lid toegevoegd, luidend:

 • 4. Bij de uitoefening van de taken van de inspectie zijn de artikelen 5:12 tot en met 5:17 en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

U

Artikel 5.4 vervalt.

V

Artikel 6.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in tweede volzin «beslissing» vervangen door: beschikking

2. In het eerste lid wordt in de derde volzin «heeft beslist» vervangen door: heeft besloten.

W

In artikel 6.1.4, eerste lid, wordt «kan beslissen» vervangen door: kan besluiten.

X

In artikel 6.1.5, eerste lid, wordt «en doet daarvan mededeling in het Centraal register» vervangen door: en maakt deze in het Centraal register bekend.

Y

In artikel 6.2.3, eerste lid, wordt «en doet daarvan mededeling in het Centraal register» vervangen door: en maakt hij deze in het Centraal register bekend.

Z

In artikel 6.3.3, eerste lid, wordt «en doet hij daarvan mededeling in het Centraal register» vervangen door: en maakt hij deze in het Centraal register bekend.

AA

In artikel 7.2.4, derde lid, wordt «beslist» telkens vervangen door: besluit.

BB

In artikel 7.3.4, vierde lid, wordt in de tweede volzin «beslist» vervangen door: besluit.

CC

Artikel 7.4.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden: Onze minister kan beleidsregels stellen met het oog op een doelmatige vervulling van de in het eerste lid genoemde taken door de rechtspersoon.

2. Het vijfde lid komt te luiden: Onze minister verstrekt, onder door hem op te leggen verplichtingen, aan de rechtspersoon jaarlijks uit 's Rijks kas middelen ten behoeve van de uitvoering van de in het eerste lid genoemde taken.

DD

In artikel 7.4.11, vierde lid, wordt in de tweede volzin «beslist» vervangen door: besluit.

EE

In artikel 7.5.2, zesde lid, wordt in de tweede volzin «het geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen» vervangen door: de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing een nieuwe beslissing te nemen.

FF

In artikel 8.1.1, zevende lid, wordt «de op een bezwaar- of beroepschrift te nemen beslissing» vervangen door: het op een bezwaar- of beroepschrift te nemen besluit.

GG

In artikel 8.1.7, achtste lid, wordt «bezwaar maken» vervangen door: bedenkingen uiten.

HH

In artikel 9.1.2, vierde lid, wordt in de tweede volzin «beslist» vervangen door: besluit.

II

Het opschrift van artikel 9.1.5 komt te luiden: Overdracht taken en bevoegdheden.

JJ

In artikel 9.1.7, vierde lid, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

KK

In de titel van Hoofdstuk 10 wordt «op» vervangen door: bij.

LL

In het opschrift van artikel 10.1 wordt «op» vervangen door: bij.

MM

Artikel 12.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde en tiende lid wordt «beslist» telkens vervangen door «besluit» en vervalt telkens de derde volzin.

2. In het zevende lid wordt «beslist» vervangen door «besloten» en vervalt de tweede volzin.

3. In het tiende lid wordt «goedkeuring» telkens vervangen door: toestemming.

NN

In artikel 12.3.2, derde lid, wordt «beslissen» vervangen door: besluiten.

OO

In artikel 12.3.5, vierde en vijfde lid wordt «beslist» vervangen door «besluit» en vervalt de derde volzin.

PP

Artikel 12.3.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

2. In het derde lid wordt «beslist» vervangen door »besluit» en vervalt de derde volzin.

QQ

In artikel 12.3.11, tweede lid, wordt «beslist» vervangen door «besluit» en vervalt de derde volzin.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek5 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 4:32 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de rijksbijdrage.

2. In het vierde en zesde lid wordt «bepaald» telkens vervangen door: vastgesteld.

3. In het vijfde lid wordt «uitgekeerd» vervangen door: betaald.

B

Artikel 2.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Mededeling geraamde en bekendmaking vastgestelde rijksbijdrage.

2. In het derde lid wordt «bepaling» vervangen door: vaststelling.

C

Artikel 2.7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. De tweede volzin van het tweede lid wordt vervangen door: In dat geval worden bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

D

In artikel 2.8, tweede en derde lid, wordt «bepaalde» telkens vervangen door: vastgestelde.

E

Artikel 2.11, tweede volzin, komt te luiden: Het bestuur van de universiteit betaalt, zodra de in artikel 2.5 bedoelde betaling van de rijksbijdrage dan wel betaling van een voorschot daarop is ontvangen, aan de met die universiteit samenwerkende hogescholen het in de eerste volzin bedoelde gedeelte van de rijksbijdrage.

F

Artikel 2.12 komt te luiden:

Artikel 2.12. Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen

Het bestuur van een in artikel 1.13, eerste lid, bedoelde universiteit betaalt, zodra de in artikel 2.5 bedoelde betaling van de rijksbijdrage dan wel betaling van een voorschot daarop is ontvangen, aan het met dieuniversiteit verbonden academisch ziekenhuis onverwijld het gedeelte van de rijksbijdrage waarop het academisch ziekenhuis op grond van artikel 1.14, eerste lid, aanspraak heeft.

G

In artikel 2.13, vierde lid, eerste volzin, wordt «bekostigd» vervangen door «betaald» en wordt «verleend» vervangen door: verstrekt.

H

Artikel 4.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In het negende lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

I

Artikel 5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst van artikel 5.2 wordt het cijfer «1.» geplaatst.

2. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidend:

 • 2. Bij de uitoefening van de taken van de inspectie zijn de artikelen 5:12 tot en met 5:17 en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

J

Artikel 5.4 vervalt.

K

In artikel 6.4, derde lid, eerste volzin, wordt «en doet de commissie, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, daarvan mededeling» vervangen door: en maakt dit aan de commissie, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, bekend.

L

Artikel 6.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «en doet de commissie, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, daarvan mededeling» vervangen door: en maakt dit aan de commissie, bedoeld in artikel 6.3 bekend.

2. In het vijfde lid wordt in de eerste volzin «beslissing» vervangen door «besluit» en wordt «en doet de commissie, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, daarvan mededeling» vervangen door: en maakt dit aan de commissie, bedoeld in artikel 6.3, bekend.

3. In het vijfde lid wordt in de tweede volzin «de beslissing» vervangen door: het besluit.

M

Artikel 6.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «zijn goedkeuring heeft gehecht aan» vervangen door: heeft ingestemd met.

2. In het derde lid wordt «de goedkeuring» vervangen door: zijn instemming.

3. In het vierde lid wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

4. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

5. In het vijfde lid, tweede volzin, wordt «Indien Onze minister besluit tot goedkeuring» vervangen door: Indien Onze minister besluit die instemming te geven.

N

Artikel 7.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «onder goedkeuring» vervangen door: met toestemming.

2. In het vijfde lid wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

O

In artikel 7.12, eerste lid, tweede volzin, wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

P

In artikel 7.17, tweede lid, komt de passage beginnend met «keurt Onze minister» en eindigend met «goed» te luiden: staat Onze minister, na overleg als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, ten aanzien van één of meer opleidingen al dan niet voor een bepaalde periode, toe.

Q

In artikel 7.34, tweede lid, wordt «dat besluit» vervangen door: die beslissing.

R

In artikel 7.58, derde lid, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

S

Artikel 7.61 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «Een belanghebbende» vervangen door: Een betrokkene.

2. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «beschikking» vervangen door: beslissing.

3. In het zesde lid wordt in de tweede volzin «het geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit» vervangen door: de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing een nieuwe beslissing.

T

In artikel 7.62, tweede lid, wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

U

Artikel 7.66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «een belanghebbende» vervangen door: een betrokkene.

2. In het eerste lid, onder a tot en met c, wordt «besluiten» telkens vervangen door: beslissingen.

V

Artikel 7.68, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede en derde volzin wordt «Het besluit» telkens vervangen door: De beslissing.

2. In de derde volzin wordt «een besluit» vervangen door: een beslissing.

W

In artikel 9.6, tweede lid, wordt «handelingen» vervangen door: andere handelingen.

X

Artikel 9.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid komt de aanhef te luiden: De raad van toezicht is belast met de goedkeuring dan wel instemming van:.

2. In het tweede lid, onderdelen a tot en met g, vervalt telkens: de goedkeuring van.

3. Toegevoegd wordt een nieuw derde lid, luidende:

 • 3. De goedkeuring, bedoeld in onderdeel d, kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Y

Aan artikel 9.14, vierde lid, wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Z

Artikel 9.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De besluiten van de decaan kunnen door het college van bestuur worden vernietigd. In geval van schorsing kan, in afwijking van artikel 10:44, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, deze schorsing niet langer dan vier maanden duren.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De besluiten van de examencommissie kunnen door het college van bestuur worden vernietigd. Schorsing of vernietiging kan, in afwijking van artikel 10:38, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, uitsluitend plaatsvinden, voorzover tegen de desbetreffende besluiten geen beroep krachtens deze wet openstaat of heeft opengestaan. In geval van schorsing kan, in afwijking van artikel 10:44, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, deze schorsing niet langer dan vier maanden duren.

AA

Artikel 9.25 vervalt.

BB

Artikel 9.26 vervalt.

CC

In artikel 9.32, zesde lid, wordt «besluiten» vervangen door «bepalen» en wordt «besluit» vervangen door: bepaalt.

DD

In artikel 10.3c, tweede lid, wordt «het desbetreffende besluit» vervangen door: de desbetreffende beslissing.

EE

In artikel 10.8, tweede lid, wordt «goedkeuringsrecht» vervangen door: instemmingsrecht.

FF

In artikel 10.8a wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

GG

In artikel 10.12 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt «onder voorafgaande goedkeuring» vervangen door: met instemming.

2. In het tweede lid wordt «de goedkeuring» vervangen door: de instemming.

3. In het derde lid, eerste volzin, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

4. In het derde lid komt de tweede volzin te luiden: Onze minister beslist omtrent de instemming met deze beslissing binnen drie maanden na de dag waarop deze is ontvangen.

5. In het derde lid, derde en vierde volzin, wordt «De goedkeuring» telkens vervangen door: De instemming.

HH

Artikel 10.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De besluiten van het college van bestuur en van de bestuursraad kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd.

2. Het derde tot en met zesde lid vervallen.

II

Artikel 10.15 vervalt.

JJ

In artikel 10.17, zevende lid, wordt «beschikbaar gestelde middelen voor de raad» vervangen door: betaalde bedragen ten behoeve van de raad.

KK

In artikel 10.19, zesde lid, wordt «besluiten» vervangen door «bepalen» en wordt «besluit» vervangen door: bepaalt.

LL

In artikel 10.20 wordt «voor elk door het instellingsbestuur te nemen besluit» vervangen door: voor elke door het instellingsbestuur te nemen beslissing.

MM

In artikel 10.22, onder k, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

NN

Artikel 10.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

2. In onderdeel d wordt «het besluit» vervangen door: de beslissing.

OO

Artikel 10.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «elk door het instellingsbestuur te nemen besluit» vervangen door: elke door het instellingsbestuur te nemen beslissing.

2. In het tweede lid wordt «een te nemen besluit» vervangen door «een te nemen beslissing» en wordt «het besluit» vervangen door: de beslissing.

PP

In artikel 10.27, eerste lid, onder a en c, wordt «besluit» telkens vervangen door: beslissing.

QQ

In artikel 10.28, eerste lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

RR

Artikel 10.30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een besluit» vervangen door «een beslissing» en wordt «het besluit» telkens vervangen door: de beslissing.

2. In het tweede en vierde lid wordt «het betrokken besluit» telkens vervangen door: de betrokken beslissing.

3. In het derde lid, onder d, wordt «het besluit» vervangen door: de beslissing.

SS

In artikel 11.4, tweede lid, wordt «handelingen» vervangen door: andere handelingen.

TT

Artikel 11.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid komt de aanhef te luiden: De raad van toezicht is belast met de goedkeuring dan wel instemming van:.

2. In het tweede lid, onderdelen a tot en met h, vervalt telkens: de goedkeuring van.

3. Toegevoegd wordt een nieuw derde lid, luidende:

 • 3. De goedkeuring, bedoeld in onderdeel d, kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

UU

Artikel 11.12 komt te luiden:

Artikel 11.12. Schorsing en vernietiging van besluiten examencommissie

De besluiten van de examencommissie kunnen door het college van bestuur worden vernietigd. In geval van schorsing kan, in afwijking van artikel 10:44, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, deze schorsing niet langer dan vier maanden duren.

VV

Artikel 12.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «behoeven de goedkeuring» vervangen door: behoeven de goedkeuring dan wel de instemming.

2. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «De goedkeuring» vervangen door: De goedkeuring dan wel de instemming.

3. In het tweede lid, derde volzin, wordt «is het besluit goedgekeurd» vervangen door: is het besluit goedgekeurd dan wel wordt daarmee ingestemd.

4. Aan het tweede lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

WW

In artikel 12.22 wordt de derde volzin vervangen door: De besluiten van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan, genomen krachtens enige door het college van bestuur overgedragen bevoegdheid kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd.

XX

Artikel 13.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden: De besluiten van het algemeen bestuur kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

YY

Artikel 13.10 vervalt.

ZZ

Artikel 13.11 vervalt.

AAA

In artikel 16.12 wordt «een verzoek om goedkeuring» vervangen door: een verzoek om toestemming.

BBB

De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van artikel 2.7 wordt «vastgestelde rijksbijdrage» vervangen door: bekendmaking vastgestelde rijksbijdrage.

2. Het opschrift van de artikelen 9.25, 9.26, 10.15, 13.10 en 13.11 wordt telkens vervangen door: (vervallen).

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE WET TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN

De Wet tegemoetkoming studiekosten6 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het vierde lid, wordt «beslist» vervangen door «besloten» en wordt «die beslissing» telkens vervangen door: dat besluit.

B

In artikel 18, tweede lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

C

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

2. In het vierde lid wordt «beslist» vervangen door «besloten» en wordt «die beslissing» telkens vervangen door: dat besluit.

D

In artikel 35, tiende lid, wordt «bezwaar maken» vervangen door: zijn bezwaren kenbaar maken.

E

In artikel 37, tweede lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

F

In artikel 53, tweede lid, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

G

In artikel 59, eerste lid, onderdeel a, wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.

H

Voor artikel 76 wordt ingevoegd artikel 75a, luidende:

Artikel 75a. Titel 4.2 Awb niet van toepassing

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanspraak op financiële middelen op grond van deze wet.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE LES- EN CURSUSGELDWET

De Les- en cursusgeldwet7 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7 vervalt het tweede lid.

B

In artikel 8 vervalt de tweede volzin.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN DE WET VERZELFSTANDIGING INFORMATISERINGSBANK

De Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank8 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, tweede volzin, wordt «aanwijzingen» vervangen door: algemene aanwijzingen.

B

In artikel 5, negende lid, wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt als volgt te luiden:

 • 3. De hoofddirectie stelt regels vast omtrent:

  a. de inrichting en de wijze van bedrijfsvoering van de Informatie Beheer Groep,

  b. de onderlinge verdeling van de werkzaamheden, en

  c. de afbakening van de bevoegdheden tussen de hoofddirectie en de Raad.

  De regels, bedoeld in de onderdelen b en c, behoeven de instemming onderscheidenlijk goedkeuring van de Raad.

2. In het vierde lid, aanhef, wordt «Goedkeuring» vervangen door «Goedkeuring dan wel instemming» en wordt «besluiten» vervangen door: besluiten dan wel beslissingen.

3. Aan het vierde lid wordt een volzin toegevoegd luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

4. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Indien binnen vier weken na ontvangst van het besluit dan wel de beslissing door de Raad niet anders is beslist, wordt de Raad geacht te hebben goedgekeurd onderscheidenlijk ingestemd.

D

In artikel 14, tweede lid, wordt «aanwijzingen geven» vervangen door: algemene aanwijzingen geven.

E

In artikel 16 wordt «aanwijzingen van algemene aard» vervangen door: algemene aanwijzingen.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN DE LEERPLICHTWET 1969

De Leerplichtwet 19699 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In het derde lid, aanhef, wordt «beslissen» vervangen door: besluiten.

3. In het vierde lid, wordt «beslissen» vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

4. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «goedkeuring» telkens vervangen door: toestemming.

B

Artikel 3b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «goedkeuren» vervangen door: toestaan.

2. In het derde lid, wordt «beslissen» vervangen door: besluiten.

3. In het vierde lid, wordt «beslissen» vervangen door «besluiten» en wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

4. In het vijfde lid, wordt «goedkeuring» vervangen door: toestemming.

B1

In artikel 5, onder b, wordt «overwegend bezwaar» vervangen door: overwegende bedenkingen.

C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel komt te luiden: Bedenkingen tegen richting van school.

2. In het eerste lid, wordt «overwegend bezwaar bestaat» vervangen door: overwegende bedenkingen bestaan.

3. In het tweede lid, wordt «bezwaar wordt gemaakt» vervangen door: bedenkingen worden geuit.

C1

In artikel 14, derde lid, tweede volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

D

In artikel 16, derde lid, vervalt de zinsnede «hebben steeds toegang tot de scholen onderscheidenlijk instellingen en».

E

In artikel 18, eerste lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

F

Aan de tekst van artikel 24 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

G

In de inhoudsopgave wordt «Artikel 8. Bezwaar tegen richting van school» vervangen door:

Artikel 8. Bedenkingen tegen richting van school.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN DE WET OP DE NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek10 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 11 vervallen het tweede en het derde lid.

B

Aan artikel 12, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

C

In artikel 13 vervalt het tweede lid.

D

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de vijfde volzin.

2. In het tweede lid, derde volzin, wordt «beslist» vervangen door: besluit.

3. In het tweede lid, vierde volzin, wordt «de besluit» vervangen door: het besluit.

4. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

5. Het derde lid vervalt.

E

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «bepaald» telkens vervangen door: vastgesteld.

2. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «uitgekeerd» vervangen door: betaald.

3. In het derde lid wordt «bepaald» telkens vervangen door: vastgesteld, en wordt «verstrekt» vervangen door: betaald.

F

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de tweede en de derde volzin.

2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

G

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 23, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

2. Het tweede lid vervalt.

H

In artikel 25, eerste lid, tweede volzin, wordt «Onze Minister geeft richtlijnen» vervangen door: Onze Minister stelt beleidsregels vast.

I

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Binnen twee jaren na ontvangst van de jaarrekening neemt Onze Minister een besluit omtrent instemming met de jaarrekening.

2. In het tweede lid wordt «Na goedkeuring of gedeeltelijke goedkeuring van» vervangen door: Na volledige of gedeeltelijke instemming met.

3. In het vierde lid wordt «een beslissing» vervangen door: een besluit.

J

In artikel 30 wordt «bezwaarschrift» vervangen door: beroepschrift.

K

Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De besluiten van het algemeen bestuur kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid wordt «Het besluit» vervangen door: Het koninklijk besluit.

4. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

L

Artikel 32 komt te luiden:

Artikel 32

 • 1. De besluiten van een gebiedsbestuur kunnen door het algemeen bestuur worden vernietigd.

 • 2. In afwijking van artikel 10:44, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan de schorsing niet langer duren dan 17 weken.

M

De artikelen 33 en 34 vervallen.

N

In artikel 37, zesde lid, wordt «aanwijzingen geven» vervangen door: algemene aanwijzingen geven.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN DE TNO-WET

De TNO-wet11 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De raad van bestuur kan bepalen dat andere personen in de Organisatie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, bedoeld in het eerste lid, in zijn naam uitoefenen.

B

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «onder voorafgaande goedkeuring» telkens vervangen door: onder goedkeuring.

2. Aan het eerste lid wordt de volgende volzin toegevoegd: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

C

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: De raad van bestuur dient éénmaal per vier jaren bij Onze minister een strategisch plan voor de Organisatie in, waarmee de raad van toezicht heeft ingestemd.

2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «goedkeuring» vervangen door: instemming.

D

Artikel 21 komt als volgt te luiden:

Artikel 21

 • 1. Aan de Organisatie wordt jaarlijks van rijkswege subsidie verstrekt. De raad van bestuur dient hiertoe jaarlijks bij Onze minister een met redenen omklede aanvraag in. Het onderdeel van deze aanvraag dat de hoofdgroep voor defensie-onderzoek betreft, wordt vastgesteld door de raad voor het defensie-onderzoek.

 • 2. De aanvraag behoeft de instemming van de raad van toezicht, met uitsluiting van het onderdeel dat de hoofdgroep voor defensie-onderzoek betreft.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de subsidieverstrekking en over de bij de aanvraag over te leggen bescheiden. De raad van bestuur zendt van de aanvraag ende daarbij te voegen bescheiden een afschrift aan Onze ministers, wie het mede aangaat.

 • 4. Onze minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Defensie, van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met het gevoelen van de raad van ministers, doet de raad van bestuur in de jaarlijkse beschikking tot subsidieverlening mededeling van de voor het volgende kalenderjaar ten laste van de rijksbegroting beschikbare bedragen en de verplichtingen aangaande de bestemming van deze bedragen.

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven over de vaststelling van de bedragen, bedoeld in het vierde lid.

E

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «toestemming» vervangen door: goedkeuring.

2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

F

In artikel 25, eerste lid, tweede volzin, wordt «voorafgaande goedkeuring» vervangen door: instemming.

G

Artikel 26, eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • 1. Bij ministeriële regeling kunnen, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, de raad van bestuur gehoord, regels worden vastgesteld met betrekking tot de jaarrekening en de administratie.

H

In artikel 27 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De raad van toezicht neemt een besluit omtrent de goedkeuring als bedoeld in de artikelen 15, eerste lid, 34 en 35, dan wel een beslissing omtrent de instemming als bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, 21, eerste lid, en 25, eerste lid, binnen drie maanden na de dag waarop de stukken die goedkeuring dan wel instemming behoeven, hem zijn aangeboden.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De raad voor het defensie-onderzoek neemt een besluit omtrent de goedkeuring als bedoeld in artikel 15, eerste lid, dan wel een beslissing omtrent de instemming als bedoeld in artikel 25, eerste lid, binnen drie maanden na de dag waarop de stukken die goedkeuring dan wel instemming behoeven, hem zijn aangeboden.

3. In het derde lid wordt na «goedkeuring» ingevoegd «dan wel instemming», en wordt «beslissing» vervangen door: besluit.

I

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De besluiten van de raad van toezicht, bedoeld in de artikelen 13, tweede lid, 14, tweede lid, 15, eerste lid, en 34, alsmede de besluiten van de raad voor defensie-onderzoek, bedoeld in de artikelen 15, eerste lid, en 18, vierde lid, kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd.

2. In het tweede lid wordt «Ons besluit tot schorsing of vernietiging» vervangen door: Het koninklijk besluit tot vernietiging.

J

De artikelen 29 tot en met 31 vervallen.

K

Aan de tekst van artikel 34 wordt een volzin toegevoegd, luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

L

Aan de tekst van artikel 35 wordt een volzin toegevoegd, luidende: De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN DE WET OVERIGE OCENW-SUBSIDIES

De Wet overige OCenW-subsidies12 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Deze wet is niet van toepassing op subsidie die Onze Minister verstrekt krachtens een andere wet, behoudens de tweede volzin en het tweede lid. De artikelen 4 tot en met 19 zijn van toepassing op subsidie die Onze Minister verstrekt krachtens de artikelen 70 van de Wet op het primair onderwijs, 71 van de Wet op de expertisecentra, 46, vierde lid, 47, vierde lid, 75d en 189 van de Wet op het voortgezet onderwijs en 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

B

Aan artikel 4 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien subsidie wordt verleend op grond van het eerste lid, onder a of b, kan Onze Minister bij de subsidieverlening een termijn vaststellen waarbinnen op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt beslist.

C

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het opschrift komt te luiden: Egalisatiereserve.

2. Het eerste en tweede lid vervallen.

3. In het derde lid vervalt de aanduiding: 3.

D

Artikel 15 vervalt.

E

In artikel 17 wordt «tien jaren» vervangen door: zeven jaren.

F

Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. In het tweede lid vervalt de aanduiding: 2.

G

Artikel 20 vervalt.

H

In de inhoudsopgave worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De omschrijving van artikel 12 komt te luiden: Artikel 12. Egalisatiereserve.

2. De omschrijving van artikel 15 komt te luiden: Artikel 15. Vervallen.

3. De omschrijving van artikel 20 komt te luiden: Artikel 20. Vervallen.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING WETTEN VAN 15 MEI 1997, STB. 237, EN 5 MAART 1998, STB. 148

1. Artikel VIII van de wet van 15 mei 1997, Stb. 237 (Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), zoals gewijzigd door artikel X van de wet van 5 maart 1998, Stb. 148, vervalt.

2. Artikel IV van de wet van 5 maart 1998, Stb. 148 (Wet houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen), vervalt.

ARTIKEL XIV. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 april 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de tiende mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1998, 495, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 januari 2001, Stb. 85.

XNoot
2

Stb. 1998, 496, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 november 2000, Stb. 515.

XNoot
3

Stb. 1998, 512, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 637.

XNoot
4

Stb. 1995, 501, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 2000, Stb. 496.

XNoot
5

Stb. 2000, 11, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 april 2001, Stb. 180.

XNoot
6

Stb. 1995, 676, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 67.

XNoot
7

Stb. 1987, 343, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 2000, Stb. 286.

XNoot
8

Stb. 1993, 714, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 2000, Stb. 286.

XNoot
9

Stb. 1994, 530, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 juli 1999, Stb. 313.

XNoot
10

Stb. 1987, 369, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 juli 1995, Stb. 355.

XNoot
11

Stb. 1985, 762, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 juli 1995, Stb. 355.

XNoot
12

Stb. 1998, 275.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 2000/2001, 27 265.

Handelingen II 2000/2001, blz. 3957.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 265 (221, 221a).

Handelingen I 2000/2001, blz. 1211.

Naar boven