Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2001, 191Wet

Wet van 12 februari 2001 tot wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuitvoer van strategische goederen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de internationale rechtsorde en van de uitwendige veiligheid van het land in de In- en uitvoerwet de regeling inzake de wederuitvoer op het gebied van strategische goederen uit te breiden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De In- en uitvoerwet1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 2a wordt gewijzigd als volgt:

a. In onderdeel b van het eerste lid vervalt: , nadat zij onder de douaneregeling actieve veredeling dan wel tijdelijke invoer zijn geplaatst,.

b. Na het vierde lid wordt, onder vernummering van het bestaande vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met achtste lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Met betrekking tot goederen:

  a. ten aanzien van welker uitvoer in een invoer- of uitvoerbesluit regelen worden gesteld,

  b. die behoren tot een in dat besluit aangegeven categorie van strategische goederen en

  c. waarvoor op grond van het bij of krachtens dit artikel bepaalde geen verbod op de wederuitvoer zonder vergunning van Onze Minister van Economische Zaken geldt,

  kan Onze voornoemde minister, indien het belang van de internationale rechtsorde of een daarop betrekking hebbende internationale afspraak of van de uitwendige veiligheid van het land dat vereist, bij beschikking bepalen dat het doen uitgaan van die goederen uit Nederland zonder vergunning is verboden.

  c. In het nieuwe zevende en achtste lid wordt «vijfde lid» telkens vervangen door: zesde lid.

2. In artikel 2b wordt na het eerste lid, onder vernummering van het bestaande tweede lid tot het derde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Indien een in artikel 2, eerste lid, bedoeld belang of internationale afspraak zulks naar Ons oordeel vereist, kunnen bij algemene maatregel van bestuur regelen worden gesteld met betrekking tot het doen van kennisgevingen in verband met het doen uitgaan van de goederen, bedoeld in artikel 2a, vijfde lid.

3. In artikel 11, eerste lid, wordt «2b, tweede lid,» telkens vervangen door: 2b, derde lid,.

4. In artikel 13, tweede lid, wordt «artikel 2a, vijfde lid» vervangen door: artikel 2a, vijfde en zesde lid.

5. In artikel 18 wordt «artikel 2b» vervangen door: artikel 2b, eerste lid,.

ARTIKEL II

De Wet wapens en munitie2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1, onderdeel 7°, wordt na «Nederland» ingevoegd: met als bestemming een andere lidstaat van de Europese Unie.

2. Het tweede lid van artikel 16 komt te luiden:

 • 2. In alle overige gevallen wordt een consent verleend door de Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer.

3. Het tweede en derde lid van artikel 20 komen te luiden:

 • 2. Een consent tot uitgaan wordt geweigerd indien niet uit een door de aanvrager over te leggen bewijsstuk blijkt of niet uit anderen hoofde bekend is dat de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming geen bedenkingen hebben tegen de aanwezigheid van de wapens of munitie op hun grondgebied.

 • 3. Van een consent tot uitgaan wordt door de Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer mededeling gedaan aan de lidstaat van de Europese Unie die het land van bestemming of van doorvoer is.

4. In artikel 38, tweede lid, wordt na «de korpschefs» ingevoegd: en de Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer.

ARTIKEL III

In artikel 1, onderdeel 1°, van de Wet op de economische delicten3 worden in de zinsnede met betrekking tot de In- en uitvoerwet «2a, eerste en derde lid,» vervangen door «2a, eerste, derde en vijfde lid,» en «artikel 2a, vijfde, zesde en zevende lid,» vervangen door «artikel 2a, zesde, zevende en achtste lid,».

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te Lech, 12 februari 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zesentwintigste april 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1988, 228, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 april 2000, Stb. 196.

XNoot
2

Stb. 1997, 292, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 oktober 2000, Stb. 433.

XNoot
3

Stb. 1950, K258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 maart 2001, Stb. 181.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 2000/2001, 26 948.

Handelingen II 2000/2001, blz. 196–206; 2726–2731; 2815.

Kamerstukken I 2000/2001, 26 948 (149, 149a).

Handelingen I 2000/2001, blz. 867.