Wet van 15 maart 2001 tot wijziging van de Kieswet, houdende verschuiving van de Tweede-Kamerverkiezing in geval deze in hetzelfde jaar valt als raads- of statenverkiezing

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de periode te verschuiven waarin de datum van de Tweede-Kamerverkiezing valt in geval deze in hetzelfde jaar wordt gehouden als gemeenteraads- of statenverkiezingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet1 wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel C 2, tweede lid, wordt «de periode van 17 tot en met 23 mei» vervangen door: de periode van 24 tot en met 30 mei.

B.

In artikel C 3, eerste lid, wordt «de periode van 17 tot en met 23 mei» vervangen door: de periode van 24 tot en met 30 mei.

C.

In artikel F 1, tweede lid, wordt «de periode van 22 tot en met 28 maart» vervangen door: de periode van 29 maart tot en met 4 april.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 maart 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de derde april 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1989, 423, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 2000, Stb. 496.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 27 009.

Handelingen II 2000/2001, blz. 1871–1872.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 009 (189, 189a).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 13 maart 2001.

Naar boven