Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2001, 142AMvB

Besluit van 22 maart 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 maart 2001 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens de Minister van Justitie, van 21 maart 2001, nr. 5088226/01/6;

Gelet op artikel II van de wet van 22 maart 2001 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 141);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 22 maart 2001 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals