Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2001, 128Wet

Wet van 8 maart 2001 tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de openstelling van het huwelijk en met het oog op de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wenselijk is andere wetten daarmee in overeenstemming te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens1 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 37, vierde lid, komt te luiden:

  • 4. Een wijziging van de algemene gegevens over de naam en het geslacht van een ouder, de eerdere echtgenoot, de eerdere geregistreerde partner of van een algemeen gegeven over de naam van het kind van de ingeschrevene, in verband met een rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte, wordt niet opgenomen op de persoonslijst van de ingeschrevene.

B. Onder vernummering van het tweede tot derde lid, wordt in artikel 80 een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt:

  • 2. Het gemeentebestuur wijzigt, in afwijking van artikel 37, vierde lid, op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, binnen vier weken op zijn persoonslijst de algemene gegevens over de naam en het geslacht van een ouder of het algemeen gegeven over de naam van het kind van de ingeschrevene, in verband met een rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte.

C. Artikel 81, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. gegevens over één of beide ouders; .

2. Aan het derde lid, wordt na het zinsdeel «akte van geboorte» toegevoegd: of een verzoek als bedoeld in artikel 80, tweede lid.

D. Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1, onder d, komt te luiden:

d. Ouders:

geslachtsnaam;

voornamen;

adellijke titel of predikaat;

geslacht;

geboortedatum;

geboorteplaats;

geboorteland en zo nodig gebiedsdeel.

2. Onderdeel 1, onder e, vervalt.

3. Onderdeel 1, onder f tot en met j worden geletterd e tot en met i.

4. In onderdeel 1, nieuw onder f, wordt na «adellijke titel of predikaat;» toegevoegd: geslacht;.

5. Onderdeel 3, komt te luiden:

3.. Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend

de aantekening dat het gezag over de ingeschrevene uitsluitend door één ouder wordt uitgeoefend;

de aantekening dat het gezag over de ingeschrevene door beide ouders wordt uitgeoefend;

de aantekening dat het gezag over de ingeschrevene door een ouder en een derde wordt uitgeoefend;

de aantekening dat het gezag over de ingeschrevene door één derde of twee derden tezamen wordt uitgeoefend, dan wel dat over de ingeschrevene tijdelijke of voorlopige voogdij wordt uitgeoefend;

datum ingang rechtsgeldigheid gegeven;

datum beëindiging rechtsgeldigheid gegeven.

6. In onderdeel 7, wordt «administratienummer moeder;» en «administratienummer vader;» eenmaal vervangen door: administratienummer ouder;.

7. In onderdeel 9, wordt «sociaal-fiscaal nummer moeder;» en «sociaal-fiscaal nummer vader;» eenmaal vervangen door: sociaal-fiscaal nummer ouder;.

ARTIKEL I MINISTERIE VAN JUSTITIE

A. Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet conflictenrecht huwelijk2 komt te luiden:

d. in strijd zou worden gehandeld met het voorschrift dat een persoon tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden kan zijn.

B. Artikel 1 Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van aspirant-adoptiefouders wordt «echtgenoten» vervangen door: echtgenoten van verschillend geslacht.

2. In de definitie van adoptiefouders wordt «echtgenoten» vervangen door: echtgenoten van verschillend geslacht.

C. De Wet rechten burgerlijke stand4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, onderdeel d, wordt in de tweede volzin «Afschriften van of uittreksels uit huwelijksakten» vervangen door: Afschriften van of uittreksels uit huwelijksakten of akten van omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

2. In artikel 4 wordt na «huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap» vervangen door: huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk.

3. In artikel 5 wordt «huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap» telkens vervangen door: huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk.

ARTIKEL II MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

A. Artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «Indien een vrouw en een man» vervangen door: Indien twee personen.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Bij gebreke van een gezamenlijke aanwijzing als bedoeld in het tweede lid bepaalt de Sociale Verzekeringsbank aan welke persoon de kinderbijslag wordt uitbetaald.

B. De Algemene nabestaandenwet6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, onderdeel f, wordt «van wie de vader of de moeder is overleden en van wie die vader of moeder op de dag van overlijden:» vervangen door: van wie één van beide ouders is overleden en van wie die ouder op de dag van overlijden: .

2. In artikel 22, vierde lid, wordt in de eerste volzin «van de vader of de moeder» vervangen door: van een van beide ouders.

ARTIKEL IV

  • 1. De artikelen van deze wet treden, met uitzondering van artikel I, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

  • 2. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 januari 2001, treedt artikel I in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 februari 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 maart 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de twintigste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1994, 494, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 67.

XNoot
2

Stb. 1989, 392, gewijzigd bij de wet van 17 december 1998, Stb. 1999, 1.

XNoot
3

Stb. 1988, 566, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 20

XNoot
4

Stb. 1879, 72, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 1997, Stb. 660.

XNoot
5

Stb. 1990, 128, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 67.

XNoot
6

Stb. 1995, 690, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 67.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 2000/2001, 27 256.

Handelingen II 2000/2001, blz. 3334–3345; 3359.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 256 (199, 199a, 199b).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 6 maart 2001.