Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling van adoptie en de daarmee samenhangende bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen in verband met de invoering van de mogelijkheid van adoptie door personen van hetzelfde geslacht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking tot beide adoptanten die met elkaar gehuwd zijn komt te staan, heeft het kind de geslachtsnaam van de vader, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de moeder zal hebben. Indien de adoptanten niet met elkaar gehuwd zijn, houdt het kind de geslachtsnaam die het heeft, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het een van hun beider geslachtsnamen zal hebben. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking tot de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van een ouder komt te staan, houdt het zijn geslachtsnaam, tenzij de ouder en diens echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam zal hebben van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, dan wel de geslachtsnaam van die ouder. De rechterlijke uitspraak inzake de adoptie vermeldt de verklaring van de adoptanten hieromtrent.

b. In het zesde lid worden de woorden «de vader of moeder» vervangen door: de ene of de andere ouder.

B

Artikel 204 wordt als volgt gewijzigd:

a. De punt achter onderdeel e van het eerste lid wordt vervangen door een puntkomma.

b. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

f. terwijl er twee ouders zijn.

C

Artikel 207, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. het kind twee ouders heeft;.

D

Artikel 227 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of op verzoek van één persoon alleen. Twee personen tezamen kunnen geen verzoek tot adoptie doen, indien zij krachtens artikel 41 geen huwelijk met elkaar zouden mogen aangaan.

b. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, die luidt: Het verzoek door de adoptant die echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder is, kan slechts worden gedaan, indien hij ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met die ouder heeft samengeleefd.

c. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, op het tijdstip van het verzoek tot adoptie vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn ouder of ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, en aan de voorwaarden, genoemd in artikel 228, wordt voldaan.

E

Artikel 228, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel f komt te luiden:

f. dat de adoptant het kind gedurende ten minste drie aaneengesloten jaren heeft verzorgd en opgevoed of, in geval van adoptie door twee personen tezamen, dat zij het kind gedurende ten minste een jaar hebben verzorgd en opgevoed; indien de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder het kind adopteert, geldt dat de adoptant en die ouder het kind gedurende ten minste een jaar hebben verzorgd en opgevoed, tenzij het kind wordt geboren uit de relatie van de moeder met een levensgezel van gelijk geslacht;

b. In onderdeel g worden de woorden «echtgenoot of levensgezel van het andere geslacht» vervangen door: echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel.

F

In artikel 229, derde lid, worden de woorden «echtgenoot van die ouder of de levensgezel van het andere geslacht dan die ouder» vervangen door: echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van die ouder.

G

Artikel 253b wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid worden de woorden «de vader en moeder» vervangen door: de ouders.

b. In het vierde lid worden de woorden «de tot het gezag bevoegde moeder» vervangen door: de tot het gezag bevoegde ouder; voorts wordt «haar» vervangen door: hem.

c. In het vijfde lid worden de woorden «de vader» vervangen door: de andere ouder.

H

In artikel 327, eerste lid, onderdeel e wordt de zinsnede «vader, moeder,» vervangen door: ouder,.

ARTIKEL II OVERGANGSBEPALING

  • 1. Het voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldende recht blijft van toepassing op procedures met betrekking tot adoptie of herroeping daarvan waarin het inleidende verzoekschrift is ingediend voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

  • 2. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 juli 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk) (kamerstukken II 1999/2000, 26 672) tot wet wordt verheven en in werking is getreden voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt dan wel tot wet wordt verheven en in werking treedt op of na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, komen in onderdeel A, onder a, de eerste twee volzinnen van artikel 5, derde lid, onderscheidenlijk komen de eerste twee volzinnen van artikel 5, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze laatstgenoemde volzinnen ingevolge deze wet zijn komen te luiden, als volgt te luiden:

    Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking komt te staan tot beide adoptanten van verschillend geslacht, die met elkaar zijn gehuwd, heeft het kind de geslachtsnaam van de vader, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de moeder zal hebben. Indien de adoptanten niet met elkaar gehuwd zijn of indien beide adoptanten van hetzelfde geslacht zijn en met elkaar gehuwd zijn, houdt het kind de geslachtsnaam die het heeft, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het een van hun beider geslachtsnamen zal hebben.

  • 3. Indien het bij koninklijke boodschap van 28 oktober 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige andere wetten (kamerstukken II 1999/2000, 26 862) tot wet wordt verheven en in werking is getreden voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt in artikel I, onderdeel A, onder b, «zesde lid» vervangen door: zevende lid.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

M. J. Cohen

Uitgegeven de elfde januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2000, Stb. 2001, 9.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001,26 673.

Handelingen II 1999/2000, blz. 6292–6343; 6380–6404; 6421–6447; 6468–6469.

Kamerstukken I 1999/2000, 26 673 (349); 2000/2001, 26 673 (93, 93a, 93b, 93c).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 19 december 2000.

Naar boven