Besluit van 21 december 2000 tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 18 december 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/V&P/00/84625;

Gelet op artikel 41 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Enig artikel

De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 treedt, met uitzondering van artikel 7, in werking met ingang van 1 januari 2001.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt, met uitzondering van artikel 7, de inwerkingtreding van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Artikel 7 zal op een later tijdstip in werking treden omdat bedrijfstakpensioenfondsen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor implementatie van dat artikel.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Naar boven