Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden aangepast aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 7 lid 2 wordt vervangen door:

 • 2. De toezending aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet door deze bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, is niet toegestaan. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste volzin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Indien de ontvanger in de gevallen, bedoeld in de leden 1–2, de zaak terugzendt, komen de kosten hiervan voor rekening van de verzender.

 • 4. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op het verrichten ten behoeve van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet door deze opgedragen dienst die niet een financiële dienst is.

B

Na afdeling 9 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 9A. OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Artikel 7.1.9A.1

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

b. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;

c. overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het verrichten van diensten strekkende overeenkomst op afstand tussen een dienstverlener die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

d. techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;

e. communicatietechniekexploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ter beschikking stellen van één of meer technieken voor communicatie op afstand aan verkopers of dienstverleners;

f. richtlijn: richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144).

Artikel 7.1.9A.2
 • 1. Artikel 5 lid 3 is niet van toepassing op koop op afstand.

 • 2. Deze afdeling is niet van toepassing op de koop op afstand:

  a. die wordt gesloten met gebruikmaking van distributieautomaten of geautomatiseerde handelsruimten;

  b. op een veiling.

 • 3. De artikelen 7.1.9A.3–5 en 7.1.9A.6 lid 1 zijn niet van toepassing op de koop op afstand van hoofdzakelijk levensmiddelen die worden afgeleverd aan de koper op diens woon- of verblijfplaats of werkplek door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

Artikel 7.1.9A.3
 • 1. Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële oogmerk ondubbelzinnig moet blijken:

  a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;

  b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;

  c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;

  d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;

  e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;

  f. het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig de artikelen 7.1.9A.4 lid 1 en 7.1.9A.5;

  g. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;

  h. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

  i. voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de minimale duur van de overeenkomst.

 • 2. Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, moeten aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in de onderdelen a en c-e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:

  a. de gegevens, bedoeld in de onderdelen a-f van lid 1;

  b. de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding overeenkomstig de artikelen 7.1.9A.4 lid 1 en 7.1.9A.5 lid 2;

  c. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een klacht kan indienen;

  d. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;

  e. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

Artikel 7.1.9A.4
 • 1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 7.1.9A.3 lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 7.1.9A.3 lid 2 gestelde eisen.

 • 2. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.

 • 3. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.

 • 4. De leden 1–3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:

  a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;

  b. van zaken die:

  1°. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

  2°. duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3°. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  4°. snel kunnen bederven of verouderen;

  c. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;

  d. van kranten en tijdschriften.

Artikel 7.1.9A.5
 • 1. Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 7.1.9A.4 lid 1 brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent.

 • 2. In geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 7.1.9A.4 lid 1 heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Artikel 7.1.9A.6
 • 1. Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

 • 2. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

 • 3. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 7.1.9A.4 lid 1 ten laste van de verkoper. De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis gegeven.

Artikel 7.1.9A.7

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van wie een betaalkaart frauduleus is gebruikt in het kader van koop op afstand, kan niet worden verplicht tot betaling van de hem als gevolg van dat frauduleuze gebruik in rekening gebrachte bedragen, behoudens voor zover dat gebruik een gevolg is van een omstandigheid die aan hem kan worden toegerekend. Het terzake reeds betaalde geldt als onverschuldigd betaald.

Artikel 7.1.9A.8
 • 1. Aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf moeten bij het gebruik van de telefoon voor het doen van ongevraagde oproepen ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan het begin van elk gesprek duidelijk de identiteit van de verkoper, alsmede het commerciële oogmerk van de oproep worden medegedeeld.

 • 2. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst en faxen voor het doen van ongevraagde oproepen, ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitsluitend toegestaan, indien de desbetreffende persoon daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

 • 3. Het gebruik van andere dan de in lid 2 genoemde technieken voor communicatie op afstand voor het doen van ongevraagde oproepen of mededelingen, ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is toegestaan, tenzij de desbetreffende persoon te kennen heeft gegeven dat hij oproepen of mededelingen waarbij van deze technieken gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen.

 • 4. Degene die ongevraagd oproepen of mededelingen ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand doet, neemt passende maatregelen om ten minste eenmaal per jaar de personen, bedoeld in lid 3, bekend te maken met de mogelijkheden tot het doen van een kennisgeving als bedoeld in lid 3. De bekendmaking kan via een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze plaatsvinden.

Artikel 7.1.9A.9
 • 1. De artikelen 7.1.9A.2 lid 2, 7.1.9A.3, 7.1.9A.4 leden 1–3 en 4, onderdeel a, 7.1.9A.5, 7.1.9A.6 leden 1 en 2 en 7.1.9A.7–8 zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten.

 • 2. In afwijking van lid 1 zijn de in dat lid genoemde artikelen niet van toepassing op de overeenkomst op afstand:

  a. tot het verrichten van financiële diensten;

  b. tot het verrichten van diensten, die wordt gesloten met een telecommunicatie-exploitant door gebruikmaking van een openbare telefoon;

  c. tot aanneming van werk die strekt tot de bouw van een onroerende zaak.

 • 3. In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 7.1.9A.3–5 en 7.1.9A.6 lid 1 niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreft, indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

 • 4. In afwijking van lid 1 is artikel 7.1.9A.3 lid 2 niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die in één keer worden verricht met behulp van een techniek voor communicatie op afstand en die in rekening worden gebracht door de communicatietechniekexploitant. Desalniettemin moet aan de wederpartij steeds het bezoekadres van de vestiging van de dienstverlener waar de wederpartij een klacht kan indienen, worden medegedeeld.

 • 5. In afwijking van lid 1 is artikel 7.1.9A.4 niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten:

  a. waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de in artikel 7.1.9A.4 lid 1, eerste en derde volzin, bedoelde termijn is verstreken;

  b. betreffende weddenschappen en loterijen.

 • 6. In geval van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten lopen de in artikel 7.1.9A.4 lid 1, eerste en tweede volzin, bedoelde termijnen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7.1.9A.10
 • 1. Van deze afdeling kan niet ten nadele van de koper dan wel de wederpartij worden afgeweken.

 • 2. Lid 1 is niet van toepassing op artikel 7.1.9A.6 lid 1.

 • 3. De toepasselijkheid op de overeenkomst van een recht dat de door de richtlijn voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe leiden dat de koper dan wel de wederpartij de bescherming verliest die hem krachtens de richtlijn wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de lid-staat van de Europese Unie of de andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

ARTIKEL II

In de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 196 lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

Na de woorden «toezending van een zaak» wordt ingevoegd: of verrichting van een dienst.

B

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 199 dat als volgt komt te luiden:

Artikel 199

 • 1. Afdeling 7.1.9A van Boek 7 is niet van toepassing op overeenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden van die afdeling zijn gesloten.

 • 2. In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 7.1.9A.3 lid 1, 7.1.9A.7 en 7.1.9A.8 van Boek 7 van toepassing vanaf het tijdstip waarop zij in werking treden.

ARTIKEL III

 • 1. Onze Minister van Justitie stelt de nummering van de bij deze wet vastgestelde afdeling en van de in die afdeling opgenomen artikelen opnieuw vast en brengt de in de wet en de op grond van deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur voorkomende aanhalingen van die afdeling en artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

 • 2. Hij draagt zorg dat de overeenkomstig lid 1 bijgewerkte tekst van de wet in het Staatsblad wordt geplaatst.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 november 2000, Stb. 546.

XNoot
2

Stb. 1991, 601, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 1997, Stb. 147.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 26 861.

Handelingen II 2000/2001, blz. 2545.

Kamerstukken I 2000/2001, 26 861 (139, 139a).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 18 december 2000.

Naar boven