Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de uitvoering van de richtlijn nr. 89/391/EG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PbEG L 183) de Arbeidsomstandighedenwet 1998 aan te passen om alle betrokkenen tijdig en direct kennis te laten hebben van arbeidsongevallen, dat het voorts wenselijk is deze wet in verband met enige gebleken onvolkomenheden aan te passen en nog enige andere wijzigingen daarin en in aanverwante wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998

De Arbeidsomstandighedenwet 19981 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, en in het tweede lid, onderdeel b, wordt na «ander» telkens een komma geplaatst.

2. In het derde lid wordt, in onderdeel b na «ondernemingsraad», in onderdeel c na «personeelsvertegenwoordiging» en in onderdeel d na «toezichthouder», telkens een komma geplaatst.

3. Het derde lid, onderdeel i, komt te luiden:

i. arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad;

4. Aan het derde lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14, derde lid, tweede volzin.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «beleid» vervangen door: arbeidsomstandighedenbeleid.

2. In het vierde lid wordt «als bedoeld in het eerste lid» vervangen door: als bedoeld in dit artikel.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin van het eerste lid wordt «inventarisatie en evaluatie» vervangen door: risico-inventarisatie en -evaluatie.

2. De laatste volzin van het eerste lid vervalt.

3. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. De risico-inventarisatie en -evaluatie bevat een lijst van arbeidsongevallen waarop de aard van het ongeval en de datum waarop het ongeval zich heeft voorgedaan wordt geregistreerd.

4. In het tot derde vernummerde lid, wordt in de eerste volzin «inventarisatie en evaluatie» vervangen door: risico-inventarisatie en -evaluatie.

5. In het tot vierde vernummerde lid, wordt «inventarisatie en evaluatie» vervangen door: risico-inventarisatie en -evaluatie.

6. Het tot vijfde vernummerde lid komt te luiden:

 • 5. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, met inbegrip van de lijst van arbeidsongevallen, bedoeld in het tweede lid.

7. Het tot zesde vernummerde lid komt te luiden:

 • 6. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.

D

Artikel 6, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Het niet naleven van de eerste volzin van het eerste lid is een overtreding. Voorzover het niet naleven van de bij of krachtens het eerste lid bedoelde regels is aangewezen als een strafbaar feit, is dat feit een overtreding.

E

In artikel 7, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 24» vervangen door: , bedoeld in artikel 24,.

F

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin van het eerste lid wordt «bedoeld in artikel 14» gewijzigd in: bedoeld in de artikelen 14 en 15.

2. In het vijfde lid wordt in de eerste volzin «jeugdige werknemers» vervangen door: werknemers jonger dan 18 jaar. In de laatste volzin wordt na «van» ingevoegd: deze.

G

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Indien een werknemer een arbeidsongeval overkomt dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood tot gevolg heeft, doet de werkgever hiervan onverwijld mededeling aan een daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 24 en rapporteert hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk. Onder ernstig lichamelijk of geestelijk letsel wordt voor de toepassing van dit artikellid verstaan: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn.

2. Onder vernummering van het tweede tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. De werkgever meldt de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, alsmede de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, onverwijld, dat de mededeling van een arbeidsongeval als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden.

H

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. het eerste lid, derde volzin, wordt «en de inschakeling van arbodienst en bedrijfshulpverleners» vervangen door: , de inschakeling van de arbodienst en de bedrijfshulpverlening.

2. In het tweede lid wordt «de inventarisatie en evaluatie als bedoeld in artikel 5» vervangen door: de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5.

I

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel a, wordt «inventarisatie en evaluatie» vervangen door: risico-inventarisatie en -evaluatie.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt na «tot» ingevoegd: de.

3. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. Een afschrift van een advies als bedoeld in het derde lid, onder a, wordt door de arbodienst gezonden aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt een afschrift van dit advies zo spoedig mogelijk door de werkgever gezonden aan de belanghebbende werknemers. Een afschrift van een advies als bedoeld in het derde lid, onder e, wordt door de deskundige, bedoeld in het eerste lid, gezonden aan de werkgever.

J

In artikel 15, tweede lid, onderdeel a en b, wordt «ongevallen» telkens vervangen door: arbeidsongevallen.

K

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het derde lid, onderdeel d door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. een verbod om bepaalde bij die maatregel omschreven arbeid te verrichten of te doen verrichten indien de werknemers niet arbeidsgezondheidskundig zijn onderzocht.

2. Onder vernummering van het vijfde tot en met tiende lid tot zesde tot en met elfde lid, wordt een nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende:

 • 5. De in het derde lid, onder e, bedoelde maatregel stelt het verrichten van arbeid slechts afhankelijk van het resultaat van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor zover die arbeid bijzondere gevaren meebrengt voor het leven of de gezondheid van de werknemer zelf of van andere personen of voor zover dit om andere bijzondere redenen geboden is. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden met betrekking tot dit arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de wijze van registratie, verwerking en bewaring van de uitslag daarvan nadere regels gesteld. Deze hebben in ieder geval betrekking op de gevallen waarin en de wijze waarop een verzoek tot herkeuring kan worden gedaan.

3. Het tot zesde vernummerde lid komt te luiden:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot de arbeid, bedoeld in het vierde lid, of arbeid verricht in de burgerlijke openbare dienst of arbeid verricht in de inrichtingen, bedoeld in de Penitentiaire beginselenwet, de inrichtingen, bedoeld in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, en de rijksinrichtingen, bedoeld in de Wet op de jeugdhulpverlening, regels worden gesteld die afwijken van het bij of krachtens deze wet bepaalde of strekken ter aanvulling daarvan. Met betrekking tot de arbeid, bedoeld in het vierde lid, onder c, kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.

4. In het tot negende vernummerde lid wordt «regelen» vervangen door: regels en wordt «zesde en zevende lid» vervangen door: zevende en achtste lid.

5. In het tot tiende vernummerde lid wordt «zesde, zevende of achtste lid» vervangen door: zevende, achtste of negende lid.

6. In het tot elfde vernummerde lid wordt «negende lid» vervangen door: tiende lid en wordt «aangemerkt» vervangen door: aangewezen.

L

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «moeten zij onderling op doelmatige wijze samenwerken» vervangen door: werken zij onderling op doelmatige wijze samen.

2. In het tweede lid wordt «moeten de werkgevers ervoor zorgen» vervangen door: zorgen de werkgevers ervoor.

M

In artikel 21, tweede lid, wordt «de krachtens het tweede lid verrichte werkzaamheden» vervangen door: de in artikel 20, tweede lid, genoemde werkzaamheden.

N

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «ongeval» vervangen door: arbeidsongeval.

2. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot zevende en achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 6. De toezichthouder is bevoegd bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik te maken van het sociaal-fiscaal nummer, bedoeld in artikel 47b, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorzover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

O

In artikel 27, eerste lid, vervalt «of een andere door Onze Minister aangewezen ambtenaar».

P

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, tweede volzin, wordt voor de punt ingevoegd: en arbeidsplaatsen.

2. In het zesde lid wordt «de betrokken werknemers en diensten, bedoeld in artikel 14» vervangen door: de betrokken werknemers en andere personen en diensten als bedoeld in artikel 14,.

3. Het achtste lid komt te luiden:

 • 8. Het opzettelijk niet naleven van het zevende lid is een misdrijf.

Q

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

In de eerste volzin van het eerste lid wordt «5,» vervangen door: 5, met uitzondering van de derde en vierde volzin van het derde lid,.

R

In artikel 34, eerste lid, wordt: «de natuurlijke persoon of rechtspersoon,» vervangen door: degene.

S

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd luidende: Indien het beboetbare feit heeft geleid tot een arbeidsongeval als bedoeld in artikel 9, wordt de beschikking gegeven binnen 16 weken na melding van het arbeidsongeval. Indien het arbeidsongeval niet is gemeld wordt de beschikking gegeven binnen 16 weken nadat de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 24, kennis heeft genomen van het arbeidsongeval.

2. In het tweede lid, onderdeel d, wordt : «de natuurlijke persoon of rechtspersoon» vervangen door: degene.

T

In artikel 41, eerste lid, wordt «geconstateerd» vervangen door: vastgesteld.

U

In artikel 47 wordt «doeltreffendheid en doelmatigheid» vervangen door: rechtmatigheid en doeltreffendheid.

V

In artikel 50 wordt na «Arbeidsomstandighedenbesluit» ingevoegd: , het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

W

In artikel 51 wordt «artikel 49» vervangen door: artikel 48.

X

Artikel 54 vervalt.

ARTIKEL II. WIJZIGING BINNENSCHEPENWET

De Binnenschepenwet2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk III komt te luiden:

HOOFDSTUK III. DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN AAN BOORD

B

In artikel 13, eerste lid, wordt «de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid» vervangen door: de arbeidsomstandigheden.

C

In artikel 13a, eerste lid, wordt «de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid» vervangen door: de arbeidsomstandigheden.

D

Het opschrift van hoofdstuk VI, paragraaf 2, komt als volgt te luiden:

§ 2. Beroep tegen beschikkingen betreffende de arbeidsomstandigheden

E

In artikel 39, tweede lid, wordt «de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid» vervangen door: de arbeidsomstandigheden.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET ALLOCATIE ARBEIDSKRACHTEN DOOR INTERMEDIAIRS

In artikel 11 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs3 wordt «alsmede het document bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,» vervangen door: en verstrekt aan die persoon de beschrijving, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998,.

ARTIKEL IV. WIJZIGING WET MEDEZEGGENSCHAP ONDERWIJS 1992

De Wet medezeggenschap onderwijs 19924 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, onderdeel f, wordt «op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn» vervangen door: op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

B

Artikel 15, zesde lid, komt te luiden:

 • 6. De bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, onderdeel c, zijn de bevoegdheden die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet aan de medezeggenschapsraad zijn toegekend.

ARTIKEL V. WIJZIGING WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN

In artikel 1, 3° van de Wet op de economische delicten5 wordt «de Arbeidsomstandighedenwet 1998 artikel 6, artikel 10, artikel 16, negende lid, voorzover de in dit artikellid bedoelde voorschriften en verboden zijn aangemerkt als strafbaar feit, artikel 28, zevende lid, artikel 32 en de handeling of het nalaten bedoeld in artikel 33, derde lid» vervangen door: de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de artikelen 10, 28, zevende lid, 32 en de handeling of het nalaten, bedoeld in artikel 33, derde lid alsmede – voor zover aangewezen als strafbare feiten – de artikelen 6, eerste lid, en 16, negende lid.

ARTIKEL VI. WIJZIGING WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

De Wet op de ondernemingsraden6 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 28, eerste lid, wordt «de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid» vervangen door: de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden.

B

In artikel 36, zesde lid, vervalt «een aanwijzing is gegeven of» en wordt «Arbeidsomstandighedenwet» vervangen door: Arbeidsomstandighedenwet 1998.

ARTIKEL VII. WIJZIGING WET OP DE (RE)INTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten7 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

B

In artikel 9, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt «Artikel 27, tweede, derde en zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998» vervangen door: Artikel 27, tweede, derde en zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk8 onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9.33, onderdeel e, komt te luiden:

e. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden,

B

Artikel 9.34, derde lid wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel i komt te luiden:

i. de toekenning aan het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, van de bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet aan de medezeggenschapsraad zijn toegekend,

2. In onderdeel k wordt «inzake de veiligheid, de gezondheid en het welzijn» vervangen door: inzake de arbeidsomstandigheden.

C

In artikel 9.50, tweede lid, onderdeel c, wordt «op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn» vervangen door: op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

D

Artikel 10.20, onderdeel f, komt te luiden:

f. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden, en

E

Artikel 10.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel i komt te luiden:

i. de toekenning aan het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, van de bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet aan de medezeggenschapsraad zijn toegekend,

2. In onderdeel k wordt «inzake de veiligheid, de gezondheid en het welzijn» vervangen door: inzake de arbeidsomstandigheden.

ARTIKEL IX. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. De onderdelen V en W van artikel I werken terug tot en met 1 november 1999.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1999, 184, laatstelijk gewijzigd bij wet van 2 november 2000, Stb. 481.

XNoot
2

Stb. 1981, 678, laatstelijk gewijzigd bij wet van 16 maart 2000, Stb. 142.

XNoot
3

Stb. 1998, 306.

XNoot
4

Stb. 1992, 663, laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 december 1999, Stb. 184.

XNoot
5

K. 1950, 258, laatstelijk gewijzigd bij wet van 7 december 2000, Stb. 538.

XNoot
6

Stb. 1990, 93, laatstelijk gewijzigd bij wet van 2 november 2000, Stb. 490.

XNoot
7

Stb. 1998, 290, laatstelijk gewijzigd bij wet van 15 december 1999, Stb. 564.

XNoot
8

Stb. 2000, 11, laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 november 2000, Stb. 496.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 27 091.

Handelingen II 2000/2001, blz. 1871–1872.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 091 (98, 98a).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 11 december 2000.

Naar boven