Wet van 30 november 2000, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid om een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van de Wet sociale werkvoorziening te laten vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet sociale werkvoorziening1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende lid vervalt.

2. Het achtste lid wordt vernummerd tot zevende lid.

3. In het tot zevende vernummerd lid wordt na «subsidie» een punt geplaatst en vervalt «en de voorwaarden die gelden bij toepassing van het zevende lid».

B

De aanduiding «Hoofdstuk 8» en de artikelen 22 tot en met 45 vervallen.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 november 2000

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1997, 465, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 december 2000, Stb. 571.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 27 167.

Handelingen II 2000/2001, blz. 1587.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 167 (85).

Handelingen I 2000/2001, blz. 253–254.

Naar boven