Besluit van 14 december 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet financiering decentrale overheden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 2000, WJB/00/1266M, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15 van de wet fido;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet financiering decentrale overheden treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2000

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven