Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2000, 588AMvB

Besluit van 14 december 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet financiering decentrale overheden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 2000, WJB/00/1266M, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15 van de wet fido;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet financiering decentrale overheden treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2000

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals