Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2000, 576Wet

Wet van 11 december 2000, houdende wijziging van de wet van 11 december 2000, Stb. 575, houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in het voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit) (kamerstukken I 1999/2000, 25 309, nr. 142), indien dat voorstel tot wet wordt verheven, enkele verbeteringen op te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij geleidende brief van 16 april 1997 ingediende voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit) (kamerstukken I 1999/2000, 25 309, nr. 142) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, vierde lid, wordt na «bewoont» toegevoegd: en de situatie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder a, b en c, zich niet voordoet.

B

Artikel 18, eerste lid, onder b, komt te luiden:

b. dat is opgemaakt met inachtneming van het laatst uitgegeven terzake relevante model van de betrokken beroepsverenigingen;.

C

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder b, wordt «marktwaarde» vervangen door: onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Indien een woning wordt verkocht en geleverd voor minder dan de stichtingskosten of voor minder dan de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik, kan in het kader van de eigendomsoverdracht worden overeengekomen dat bij vervreemding van de woning door de eigenaar-bewoner gedurende ten hoogste 30 jaar na zijn eigendomsverkrijging, aan degene van wie hij de woning in eigendom heeft verkregen, geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald:

    a. indien de woning een nieuwbouwwoning is: het verschil tussen de stichtingskosten en het door de eigenaar-bewoner betaalde bedrag, eventueel vermeerderd met ten hoogste de ontwikkeling van de consumentenprijzen (alle huishoudens);

    b. indien de woning een bestaande woning is en laatstelijk voor de eigendomsoverdracht werd bewoond door een ander dan de eigenaar-bewoner of degene die tot diens huishouden behoort: het verschil tussen de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik en het door de eigenaar-bewoner betaalde bedrag, eventueel vermeerderd met ten hoogste de ontwikkeling van de consumentenprijzen (alle huishoudens), of

    c. indien de woning een bestaande woning is en de eigenaar-bewoner of degene die tot diens huishouden behoort die woning laatstelijk voor de eigendomsoverdracht als huurder bewoonde: het verschil tussen de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik en het door de eigenaar-bewoner betaalde bedrag, voorzover dat verschil 10 procent van die verkoopwaarde te boven gaat, eventueel vermeerderd met ten hoogste de ontwikkeling van de consumentenprijzen (alle huishoudens).

D

In artikel 23, onder a, wordt «hypotheekakte» vervangen door: geldleningsovereenkomst.

E

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid:

a. vervalt in onderdeel a «, voorzover met de hypothecaire lening niet de verschuldigde overdrachtsbelasting, bedoeld in artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, is gefinancierd,» en

b. komt onderdeel b te luiden:

b. indien overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer verschuldigd is: een maandelijkse toeslag in verband met die overdrachtsbelasting.

2. In het tweede lid wordt «Po: het percentage, genoemd in artikel 14, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer» vervangen door: Po: het percentage, genoemd in artikel 14, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, doch 0 indien niet de overdrachtsbelasting, bedoeld in artikel 2 van die wet, verschuldigd is.

F

In artikel 41, eerste lid, vervalt de zinsnede: en het grensbedrag in de vangnetregeling.

G

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «geaccepteerd» ingevoegd: of stellen andere daartoe door Onze Minister aangewezen personen of instanties.

2. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt na «financier» ingevoegd: , de personen of de instanties.

H

In artikel 44, eerste lid, wordt «financier» vervangen door: eigenaar-bewoner.

I

In artikel 52 vervalt de zinsnede: en burgemeester en wethouders.

J

Artikel 60 vervalt.

K

In artikel 62, eerste lid, wordt «acht, onderscheidenlijk vier weken» vervangen door: acht, acht, onderscheidenlijk vier weken.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop het in artikel I, aanhef, bedoelde voorstel van wet, na tot wet te zijn verheven, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 2000/2001, 27 071.

Handelingen II 1999/2000, blz. 5843–5855; 5877.

Kamerstukken I 1999/2000, 27 071 (274); 2000/2001, 27 071 (33).

Handelingen I 2000/2001, blz. 254–274.