Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2000, 574AMvB

Besluit van 14 december 2000, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de wetten van 7 december 2000 houdende wijziging van de Meststoffenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 december 2000, nr. TRCJZ/2000/14766, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en artikel IV van de wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralen heffingen, met uitzondering van artikel I, onderdelen K en O, treedt in werking op 1 januari 2001.

Artikel 2

De wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten treedt in werking op 1 januari 2001.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2000

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals