Wet van 30 november 2000 tot wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van enkele waren, onderdelen daarvan of merken uitsluitend voor eigen gebruik

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de inwerkingtreding van de wet van 25 februari 1999 (Stb. 110) wenselijk is artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht te wijzigen met het oog op de invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van enkele waren, onderdelen daarvan of merken als omschreven in artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht uitsluitend voor eigen gebruik;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht1 wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid, een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Niet strafbaar is hij die enkele waren, onderdelen daarvan of merken als omschreven in het eerste lid in voorraad heeft uitsluitend voor eigen gebruik.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 november 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de twaalfde december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 2 november 2000, Stb. 481.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 26 848.

Handelingen II 2000/2001, blz. 255–258; 374.

Kamerstukken I 2000/2001, 26 848 (67).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 27 november 2000.

Naar boven