Besluit van 20 november 2000, houdende wijziging van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 17 oktober 2000, nr. EB2000/90523;

Gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985;

De Raad van State gehoord (advies van 26 oktober 2000, nr. W04.00.0485/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 14 november 2000, nr. EB2000/95653;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Aan artikel 1, onder b, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen1, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 3 door een puntkomma, een onderdeel 4 toegevoegd dat als volgt luidt:

4. brandweercentralist.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 20 november 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries

Uitgegeven de vijfde december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

In het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen worden de brandweeropleidingen aangewezen die met een rijksexamen worden afgesloten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voor deze opleidingen een examenreglement vast. Het onderhavige besluit heeft ten doel de nieuw ontwikkelde opleiding tot brandweercentralist aan te wijzen als aanvullende opleiding, die met een rijksexamen wordt afgesloten.

In het kader van de tendentie de meldkamers van politie, de brandweer en de ambulancehulpverlening te integreren, hebben deze sectoren gezamenlijk een nieuw model voor de centralistenopleidingen ontwikkeld. De opleiding zal in elk van de sectoren bestaan uit twee delen, te weten een voor alle sectoren gelijke basismodule, die zich richt op de kennis en vaardigheden die elke centralist, onafhankelijk van de discipline, nodig heeft, en een module die zich richt op de voor de betrokken sector specifieke kennis en vaardigheden. De gemeenschappelijke basismodule bevordert en vergemakkelijkt de onderlinge samenwerking, hetgeen met name bij multidisciplinair optreden van groot belang is.

De betrokken sectoren zijn overeengekomen deze nieuw ontwikkelde centralistenopleiding te integreren in hun opleidingsprogramma's.

Een goede vervulling van de functie van brandweercentralist is van groot belang bij de bestrijding van brand, rampen en zware ongevallen. In het kader van de rampenbestrijding worden, vanwege het multidisciplinaire karakter ervan, hoge eisen aan centralisten gesteld. Daarbij vervult de brandweer bovendien een spilfunctie, waarop de brandweercentralist adequaat moet zijn toegerust. Om die reden wordt in dit besluit de opleiding tot brandweercentralist aangewezen als opleiding die met een rijksexamen wordt afgesloten. De opleiding wordt opgenomen in de modulaire structuur van de brandweeropleidingen.

Inmiddels is de basismodule ontwikkeld en door middel van een pilot getest. De sectorspecifieke modulen worden thans in de betrokken sectoren ontwikkeld. Alhoewel de opleiding brandweercentralist dus nog niet compleet is, is reeds nu tot wijziging van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen besloten, teneinde het mogelijk te maken voor de basismodule, alvast een rijksexamenreglement vast te stellen.

In nauwe samenspraak met het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding en het Nederlands bureau brandweerexamens is een examenreglement opgesteld. Dit wordt al in acht genomen bij de vanaf  1 augustus 2000 gedoceerde basismodule, in afwachting van formele vaststelling, die evenwel pas kan geschieden nadat het onderhavige besluit in werking is getreden. Om voor deze praktijk alsnog een formele grondslag te creëren, treedt het onderhavige besluit in werking met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2000, zodat het examenreglement ook tot die datum kan terugwerken.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries


XNoot
1

Stb. 1988, 545, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 augustus 1997, Stb. 375.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven