Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2000, 496Wet

Wet van 23 november 2000 tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 bepalingen in diverse wetten te wijzigen, de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in te trekken alsmede enige overgangsrechtelijke voorzieningen te treffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Enig artikel

De Coördinatiewet uitzonderingstoestanden1 wordt gewijzigd als volgt:

A

In lijst A wordt «van de Vreemdelingenwet: artikel 50a» vervangen door: van de Vreemdelingenwet 2000: artikel 111.

B

In lijst B wordt «van de Vreemdelingenwet: artikel 50a» vervangen door: van de Vreemdelingenwet 2000: artikel 111.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 1

Artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet2 komt te luiden:

 • 2. Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen tevens te voldoen aan de vereisten dat:

  a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en

  b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

Artikel B 3, tweede lid, van de Kieswet3 komt te luiden:

 • 2. Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen om kiesgerechtigd te zijn op de dag van de kandidaatstelling tevens te voldoen aan de vereisten dat:

  a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en

  b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3

De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens4 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 26, eerste lid, onderdeel c, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel 34, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Als algemene gegevens worden de gegevens opgenomen die als zodanig zijn vermeld in bijlage I bij deze wet en voor zover het betreft de in het eerste lid, onder a, sub 5, bedoelde gegevens, nader zijn bepaald bij algemene maatregel van bestuur.

C

In artikel 36a, eerste lid, 37a en 40, tweede lid, wordt de zinsnede «de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet» telkens vervangen door: de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 65, zevende lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

E

Bijlage I, onderdeel 5, komt te luiden:

5. Gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling

de aantekening over het verblijfsrecht;

datum ingang rechtsgeldigheid gegeven;

datum beëindiging rechtsgeldigheid gegeven;

F

1. Indien het onderhavige voorstel van wet tot wet wordt verheven en later in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 29 september 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 228), vervalt artikel 3, onderdelen B en E, van dit wetsvoorstel op de datum van inwerkingtreding van laatstgenoemde wet.

2. Indien het onderhavige voorstel van wet tot wet wordt verheven en eerder in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 29 september 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 228), komt de in laatstgenoemd wetsvoorstel voorgestelde wijziging van artikel 34, tweede lid, te vervallen.

Artikel 4

De Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf5 wordt ingetrokken.

Artikel 5

De Wet inburgering nieuwkomers6 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, komt te luiden:

1°. de vreemdeling die in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder a en c, van de Vreemdelingenwet 2000, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die voor de eerste keer tot Nederland is toegelaten, behoudens degene die hier voor een tijdelijk doel verblijft dan wel op grond van bepalingen van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties niet verplicht kan worden aan een inburgeringsprogramma deel te nemen, en

B

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt in de derde volzin de zinsnede «tegelijk met de beschikking, bedoeld in artikel 15d van de Vreemdelingenwet.» vervangen door: tegelijk met de beschikking waarbij de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt ingewilligd.

2. In het tweede lid, onder b, wordt de zinsnede «de beschikking, bedoeld in artikel 15d van de Vreemdelingenwet» vervangen door: de beschikking, waarbij de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt ingewilligd.

Artikel 6

Indien het bij koninklijk besluit van 5 februari 2000 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering (Kamerstukken II 1999/2000, 27 000, nr. 1–3) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt de Wet inburgering nieuwkomers gewijzigd als volgt:

Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, komt te luiden:

1°. De vreemdeling die in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 en artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die voor de eerste keer tot Nederland is toegelaten, behoudens degene die hier voor een tijdelijk doel verblijft, tenzij hij behoort tot een bij regeling van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid aan te wijzen categorie van vreemdelingen, en behoudens degene die op grond van bepalingen van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties niet verplicht kan worden aan een inburgeringsprogramma deel te nemen, en

Artikel 7

Artikel 4 van de Wet op de Raad van State7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «25» vervangen door: 50.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «of drie vijfde deel» vervangen door:, drie vijfde deel of vier vijfde deel.

Artikel 8

De Remigratiewet8 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Onderdeel i vervalt.

2. Onderdeel j wordt geletterd i.

B

Artikel 1, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. In afwijking van het eerste lid, onder c, wordt, indien het een vreemdeling betreft die in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000, onder remigreren mede verstaan het zich in elk ander land buiten Nederland vestigen.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Enig artikel

Artikel 4 van de Sanctiewet 19779 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef wordt «de toelating» vervangen door: de toegang.

2. In onderdeel 1° wordt «in zoverre en van de artikelen 6 en 8 van de Vreemdelingenwet» vervangen door: van de artikelen 3 en 12 van de Vreemdelingenwet 2000.

3. Onderdeel 2° komt te luiden:

2°. Onze Ministers verblijfsvergunningen als bedoeld in de artikelen 14 en 20 van de Vreemdelingenwet 2000 van vreemdelingen die behoren tot één van de onder 1° bedoelde categorieën, kunnen intrekken. Een intrekking op grond van dit artikel geldt als een intrekking op grond van artikel 19 respectievelijk artikel 22 van de Vreemdelingenwet 2000.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Enig artikel

In artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 199310 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

In artikel 1:6, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht11 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek12 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. de akte een persoon betreft die rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000.

2. In het vierde lid wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

Het eerste lid, onderdeel b, van artikel 25c komt te luiden:

b. die persoon rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000;

C

In artikel 44 wordt in het eerste lid, onderdeel k, «door het hoofd van de plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet» vervangen door: door de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede wordt «over een titel tot verblijf in Nederland beschikt of om toelating tot Nederland heeft verzocht» vervangen door: rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 oktober 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige andere wetten (Kamerstukken II 1999/2000, 26 862) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek als volgt gewijzigd:

A

In artikel 25, vierde lid, onder b, wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000, en wordt «op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet in Nederland verblijft dan wel in het bezit is van een vergunning zonder beperkingen» vervangen door: in Nederland rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 44, tweede lid, tweede volzin, wordt «op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet in Nederland verblijft dan wel in het bezit is van een vergunning zonder beperkingen» vervangen door: in Nederland rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

In artikel 58, derde lid, vierde volzin, wordt «op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet in Nederland verblijft dan wel in het bezit is van een vergunning zonder beperkingen» vervangen door: in Nederland rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder b, d, of e, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

In artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de Politiewet 199313 wordt «Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 5

In artikel 1, eerste lid, onder 2° van de Wet op de identificatieplicht14, wordt «Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 6

De Wet op de rechtsbijstand15 wordt gewijzigd als volgt:

A

Het tweede lid, onderdeel b, van artikel 43 komt te luiden:

b. artikel 100 van de Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 48 wordt «Artikel 8b, eerste lid van de Vreemdelingenwet» vervangen door: Artikel 10, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 7

De Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers16 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «in een opvangcentrum».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «in opvangcentra» vervangen door: in een opvangvoorziening.

3. In het eerste lid, onderdeel d, vervalt «en vergunninghouders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf».

4. In het tweede lid vervalt «als bedoeld in artikel 2, onderdeel l, van de Welzijnswet 1994».

B

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a
 • 1. In afwijking van artikel 72, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 zijn de afdelingen 1, 3 en 4 van hoofdstuk 7 van de Vreemdelingenwet 2000 van toepassing op besluiten in het kader van het onthouden dan wel de beëindiging van verstrekkingen bij of krachtens deze wet.

 • 2. In afwijking van artikel 72, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 worden handelingen van het orgaan ten aanzien van een vreemdeling als zodanig die worden verricht in het kader van de beëindiging van verstrekkingen bij of krachtens deze wet, voor de toepassing van deze wet met een beschikking gelijkgesteld. De afdelingen 1, 3 en 4 van hoofdstuk 7 van de Vreemdelingenwet 2000 zijn op die beschikking van toepassing.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 82 van de Vreemdelingenwet 2000 niet van toepassing.

C

In artikel 12 vervalt «in een opvangcentrum» alsmede de laatste komma.

Artikel 8

In artikel 8 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie17 wordt «bij en krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) inzake toelating en verblijf» vervangen door: bij en krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 9

In artikel 16, eerste lid, onderdeel d, van de Wet politieregisters18 wordt «Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Artikel 1

In artikel 8.1.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs19 wordt «artikel 1b Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

In artikel 40, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra20 wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3

In artikel 7.32, vijfde lid, onderdeel c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek21 wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

In artikel 40, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs22 wordt in de tweede volzin «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 5

De Wet op het voortgezet onderwijs23 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 27, lid 1a, onderdeel c, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 160, tweede lid, onderdeel c, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

HOOFDSTUK 7. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 1

De Werkloosheidswet24 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 3, derde lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 3, zesde lid, onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 19, eerste lid, onder g, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

De Ziektewet25 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 3, derde lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 3, zesde lid, onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 41, eerste lid, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering26 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 3, derde lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 3, zesde lid, onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 50a, eerste lid, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten27 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 6a, eerste lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 6a, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden afgeweken van het eerste lid ten aanzien van vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 5

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen28 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 3, derde lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 3, vijfde lid, onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 55a, eerste lid, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 6

De Algemene Ouderdomswet29 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» gewijzigd in: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 6, tweede lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 6, vierde lid, onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 19a, eerste lid, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 7

De Algemene Nabestaandenwet30 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» gewijzigd in: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 13, tweede lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 13, vijfde lid onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 46a, eerste lid, wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 8

De Algemene Kinderbijslagwet31 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» gewijzigd in: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 6, tweede lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 6, vierde lid onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 9

De Toeslagenwet32 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 15a wordt «artikel 1b van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 10

De Algemene bijstandswet33 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 7, tweede lid en aanhef derde lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» telkenmale vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel 7, derde lid onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

In artikel 122, eerste lid onder e, wordt «Vreemdelingenwet» gewijzigd in: Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 125 wordt «artikel 48 van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 107 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 11

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers34 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 6, eerste lid en aanhef derde lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» telkenmale vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel 6, derde lid onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

In artikel 45 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 48 wordt «artikel 48 van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 104 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 12

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen35 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 6, derde lid en aanhef vijfde lid, wordt «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» telkenmale vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel 6, vijfde lid, onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

In artikel 45 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 48 wordt «artikel 48 van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 107 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 13

De Wet inkomensvoorziening kunstenaars36 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 5, eerste lid en aanhef tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» telkenmale vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel 5, tweede lid, onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 14

De Wet voorzieningen gehandicapten37 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 4, eerste lid en aanhef tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» telkenmale vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel 4, tweede lid onder b, wordt vervangen door:

b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 15

In artikel 95 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 199738 wordt «het hoofd van de plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet» vervangen door: de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 16

Artikel 69, eerste lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 199639 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel c komt te luiden:

c. vreemdelingen, als bedoeld in artikel 8, onder b tot en met e, van de Vreemdelingenwet 2000;

2. De onderdelen «c»en «d» worden verletterd tot «b» en «c».

Artikel 17

De Wet arbeid vreemdelingen40 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1 en 4, eerste lid, wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 3 wordt «krachtens de Vreemdelingenwet afgegeven vergunning tot verblijf» vervangen door: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 4, tweede lid, onder a, komt te luiden:

a. die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder b of d, van de Vreemdelingenwet 2000.

D

In artikel 4, tweede lid onder b, wordt «vergunning tot verblijf» vervangen door: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000.

E

In artikel 11, derde lid, wordt «vergunning tot verblijf» vervangen door: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000.

F

Artikel 12, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Onze Minister kan, na overleg met Onze Minister van Justitie, ten aanzien van een vreemdeling als bedoeld in artikel 8, onder h, van de Vreemdelingenwet 2000 afwijken van het eerste lid onder b.

G

Artikel 21 komt te luiden:

Artikel 21

Artikel 71, eerste tot en met vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 is van toepassing ten aanzien van beroepen tegen besluiten, gegeven op grond van deze wet.

HOOFDSTUK 8. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Enig artikel

De Wegenverkeerswet 199441 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 111, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Aan degene die vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 is, en geen onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt een rijbewijs slechts afgegeven indien hij rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met d en l van die wet. Voor de uitvoering hiervan is de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 verplicht aan degene die is belast met de afgifte van het rijbewijs, kosteloos de noodzakelijke opgaven en inlichtingen te verstrekken.

HOOFDSTUK 9. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel 1

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten42 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, onderdeel i, wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 5, tweede en vierde lid, wordt «in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

In artikel 9c, derde lid, wordt «artikel 8a, tweede lid, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

De Ziekenfondswet43 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, onderdeel h, wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.

B

In artikel 2 wordt «in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

C

Artikel 3, tiende lid, onderdelen b en c, komen te luiden:

b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l , van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000;

c. hier te lande verblijvende vreemdelingen anders dan bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, ter uitvoering van een verdrag dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie.

D

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 18. In afwijking van artikel 2 wordt als medeverzekerde als bedoeld in dit artikel aangemerkt, de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder f tot en met k, van de Vreemdelingenwet 2000.

E

In artikel 5a, vierde lid, wordt «artikel 8a, tweede lid, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3

In artikel 4, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 199844 wordt «Vreemdelingenwet» vervangen door: Vreemdelingenwet 2000 en wordt «artikel 8a, tweede lid, van die wet» vervangen door: artikel 9, tweede lid, van die wet.

Artikel 4

Artikel 2 van de Welzijnswet 199445 wordt gewijzigd als volgt:

A

Onderdeel k komt te luiden:

k. welzijn etnische minderheden en groepen personen die in een met etnische minderheden vergelijkbare positie verkeren, behoudens voor zover de Wet inburgering nieuwkomers van toepassing is.

B

Onderdeel l vervalt.

C

De onderdelen m en n worden geletterd l en m.

HOOFDSTUK 10. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 1

De Huursubsidiewet46 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 10, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Huursubsidie wordt slechts toegekend:

  a. als de huurder:

  1°. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld;

  2°. vreemdeling is en rechtmatig verblijf houdt als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, of

  3°. vreemdeling is en, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000, en

  b. als degenen die op de peildatum medebewoner van de woning zijn:

  1°. de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden behandeld, of

  2°. vreemdeling zijn en rechtmatig verblijf houden als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

De Huisvestingswet47 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 9, tweede lid, onderdeel b, wordt «artikel 1b, aanhef en onder 1, van de Vreemdelingenwet» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel 60a, onderdeel a, komt te luiden:

a. verblijfsgerechtigden: vreemdelingen die in Nederland rechtmatig verblijf hebben op grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000.

HOOFDSTUK 11. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

 • 1. Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen een besluit krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat is genomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, dan wel een handeling krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

 • 2. Indien tegen een besluit krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, blijft op de behandeling daarvan het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel 2

Artikel 21 van de Wet arbeid vreemdelingen, zoals dit artikel luidde onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijft van kracht ten aanzien van een bezwaar of beroep, ingediend voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 3

Voor zover de periode van vijf jaren, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder b, van de Gemeentewet is gelegen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, geldt de tekst van dat onderdeel zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 4

Voor zover de periode van vijf jaren, bedoeld in artikel B 3, tweede lid, onder b, van de Kieswet is gelegen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, geldt de tekst van dat onderdeel zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 5

 • 1. In afwijking van artikel 4 van hoofdstuk 2 kan de toepassing van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf gedurende ten hoogste zes maanden worden voortgezet ten aanzien van een vreemdeling die op de dag, voorafgaande aan de inwerkingtreding van dat artikel, als vergunninghouder verstrekkingen op grond van die wet genoot.

 • 2. In afwijking van artikel 4 van hoofdstuk 2 kan de toepassing van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf worden voortgezet ten aanzien van een vreemdeling die op de dag, voorafgaande aan de inwerkingtreding van dat artikel, niet langer houder is van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf maar wel de verstrekkingen op grond van die wet geniet.

  Deze verstrekkingen eindigen vier weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt waarbij de voorwaardelijke vergunning tot verblijf is ingetrokken of de geldigheidsduur van de voorwaardelijke vergunning tot verblijf is geëindigd.

  Indien de werking van de beschikking waarbij de voorwaardelijke vergunning tot verblijf is ingetrokken of de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur is afgewezen, is opgeschort, eindigen de verstrekkingen vier weken na de dag waarop de opschorting eindigt en uitzetting om die reden niet langer achterwege hoeft te blijven. Indien daarvan sprake is vóór de inwerkingtreding van deze wet, dan eindigen de verstrekkingen vier weken na de dag waarop deze wet in werking is getreden.

Artikel 6

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 april 1997 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (Kamerstukken I 1997/98, 25 334, nr. 324), alsmede het bij koninklijke boodschap van 10 april 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (Kamerstukken I 1999/2000, 26 471 nr. 172 ), tot wet worden verheven en op een eerder tijdstip in werking treden dan het onderhavige wetsvoorstel, wordt in artikel 2 van hoofdstuk 10:

a. onderdeel B geletterd C en

b. na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

B

Artikel 13c, eerste lid, onder c, komt te luiden:

c. die als vreemdeling in Nederland rechtmatig verblijf hebben op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000, indien zij in verband met die omstandigheid woonruimte behoeven;

Artikel 7

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 september 1999 ingediende voorstel van wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000)( Kamerstukken II 1998/1999, 26 732), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 8

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 november 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Staatssecretaris van Justitie,

M. J. Cohen

Uitgegeven de zevende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1996, 356, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 april 1999, Stb. 235.

XNoot
2

Stb. 1994, 762, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2000, Stb. 385.

XNoot
3

Stb. 1989, 423, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1998, Stb. 1999, 14.

XNoot
4

Stb. 1994, 494, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 maart 2000, Stb. 154.

XNoot
5

Stb. 1995, 158.

XNoot
6

Stb. 1998, 261, gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
7

Stb. 1994, 2, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1998, Stb. 744.

XNoot
8

Stb. 1999, 232, gewijzigd bij de wet van 16 september 1999, Stb. 426.

XNoot
9

Stb. 1980, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 april 2000, Stb. 196.

XNoot
10

Stb. 1993, 704, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 november 2000, Stb. 484.

XNoot
11

Stb. 1998, 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2000, Stb. 177.

XNoot
12

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2000, Stb. 493.

XNoot
13

Stb. 1994, 145, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 oktober 2000, Stb. 450.

XNoot
14

Stb. 1993, 660, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
15

Stb. 1993, 775, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1999, Stb. 190.

XNoot
16

Stb. 1994, 422, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
17

Stb. 1988, 566, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
18

Stb. 1990, 414, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1999, Stb. 575.

XNoot
19

Stb. 1995, 501, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 2000, Stb. 286.

XNoot
20

Stb. 1998, 496, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 oktober 1999, Stb. 445.

XNoot
21

Stb. 2000, 11, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2000, Stb. 304.

XNoot
22

Stb. 1998, 495, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 december 1999, Stb. 527.

XNoot
23

Stb. 1998, 512, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 november 2000, Stb. 481.

XNoot
24

Stb. 1999, 21, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 januari 2000, Stb. 40.

XNoot
25

Stb. 1999, 22, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 januari 2000, Stb. 40.

XNoot
26

Stb. 1999, 23, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 januari 2000, Stb. 40.

XNoot
27

Stb. 1999, 25, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 2000, Stb. 286.

XNoot
28

Stb. 1999, 24, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1999, Stb. 595.

XNoot
29

Stb. 1990, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 januari 2000, Stb. 40.

XNoot
30

Stb. 1995, 690, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1999, Stb. 595.

XNoot
31

Stb. 1990, 128, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 2000, Stb. 286.

XNoot
32

Stb. 1987, 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 januari 2000, Stb. 40.

XNoot
33

Stb. 1995, 199, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2000, Stb. 383.

XNoot
34

Stb. 1995, 205, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2000, Stb. 383.

XNoot
35

Stb. 1995, 206, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2000, Stb. 383.

XNoot
36

Stb. 1998, 59, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2000, Stb. 299.

XNoot
37

Stb. 1993, 545, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 mei 2000, Stb. 238.

XNoot
38

Stb. 1997, 95, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 september 2000, Stb. 463.

XNoot
39

Stb. 1996, 618, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1998, Stb. 742.

XNoot
40

Stb. 1994, 959, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 september 2000, Stb. 463.

XNoot
41

Stb. 1996, 396, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2000, Stb. 314.

XNoot
42

Stb. 1992, 392, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2000, Stb. 338.

XNoot
43

Stb. 1992, 391, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2000, Stb. 338.

XNoot
44

Stb. 1998, 438, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 januari 2000, Stb. 42.

XNoot
45

Stb. 1994, 447, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 november 2000, Stb. 488.

XNoot
46

Stb. 1998, 462, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 augustus 2000, Stb. 361.

XNoot
47

Stb. 1992, 548, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 december 1999, Stb. 553.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 26 975.

Handelingen II 1999/2000, blz. 5311–5366; 5369–5424; 5461–5536; 5547.

Kamerstukken I 1999/2000, 26 975 (262); 2000/2001, 26 975 (5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 14 en 21 november 2000.