Wet van 12 oktober 2000, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van de herziening van de Luchtvaartwet de regels met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen en het vervoer van dieren opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet luchtvaart1 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt, onder verlettering van de onderdelen c tot en met t in d tot en met u een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende:

c. gevaarlijke stoffen:

1°. ontplofbare stoffen of voorwerpen;

2°. samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen;

3°. brandbare vloeistoffen;

4°. brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen en stoffen, die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen;

5°. stoffen, die de verbranding bevorderen en organische peroxyden;

6°. giftige of infectueuze stoffen;

7°. radioactieve stoffen;

8°. bijtende stoffen;

9°. andere stoffen of voorwerpen, die bij vervoer door de lucht gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;

indien zij krachtens artikel 6.51 of artikel 10.7, eerste lid, zijn aangewezen.

B

In artikel 1.2, tweede lid, komt «titel 6.1, 6.2, 6.3, 6.5,» te luiden: titel 6.5 of titel 6.6,.

C

In artikel 2.3, zesde lid, onderdeel h, wordt «verlenging van een bevoegdverklaring» vervangen door: verlenging van een bewijs van bevoegdheid of verlenging een bevoegdverklaring, het afleggen van een theorie- of praktijkexamen,.

D

Artikel 3.23 wordt gewijzigd als volgt:

1. in onderdeel c wordt na «wijziging» ingevoegd: vernieuwing,.

2. in onderdeel d wordt na «verlenging» ingevoegd: vernieuwing,.

E

In het eerste lid van artikel 3.27 wordt na «erkenning» ingevoegd: geheel of gedeeltelijk.

F

In artikel 5.16, eerste lid, komt onder verlettering van de onderdelen d en e tot onderdelen c en d en onder vervanging van het leesteken punt achter onderdeel b door een punt komma, onderdeel c te vervallen.

G

Hoofdstuk 6 komt te luiden:

HOOFDSTUK 6 LUCHTVERVOER

TITEL 6.5 VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Artikel 6.50

Deze titel is, met uitzondering van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6.55, 6.56 en 6.57, niet van toepassing op het vervoer van splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Kernenergiewet.

Artikel 6.51
 • 1. Het is verboden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevaarlijke stoffen met een luchtvaartuig te vervoeren, ten vervoer aan te bieden of aan te nemen, alsmede te laden in of te lossen uit een luchtvaartuig, of tijdens het vervoer neer te leggen.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevaarlijke stoffen of categorieën van gevaarlijke stoffen, indien aan de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur terzake gestelde regels is voldaan.

 • 3. Onder het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt mede begrepen het laten staan op een luchtvaartterrein van een luchtvaartuig waarin zich dergelijke stoffen bevinden.

Artikel 6.52
 • 1. Het is verboden gevaarlijke stoffen ten vervoer aan te bieden onder een andere benaming of onder opgave van een andere categorie-indeling dan die welke bij of krachtens deze wet is voorgeschreven.

 • 2. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

Artikel 6.53
 • 1. De regels, bedoeld in artikel 6.51, tweede lid, kunnen onder meer betrekking hebben op:

  a. de eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van luchtvaartuigen, waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd;

  b. de documenten die met betrekking tot gevaarlijke stoffen opgemaakt dienen te worden;

  c. de stuwage en de belading van luchtvaartuigen met inbegrip van samenlading;

  d. het onderzoek van gevaarlijke stoffen naar hun eigenschappen;

  e. de eisen ten aanzien van verpakking van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van de daarbij behorende inrichting of uitrusting, en het testen of keuren daarvan, alsmede de uitgifte en intrekking van verpakkingskenmerken;

  f. de etiketten, kenmerken of andere aanduidingen op de verpakking, bedoeld in onderdeel e;

  g. de eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van inrichtingen, voertuigen of werktuigen met behulp waarvan gevaarlijke stoffen worden geladen of gelost;

  h. de keuring van de inrichtingen, voertuigen of werktuigen, bedoeld in onderdeel g;

  i. de melding voorafgaande aan het verrichten van een handeling, als bedoeld in artikel 6.51;

  j. het opstellen van een risico-inventarisatie met betrekking tot het vervoeren, laden of lossen van door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat daartoe aangewezen stoffen;

  k. het aanwijzen van luchtroutes waarlangs door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

 • 2. De betrokkene is een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat vast te stellen vergoeding verschuldigd voor de kosten van een keuring, als bedoeld in onderdeel h van het eerste lid, gebaseerd op de werkelijke kosten.

Artikel 6.54
 • 1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie kan na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het belang van de openbare veiligheid ten aanzien van luchtvaartuigen die door hem aangewezen gevaarlijke stoffen vervoeren, bepalen dat die luchtvaartuigen uitsluitend van door hem aangewezen luchtvaartterreinen mogen starten of op die luchtvaartterreinen mogen landen.

 • 2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie kan na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het belang van de openbare veiligheid bepalen, dat de in het eerste lid bedoelde gevaarlijke stoffen op de in het eerste lid bedoelde luchtvaartterreinen slechts mogen worden geladen, gelost of neergelegd op door hem op die luchtvaartterreinen aangewezen plaatsen.

 • 3. Onze Minister van Defensie kan ten aanzien van militaire helikopters de in het eerste en tweede lid bedoelde beperkingen ook doen gelden voor door hem aangewezen terreinen, niet zijnde luchtvaartterreinen.

 • 4. Het is verboden te handelen in strijd met het bepaalde krachtens het eerste of tweede lid.

Artikel 6.55
 • 1. Het is verboden gevaarlijke stoffen ten vervoer aan te bieden, te vervoeren, te doen of laten vervoeren met luchtvaartuigen, zonder een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat verleende erkenning.

 • 2. Een erkenning wordt verleend voor een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen termijn, dan wel voor onbepaalde tijd indien door de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon voldaan wordt aan de bij of krachtens die maatregel met betrekking tot de erkenning gestelde eisen. Aan de erkenning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt aangegeven welke erkenningen Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan verlenen, alsmede de bevoegdheden, welke aan iedere erkenning verbonden zijn.

 • 4. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan een erkenning geheel of gedeeltelijk schorsen, wanneer een ernstig vermoeden rijst, dat de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon:

  a. niet voldoet aan de eisen, gesteld krachtens het tweede lid;

  b. handelt in strijd met het bij of krachtens deze titel bepaalde.

  Hij heft de schorsing op zodra de redenen van de schorsing zijn komen te vervallen.

 • 5. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan een erkenning intrekken, wanneer:

  a. de houder daarom verzoekt;

  b. de houder niet voldoet aan de eisen, gesteld krachtens het tweede lid;

  c. de houder krachtens de hem verleende erkenning werkzaamheden verricht, waartoe deze niet erkend is;

  d. de houder handelt in strijd met de artikelen 6.51, tweede lid, of 6.52;

  e. de erkenning gedurende ten minste drie maanden is geschorst;

  f. de houder in staat van faillissement verkeert.

 • 6. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kunnen regels gegeven worden met betrekking tot de procedure van aanvraag, afgifte, wijziging, verlenging, schorsing en intrekking van erkenningen, alsmede de vergoeding die de aanvrager van de erkenning verschuldigd is voor de kosten van de behandeling van zijn aanvraag om afgifte, wijziging of verlenging, welke gebaseerd is op de werkelijke kosten.

Artikel 6.56
 • 1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat erkent een opleiding voor een theoretisch of praktisch examen als opleiding voor een theoretisch of praktisch examen benodigd ter verkrijging van een erkenning, als bedoeld in artikel 6.55, eerste lid, indien die opleiding voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen eisen.

 • 2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan de erkenning van een opleiding intrekken, wanneer die opleiding niet meer aan de krachtens het eerste lid gestelde eisen voldoet.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van het eerste en tweede lid nadere regels worden gegeven.

Artikel 6.57

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan ter uitvoering van internationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke organisaties natuurlijke personen of rechtspersonen, die handelingen als bedoeld in artikel 6.55, eerste lid, verrichten op zodanige wijze, dat deze voldoen aan eisen, welke gelijkwaardig zijn aan de krachtens artikel 6.55 gestelde eisen, erkennen als erkende bedrijven voor zover die bedrijven erkend zijn door de bevoegde autoriteit van een bij ministeriële regeling aangewezen land of internationale organisatie. Aan de erkenning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

Artikel 6.58
 • 1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie kan na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de bij of krachtens deze titel gegeven regels, wanneer die regels in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en de veiligheid van het luchtverkeer met het verlenen van de ontheffing niet in gevaar wordt gebracht. Aan de ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 2. Het is verboden te handelen in strijd met de voorschriften of de beperkingen bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd op grond van de openbare veiligheid.

 • 4. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie kan na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een ontheffing wijzigen:

  a. op verzoek van de houder;

  b. op grond van de openbare veiligheid.

 • 5. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie kan de ontheffing intrekken, wanneer

  a. de redenen, waarom de ontheffing is verleend, zijn komen te vervallen;

  b. de openbare veiligheid dit vereist;

  c. de houder van de ontheffing de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen niet naleeft.

 • 6. De aanvrager van de ontheffing of van de wijziging daarvan is Onze Minister van Verkeer en Waterstaat een door deze vast te stellen vergoeding voor de behandeling van de aanvraag verschuldigd, gebaseerd op de werkelijke kosten.

Artikel 6.59

Het is passagiers en leden van het boordpersoneel verboden gevaarlijke stoffen aan boord van een luchtvaartuig te brengen, of met zich mee te voeren in hun bagage, anders dan met inachtneming van de door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie aangewezen Technische Voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Artikel 6.60
 • 1. Degene, die een handeling als bedoeld in artikel 6.51, eerste lid, verricht, is verplicht, indien zich daarbij voorvallen voordoen waardoor gevaar voor de openbare veiligheid is ontstaan of is te duchten, daarvan onverwijld mededeling te doen aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie.

 • 2. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de procedure en de wijze van mededeling als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6.61
 • 1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie kan van degenen die handelingen verrichten als bedoeld in artikel 6.51 , alle inlichtingen of documenten vragen die naar zijn redelijk oordeel nodig zijn ten behoeve van het analyseren van voorvallen als bedoeld in artikel 6.60.

 • 2. De betrokkenen zijn verplicht de gevraagde inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken binnen een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie in redelijkheid te stellen termijn.

Artikel 6.61a
 • 1. Indien zich binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam een luchtvaartongeval voordoet verstrekt de houder van het betrokken luchtvaartuig onverwijld aan de betrokken hulpverlenende instanties informatie over de gevaarlijke stoffen die zich aan boord van dat luchtvaartuig bevinden.

 • 2. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie wordt vastgesteld welke informatie door tussenkomst van welke instantie verstrekt dient te worden.

TITEL 6.6 VERVOER VAN DIEREN
Artikel 6.62
 • 1. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kunnen met het oog op de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen tijdens het vervoer van dieren in die luchtvaartuigen in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij regels worden gegeven met betrekking tot dat vervoer.

 • 2. Het is verboden dieren te vervoeren in strijd met het bepaalde krachtens het eerste lid.

 • 3. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in het eerste lid bedoelde regels.

H

Na artikel 10.5 worden vier nieuwe artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 10.6

 • 1. Titel 6.5 is niet van toepassing op internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen met luchtvaartuigen waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is.

 • 2. Titel 6.5 is, met uitzondering van artikel 6.54, niet van toepassing op nationaal vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen met luchtvaartuigen waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is.

 • 3. Artikel 6.51, eerste lid, geldt niet voor het nationale vervoer van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevaarlijke stoffen, niet zijnde ontplofbare stoffen of voorwerpen, behorend tot de operationele uitrusting of het wapensysteem van een luchtvaartuig waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is, of behorend tot de uitrusting van personen die met een dergelijk luchtvaartuig worden vervoerd, indien aan de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur terzake gestelde regels is voldaan.

 • 4. Artikel 6.55 is niet van toepassing op het door personeel van de krijgsmacht verrichten van de in dat artikel bedoelde handelingen ten aanzien van het nationaal vervoer van andere gevaarlijke stoffen dan ontplofbare stoffen of voorwerpen,met luchtvaartuigen waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is.

 • 5. De artikelen 6.60, 6.61 en 6.61a zijn van overeenkomstige toepassing op het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen en het nationaal vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen met luchtvaartuigen waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is met dien verstande dat:

  a. in artikel 6.60, eerste lid, in plaats van «als bedoeld in artikel 6.51, eerste lid,» wordt gelezen «als bedoeld in artikel 10.7, eerste en tweede lid»;

  b. in artikel 6.61, eerste lid, in plaats van «artikel 6.51» wordt gelezen artikel 10.7, eerste en tweede lid.

Artikel 10.7

 • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, gedaan op voordracht van Onze Minister van Defensie, worden regels gegeven inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen met een luchtvaartuig waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is, het daartoe aanbieden of aannemen, alsmede het laden in of lossen uit een dergelijk luchtvaartuig of het tijdens het vervoer neerleggen van bedoelde stoffen. De artikelen 6.51, derde lid, en 6.52 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, gedaan op voordracht van Onze Minister van Defensie , worden regels gegeven inzake het nationaal vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen met een luchtvaartuig waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is, het daartoe aanbieden of aannemen alsmede het laden in of lossen uit een dergelijk luchtvaartuig of het tijdens het vervoer neerleggen van bedoelde stoffen of voorwerpen. De artikelen 6.51, derde lid, en 6.52 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De bedoelde regels kunnen onder meer betrekking hebben op:

  a. het aanwijzen van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste dan wel tweede lid, die niet door de lucht mogen worden vervoerd;

  b. de eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van luchtvaartuigen waarmee gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste dan wel tweede lid worden vervoerd;

  c. de belading van luchtvaartuigen met inbegrip van samenlading;

  d. de eisen waaraan gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste dan wel tweede lid, moeten voldoen;

  e. de eisen waaraan de verpakking moet voldoen;

  f. de etiketten of aanduidingen op de verpakking;

  g. de eisen, waaraan bij het laden en lossen voldaan moet worden;

  h. de eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van inrichtingen, voertuigen of werktuigen met behulp waarvan gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste dan wel tweede lid, worden geladen of gelost;

  i. de melding voorafgaande aan een handeling inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste dan wel tweede lid;

  j. de begeleiding van het vervoer en de eisen die aan de begeleider worden gesteld;

  k. het uitzonderen van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste dan wel tweede lid, behorend tot de operationele uitrusting of het wapensysteem van het luchtvaartuig, of behorend tot de uitrusting van personen die met het luchtvaartuig worden vervoerd.

Artikel 10.8

 • 1. Onze Minister van Defensie kan ontheffing verlenen van de krachtens artikel 10.7 gegeven regels, wanneer de taakuitvoering met militaire luchtvaartuigen meebrengt, dat die regels in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en de veiligheid van het luchtverkeer met het verlenen van de ontheffing niet in gevaar komt. Aan de ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 2. Het tweede tot en met het vijfde lid van artikel 6.58 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10.9

Titel 6.6 is niet van toepassing op vervoer van dieren met luchtvaartuigen waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is.

I

Artikel 11.1 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 11.1

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast:

  a. de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren, met dien verstande dat dit toezicht zich niet uitstrekt tot het bepaalde bij of krachtens titel 6.5 en de artikelen 10.7 en 10.8;

  b. voor zover het betreft de burgerluchtvaart de hiertoe door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren; de aanwijzing kan inhouden, dat de betrokken ambtenaar slechts belast is met het toezicht op de naleving van een of enkele in die aanwijzing genoemde hoofdstukken of artikelen gesteld bij of krachtens deze wet;

  c. voor zover het betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in titel 6.5 en de artikelen 10.7 en 10.8, met luchtvaartuigen waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is, de hiertoe door Onze Minister van Defensie aangewezen ambtenaren; de aanwijzing kan inhouden dat de betrokken ambtenaar slechts belast is met het toezicht op de naleving van een of enkele in die aanwijzing genoemde artikelen gesteld bij of krachtens deze wet.

 • 2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan met het oog op de coördinatie van het beleid ten aanzien van het toezicht algemene aanwijzingen geven aan de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

 • 3. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Ia

Het eerste lid van artikel 11.2 komt te luiden:

 • 1. De toezichthoudende ambtenaren kunnen hun bevoegdheid inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden niet uitoefenen op taxi-, start- en landingsbanen van een luchtvaartterrein.

J

In het eerste lid van artikel 11.2a wordt na «behoort» toegevoegd: in ieder geval.

K

Aan artikel 11.3, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma een zinsnede toegevoegd luidende: alsmede de bij besluit van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, respectievelijk Onze Minister van Defensie aangewezen ambtenaren.

L

Artikel 11.9 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt een onderdeel 6° ingevoegd luidende: 6°. 6.59;.

ARTIKEL II OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 • 1. Erkenningen die krachtens de Luchtvaartwet zijn verleend aan natuurlijke personen of rechtspersonen die werkzaamheden verrichten, verband houdend met het aanbieden ten vervoer, het doen vervoeren of het daadwerkelijk vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, en die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldig zijn, worden vanaf dat tijdstip aangemerkt als erkenningen als bedoeld in artikel 6.55.

 • 2. Opleidingsinstituten voor het afnemen van examens inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht die krachtens de Luchtvaartwet zijn aangewezen, waarvan de aanwijzing op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldig is, worden vanaf dat tijdstip aangemerkt als erkende opleidingen als bedoeld in artikel 6.56.

  3. Krachtens de Luchtvaartwet verleende ontheffingen terzake van het vervoer van gevaarlijke stoffen, blijven na het in werking treden van deze wet, met inbegrip van de in voorkomend geval aan deze ontheffingen verbonden voorschriften of beperkingen, van kracht.

ARTIKEL III

 • 1. De behandeling van aanvragen om erkenningen, aanwijzingen of ontheffingen als bedoeld in artikel II, welke voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn ingediend, geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Luchtvaartwet, zoals die tot dat tijdstip luidde.

 • 2. De procedure van schorsing of intrekking of tot beëindiging van de schorsing van erkenningen of aanwijzingen als bedoeld in artikel II, welke voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is aangevangen, wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Luchtvaartwet, zoals die tot dat tijdstip luidde.

 • 3. Beroepen terzake van erkenningen of aanwijzingen als bedoeld in artikel II, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in behandeling zijn, worden behandeld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Luchtvaartwet, zoals die tot dat tijdstip luidde.

  4. De in het eerste, tweede of derde lid bedoelde erkenningen of verrichte aanwijzingen worden aangemerkt als erkenningen, respectievelijk erkende opleidingen als bedoeld in artikel 6.55, respectievelijk artikel 6.56.

ARTIKEL IV

De Wet op de economische delicten2 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt onder 3° in de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Wet luchtvaart, artikel 6.52.

B

In artikel 1a, wordt onder 1° in de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Wet luchtvaart, de artikelen 6.51, eerste lid, 6.54, vierde lid, 6.55, eerste lid en 6.58, tweede lid, alsmede – voor zover aangeduid als strafbare feiten – overtredingen van voorschriften krachtens titel 6.5 van die wet gegeven;

C

In artikel 1a wordt onder 3° in de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Wet luchtvaart, de artikelen 6.60, eerste lid, 6.61, tweede lid , en 6.62, tweede lid.

D

Artikel 23a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt na «artikel 96 van de Wet inzake de luchtverontreiniging» ingevoegd: , artikel 11.1 van de Wet luchtvaart;

2. In het tweede lid wordt na «bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen» ingevoegd: of titel 6.5 van de Wet luchtvaart;

3. In het tweede lid wordt na «krachtens artikel 44 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen» ingevoegd: of krachtens artikel 11.1 van de Wet luchtvaart.

ARTIKEL V

In artikel 71, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen3 wordt na «Wet vervoer gevaarlijke stoffen» ingevoegd: of de Wet luchtvaart, en wordt «die wet» vervangen door: die wetten.

ARTIKEL VI

In artikel 21e, derde lid, van de Kernenergiewet4 wordt na «Wet vervoer gevaarlijke stoffen» ingevoegd: of de artikelen 6.53 en 10.7 van de Wet luchtvaart.

ARTIKEL VII

De Luchtvaartwet5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

 • 1. Het is verboden luchtvaartvertoningen of luchvaartwedstrijden te houden zonder vergunning van Onze Minister.

 • 2. Het is verboden boven Nederland deel te nemen aan een vertoning of wedstrijd als bedoeld in het eerste lid, waarvoor geen vergunning is verleend.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven waaraan bij het aanvragen van een vergunning tot het houden van een luchtvaartvertoning of een luchtvaartwedstrijd en bij het houden van zodanige vertoning of wedstrijd moet worden voldaan.

  2. Artikel 73, eerste lid,onderdeel a, komt te luiden:

  a. ambtenaren aanwijzen, die voor zover het betreft de burgerluchtvaart belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde;.

  3. Artikel 76, eerste lid, onderdeel j, vervalt.

ARTIKEL VIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand te zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 oktober 2000

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De Minister van Defensie,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de tweede november 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1999, 274, gewijzigd bij de wet van 8 juli 1999, Stb. 322.

XNoot
2

Stb. 1950, K258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 september 2000, Stb. 463.

XNoot
3

Stb. 1992, 632, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 november 1997, Stb. 510.

XNoot
4

Stb. 1992, 623, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2000, Stb. 313.

XNoot
5

Stb. 1996, 26, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 april 1999, Stb. 235.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 26 902.

Handelingen II 1999/2000, blz. 6571.

Kamerstukken I 2000/2001, 26 902 (4, 4a).

Handelingen I 2000/2001, blz. 37.

Naar boven