Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2000, 433Wet

Wet van 12 oktober 2000 tot wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet wapens en munitie te wijzigen in verband met de verhoging van enkele strafmaxima;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 55 van de Wet wapens en munitie1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In het tweede lid worden de dubbele punt aan het slot van de aanhef alsmede de onderdelen a en b vervangen door: «hij die handelt in strijd met artikel 14, eerste lid.»

B

Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a worden de woorden «met betrekking tot meer dan één» vervangen door: een

2. De onderdelen b en c vervallen, onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel b.

C

Na het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt:

  • 4. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en van het in strijd met de wet vervaardigen, transformeren, uitwisselen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, herstellen, beproeven of verhandelen van wapens of munitie een beroep of een gewoonte maakt.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 oktober 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1997, 292, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 243.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1998/1999, 1999/2000, 26 586.

Handelingen II 1999/2000, blz. 5754–5761; 5764–5771; 5876.

Kamerstukken I 1999/2000, 26 586 (299, 299a).

Handelingen I 2000/2001, zie vergadering d.d. 10 oktober 2000.