Wet van 14 september 2000, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2000, vastgesteld bij de wet van 13 april 2000, Stb. 183;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.

Artikel 4

De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en ontvangsten van de agentschappen Centrale Financiën Instellingen en de Rijksarchiefdienst voor het jaar 2000 wordt niet gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat onderdeel agentschappen.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 september 2000

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. A. H. Hermans

Uitgegeven de tiende oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 14 september 2000, Stb. 400

Begroting 2000, inclusief eerste suppletore begroting

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII)

Onderdeel uitgaven en verplichtingen

 (1)(2)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting
  VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven
  NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
 TOTAAL  43 357 99819 675 002  2 557 1621 160 390
          
17Ministerie algemeen  872 785396 053  54 26424 624
17.10Bestuursdepartement302 723137 370302 723137 370– 14 484– 6 573– 14 484– 6 573
17.11Inspecties75 89134 43875 89134 4384 8322 1934 8322 193
17.12Cultuurinstellingen77 58635 20777 58635 207– 1 975– 896– 1 975– 896
17.13Adviesraden10 8344 91610 8344 9161396313963
17.14Agentschappen150 42368 259150 42368 25919 9779 06 519 9779 065
17.15Zelfstandige uitvoeringsorganisaties255 328115 863255 328115 86345 77520 77245 77520 772
          
18Primair onderwijs  11 383 8405 165 762  251 140113 962
18.01Personele uitgaven9 855 2754 472 1299 855 2754 472 129245 915111 591245 915111 591
18.02Materiële uitgaven1 378 579625 5721 378 579625 572– 4 451– 2 020– 4 451– 2 020
18.03Onderwijsverzorging112 86351 215112 86351 2150000
18.05Overige uitgaven24 14710 95837 12316 84621 3619 6939 6764 391
          
19Voortgezet onderwijs  8 684 1753 940 707  127 03957 648
19.03Onderwijsverzorging105 84248 029111 69250 6844 1771 8964 7152 140
19.05Overige uitgaven57 05325 89058 23126 4241 7928131 792813
19.06Personele en materiële uitgaven8 583 8883 895 1998 514 2523 863 599120 53254 695120 53254 695
          
20Beroepsonderwijs en volwassenen-educatie  4 667 3502 117 951  133 69360 667
20.01Personele en materiële uitgaven4 153 6881 884 8614 177 4731 895 65566 31330 091123 99356 265
20.03Overige uitgaven76 72134 81477 82235 3144 9122 2293 7001 679
20.04Huisvesting412 055186 982412 055186 9826 0002 7236 0002 723
          
21Hoger beroepsonderwijs  2 728 8341 238 291  52 20023 687
21.01Personele en materiële uitgaven2 213 3831 004 3902 168 772984 14680 00236 30325 32311 491
21.03Rechtspositionele uitkeringen124 72256 596124 72256 5962 7751 2592 7751 259
21.04Overige uitgaven45 91820 83667 51330 63636 20416 42910 3444 694
21.05Huisvesting367 827166 913367 827166 91321 0739 56313 7586 243
          
22Wetenschappelijk onderwijs  5 707 4442 589 925  20 4389 274
22.01Universiteiten5 426 1762 462 2915 435 5962 466 56523 55410 68812 0675 475
22.02Instituten internationaal onderwijs en onderzoek105 07147 679105 90948 0603 1561 4323 2501 474
22.03Overige instituten hoger onderwijs128 56958 342131 36359 6108 9154 0456 3172 867
22.04Rechtspositionele uitkeringen6 5622 9786 1622 796– 10 374– 4 708– 5 393– 2 447
22.05Garanties voor rente en aflossing investeringen academische ziekenhuizen00000000
22.06Overige uitgaven7 3253 32428 41412 894128584 1971 905
          
23Onderzoek en wetenschapsbeleid  1 365 138619 473  14 3696 520
23.01Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeleid1 329 824603 4481 291 865586 223178 44980 9777 1313 236
23.04Coördinatie wetenschapsbeleid70 18131 84773 27333 2507 2383 2847 2383 284
          
24Huisvesting  00  00
24.01Huisvesting primair onderwijs00000000
24.02Huisvesting voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie00000000
          
25Studiefinancieringsbeleid  4 645 0282 107 822  115 80052 548
25.01Studiefinanciering4 644 9282 107 7774 644 9282 107 777115 80052 548115 80052 548
25.02Garanties rentedragende leningen10045100450000
          
26Overige programma-uitgaven  582 915264 515  1 653 300750 235
26.01Bemiddeling wachtgelders20 0309 08920 0309 0890000
26.02Overige rechtspositionele uitkeringen00000000
26.03CASO, vakbondsfaciliteiten en voorzieningen329 900149 702329 900149 70248 81122 15096 71143 886
26.05Internationale betrekkingen17 2217 81520 2039 168– 1 523– 691– 100– 45
26.06Loonbijstelling132 12959 958132 12959 958924 2704 19 415924 270419 415
26.07Prijsbijstelling– 5 000– 2 269– 5 000– 2 269201 91891 626201 91891 626
26.08Centraal beheerde middelen9 6534 3809 6534 380476 801216 363476 801216 363
26.09Emancipatie-activiteiten00000000
26.10Asielzoekers76 00034 48776 00034 487– 46 300– 21 010– 46 300– 21 010
          
27Cultuur  2 720 4891 234 504  134 91961 224
27.01Kunsten63 15528 659524 636238 0701 52269114 5226 590
27.02Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie86 64539 31892 19341 8363 1271 418– 163– 74
27.03Cultuurbeheer227 934103 432434 500197 167120 50554 683120 50554 683
27.04Media1 651 647749 4851 651 647749 48555255525
27.05Garanties van rente en aflossing van leningen500 000226 890000000
27.07Overige uitgaven12 5685 70317 5137 9480000

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. A. H. Hermans

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 14 september 2000, Stb. 400

Begroting 2000, inclusief eerste suppletore begroting

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII)

Onderdeel ontvangsten

 (1)(2)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting
 OntvangstenOntvangsten
  NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
 TOTAAL2 288 7011 038 567188 66385 612
      
17Ministerie algemeen23 49810 6636 5922 991
17.01Ontvangsten van algemene aard23 49810 6636 5922 991
      
18Primair onderwijs33 86815 36911 4065 176
18.01Ontvangsten primair onderwijs33 86815 36911 4065 176
      
19Voortgezet onderwijs8 9004 039-4 300-1 951
19.01Ontvangsten voortgezet onderwijs8 9004 039-4 300-1 951
      
20Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie52 70723 9177 5003 403
20.01Ontvangsten beroepsonderwijs en volwasseneneducatie52 70723 9177 5003 403
      
21Hoger beroepsonderwijs5 2042 36100
21.01Ontvangsten hoger beroepsonderwijs5 2042 36100
      
22Wetenschappelijk onderwijs2 4201 09800
22.01Ontvangsten wetenschappelijk onderwijs2 4201 09800
      
23Onderzoek en wetenschapsbeleid203 97292 55912 4655 656
23.01Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleid203 97292 55912 4655 656
      
24Huisvesting0000
24.01Ontvangsten huisvesting0000
      
25Studiefinancieringsbeleid1 560 363708 06200
25.01Ontvangsten studiefinanciering751 425340 98200
25.02Ontvangsten lesgelden808 938367 08000
      
26Overige programma-ontvangsten2199900
26.01Overige programma-ontvangsten2199900
      
27Ontvangsten cultuur397 550180 401155 00070 337
27.01Ontvangsten cultuurbeheer0000
27.02Ontvangsten media397 000180 151155 00070 337
27.03Overige ontvangsten55025000

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. A. H. Hermans

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 14 september 2000, Stb. 400

Begroting 2000, inclusief eerste suppletore begroting

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII)

Onderdeel agentschappen

 (1)(2)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting
  NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
1Agentschap Centrale Financiën Instellingen (CFI)    
 Totale baten83 70637 99400
 Totale lasten83 70637 99400
 Saldo van baten en lasten0000
      
 Totale kapitaalontvangsten23 14710 504  
 Totale kapitaaluitgaven28 98813 154  
      
2Agentschap Rijksarchiefdienst (RAD)    
 Totale baten78 55635 64700
 Totale lasten76 47334 70200
 Saldo van baten en lasten2 08394500
      
 Totale kapitaalontvangsten10 7484 877  
 Totale kapitaaluitgaven20 1669 150  

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. A. H. Hermans


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II, 1999/2000, 27 171.

Handelingen II, 1999/2000, blz. 5948–5959; 5962–5968; 6105–6107.

Kamerstukken I, 1999/2000, 27 171 (310, 310a).

Handelingen I, 1999/2000, blz. 1742.

Naar boven