Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2000, 362AMvB

Besluit van 29 augustus 2000, houdende inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1997, houdende regelen ter instelling van de natuurplanbureaufunctie en de inwerkingtreding van enige artikelen van de Natuurbeschermingswet 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 augustus 2000, No. TRCJZ/2000/10460, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de Wet van 24 december 1997, houdende regelen ter instelling van de natuurplanbureaufunctie (Stb. 1998, 56);

Gelet op artikel 74 van de Natuurbeschermingswet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 24 december 1997, houdende regelen ter instelling van de natuurplanbureaufunctie (Stb. 1998, 56) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

De artikelen 3 tot en met 9b van de Natuurbeschermingswet 1998 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst

's-Gravenhage, 29 augustus 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven de negentiende september 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals